Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar

Vượng Nguyễn nmvuong92

View GitHub Profile
View Thiết kế ES.md

NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ TRONG ELASTICSEARCH

Bạn không thể thiết kế một cụm (cluster) mà không biết khối lượng công việc của bạn sẽ là bao nhiêu?

"You can't design a cluster without knowing what your workload will be"

Bao nhiêu tìm kiếm và ghi mỗi giây bạn sẽ nhận được?

"how much search and writes per second you'll get"

tốc độ các chỉ mục của bạn sẽ tăng nhanh như thế nào?

"how fast your indexes will grow"

View ES.md

ELASTICSEARCH

Các khái niệm, đơn vị

NRT near real time

Là ứng dụng gần thời gian thực, dưới 1 giây

cluster (cụm)

  • Một tập hợp Nodes (servers) chứa tất cả các dữ liệu.
  • Cái tên nói lên tất cả, 1 cụm cluster trong Elasticsearch là một nhóm của nhiều nút elasticsearch (nodes) được kết nối với nhau
View redis.md

REDIS

  • Là ứng dụng lưu trữ cache key-value trên RAM

By default there are 16 databases (indexed from 0 to 15) and you can navigate between them using select command. Number of databases can be changed in redis config file with databases setting. để chọn database

select index

By default, it selects the database 0. To select a specified one, use redis-cli -n 2 (selects db 2)

View Cài mongo và redis driver cho xampp windows.md

MongoDB

Bước 1: tải đúng file

cmd > php -v

PHP 7.1.19 (cli) (built: Jun 20 2018 23:37:55) ( ZTS MSVC14 (Visual C++ 2015) x86 )
Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
Zend Engine v3.1.0, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies

Ví dụ ở trên MSVC14 => phải tải cùng phiên bản Visual c++ về sau đó giải nén copy file php_mongodb.dll vào thư mục C:\xampp\php\ext

@nmvuong92
nmvuong92 / Fix Composer can't find mongodb extension.md
Last active Sep 5, 2018
Fix Composer can't find mongodb extension
View Fix Composer can't find mongodb extension.md
composer require jenssegers/mongodb --ignore-platform-reqs

hoặc

composer install --ignore-platform-reqs
@nmvuong92
nmvuong92 / Blocking & Nonblocking IO.md
Last active Sep 4, 2018
Blocking & Nonblocking I/O
View Blocking & Nonblocking IO.md

I/O?

  • Là quá trình giao tiếp
  • Đưa dữ liệu vào trả dữ liệu ra

BLOCKING vs NonBlocking

Blocking I/O

  • Yêu cầu thực thi một IO operation, sau khi hoàn thành thì trả kết quả lại. Process/Theard gọi bị block cho đến khi có kết quả trả về hoặc xảy ra ngoại lệ.

@nmvuong92
nmvuong92 / ES6 generator function.md
Last active Sep 4, 2018
ES6 Generator function
View ES6 generator function.md

nó là gì?

Generator function là một loại function đặc biệt có thể đi vào, đi ra và thoát một số lần. Bạn có thể nghe mọi người mô tả nó là "một hàm có thể bị tạm dừng"

khác gì với function thông thường?

Sự khác biệt duy nhất cho đến nay là Generator function được định nghĩa với function* chứ không phải function.

@nmvuong92
nmvuong92 / Element type is invalid: expected a string for built-in components.md
Last active Sep 3, 2018
Fix lỗi Element type is invalid: expected a string (for built-in components) or a class/function (for composite components) but got: undefined. You likely forgot to export your component from the file it's defined in, or you might have mixed up default and named imports.
View Element type is invalid: expected a string for built-in components.md

Change your Package.json file at this line "react-router-redux": "next"

@nmvuong92
nmvuong92 / Làm thế nào để thêm SASS SCSS vào một dự án create-react-app.md
Last active Sep 3, 2018
Làm thế nào để thêm SASS/SCSS vào một dự áncreate-react-app
View Làm thế nào để thêm SASS SCSS vào một dự án create-react-app.md

Eject

Cần phải chạy Eject vì điều này là cần thiết để chỉnh sửa thủ công các tệp cấu hình webpack.

npm run eject

Install SASS

cài đặt precompiler (trình biên dịch trước)

npm install sass-loader node-sass --save-dev
@nmvuong92
nmvuong92 / middleware trong react redux.md
Last active Oct 27, 2021
middleware trong react redux
View middleware trong react redux.md

Async action là gì?

  • Async => bất đồng bộ?, Action => hành động?
  • là một action trong trạng thái chưa sẵn sàng thực thi ví dụ Fetch API request lên server

Tại sao cần Middleware khi sử dụng Async action?

  • React không hỗ trợ async action => cần 1 middleware trung gian điều phối việc nhận kết quả fetch trả về từ api rồi khi nào mới được dispatch => đảm bảo không bị lỗi chương trình react

Middleware là gì?

  • khác với middleware ở server