Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View default_url_options_bug.rb
begin
require 'bundler/inline'
rescue LoadError => e
$sdterr.puts "Bundler version 1.10 or later is required"
raise
end
gemfile(true) do
source 'https://rubygems.org'
gem 'rails', '6.0.1'
View aryan.js
// @flow
import { sdkService } from '@entur/journey'
import { first, flatten, without } from 'lodash'
import type { Coordinates } from '@entur/journey/flow-types'
import { DEFAULT_IGNORE_FIELDS } from '@entur/client-native/app/containers/WalkingDirections'
import { getDistanceBetweenLocations } from '@entur/client-commons/utils/location'
View pokemon.ts
function getAttackPower(pokemon: Pokemon) {
return pokemon.level * pokemon.attackPower;
}
function defend(pokemon: Pokemon, damage: number) {
const hp = pokemon.hp - damage;
return Object.assign({}, pokemon, { hp });
}
function performAttack(attacker: Pokemon, defender: Pokemon) {
View utkast.md

Utkast

Problemet

Veldig ofte i utviklingsprosjekter velger man å gå for en single page-applikasjon selv om det ikke nødvendigvis gir mening. Selv om man lager sider med mye statisk informasjon som ikke nødvendigvis har noe med hverandre å gjøre samler man alt i en JS-smøle fordi "det er sånn man gjør ting".

Problemet med denne approachen er at man da samler kompleksitet (domene og applikasjon), og dette gjør ting vanskelig å resonnere rundt. I tillegg til at applikasjonsflyten blir vanskeligere å forholde seg til låser

View validator.js
import R from 'ramda';
import moment from 'moment';
const emailRegex = /\S+@\S+\.\S+/;
const validFormats = [
'D-M-YYYY',
'DD-MM-YYYY',
'D/M/YYYY',
'DD/MM/YYYY',
View home.haml
%div#home
%div.intro.circle-container.flex-center-column
%h1.text-white.text-center Eksterne bekreftelser raskt og enkelt
%p.lead-text.width-small.text-center.text-grey.margin-bottom-big
Automatisk oppfølging av dine revisjonsforespørsler - fra A til Å
%a.btn.btn-center.btn-blue.js-demo-link Be om demo
View api.js
import store from './store';
export default {
init () {
// hent no data elns
}
update (data) {
store.update(data);
}
View keydown.tsx
<div
onKeyDown={R.compose(
() => api.template(templates),
enter => {
if (enter) api.language('nn');
},
isEnter
)}
/>
View dict.js
const dict = { 'Roger': { value: 'verdi', validationFn: f1 }, 'Ted': { value: 'verdi', validationFn: f2 } };
R.keys(dict)
.map(key => {
const old = dict[key];
return { key: { value: R.prop('value', old), isValid: R.prop('validationFn', old).apply(null, old) } };
})
.reduce((acc, item) => acc[R.prop('key', item] = item, {})
View _store.js
// Denne brukes av alle React-apper (ligger i lib-mappe)
import B from 'baconjs';
import R from 'ramda';
import Dispatcher from './dispatcher';
import { renameKeys } from './functions';
export default function store (fields = {}, keyMap = {},
transform = state => state) {