Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View nguyenvandau's full-sized avatar

Nguyễn Văn Dậu nguyenvandau

View GitHub Profile

Mikrotik OpenVPN server and OpenVPN client

Sơ đồ hệ thống

Hệ thống thiết kế theo mô hình VPN Remote Access. Trong đó có các thiết bị trong mạng LAN tại văn phòng công ty được nối với một Mikrotik Router. Trên Mikrotik router này được cấu hình OpenVPN server từ đó các máy tính "Remote client" có thể kết nối với server qua mạng internet, nhờ vậy các máy tính cá nhân có thể truy cập được vào mạng LAN của văn phòng từ bất cứ đâu chỉ cần có kết nối internet.

Router có ip: 192.168.3.1 Interface ether1 của Mikrotik RB750 có ip: 192.168.3.254

Cài đặt java và maven:

  1. Cài đặt môi trường openjdk (Open Java Development Kit)
sudo apt-get install openjdk-7-jdk
  1. Cài đặt Maven (Maven là công cụ quản lý và thiết lập tự động 1 dự án phần mềm.)
sudo mkdir -p /usr/local/apache-maven #Tạo folder apache-maven