Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Nguyễn Văn Dậu nguyenvandau

Block or report user

Report or block nguyenvandau

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse
View GitHub Profile
View Mikrotik OpenVPN server and OpenVPN client.md

Mikrotik OpenVPN server and OpenVPN client

Sơ đồ hệ thống

Hệ thống thiết kế theo mô hình VPN Remote Access. Trong đó có các thiết bị trong mạng LAN tại văn phòng công ty được nối với một Mikrotik Router. Trên Mikrotik router này được cấu hình OpenVPN server từ đó các máy tính "Remote client" có thể kết nối với server qua mạng internet, nhờ vậy các máy tính cá nhân có thể truy cập được vào mạng LAN của văn phòng từ bất cứ đâu chỉ cần có kết nối internet.

Router có ip: 192.168.3.1
Interface ether1 của Mikrotik RB750 có ip: 192.168.3.254

View Install Defense4all on Ubuntu 12.04.md

Cài đặt java và maven:

  1. Cài đặt môi trường openjdk (Open Java Development Kit)
sudo apt-get install openjdk-7-jdk
  1. Cài đặt Maven (Maven là công cụ quản lý và thiết lập tự động 1 dự án phần mềm.)
sudo mkdir -p /usr/local/apache-maven #Tạo folder apache-maven
You can’t perform that action at this time.