Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@nmvuong92
Last active Sep 6, 2018
Embed
What would you like to do?

redux saga

sagas/rootSage.js

import {delay} from 'redux-saga';
import {all} from 'redux-saga/effects';
 • effect là hàm kết nối redux-saga vào reducer
 • all là một redux saga effect dùng để chạy nhiều saga cùng 1 lúc
import { sayHello, watchIncrement, watchDecrement } from './counterSaga'; /*import 3 saga watch function*/
export default function* rootSaga(){
 yield all([
  sayHello(),
  watchIncrement(),
  watchDecrement()
 ]); //nhiều saga
}
 • yield: chạy tuần tự, saga1 chạy > saga2 > saga3 ...
 • takeEvery: theo dõi 1 action nào đó thay đổi thì nó sẽ chui vào 1 cái saga nào đấy để xử lý
 • takeLastest: lấy 1 action mới nhất, tay bấm liên tục gọi action thì lấy cái mới nhất
 • các hàm lấy dữ liệu trên server ta luôn để try catch vì không biết thực sự thành công hay thất bại
function* fnFetchMovies(){
 try{
  const receiveMovies = yield ApiGetMovies();
  yield put(FETCH_MOVIES_SUCCESSED, receiveMovies: receiveMovies); /*DISPATCH nếu thành công*/
 }catch(error){
  yield put(FETCH_MOVIES_ERROR, error);
 }
}
export function* fnFetchMovies(){
 yield takeLastest(FETCH_MOVIES, fnFetchMovies);
}
function* ApiGetMovies(){
 const response = yield fetch(url, {
  method: 'GET',
  headers: {},
  body: ''
 });
 let movies = yield.status == 200? JSON.parse(response.data):[];
 return movies; 
}

sagas/counterSaga.js

export function* watchIncrement(){
 yield takeEvery(INCREMENT,fnIncrement); /*khi action INCREMENT thay đổi thì hàm saga fnIncrement sẽ được gọi*/
}
function* fnIncrement(){
 console.log("increment");
}
//tương tự cho decrement
export function* watchDecrement(){
 yield takeEvery(DECREMENT,fnDecrement); /*khi action INCREMENT thay đổi thì hàm saga fnIncrement sẽ được gọi*/
}
function* fnDecrement(){
 console.log("decrement");
}

index.js

import {createStore, applyMiddleware} from 'redux';
import { Provider } from 'react-redux';

 import allReducers from './reducers';
 import createSagaMiddleware from 'redux-saga';
 import rootSaga from './sagas/rootSaga';
 
 import counterContainer from './containers/counterContainer';
 
 //1.
 const sagaMiddleware = createSagaMiddleware();
 
 //2. store
 let store = createStore(allReducers, applyMiddleware(sagaMiddleware));
 
 //3. 
 const App = ()=>(
 <Provider store = {store}>
   <counterContainer/>
 </Provider>
 );
 
 //4. run saga chạy nhiều saga cùng 1 lúc
 sagaMiddleware.run(rootSaga); 
 
 
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment