Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@nisaefendioglu
Created May 2, 2022 08:53
Show Gist options
 • Save nisaefendioglu/4117e15b46cd56ba5a407c665a7e8d84 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save nisaefendioglu/4117e15b46cd56ba5a407c665a7e8d84 to your computer and use it in GitHub Desktop.

Fragment Lifecycle

https://www.mobilhanem.com/wp-content/uploads/2020/01/lifecycle.png

 1. onAttach(): Bu metod ilk olarak, Fragment’ınız Activity’e içerisinden ilk çağırıldığında çalışır. onCreate () öğesinden bile önce çağırılarak Fragment’ınızın bir Activity’e eklendiğini bildirir.
 2. onCreateView(): Fragment için en önemli metod’dur. Fragment’ın kullanıcı arayüzünü ilk kez çizmek için bu metod çalışır. Layout inflate etmek için bu metodu kullanmanız tavsiye edilir.
 3. onViewCreated(): Bu metod, onCreateView () öğesinden sonra çağrılır.
 4. onActivityCreated(): Bu metod, Activity’nin onCreate () metodunun tamamlandığını belirtmek için onCreate () ve onCreateView () metodlarından sonra çağrılır.
 5. onStart() : Fragment görünür hale geldiğinde(visible olduğunda) onStart () yöntemi çağrılır
 6. onPause(): Uygulama, Fragment’tan ayrıldığında(başka bir uygulamaya geçiş gibi) ilk olarak bu metod çağırılır.
 7. onStop() : Bu metod, Fragment tamamen kapatıldığında çağırılır.
 8. onDestroyView(): Bu metod’da, onCreateView() metodunda yapılanların tam tersi yapılır.
 9. onDestroy() : Fragment durumunun son temizliğini yapmak için çağırılır.
 10. onDetach() : Fragment’ınActivity’den tamamen ayrıldığını bildirmek için onDestroy () ‘dan sonra çağrılır. Fragment ile ilgili işlemleriniz bittiğinden bu metodu kullanabilirsiniz.
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment