Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
middleware trong react redux

Async action là gì?

  • Async => bất đồng bộ?, Action => hành động?
  • là một action trong trạng thái chưa sẵn sàng thực thi ví dụ Fetch API request lên server

Tại sao cần Middleware khi sử dụng Async action?

  • React không hỗ trợ async action => cần 1 middleware trung gian điều phối việc nhận kết quả fetch trả về từ api rồi khi nào mới được dispatch => đảm bảo không bị lỗi chương trình react

Middleware là gì?

  • khác với middleware ở server
  • Middleware React là lớp trung gian (giữa) Reducer và dispatch Action ==> ghi log, kiểm tra điều kiện và dispatch action trung gian...
  • Middleware React hoạt động trước khi reducer nhận được action và sau khi action đã được dispatch
  • Middleware React ứng dụng để xử lý các async action mà ta không xác định thời gian chính xác để thực thi xong ví dụ: fetch api request
  • các middleware phổ biến: redux-thunk, redux-saga, redux-observable, redux-promise

Minh họa middleware

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment