Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@ndarville ndarville/README.md
Last active Aug 29, 2015

Embed
What would you like to do?
Reformregnskab per forligsparti

Det giver ikke så meget mening at opgøre reformudbytte i regeringer, når forligspartierne stemmer forskelligt indbyrdes. Derfor nedenstående opgørelse.

Tallene baserer sig på denne artikel, hvor jeg dog har antaget, at der er skrevet forkert i forligspartierne bag Tilbagetrækningsreformen.


Reformpakke                | År | Udbytte  | Forligspartier
------------------------------------------|------|-----------|-----------------------
Forårspakke                | 2008 | 5,7 mia. | V, K, DF       
Genopretningspakke            | 2010 | 22,8 mia. | V, K DF       
Aftale om senere tilbagetrækning     | 2011 | 19,0 mia. | V, K, DF, R      
Skattereformen              | 2012 | 2,9 mia. | V, K,   R, S, SF  
Reform af førtidspension af fleksjob   | 2012 | 1,9 mia. | V, K,   R, S, SF, LA
Vækstplan og reform af SU og kontanthjælp |   | 0,0 mia. | V, K,   R, S, SF, LA`

= 52,3 mia. kr.
Parti Reformudbyttetotal
V 52,3 mia.
K 52,3 mia.
DF 47,5 mia.
R 23,8 mia.
S 4,8 mia.
SF 4,8 mia.
LA 1,9 mia.
(Ø) 0,0

Venlig hilsen @pessimism.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.