Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Tuan T. Pham neofob

Block or report user

Report or block neofob

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse
View GitHub Profile
View install-cuda-10-bionic.sh
# WARNING: These steps seem to not work anymore!
#!/bin/bash
# Purge existign CUDA first
sudo apt --purge remove "cublas*" "cuda*"
sudo apt --purge remove "nvidia*"
# Install CUDA Toolkit 10
wget https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu1804/x86_64/cuda-repo-ubuntu1804_10.0.130-1_amd64.deb
View docker_cmds.md

Remove all services in docker swarm

for s in `docker service ls --format "{{ .Name }}"`; do docker service rm $s; done
@neofob
neofob / enrollment.md
Last active Sep 28, 2019
Enrollment in Davis, CA
View enrollment.md

A brief note on enrollment in Davis, CA

To enroll a child to Davis Joint Unified School District (DJUSD), you need to to prepare in these [major parts][3].

[ ] 1. Health Questionnaire

[ ] 2. Verification of residency

[ ] 3. Legal Verification of Child's Date of Birth

View EnjoyLife.md

Buổi sáng Xuân, trời trong xanh, vơ vẩn vài cụm mây trắng. Cây cối đã đâm chồi nẩy lộc, cả vùng quanh nhà trông như những tảng xinh non ngon ngọt. Nắng chưa lên cao hẳn, trời khá ấm.

Tôi thấy vui vui và vớ chiếc áo lạnh mỏng bước ra đầu phố. Chủ Nhật mọi sự êm và vắng. Khi đến ngã tư đèn đỏ, thấy một ông già da đen, tóc râu trắng tua tủa. Khó mà đoán tuổi nhưng có lẽ cũng trạc bằng tôi. Ông đứng hơi nghiêng dựa vào chiếc gậy chõng. Tôi giơ tay chào, miệng nói "A beautiful day." Ông ta nhìn tôi và chào lại:

@neofob
neofob / dutule.md
Last active Sep 7, 2019
Vai Chưa Hiểu Gánh Đời Sao Quá Nặng
View dutule.md
Ai Đi Rồi Còn Gửi Lại Con Ngươi 

sông đôi lúc gọi tôi về, ấm áp 
dòng tóc nào chung thủy một mùi hương.
thuở bé dại ghim mối tình gởi mẹ.
ngắm nhìn cha như một vết thương.
 
trái tim tôi: một dấu chấm than
thân thể tựa khối sầu quen chuyển, động.
@neofob
neofob / workflow.md
Last active Aug 23, 2019
workflow openvpn
View workflow.md

A brief note on generate keys and all

  • Generating server key
  • Generating client key
  • Save files for server
  • Get client key
  • Finetune client key
  • Load server files
@neofob
neofob / genpass.sh
Created Aug 15, 2019
Random password in a random length
View genpass.sh
#!/usr/bin/env bash
# Generate a random password, save it to a file, copy it via xclip
# Usage: genpass.sh saved_passwd.txt
openssl rand -base64 $(echo $RANDOM%8+24 | bc) | tee > $1 | xclip -selection c
@neofob
neofob / docker-compose.yml
Created Jul 24, 2019
docker-compose for openvpn server
View docker-compose.yml
---
# Simple docker-compose file for kylemanna/openvpn
version: '3.7'
services:
openvpn:
cap_add:
- NET_ADMIN
image: kylemanna/openvpn:latest
container_name: openvpn
ports:
View vim.md
:%s/\(^[a-z_]*\) /redis_\1: /g
You can’t perform that action at this time.