Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@nisaefendioglu
Created May 2, 2022 08:52
Show Gist options
  • Save nisaefendioglu/ef1bcb699310d799047bfbe658699dee to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save nisaefendioglu/ef1bcb699310d799047bfbe658699dee to your computer and use it in GitHub Desktop.

Android Lifecycle

android-dersleri-16 1-activity-lifecycle-yaşam-döngüsü-1

onCreate —> İlk çalışan metod

onStart —> Activity sayfasının kullanıcı tarafından görünür hale gelmesini sağlayan metod.

onResume —> Kullanıcının activityler ile karşılıklı etkileşimi. (Veri girilebilir durum.)

onPaused —> Alınan verileri, kodları durdurur.

onStop —> Activity görünür durumda değil.

onDestroy —> Activitynin sistem tarafından yok edilmeden önce, uygulama kapanmadan önce çalışan metod.

onRestart —> Geri activity.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment