Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
herkesin|her insanın
kilo verme|zayıflama
ilahiyat|tanrı bilim
masraftır|harcamadır
sevincinden|luğundan
dediğine|söylediğine
dediğini|söylediğini
başlarda|başlangıçta
rahatsızlık|hastalık
civarlarda|yörelerde
toplantıda|görüşmede
haysiyet|onur|özsevi
yansıtırken|eklerken
istiklal|bağımsızlık
cinstendir|türdendir
sıradan|basit|bayağı
ihmali|dikkatsizliği
araba mı|otomobil mi
konsültasyon|danışım
arkadaş|dost|arkadaş
enstruman|araç|çalgı
masraftan|harcamadan
bitirene|tamamlayana
medeniyeti|uygarlığı
insanın|insanoğlunun
distribütör|dağıtıcı
konusuyla|mevzusuyla
müessir|etken|etkili
zoruyla|diretmesiyle
kıskanıyor|imreniyor
konusunca|mevzusunca
masraflar|harcamalar
arabadır|otomobildir
kıskanacak|imrenecek
teferruat|ayrıntılar
arabadan|otomobilden
kavuşurlar|ulaşırlar
olayınızca|vakanızca
elastikiyet|esneklik
masraf mı|harcama mı
olayından|vakasından
arabadan|otomobilden
konularla|mevzularla
konudadır|mevzudadır
idare etmek|yönetmek
dinleyin|kulak verin
tarafından|tarafınca
homoseksüel|eşcinsel
hatırlamak|anımsamak
holding|tüm ortaklık
hatırlamaz|anımsamaz
affedici|bağışlayıcı
adliye|adalet sarayı
hayal etmek|düşlemek
çapkınlık|hovardalık
aktörleri|oyuncuları
kıyas|ölçme|benzetme
yetecek|kafi gelecek
adabı muaşeret|görgü
konsorsiyum|ortaklık
üzerlerine|üstlerine
hamuru|hamur harcını
belirtidir|emaredir
haysiyetsiz|onursuz
tahkikat|soruşturma
fiyatları|tutarları
kütlesinin|hacminin
öptüğü|öpmüş olduğu
sevgi dolu|şefkatli
deneme|tecrübe etme
tutanağına|raporuna
laflarını|sözlerini
diyeti mi|rejimi mi
diyetinin|rejiminin
temizleyin|paklayın
diyetiydi|rejimiydi
kadrosuyla|ekibiyle
olaylarla|vakalarla
laflarına|sözlerine
olaydadır|vakadadır
bilgileri|detayları
sınırlı|sınırı olan
sahneler|görüntüler
yer alan|yer edinen
bedeninde|vücudunda
olayda mı|vakada mı
belirtiniz|emareniz
sorumludur|mesuldür
mühimmatı|cephanesi
olağanüstü|muhteşem
diyetiniz|rejiminiz
olaydaydı|vakadaydı
Çocuğumuz|evladımız
olaylarda|vakalarda
nitelikte|özellikte
mühimmata|cephaneye
kararında|sonucunda
andığı|anmış olduğu
ihbarı|suç duyurusu
kazandı|kazanmıştır
diyetinin|rejiminin
umduğu|ummuş olduğu
kitaptan|kitabından
sıklıkla|çoğunlukla
yol açan|neden olan
isimli|adlı|isminde
uçurdu|havalandırdı
talimatname|genelge
ulaşılmış|erişilmiş
nedeninin|sebebinin
fiziksel|fizyolojik
lafındaki|sözündeki
belirti mi|emare mi
teknotrat|uyguyımcı
elbiseyle|kıyafetle
bir müddet|bir süre
arındım|temizlendim
müteharrik|devingen
düşünsene|bir düşün
anlasın|idrak etsin
belirtiden|emareden
rotatif|döner|basar
aldığı|almış olduğu
belirtiler|emareler
rasathane|gözlemevi
etkisinin|tesirinin
sorunun|probleminin
hikayesini|öyküsünü
zevkinize|keyfinize
belirtimiz|emaremiz
ayak üstü|oturmadan
ittiği|itmiş olduğu
belirtiyle|emareyle
ekskavatör|yerkazar
gösteri|şov|gosteri
saklaması|gizlemesi
kooperatif|birleşke
tarihli|tarihindeki
sınavını|imtihanını
kifayetsiz|yetersiz
sistematik|dizgesel
yolluyor|gönderiyor
modern|çağıl|çağdaş
detayları|bilgileri
öneriler|tavsiyeler
giydiğim|giyindiğim
açtığı|açmış olduğu
arabayla|otomobille
kadrosunun|ekibinin
içerisinden|içinden
hasılatını|gelirini
saldıran|hücum eden
gezdirme|dolaştırma
nedeniyle|sebebiyle
aktığı|akmış olduğu
azdığı|azmış olduğu
arabayla|otomobille
çatırdayan|sallanan
icap etmek|gerekmek
faydaları|yararları
gösterişli|heybetli
çağdaş|modern|uygar
kimseyle|kimselerle
marketing|pazarlama
etkisinde|tesirinde
taktim etmek|sunmak
çocukları|evlatları
mektebinin|okulunun
astronom|gökbilimci
makaleleri|yazıları
vaziyet|durum|konum
fabrikasyon|yapınış
teknisyen|uygulaman
kadınınız|hanımınız
kıyafet mi|giysi mi
pişirmeyi|pişmesini
belirtiydi|emareydi
astığı|asmış olduğu
algılama|idrak etme
fabrikatör|yapınman
kıyafetten|giysiden
mesaj|ileti|bildiri
andırdı|çağrıştırdı
aşağıdadır|alttadır
sırasında|esnasında
anladı|anlamış oldu
yayınlayan|gösteren
sordum|sormuş oldum
memur|işyar|işgören
nötr|yansız|etkisiz
telaffuzu|söylenişi
kurmayı|oluşturmayı
tekrar|yeniden|yine
yol açar|neden olur
imalathane|yapımevi
masrafla|harcamayla
diyetleri|rejimleri
üçlemesine|triosuna
hazırlamaya|yapmaya
radikal|köktencilik
sayeinde|yardımıyla
anlaşmazlık|ihtilaf
arabaydı|otomobildi
katlı|kattan oluşan
yükseldi|terfi etti
diyetimiz|rejimimiz
sakladığı|gizlediği
sağlamış|elde etmiş
masraftı|harcamaydı
hemfikir|aynı fikir
anlamak|idrak etmek
mektebinde|okulunda
ançuez|hamsi ezmesi
andırma|çağrıştırma
diyetimde|rejimimde
kıyafetler|giysiler
manevi|içsel|tinsel
emeğine|alın terine
aktris|kadın oyuncu
emeğini|alın terini
hücum etti|saldırdı
kıyafetler|giysiler
saldırdı|hücum etti
yorgunluk|bitkinlik
efsane|efsaneleşmiş
saldıran|hücum eden
adaptasyon|uyarlama
kahin|medyum|bilici
hayattaki|dünyadaki
üzdüğü|üzmüş olduğu
dua|yakarış|yakarma
kimseye|hiç kimseye
sorunlar|problemler
maçını|müsabakasını
cevabında|sonucunda
fakir|yoksul|fukara
ettiği|etmiş olduğu
yakalama|soruşturma
peşindeki|ardındaki
çocuğunuz|evladınız
ücretinde|tutarında
ücretinin|tutarının
ortalamada|averajda
hibe etti|bağışladı
anlaşma|antak kalma
rekolte|toplam ürün
söylemeye|anlatmaya
isimlerden|adlardan
kısıtlama|engelleme
medeni|uygar|çağdaş
bağışlamak|affetmek
hakimiyet|egemenlik
başlamak|adım atmak
diyetlere|rejimlere
organımıza|uzvumuza
linkler|bağlantılar
okur yazar|tahsilli
nedenleri|sebepleri
andırır|çağrıştırır
ekranların|vizyonun
selamlar|merhabalar
ilçesinin|kazasının
genç adam|delikanlı
diyetince|rejimince
diyetiyle|rejimiyle
hayatının|yaşamının
yeteneğe|kabiliyete
mucizevi|olağanüstü
yeteneği|kabiliyeti
aktüalite|güncellik
cehalet|bilgisizlik
materyalist|maddeci
neden olan|yol açan
filminde|filmimizde
nehre|nehire|dereye
çocuğumuz|evladımız
kadınının|hanımının
kadınları|hanımları
kadınında|hanımında
kadınımız|hanımımız
kadınıyla|hanımıyla
kadınınca|hanımınca
kadınıdır|hanımıdır
kadını mı|hanımı mı
kadınıydı|hanımıydı
kadınlara|hanımlara
diyetinde|rejiminde
kalın|kalınca|kalın
andıran|çağrıştıran
farkında|bilincinde
yaygaraya|kargaşaya
gözetimdi|nezaretti
gözetimle|nezaretle
gözetimde|nezarette
daha fazla|daha çok
bağrına bas|kucakla
kavramını|terimini
bolca|bol miktarda
kavramına|terimine
ilave edip|ekleyip
söyleyin|açıklayın
imkansız|olanaksız
çelişkili|tutarsız
uzaklarda|ötelerde
bürokrat|siyasetçi
sevimsiz|antipatik
büro|yazıhane|ofis
dediğin|söylediğin
yaşında|yaşlarında
içerir|ihtiva eder
diğerleri|ötekiler
yararımız|faydamız
besinleri|gıdaları
olayının|vakasının
olayıdır|vakasıdır
olayınızı|vakanızı
olayı mı|vakası mı
olayında|vakasında
arabada|otomobilde
olayınıza|vakanıza
olayımıza|vakamıza
olayıydı|vakasıydı
olayıyla|vakasıyla
olayınca|vakasınca
sevinçleri|lukları
oradan da|ordan da
sağlayan|elde eden
şerefsizlik|adilik
sosyalist|toplumcu
inceleme|araştırma
değerini|kıymetini
bilinmez|kim bilir
malzeme|araç-gereç
ortalamaya|averaja
doktor|tabip|hekim
ortalaması|averajı
kura çekmek|seçmek
mebus|milletvekili
yaşının|yaşlarının
açılan|oluşturulan
tatminkar|doyurucu
tekniker|uygulaman
herkese|her insana
göç ettiği|göçtüğü
ihbar|suç duyurusu
ihmal|dikkatsizlik
uyarıları|ikazları
tevhit|birleştirme
medeniyet|uygarlık
talimatını|emirini
ısrarcı|ısrar eden
kıstas|ölçek|ölçüt
biseksüel|bisexuel
yıllarca|senelerce
hatırlama|anımsama
eşanlamlı|anlamdaş
seks|cinsellik|sex
etkileri|tesirleri
fakirlik|yoksulluk
kontenjan|saptanca
tedavül|geçerlilik
mağlubiyet|yenilgi
bir dizi|bir takım
ait|ilişik|ilişkin
kuvvetiyle|gücüyle
izlenip|seyredilip
hasıl olmak|üremek
esneyen|genişleyen
korkutucu|ürkütücü
katiyen|kesinlikle
konuları|mevzuları
takibat|kovuşturma
hasılatta|kazançta
bilekliği|bileziği
bir hafta|yedi gün
ufak tefek|küçücük
kadrodaki|ekipteki
şirketler|firmalar
komedyen|güldürmen
kararlı|emin|kesin
buradadır|burdadır
gönderdik|yolladık
ihtar|uyarı|uyarma
slogan|çarpıcı söz
antreman|alıştırma
samimiyet|içtenlik
kar payı|kar oranı
estetik|güzel duyu
kavuşması|ulaşması
aktör|erkek oyuncu
nakliyeci|taşımacı
rakamlara|sayılara
hasılatla|kazançla
simetrik|bakışımlı
katılması|alınması
büyüdüğü|yetiştiği
konulara|mevzulara
konunuzu|mevzunuzu
seka|anlak|anlayış
ihtimam|özen|itina
müşterek|ortaklaşa
konusuna|mevzusuna
listesi|sıralaması
bolca|bol miktarda
dev bir|devasa bir
kaybetmek|yitirmek
qezmek|seyranetmek
yakaladı|elde etti
hasılattı|kazançtı
düzmece|sahte|feyk
bilgisizce|cahilce
insiyaki|içgüdüsel
statüko|sürerdurum
muhafazakar|tutucu
dökelim|boşaltalım
konumuza|mevzumuza
hâkim|başat|egemen
artırmak|çoğaltmak
regülatör|düzelteç
kıyafetle|giysiyle
bahsetmek|anlatmak
umarım|ümit ederim
şerefsizler|adiler
ekleyin|ilave edin
insanlar|insanoğlu
faydasını|yararını
anane|gelenek|töre
bireyleri|fertleri
tatbiki|uygulamalı
konunuza|mevzunuza
üzerinden|üstünden
çiğken|pişmemişken
takibi|takip edeni
itilaf|anlaşmazlık
bizler|biz|hepimiz
idare etme|yönetme
öğrencisi|talebesi
okudu mu|okumuş mu
anlar|anlamış olur
atölye| imalathane
cihazının|aletinin
diğerinin|ötekinin
esef etmek|acınmak
imkanına|olanağına
masrafta|harcamada
nüfuslu|sözü geçen
vibrasyon|titreşim
bebeğiniz|yavrunuz
eşantiyon|örneklik
hücum|saldırı|atak
güvenini|itimatını
dediğim|söylediğim
değişim|değişiklik
gün ışığı|aydınlık
izlendi|seyredildi
belki de|kim bilir
kalifiye|nitelikli
rakamları|sayıları
sarışın|sarı saçlı
istisna|kural dışı
ihtiyaç|gereksinim
kaçmış|firar etmiş
dedesi|büyükbabası
kıskanmış|imrenmiş
ilkokul|ilköğretim
özellikle|bilhassa
at arabası|gaşgası
kaybetmiş|yitirmiş
tabip|hekim|doktor
çağında|çağlarında
reisidir|lideridir
değişiklik|değişim
oğlanları|oğulları
harbiden|gerçekten
kıskanmak|imrenmek
bilmem|bilmiyorum
gizli|gizli saklı
diyet mi|rejim mi
icap eder|gerekir
içerisinde|içinde
heterojen|ayrışık
istiyorum|isterim
kocamın|erkeğimin
eğlenceli|keyifli
kaparo|güvenmelik
hasis|cimri|pinti
mütercim|çevirmen
masrafa|harcamaya
hayattan|yaşamdan
yapıp|yapmış olup
kötü huylukötücül
lüzumsuz|gereksiz
diyetdir|rejimdir
gördü|görmüş oldu
lafımıza|sözümüze
vizyona|gösterime
sağlıklı|sıhhatli
gramer|dilbilgisi
greyder|yerdüzler
belki|bir ihtimal
düzelten|halleden
standardize|ölçüm
pansiyon|barıncak
sevdi|sevmiş oldu
kurmak|oluşturmak
cılız|sıska|zayıf
meçhul|bilinmeyen
ulaşılan|erişilen
ayrıcalık|imtiyaz
yaklaşık|ortalama
faaliyet|etkinlik
ambargo|engelleme
emir|buyruk|komut
icap etti|gerekti
icap eder|gerekir
boyunca|süresince
kavgadan|dövüşten
hamur|hamur harcı
katılımı|iştirakı
sembolik|simgesel
rekortmen|erişmen
katılımı|alınması
kararına|sonucuna
kapitalist|paracı
aleyhtar|karşıtçı
yerlere|bölgelere
ihtiyar|yaşlanmış
kadrosuna|ekibine
vasıflı|nitelikli
natürmort|ölüdoğa
i·lginç|enteresan
tesadüf|rastlantı
eriştiği|ulaştığı
helelozni|sarmalı
belkide|kim bilir
saklanan|gizlenen
i·hracat|dışsatım
ihracaat|dışsatım
bağışlama|affetme
haysiyetli|onurlu
diyetine|rejimine
imtiyaz|ayrıcalık
yılında|senesinde
muhteşem|görkemli
anlatan|özetleyen
dilbilgisi|gramer
mukamele|karşılık
hediyeye|armağana
konferans|konuşma
antitez|karşı sav
güç bela|zor bela
basit|kolay|rahat
adalet|hakkaniyet
yol ayrımı|kavşak
faraziye|varsayım
cevapsız|yanıtsız
panel|açık oturum
sözünüzü|lafınızı
engelini|barajını
büyülü|esrarengiz
mülteci|sığınmacı
dalında|branşında
icap etti|gerekti
yetenek|kabiliyet
isimlerin|adların
kadınına|hanımına
sikleri|yarakları
hayatını|yaşamını
gözetimi|nezarete
izlemek|seyretmek
yerleri|bölgeleri
masrafı|harcaması
etkisini|tesirini
kadrosunu|ekibini
gösterimi|vizyonu
laflarla|sözlerle
müstahsil|üretici
güruh|tayfa|takım
donanması|birliği
yeniden|tekrardan
gücünü|enerjisini
pasaport|geçişlik
en son|son olarak
taassup|bağnazlık
hürriyet|özgürlük
diyettir|rejimdir
hususiyet|özellik
rehavet|rahatlama
nasılsa|nede olsa
müttefik|bağlaşık
makalenin|yazının
sokup|yerleştirip
diyetler|rejimler
diyetten|rejimden
ailem|akrabalarım
çok da|o kadar da
yaptı|yapmış oldu
sıhhatli|sağlıklı
vurulan|yaralanan
izolasyon|yalıtım
faaliyet|etkenlik
işsiz|işi olmayan
cevabını|yanıtını
çürüten|cerh eden
bereketli|verimli
ücretine|tutarına
belirtiye|emareye
olaylara|vakalara
olayları|vakaları
arabası|otomobili
arabaya|otomobile
müsamaha|hoşgörme
ikaz|uyarı|uyarma
belirtisi|emaresi
belirtide|emarede
filmde|filmimizde
tartışma|münakaşa
söz etti|bahsetti
şirketin|firmanın
aksetmek|yansımak
jeolog|yerbilimci
yanlışlar|hatalar
bürokrasi|siyaset
kapılmak|tutulmak
kapılmış|tutulmuş
rastlantı|tesadüf
filozof|felsefeci
bilvasıta|dolaylı
telaffuz|söyleniş
giyinmeye|giymeye
hazmetme|sindirme
turne|gezme|gezim
lafından|sözünden
mükemmel|muhteşem
takaddüm|öncellik
kıyafetti|giysidi
kıyafette|giyside
dalının|branşının
dolaştığı|gezdiği
mevcudiyet|varlık
eser|yapıt|yaratı
romantik|duygusal
ölü bedeni|cesedi
dileriz|diliyoruz
psikolojik|ruhsal
tabi|doğal olarak
ufaklıkla|minikle
tenvir|aydınlatma
vasat|orta derece
kadınını|hanımını
kadın mı|hanım mı
kadındır|hanımdır
kadınlar|hanımlar
kadından|hanımdan
selam|merhaba|slm
iktisadi|tutumsal
ayrıntılı|detaylı
turistik|gezinsel
henüz|hemen hemen
gözetimi|nezareti
ninesi|anneannesi
dışında|haricinde
meyilli|eğilimli
sansür|sıkıdüzen
itibar|saygınlık
sosyal|toplumsal
iskemle|sandalye
monoton|tek düze
irtica|gericilik
irtibat|bağlantı
yöresel|bölgesel
stajyer|yetişmen
yahut|ya da|veya
muhtelif|çeşitli
ahenksiz|uyumsuz
mukabil|karşılık
imalatçı|yapımcı
ayniyet|özdeşlik
sürükler|götürür
safha|evre|aşama
yetişkin|erişkin
mücadele|savaşım
jeneratör|üreteç
süzerek|eleyerek
trajik|ağlatısal
mükellef|yükümlü
müsabaka|yarışma
şarkıcı|müzisyen
doğranan|kesilen
ihtisas|uzmanlık
lokavt|işkapatım
katiyen|imkansız
esaret|tutsaklık
üzerinin|üstünün
mamüller|ürünler
üzüntülü|kederli
idari|yönetimsel
idareci|yönetici
şiddeti|sertliği
ayrıca|ek olarak
dokunaklı|acıklı
facebook|feysbuk
tafsilat|ayrıntı
homojen|benzeşik
hışmına|gazabına
takribi|yaklaşık
talep eder|ister
kesafet|yoğunluk
ihtimal|olasılık
tansiyon|gerilim
veteriner|baytar
konudur|mevzudur
ayıralım|bölelim
optimist|iyimser
vazgeçmek|caymak
olayına|vakasına
düzenli|tertipli
dediği|söylediği
sandalye|iskemle
birlikte|beraber
konuyla|mevzuyla
dilek|istek|arzu
bölümüne|kısmına
konu mu|mevzu mu
konunuz|mevzunuz
konudan|mevzudan
konumuz|mevzumuz
güçsüz|kuvvetsiz
olayımız|vakamız
yürüme|adım atma
arkadaşça|dostça
surat|sima|çehre
sentetik|bileşik
illegal|yasadışı
şerefsiz|onursuz
çalışma|çabalama
bizden|bizlerden
konuşması|hitabı
müzakere|görüşme
ihtimal|olasılık
kundura|ayakkabı
manasız|anlamsız
ehliyet|yeterlik
sima|çehre|surat
kontrat|sözleşme
başkaldırı|isyan
kanaatkar|yetkin
kaybetme|yitirme
eylemsi|fiilimsi
bazen|kimi zaman
ihtiyari|istemli
tasavvur|tasarım
tolerans|hoşgörü
pratik|ergonomik
techizat|donatım
şaheser|başyapıt
müşahit|gözlemci
teşebbüs|girişim
tenzilat|indirim
vatandaş|yurttaş
direktif|yönerge
ergenler|gençler
tavada|tencerede
komplike|karışık
konular|mevzular
bileklik|bilezik
tarzsız|biçimsiz
izleyici|seyirci
halletmek|çözmek
kıyafete|giysiye
uyarılar|ikazlar
kıyafeti|giysisi
tekabül|karşılık
endirekt|dolaylı
paylama|azarlama
tedbirli|önlemli
beraber|birlikte
sonra|sonrasında
tecrit|soyutlama
direktif|talimat
politika|siyaset
mühimmat|cephane
teneffüs|solunum
emniyet|güvenlik
farksız|ayrımsız
zaman|vakit|süre
özverili|fedakâr
ekipler|takımlar
bilinçli|bilgili
kapanmış|kapanık
prensipli|ilkeli
inanın|emin olun
arkadaşım|dostum
hayret|şaşkınlık
realist|gerçekçi
böyle|bu şekilde
yolculuk|seyahat
dramatik|hüzünlü
olayını|vakasını
radyasyon|ışınım
öqretmen|muallim
hasılatı|kazancı
hasılata|kazanca
bize göre|bizlik
sahiptir|haizdir
cihazına|aletine
başlar|adım atar
taşınır|göç eder
kaybolmak|yitmek
sahipmiş|haizmiş
izleyip|seyredip
kaybetti|yitirdi
erkektir|adamdır
kollokyum|konuşu
sermaye|ana para
keyfi|tadı|hazzı
sevimli|sempatik
sinsice|kurnazca
süren|devam eden
diğerini|ötekini
siyaset|politika
kg|kilogram|kilo
ücretsiz|parasız
olayınız|vakanız
yapılma|yapılmış
size göre|sizlik
üzerinde|üstünde
analiz|çözümleme
seyirci|izleyici
küçük|ufak|minik
giderme|yok etme
sevinçten|luktan
değerli|kıymetli
linke|bağlantıya
kaçtı|firar etti
kıskanan|imrenen
intikamını|öcünü
başvuru|müracaat
asimile|dejenere
kıskanır|imrenir
jeoloji|yerbilim
konunun|mevzunun
teorik|kuramsal
kadındı|hanımdı
kafamda|aklımda
sikini|yarağını
tecavüz|saldırı
müddette|sürede
firması|şirketi
düzgün|muntazam
mülkiyet|iyelik
çiftçi|ziraatçi
manzara|görünüm
okuyunuz|okuyun
sorumlu|görevli
matbaa|basımevi
olay mı|vaka mı
olaylar|vakalar
zamanın|dönemin
faydalı|yararlı
neyse|her neyse
çeşidini|türünü
kabus|karabasan
yardımcı|destek
monitörü|ekranı
arasında|içinde
diyetle|rejimle
kaderci|yazgıcı
gerekli|lüzumlu
hayatın|yaşamın
incinen|kırılan
en çok|maksimum
anlattı|söyledi
yardıma|desteğe
garanti|güvence
taarruz|saldırı
sınavı|imtihanı
meşrubat|içecek
subjektif|öznel
kutsal|mukaddes
galibiyet|yengi
ekonomi|iktisat
kuru soğuk|ayaz
müdafaa|savunma
olumsuz|negatif
aceleci|telaşlı
mutaasıp|bağnaz
asır|çağ|yüzyıl
lafıyla|sözüyle
tezat|karşıtlık
kreasyon|yaratı
açıklama|izahat
yayan|yürüyerek
mucit|icat eden
saklama|gizleme
muayyen|belirli
darılmak|küsmek
korkunç|korkulu
hissedar|paydaş
kontrol|denetim
simetri|bakışım
zorlu|sıkıntılı
misalen|örneğin
kongre|kurultay
sanayi|endüstri
devamlı|sürekli
sürekli|devamlı
tatbik|uygulama
cinayet|katliam
bedbin|kötümser
kötülük|fenalık
normal|düzgüsel
ateşten|alevden
sorunu|problemi
sevinçli|neşeli
taraftar|yandaş
fabrika|yapınak
mahiyet|nitelik
harika|mükemmel
zorunlu|mecburi
reaksiyon|tepki
izahat|açıklama
kimine|bazısına
izleme|seyretme
birey|kişi|fert
peşinde|ardında
diyette|rejimde
bir anda|aniden
varlıklı|zengin
ölçüde|seviyede
veraset|kalıtım
eminim|inanırım
olaydır|vakadır
rabıta|bağlantı
olaydan|vakadan
ihmalkar|savsak
mazbata|tutanak
diyetti|rejimdi
kalacak|duracak
sermaye|kapital
sermaye|anapara
emretme|buyurma
gözüken|görünen
talimat|yönerge
iktisat|ekonomi
yarıyıl|sömestr
kavgada|dövüşte
tuvalet|hela|wc
asalet|soyluluk
miktarda|oranda
gezmek|dolaşmak
hela|tuvalet|wc
şakacı|nüktedan
bir bir|tek tek
kapıldı|tutuldu
reform|düzeltim
üzere|suretiyle
komple|topyekün
tenkit|eleştiri
pek çok|bir çok
tutanağı|raporu
meridyen|boylam
basımevi|matbaa
lafınca|sözünce
gergin|gerilmiş
teminat|güvence
sekreter|yazman
zengin|varlıklı
sahiplik|iyelik
bacı|kız kardeş
savaş|cenk|harp
içerisine|içine
lafının|sözünün
lafları|sözleri
hevesli|istekli
kısımda|bölümde
tarafsız|yansız
ispat|kanıtlama
doğrudan|direkt
bu arada|ayrıca
kontekst|bağlam
yandan|taraftan
ortalama|averaj
lafımız|sözümüz
süratle|hızlıca
gayesiz|amaçsız
sözlere|laflara
tutanağa|rapora
tehlike|çekince
cazibeli|çekici
bilakis|tersine
şikayet|yakınma
nakliyat|taşıma
icap|gerektirme
randevu|buluşma
tecrübe|deneyim
yerler|bölgeler
isimleri|adları
endüstri|sanayi
deyince|diyince
konuydu|mevzudu
saadet|mutluluk
var olan|mevcud
akıllıca|zekice
kadında|hanımda
lafında|sözünde
bir daha|tekrar
kadınla|hanımla
sikine|yarağına
kini|düşmanlığı
gözetim|nezaret
o kadar|o denli
kıskandı|imredi
bariz|belirgin
bedava|parasız
fatura|satmaca
avans|ön ödeme
konusu|mevzusu
muhtemel|olası
müşfik|sevecen
hasılat|kazanç
ilahi|tanrısal
tasarruf|tutum
pabuç|ayakkabı
önem|ehemmiyet
çare|deva|umar
öğrenci|talebe
konuyu|mevzuyu
ihtişam|görkem
1080p HD|1080p
çapkın|hovarda
muteber|saygın
üzerine|üstüne
hüviyet|kimlik
kaça|ne kadara
olayla|vakayla
tedris|öğretim
savunma|müdafa
kitleye|kesime
üstüne|üzerine
hiç bir|hiçbir
lezzetli|leziz
olaydı|vakaydı
alemet|belirti
adamla|insanla
siyasi|siyasal
masraf|harcama
kaynağı|deposu
inkilap|devrim
tepsiye|siniye
yanlışı|hatası
mesela|örneğin
zorba|ceberrüt
parçaya|bölüme
aniden|ansızın
biraz|birazcık
konuya|mevzuya
güçlü|kuvvetli
aidiyet|ilinti
adında|isminde
büyünün|sihrin
beyhude|boşuna
konuda|mevzuda
fantezi|düşlem
tebrik|kutlama
nitelik|kalite
çizelge|cetvel
yıllık|senelik
yıldır|senedir
tercüme|çeviri
biçare|çaresiz
hayran|fanatik
serüven|macera
mecbur|zorunlu
kurmaca|tasarı
sentez|bireşim
yayın|gösterim
geçinmek|idame
tecil|erteleme
terkip|bileşim
mahrek|yörünge
özgün|orijinal
parantez|ayraç
şakası|esprisi
mahcup|utangaç
pasif|eylemsiz
iltica|sığınma
macera|serüven
zoraki|mecburi
ibadet|yakarma
araba|otomobil
örneğin|mesela
örgüt|teşkilat
öqrenci|talebe
yaratık|mahluk
liste|sıralama
kavramı|terimi
yıllar|seneler
doktrin|öğreti
tetkik|incelem
çeviri|tercüme
lafazan|geveze
antoloji|seçki
insiyak|içgüdü
talebe|öğrenci
adamın|insanın
öğrenim|tahsil
araba|otomobil
alakalı|ilgili
rakım|yükselti
kuvvetli|güçlü
buhran|bunalım
büyüme|gelişme
hediye|armağan
mahluk|yaratık
tabiki|heralde
güldürü|komedi
nelerdir|nedir
merhamet|acıma
sevinçli|mutlu
sihirli|büyülü
toplum|cemiyet
güveni|itimatı
silüet|karaltı
erozyon|aşınma
komedi|güldürü
civarda|yörede
ahenkli|uyumlu
mecbur|yükümlü
farklı|değişik
hazım|sindirim
tebliğ|bildiri
şiddet|sertlik
resim|fotoğraf
espri|komiklik
mahzur|sakınca
ayraç|parantez
değeri|kıymeti
deprem|zelzele
bereket|bolluk
benlik|kişilik
sohbet|söyleşi
muhacir|göçmen
dönemin|devrin
hibe|bağışlama
abluka|kuşatım
camekan|vitrin
bedel|karşılık
ehemmiyet|önem
itinalı|özenli
fetiş|tapıncak
cahil|bilgisiz
herkes|hepimiz
istifa|çekilme
beddua|ah etme
sathi|yüzeysel
edebi|yazınsal
hemcins|türdeş
şanslı|talihli
nasihat|tembih
mübarek|kutsal
erkeğin|adamın
tatil|dinlence
meziyet|artam
sınav|imtihan
çocuğu|evladı
bencil|egoist
naçar|çaresiz
kilolu|şişman
vazo|çiçeklik
sabit|durağan
rezerv|biriki
isimler|adlar
rötar|gecikme
irice|büyükçe
tapınak|mabet
banliyö|taşra
mahrum|yoksun
öneri|tavsiye
muadili|dengi
pasif|edilgen
tempo|gidişat
mabet|tapınak
katliam|kırım
çığlık|feryat
vahşi|yırtıcı
lafına|sözüne
lafdan|sözden
vaziyet|durum
kararı|sonucu
ihtiras|tutku
kütlesi|hacmi
tesisat|döşem
afişi|posteri
hafif|hafifçe
cm|santimetre
menfaat|çıkar
şahsi|kişisel
konulu|temalı
3d|üç boyutlu
varsa|var ise
monitör|ekran
düşünce|fikir
derslik|sınıf
merasim|tören
seyyah|gezgin
sıkıntı|sorun
ücreti|tutarı
alenen|açıkca
televizyon|tv
bellek|hafıza
basınç|tazyik
haysiyet|onur
gayet|oldukça
evham|kuruntu
beyanat|demeç
muamele|işlem
hayli|fazlaca
hayatı|yaşamı
olayda|vakada
nedeni|sebebi
müspet|olumlu
ticaret|tecim
aktüel|güncel
sahte|düzmece
sağlık|sıhhat
yorgun|bitkin
enkaz|yıkıntı
muasır|çağdaş
giyin|giyinin
bonkör|cömert
ilmi|bilimsel
zeminin|yerin
saldırı|hücum
mizah|gülmece
turist|gezgin
misafir|konuk
bulamaç|cıvık
imar|bayındır
mesul|sorumlu
dönüp|dönerek
caka|gösteriş
yılın|senenin
ahlak|terbiye
kadrosu|ekibi
emniyet|güven
tuvalete|wcye
dibine|altına
etkisi|tesiri
birtakım|bazı
hakem|yargıcı
imtihan|sınav
irsi|kalıtsal
kıyafet|giyim
egoist|bencil
istila|salgın
heyecan|coşku
dönemeç|viraj
cesur|yürekli
takın|takının
bilinçli|akil
kadroya|ekibe
karşın|rağmen
yemek|yiyecek
seyyar|gezici
viraj|dönemeç
vasıf|nitelik
malumat|bilgi
sınıf|derslik
link|bağlantı
bir gün|bigün
daimi|sürekli
asabi|sinirli
tören|merasim
bilinen|malum
tarihi|zamanı
diyete|rejime
ezeli|öncesiz
en az|minimum
hiç de|hiç de
zorluk|güçlük
nesir|düzyazı
serbest|özgür
zararı|ziyanı
diyeti|rejimi
makbuz|alıntı
ücrete|tutara
defa|kez|kere
hızlı|süratli
alevde|ateşte
umutlu|ümitli
ilıca|kaplıca
hafıza|bellek
problem|sorun
anlatım|ifade
kadrosu|ekibi
tabaka|katman
ibret|öğrenek
şifre|gizyazı
idare|yönetim
rağmak|karşın
rağmen|karşın
yerel|mahalli
gezgin|seyyah
ayrıntı|detay
gelenek|anane
şeffaf|saydam
fikir|düşünce
felaket|yıkım
fazilet|erdem
sarar|sarıyor
silah|tabanca
huzurlu|rahat
kadına|hanıma
kadını|hanımı
belirti|emare
laflar|sözler
nasıl|iyi mi
seyahat|gezi
apse|iltihap
şehvet|kösnü
prensip|ilke
sema|gökyüzü
imaj|görüntü
ilginç|garip
tefrik|ayrım
mühim|önemli
eskiz|taslak
üzgün|mutsuz
vizite|görüm
nasihat|öğüt
keder|üzüntü
nutuk|söylev
fakir|yoksul
gezi|seyahat
olası|mümkün
komik|gülünç
sonuç|netice
soruyu|suali
hemen|derhal
dönemi|devri
ismini|adını
720p HD|720p
meyil|eğilim
deney|gözlem
inat|direnme
afaki|şundan
önlem|tedbir
mesken|konut
olayı|vakası
hasret|özlem
bağnaz|yobaz
annesi|anası
atağı|hücumu
erkeğe|adama
kumsal|sahil
tedbir|önlem
lügat|sözlük
kaygan|ıslak
iltihap|irin
faktör|unsur
sevinci|luğu
ancak|sadece
celse|oturum
garip|acayip
sonbahar|güz
sıcaklık|ısı
tava|tencere
sinsi|kurnaz
bize|bizlere
internet|web
masraf|gider
şoför|sürücü
kainat|evren
görev|vazife
matbu|basılı
öğüt|nasihat
kademe|aşama
güven|itimat
düzen|seviye
test|kontrol
bucak|nahiye
önemli|mühim
güz|sonbahar
olaya|vakaya
eksik|noksan
öneri|teklif
itikat|inanç
indeks|dizin
tali|ikincil
öteki|diğeri
takımı|ekibi
hasım|düşman
tutar|meblağ
sözlük|lügat
rasat|gözlem
hekim|doktor
değer|kıymet
mecmua|dergi
uçak|tayyare
cihazı|aleti
şerefsiz|adi
tarım|ziraat
baki|kalımlı
derece|aşama
katip|yazman
balans|denge
dergi|mecmua
orijin|köken
firma|şirket
müsait|uygun
ödenti|aidat
çamur|balçık
seviye|düzey
ödlek|korkak
tarzı|seçimi
mağlup|yenik
yeterli|kafi
bölümü|kısmı
çoğu|bir çok
asıl|aslolan
metot|yöntem
uygar|çağdaş
tamir|onarım
bozgun|çöküş
gökyüzü|sema
özlem|hasret
gülünç|komik
reyon|sergen
antet|başlık
ebedi|sonsuz
itimat|güven
halbuki|oysa
mesele|sorun
adayı|talibi
ehil|yeterli
hürmet|saygı
ötürü|dolayı
staj|yetişim
methiye|övgü
endişe|kaygı
taksim|bölme
imkan|olanak
milli|ulusal
turizm|gezim
bitap|yorgun
bağı|bağları
kitabe|yazıt
intikamı|öcü
cihaz|aygıt
misal|örnek
kadın|hanım
tenli|tende
muadil|denk
ıssız|tenha
bilinç|şuur
soluk|nefes
devre|dönem
heyet|kurul
gebe|hamile
hüküm|yargı
vakit|zaman
kuzey|şimal
yanıt|cevap
tabii|doğal
şekil|biçim
vasıta|araç
çağrı|davet
neden|niçin
tanık|şahit
bilgin|alim
makale|yazı
patak|dayak
tuhaf|garip
şaka|latife
öfke|hiddet
aktif|etken
hiddet|öfke
doruk|zirve
teori|kuram
buyruk|emir
cimri|pinti
rütbe|aşama
lafla|sözle
tarif|tanım
lider|önder
pinti|cimri
suç|kabahat
afiş|poster
şahit|tanık
kabir|mezar
esir|tutsak
lanet|nalet
fayda|yarar
cennet|aden
minik|küçük
gövde|beden
torba|poşet
beden|gövde
hazine|gömü
ilan|duyuru
cenup|güney
tabiat|doğa
ahlaki|etik
küfür|sövgü
delil|kanıt
bitki|nebat
nispet|oran
ivedi|çabuk
elit|seçkin
şüphe|kuşku
araç|vasıta
plato|yayla
keşif|bulgu
değnek|sopa
tanım|tarif
sükut|susku
şuur|bilinç
kuşak|dönem
biçim|şekil
tutsak|esir
acemi|çömez
nizam|düzen
kuşku|şüphe
ünite|birim
iflas|batkı
kaide|kural
kural|kaide
star|yıldız
reel|gerçek
ulus|millet
kayıp|yitik
stil|yoldam
ifraz|salgı
neşe|sevinç
dilek|istek
cevap|yanıt
diğer|öteki
istek|talep
Amerika|ABD
mezar|gömüt
nem|rutubet
çok|oldukça
vecibe|ödev
ihsan|kayra
rolü|görevi
lafda|sözde
üçleme|trio
ender|nadir
nevale|azık
ajan|gizmen
amblem|logo
allah|tanrı
etraf|çevre
döşek|yatak
doğa|tabiat
hikaye|öykü
ünlü|meşhur
diyet|rejim
gayret|çaba
özel|hususi
çayır|davet
hayat|yaşam
çabuk|acele
çılgın|deli
define|gömü
davet|çağrı
baraz|büget
nadir|ender
siki|yarağı
muhit|çevre
sezon|sürem
güney|cenup
taviz|ödün
buhar|buğu
icat|buluş
uçurum|yar
yapay|suni
sevinç|luk
öbür|diğer
ebat|boyut
acele|acil
kişi|şahıs
ülkü|ideal
imla|yazım
ilham|esin
sahip|haiz
kent|şehir
şayet|eğer
takım|ekip
şehir|kent
alaka|ilgi
faal|etkin
iman|inanç
etki|tesir
ömür|yaşam
şart|koşul
kesin|kati
felç|nüzul
mani|engel
idrak|algı
şahıs|kişi
şaibe|şike
ayrım|fark
imal|yapım
besin|gıda
şans|talih
beka|kalım
alem|evren
rakam|sayı
üzeri|üstü
efsun|büyü
özen|itina
panik|ürkü
gemi|vapur
tarz|biçim
sıfat|ödat
fiil|eylem
şeref|onur
dize|mısra
sıçan|fare
payı|oranı
civar|yöre
hasım|yağı
ufak|küçük
suni|yapay
gıda|besin
aleni|açık
sulh|barış
algı|idrak
stok|yığın
tesir|etki
nehir|dere
konu|mevzu
füze|roket
erkek|adam
koşul|şart
talih|şans
tepsi|sini
ödün|taviz
eylem|fiil
önce|ilkin
qüç|kuvvet
form|biçim
barış|sulh
soylu|asil
ahenk|uyum
bütün|tüm
soru|sual
öğe|unsur
fena|kötü
umut|ümit
pis|kirli
veya|yada
şair|ozan
öbek|grup
vaka|olay
pak|temiz
deva|ilaç
piksel|px
bol|bolca
şark|doğu
lafı|sözü
amme|kamu
ümit|umut
olay|vaka
pay|hisse
ama|fakat
ürem|faiz
adet|tane
lafa|söze
kötü|fena
norm|ölçü
gaye|amaç
feza|uzay
yine|gene
özü|aslı
hiç|asla
üleş|pay
sene|yıl
leke|kir
ismi|adı
ulu|yüce
fer|ışık
has|özgü
laf|söz
tez|sav
az|azca
lütfen yorum yapınız|lütfen yorum yapmayı unutmayınız|değerli yorumlarınızı bekleriz|değerli yorumlarınızı bekliyoruz|yorumlarınızı bekleriz|yorum yaparsanız seviniriz
her sözünüzü dinleyen|her lafınızı dinleyen|her sözünüze riayet eden|her sözünüze itaat eden|her lafınıza itaat eden|her lafınıza riayet eden
gerçekten çok çok önemli bir deyiş|muazzam bir söz|bu muhteşem sözü duyunca insan küçük dilini yutuyor
akılları o televizyona gitti|akılları o televizyonda kaldı|o televizyon akıllarından çıkmıyor
oturduğun yerden para kazan|çalışmadan para kazan|oturarak para kazan|otura otura para kazan
kara kara düşünmektedir|düşünüp çözüm bulamamaktadır|kötümser bir hava içinde düşünmektedir
akılları o gülümsemeye gitti|akılları o gülümsemede kaldı|o gülümseme akıllarından çıkmıyor
akılları o yakışıklıya gitti|akılları o yakışıklıda kaldı|o yakışıklı akıllarından çıkmıyor
akılları o delikanlıya gitti|akılları o delikanlıda kaldı|o delikanlı akıllarından çıkmıyor
ağzından bal damlamış olmalı ki|ağzından bal akmış olmalı ki|hoş sözler söylemiş olmalı ki
aklımız o televizyona gitti|aklımız o televizyonda kaldı|o televizyon aklımızdan çıkmıyor
aklınız o televizyona gitti|aklınız o televizyonda kaldı|o televizyon aklınızdan çıkmıyor
akılları o toplantıya gitti|akılları o toplantıda kaldı|o toplantı akıllarından çıkmıyor
akılları o özel güne gitti|akılları o özel günde kaldı|o özel gün akıllarından çıkmıyor
aklınız o yakışıklıya gitti|aklınız o yakışıklıda kaldı|o yakışıklı aklınızdan çıkmıyor
aklımız o gülümsemeye gitti|aklımız o gülümsemede kaldı|o gülümseme aklımızdan çıkmıyor
aklınız o gülümsemeye gitti|aklınız o gülümsemede kaldı|o gülümseme aklınızdan çıkmıyor
akılları o göğüslere gitti|akılları o göğüslerde kaldı|o göğüsler akıllarından çıkmıyor
akılları o pantolona gitti|akılları o pantolonda kaldı|o pantolon akıllarından çıkmıyor
aklınız o delikanlıya gitti|aklınız o delikanlıda kaldı|o delikanlı aklınızdan çıkmıyor
aklımız o delikanlıya gitti|aklımız o delikanlıda kaldı|o delikanlı aklımızdan çıkmıyor
aklımız o yakışıklıya gitti|aklımız o yakışıklıda kaldı|o yakışıklı aklımızdan çıkmıyor
akılları o sevgiliye gitti|akılları o sevgilide kaldı|o sevgili akıllarından çıkmıyor
akılları o görüntüye gitti|akılları o görüntüde kaldı|o görüntü akıllarından çıkmıyor
akılları o görüşmeye gitti|akılları o görüşmede kaldı|o görüşme akıllarından çıkmıyor
akılları o tiyatroya gitti|akılları o tiyatroda kaldı|o tiyatro akıllarından çıkmıyor
erotik sahneleriyle öne çıkan|erotik sahnelerinden dolayı adından oldukça söz ettiren
çam devirmiş olmalı ki|patavatsızlık yapmış olmalı ki|patavatsızca konuşmuş olmalı ki
okuyamazsınız|okumanız mümkün değildir|okumanızın imkanı yoktur|okumanız imkansızdır
akılları o kalçalara gitti|akılları o kalçalarda kaldı|o kalça akıllarından çıkmıyor
aklınız o toplantıya gitti|aklınız o toplantıda kaldı|o toplantı aklınızdan çıkmıyor
romantik-komedi filmidir|romantik komedi filmidir|romantik komedi konulu bir filmdir
aklımız o toplantıya gitti|aklımız o toplantıda kaldı|o toplantı aklımızdan çıkmıyor
akılları o eşofmana gitti|akılları o eşofmanda kaldı|o eşofman akıllarından çıkmıyor
aklınız o özel güne gitti|aklınız o özel günde kaldı|o özel gün aklınızdan çıkmıyor
ağzından bal damlanıyorlar mı|ağzından bal akıyorlar mı|hoş sözler söyleniyorlar mı
aklımız o göğüslere gitti|aklımız o göğüslerde kaldı|o göğüsler aklımızdan çıkmıyor
aklımız o özel güne gitti|aklımız o özel günde kaldı|o özel gün aklımızdan çıkmıyor
aklınız o göğüslere gitti|aklınız o göğüslerde kaldı|o göğüsler aklınızdan çıkmıyor
aklımız o pantolona gitti|aklımız o pantolonda kaldı|o pantolon aklımızdan çıkmıyor
aklınız o pantolona gitti|aklınız o pantolonda kaldı|o pantolon aklınızdan çıkmıyor
aklın o televizyona gitti|aklın o televizyonda kaldı|o televizyon aklından çıkmıyor
aklım o televizyona gitti|aklım o televizyonda kaldı|o televizyon aklımdan çıkmıyor
akılları o elbiseye gitti|akılları o elbisede kaldı|o elbise akıllarından çıkmıyor
çam devirdikten sonra|patavatsızlık yaptıktan sonra|patavatsızca konuştuktan sonra
ateş püskürmüş olmalı ki|çok öfkeli olmuş olmalı ki|ağır sözler söylemiş olmalı ki
akılları o salataya gitti|akılları o salatada kaldı|o salata akıllarından çıkmıyor
aklınız o sevgiliye gitti|aklınız o sevgilide kaldı|o sevgili aklınızdan çıkmıyor
aklımız o görüntüye gitti|aklımız o görüntüde kaldı|o görüntü aklımızdan çıkmıyor
aklınız o görüntüye gitti|aklınız o görüntüde kaldı|o görüntü aklınızdan çıkmıyor
pabucu dama atılmış olmalı ki|gözden çıkarılmış olmalı ki|gözden düşmüş olmalı ki
ağzından bal damlamadan önce|ağzından bal akmadan önce|hoş sözler söylemeden önce
akılları o kamyona gitti|akılları o kamyonda kaldı|o kamyon akıllarından çıkmıyor
aklımız o tiyatroya gitti|aklımız o tiyatroda kaldı|o tiyatro aklımızdan çıkmıyor
aklın o yakışıklıya gitti|aklın o yakışıklıda kaldı|o yakışıklı aklından çıkmıyor
aklı o televizyona gitti|aklı o televizyonda kaldı|o televizyon aklından çıkmıyor
akılları o parfüme gitti|akılları o parfümde kaldı|o parfüm akıllarından çıkmıyor
aklım o gülümsemeye gitti|aklım o gülümsemede kaldı|o gülümseme aklımdan çıkmıyor
akılları o pisliğe gitti|akılları o pislikte kaldı|o pislik akıllarından çıkmıyor
aklın o gülümsemeye gitti|aklın o gülümsemede kaldı|o gülümseme aklından çıkmıyor
ağzından bal damlayacakmıdır|ağzından bal akacakmıdır|hoş sözler söylenecek midir
aklımız o görüşmeye gitti|aklımız o görüşmede kaldı|o görüşme aklımızdan çıkmıyor
akılları o saçlara gitti|akılları o saçlarda kaldı|o saçlar akıllarından çıkmıyor
akılları o gömleğe gitti|akılları o gömlekte kaldı|o gömlek akıllarından çıkmıyor
akılları o gözlere gitti|akılları o gözlerde kaldı|o gözler akıllarından çıkmıyor
aklım o yakışıklıya gitti|aklım o yakışıklıda kaldı|o yakışıklı aklımdan çıkmıyor
aklım o delikanlıya gitti|aklım o delikanlıda kaldı|o delikanlı aklımdan çıkmıyor
ağzından bal damlamalılar mı|ağzından bal akmalılar mı|hoş sözler söylemeliler mi
aklımız o sevgiliye gitti|aklımız o sevgilide kaldı|o sevgili aklımızdan çıkmıyor
aklınız o görüşmeye gitti|aklınız o görüşmede kaldı|o görüşme aklınızdan çıkmıyor
aklın o delikanlıya gitti|aklın o delikanlıda kaldı|o delikanlı aklından çıkmıyor
aklınız o tiyatroya gitti|aklınız o tiyatroda kaldı|o tiyatro aklınızdan çıkmıyor
aklımız o eşofmana gitti|aklımız o eşofmanda kaldı|o eşofman aklımızdan çıkmıyor
aklınız o kalçalara gitti|aklınız o kalçalarda kaldı|o kalça aklınızdan çıkmıyor
aklımız o kalçalara gitti|aklımız o kalçalarda kaldı|o kalça aklımızdan çıkmıyor
aklınız o eşofmana gitti|aklınız o eşofmanda kaldı|o eşofman aklınızdan çıkmıyor
aklı o gülümsemeye gitti|aklı o gülümsemede kaldı|o gülümseme aklından çıkmıyor
akılları o şapkaya gitti|akılları o şapkada kaldı|o şapka akıllarından çıkmıyor
akılları o çorbaya gitti|akılları o çorbada kaldı|o çorba akıllarından çıkmıyor
akılları o paltoya gitti|akılları o paltoda kaldı|o palto akıllarından çıkmıyor
ateş püskürdükten sonra|çok öfkeli olduktan sonra|ağır sözler söyledikten sonra
aklı o delikanlıya gitti|aklı o delikanlıda kaldı|o delikanlı aklından çıkmıyor
akılları o kahveye gitti|akılları o kahvede kaldı|o kahve akıllarından çıkmıyor
aklı o yakışıklıya gitti|aklı o yakışıklıda kaldı|o yakışıklı aklından çıkmıyor
akılları o tatlıya gitti|akılları o tatlıda kaldı|o tatlı akıllarından çıkmıyor
akılları o sahneye gitti|akılları o sahnede kaldı|o sahne akıllarından çıkmıyor
akılları o teyzeye gitti|akılları o teyzede kaldı|o teyze akıllarından çıkmıyor
akılları o partiye gitti|akılları o partide kaldı|o parti akıllarından çıkmıyor
akılları o arabaya gitti|akılları o arabada kaldı|o araba akıllarından çıkmıyor
aklımız o elbiseye gitti|aklımız o elbisede kaldı|o elbise aklımızdan çıkmıyor
akılları o yarağa gitti|akılları o yarakta kaldı|o yarak akıllarından çıkmıyor
akılları o hatuna gitti|akılları o hatunda kaldı|o hatun akıllarından çıkmıyor
akılları o akşama gitti|akılları o akşamda kaldı|o akşam akıllarından çıkmıyor
akılları o takıma gitti|akılları o takımda kaldı|o takım akıllarından çıkmıyor
pabucu dama atıldıktan sonra|gözden çıkarıldıktan sonra|gözden düştükten sonra
aklınız o salataya gitti|aklınız o salatada kaldı|o salata aklınızdan çıkmıyor
aklımız o salataya gitti|aklımız o salatada kaldı|o salata aklımızdan çıkmıyor
akılları o güzele gitti|akılları o güzelde kaldı|o güzel akıllarından çıkmıyor
akılları o köpeğe gitti|akılları o köpekte kaldı|o köpek akıllarından çıkmıyor
akılları o eşyaya gitti|akılları o eşyada kaldı|o eşyaya akıllarından çıkmıyor
akılları o çocuğa gitti|akılları o çocukta kaldı|o çocuk akıllarından çıkmıyor
diğer isimler arasında|diğer görev alanlar arasında|diğer rol alanlar arasında
akılları o insana gitti|akılları o insanda kaldı|o insan akıllarından çıkmıyor
akılları o bebeğe gitti|akılları o bebekte kaldı|o bebek akıllarından çıkmıyor
aklın o toplantıya gitti|aklın o toplantıda kaldı|o toplantı aklından çıkmıyor
akılları o cekete gitti|akılları o cekette kaldı|o ceket akıllarından çıkmıyor
akılları o fulara gitti|akılları o fularda kaldı|o fular akıllarından çıkmıyor
aklınız o elbiseye gitti|aklınız o elbisede kaldı|o elbise aklınızdan çıkmıyor
akılları o çoraba gitti|akılları o çorapta kaldı|o çorap akıllarından çıkmıyor
aklım o toplantıya gitti|aklım o toplantıda kaldı|o toplantı aklımdan çıkmıyor
akılları o sabaha gitti|akılları o sabahta kaldı|o sabah akıllarından çıkmıyor
akılları o çiçeğe gitti|akılları o çiçekte kaldı|o çiçek akıllarından çıkmıyor
akılları o kebaba gitti|akılları o kebapta kaldı|o kebap akıllarından çıkmıyor
ağzı kulaklarına varmış olmalı ki|sevindiği her hâlinden belli olmuş olmalı ki
akılları o kitaba gitti|akılları o kitapta kaldı|o kitap akıllarından çıkmıyor
akılları o katile gitti|akılları o katilde kaldı|o katil akıllarından çıkmıyor
akılları o kadına gitti|akılları o kadında kaldı|o kadın akıllarından çıkmıyor
aklınız o parfüme gitti|aklınız o parfümde kaldı|o parfüm aklınızdan çıkmıyor
aklımız o parfüme gitti|aklımız o parfümde kaldı|o parfüm aklımızdan çıkmıyor
aklımız o saçlara gitti|aklımız o saçlarda kaldı|o saçlar aklımızdan çıkmıyor
aklınız o saçlara gitti|aklınız o saçlarda kaldı|o saçlar aklınızdan çıkmıyor
aklımız o kamyona gitti|aklımız o kamyonda kaldı|o kamyon aklımızdan çıkmıyor
aklın o pantolona gitti|aklın o pantolonda kaldı|o pantolon aklından çıkmıyor
aklınız o gözlere gitti|aklınız o gözlerde kaldı|o gözler aklınızdan çıkmıyor
aklımız o gözlere gitti|aklımız o gözlerde kaldı|o gözler aklımızdan çıkmıyor
aklınız o pisliğe gitti|aklınız o pislikte kaldı|o pislik aklınızdan çıkmıyor
aklımız o pisliğe gitti|aklımız o pislikte kaldı|o pislik aklımızdan çıkmıyor
aklım o özel güne gitti|aklım o özel günde kaldı|o özel gün aklımdan çıkmıyor
aklımız o gömleğe gitti|aklımız o gömlekte kaldı|o gömlek aklımızdan çıkmıyor
aklınız o kamyona gitti|aklınız o kamyonda kaldı|o kamyon aklınızdan çıkmıyor
aklım o pantolona gitti|aklım o pantolonda kaldı|o pantolon aklımdan çıkmıyor
aklım o göğüslere gitti|aklım o göğüslerde kaldı|o göğüsler aklımdan çıkmıyor
Cumhurbaşkanı Gül|Cumhurbaşkanı Abdullah Gül|Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül
aklınız o gömleğe gitti|aklınız o gömlekte kaldı|o gömlek aklınızdan çıkmıyor
aklın o göğüslere gitti|aklın o göğüslerde kaldı|o göğüsler aklından çıkmıyor
aklın o özel güne gitti|aklın o özel günde kaldı|o özel gün aklından çıkmıyor
akılları o yaraya gitti|akılları o yarada kaldı|o yara akıllarından çıkmıyor
akılları o kokuya gitti|akılları o kokuda kaldı|o koku akıllarından çıkmıyor
akılları o diziye gitti|akılları o dizide kaldı|o dizi akıllarından çıkmıyor
çam devirmeliler mi|patavatsızlık yapmalılar mı|patavatsızca konuşmalılar mı
çam deviriyorlar mı|patavatsızlık yapıyorlar mı|patavatsızca konuşuyorlar mı
ağzı kulaklarına vardıktan sonra|sevindiği her hâlinden belli olduktan sonra
akılları o caniye gitti|akılları o canide kaldı|o cani akıllarından çıkmıyor
akılları o kediye gitti|akılları o kedide kaldı|o kedi akıllarından çıkmıyor
aklı o toplantıya gitti|aklı o toplantıda kaldı|o toplantı aklından çıkmıyor
çam devirmeden önce|patavatsızlık yapmadan önce|patavatsızca konuşmadan önce
akılları o gemiye gitti|akılları o gemide kaldı|o gemi akıllarından çıkmıyor
akılları o paraya gitti|akılları o parada kaldı|o para akıllarından çıkmıyor
akılları o amcaya gitti|akılları o amcada kaldı|o amca akıllarından çıkmıyor
akılları o popoya gitti|akılları o popoda kaldı|o popo akıllarından çıkmıyor
akılları o geceye gitti|akılları o gecede kaldı|o gece akıllarından çıkmıyor
aklımız o paltoya gitti|aklımız o paltoda kaldı|o palto aklımızdan çıkmıyor
akılları o gence gitti|akılları o gençte kaldı|o genç akıllarından çıkmıyor
ağzından bal damlamamıştır|ağzından bal akmamıştır|hoş sözler söylememiştir
akılları o saate gitti|akılları o saatde kaldı|o saat akıllarından çıkmıyor
aklımız o şapkaya gitti|aklımız o şapkada kaldı|o şapka aklımızdan çıkmıyor
aklımız o kahveye gitti|aklımız o kahvede kaldı|o kahve aklımızdan çıkmıyor
aklınız o paltoya gitti|aklınız o paltoda kaldı|o palto aklınızdan çıkmıyor
çam devirecekmidir|patavatsızlık yapacak mıdır|patavatsızca konuşacak mıdır
akılları o filme gitti|akılları o filmde kaldı|o film akıllarından çıkmıyor
akılları o karta gitti|akılları o kartta kaldı|o kart akıllarından çıkmıyor
aklı o pantolona gitti|aklı o pantolonda kaldı|o pantolon aklından çıkmıyor
akılları o monta gitti|akılları o montta kaldı|o mont akıllarından çıkmıyor
akılları o renge gitti|akılları o renkte kaldı|o renk akıllarından çıkmıyor
akılları o adama gitti|akılları o adamda kaldı|o adam akıllarından çıkmıyor
aklı o özel güne gitti|aklı o özel günde kaldı|o özel gün aklından çıkmıyor
aklım o sevgiliye gitti|aklım o sevgilide kaldı|o sevgili aklımdan çıkmıyor
aklın o sevgiliye gitti|aklın o sevgilide kaldı|o sevgili aklından çıkmıyor
aklımız o arabaya gitti|aklımız o arabada kaldı|o araba aklımızdan çıkmıyor
aklınız o arabaya gitti|aklınız o arabada kaldı|o araba aklınızdan çıkmıyor
aklımız o tatlıya gitti|aklımız o tatlıda kaldı|o tatlı aklımızdan çıkmıyor
aklı o göğüslere gitti|aklı o göğüslerde kaldı|o göğüsler aklından çıkmıyor
aklınız o tatlıya gitti|aklınız o tatlıda kaldı|o tatlı aklınızdan çıkmıyor
aklınız o partiye gitti|aklınız o partide kaldı|o parti aklınızdan çıkmıyor
aklın o görüşmeye gitti|aklın o görüşmede kaldı|o görüşme aklından çıkmıyor
aklım o görüşmeye gitti|aklım o görüşmede kaldı|o görüşme aklımdan çıkmıyor
akılları o eteğe gitti|akılları o etekte kaldı|o etek akıllarından çıkmıyor
aklınız o teyzeye gitti|aklınız o teyzede kaldı|o teyze aklınızdan çıkmıyor
aklımız o teyzeye gitti|aklımız o teyzede kaldı|o teyze aklımızdan çıkmıyor
aklım o tiyatroya gitti|aklım o tiyatroda kaldı|o tiyatro aklımdan çıkmıyor
ağzından bal damlamamaktan|ağzından bal akmamaktan|hoş sözler söylememekten
aklınız o şapkaya gitti|aklınız o şapkada kaldı|o şapka aklınızdan çıkmıyor
aklın o tiyatroya gitti|aklın o tiyatroda kaldı|o tiyatro aklından çıkmıyor
aklım o görüntüye gitti|aklım o görüntüde kaldı|o görüntü aklımdan çıkmıyor
aklın o görüntüye gitti|aklın o görüntüde kaldı|o görüntü aklından çıkmıyor
ağzından bal damlamaktansa|ağzından bal akmaktansa|hoş sözler söylemektense
aklımız o sahneye gitti|aklımız o sahnede kaldı|o sahne aklımızdan çıkmıyor
aklınız o sahneye gitti|aklınız o sahnede kaldı|o sahne aklınızdan çıkmıyor
aklınız o çorbaya gitti|aklınız o çorbada kaldı|o çorba aklınızdan çıkmıyor
aklımız o çorbaya gitti|aklımız o çorbada kaldı|o çorba aklımızdan çıkmıyor
aklımız o partiye gitti|aklımız o partide kaldı|o parti aklımızdan çıkmıyor
aklınız o kahveye gitti|aklınız o kahvede kaldı|o kahve aklınızdan çıkmıyor
aklımız o çiçeğe gitti|aklımız o çiçekte kaldı|o çiçek aklımızdan çıkmıyor
aklınız o köpeğe gitti|aklınız o köpekte kaldı|o köpek aklınızdan çıkmıyor
ağzından bal damlayacaktır|ağzından bal akacaktır|hoş sözler söylenecektir
aklınız o bebeğe gitti|aklınız o bebekte kaldı|o bebek aklınızdan çıkmıyor
aklımız o çoraba gitti|aklımız o çorapta kaldı|o çorap aklımızdan çıkmıyor
aklınız o çoraba gitti|aklınız o çorapta kaldı|o çorap aklınızdan çıkmıyor
aklımız o hatuna gitti|aklımız o hatunda kaldı|o hatun aklımızdan çıkmıyor
aklınız o hatuna gitti|aklınız o hatunda kaldı|o hatun aklınızdan çıkmıyor
aklınız o fulara gitti|aklınız o fularda kaldı|o fular aklınızdan çıkmıyor
aklınız o kebaba gitti|aklınız o kebapta kaldı|o kebap aklınızdan çıkmıyor
ağzından bal damlayacağına|ağzından bal akacağına|hoş sözler söyleyeceğine
aklınız o eşyaya gitti|aklınız o eşyada kaldı|o eşyaya aklınızdan çıkmıyor
ateş püskürüyorlar mı|çok öfkeli oluyorlar mı|ağır sözler söyleniyorlar mı
aklımız o takıma gitti|aklımız o takımda kaldı|o takım aklımızdan çıkmıyor
aklınız o takıma gitti|aklınız o takımda kaldı|o takım aklınızdan çıkmıyor
aklımız o eşyaya gitti|aklımız o eşyada kaldı|o eşyaya aklımızdan çıkmıyor
aklımız o kitaba gitti|aklımız o kitapta kaldı|o kitap aklımızdan çıkmıyor
aklınız o kitaba gitti|aklınız o kitapta kaldı|o kitap aklınızdan çıkmıyor
aklın o eşofmana gitti|aklın o eşofmanda kaldı|o eşofman aklından çıkmıyor
aklınız o yarağa gitti|aklınız o yarakta kaldı|o yarak aklınızdan çıkmıyor
aklımız o yarağa gitti|aklımız o yarakta kaldı|o yarak aklımızdan çıkmıyor
aklımız o insana gitti|aklımız o insanda kaldı|o insan aklımızdan çıkmıyor
aklınız o insana gitti|aklınız o insanda kaldı|o insan aklınızdan çıkmıyor
aklımız o bebeğe gitti|aklımız o bebekte kaldı|o bebek aklımızdan çıkmıyor
aklım o eşofmana gitti|aklım o eşofmanda kaldı|o eşofman aklımdan çıkmıyor
aklımız o sabaha gitti|aklımız o sabahta kaldı|o sabah aklımızdan çıkmıyor
ağzından bal damlanıyor mu|ağzından bal akıyor mu|hoş sözler söyleniyor mu
aklınız o çiçeğe gitti|aklınız o çiçekte kaldı|o çiçek aklınızdan çıkmıyor
aklımız o kadına gitti|aklımız o kadında kaldı|o kadın aklımızdan çıkmıyor
aklınız o kadına gitti|aklınız o kadında kaldı|o kadın aklınızdan çıkmıyor
aklın o kalçalara gitti|aklın o kalçalarda kaldı|o kalça aklından çıkmıyor
aklımız o köpeğe gitti|aklımız o köpekte kaldı|o köpek aklımızdan çıkmıyor
aklımız o fulara gitti|aklımız o fularda kaldı|o fular aklımızdan çıkmıyor
aklımız o çocuğa gitti|aklımız o çocukta kaldı|o çocuk aklımızdan çıkmıyor
aklınız o çocuğa gitti|aklınız o çocukta kaldı|o çocuk aklınızdan çıkmıyor
aklınız o güzele gitti|aklınız o güzelde kaldı|o güzel aklınızdan çıkmıyor
aklımız o kebaba gitti|aklımız o kebapta kaldı|o kebap aklımızdan çıkmıyor
ağzından bal damlayacak mı|ağzından bal akacak mı|hoş sözler söyleyecek mi
aklımız o akşama gitti|aklımız o akşamda kaldı|o akşam aklımızdan çıkmıyor
aklınız o akşama gitti|aklınız o akşamda kaldı|o akşam aklınızdan çıkmıyor
aklımız o güzele gitti|aklımız o güzelde kaldı|o güzel aklımızdan çıkmıyor
aklımız o cekete gitti|aklımız o cekette kaldı|o ceket aklımızdan çıkmıyor
aklımız o katile gitti|aklımız o katilde kaldı|o katil aklımızdan çıkmıyor
aklınız o katile gitti|aklınız o katilde kaldı|o katil aklınızdan çıkmıyor
aklınız o cekete gitti|aklınız o cekette kaldı|o ceket aklınızdan çıkmıyor
aklım o kalçalara gitti|aklım o kalçalarda kaldı|o kalça aklımdan çıkmıyor
aklınız o sabaha gitti|aklınız o sabahta kaldı|o sabah aklınızdan çıkmıyor
aklı o sevgiliye gitti|aklı o sevgilide kaldı|o sevgili aklından çıkmıyor
aklı o görüntüye gitti|aklı o görüntüde kaldı|o görüntü aklından çıkmıyor
aklı o tiyatroya gitti|aklı o tiyatroda kaldı|o tiyatro aklından çıkmıyor
başına çorap örmüş olmalı ki|haberi olmadan, kötü duruma sokmuş olmalı ki
açık kapı bırakmış olmalı ki|ileriyi düşünerek ılımlı davranmış olmalı ki
ateş püskürmeliler mi|çok öfkeli olmalılar mı|ağır sözler söylemeliler mi
indirgenmesinin|daha kolay ve yalın hale getirilmesinin|indirgenilmesinin
aklı o görüşmeye gitti|aklı o görüşmede kaldı|o görüşme aklından çıkmıyor
ateş püskürmeden önce|çok öfkeli olmadan önce|ağır sözler söylemeden önce
aklım o salataya gitti|aklım o salatada kaldı|o salata aklımdan çıkmıyor
pabucu dama atılıyorlar mı|gözden çıkarılıyorlar mı|gözden düşüyorlar mı
aklımız o kediye gitti|aklımız o kedide kaldı|o kedi aklımızdan çıkmıyor
aklınız o kediye gitti|aklınız o kedide kaldı|o kedi aklınızdan çıkmıyor
aklı o kalçalara gitti|aklı o kalçalarda kaldı|o kalça aklından çıkmıyor
aklımız o kokuya gitti|aklımız o kokuda kaldı|o koku aklımızdan çıkmıyor
bilim-kurgu filmidir|bilim kurgu filmidir|bilim kurgu konulu bir filmdir
akılları o tene gitti|akılları o tende kaldı|o ten akıllarından çıkmıyor
aklımız o gemiye gitti|aklımız o gemide kaldı|o gemi aklımızdan çıkmıyor
akılları o çeke gitti|akılları o çekte kaldı|o çek akıllarından çıkmıyor
aklın o salataya gitti|aklın o salatada kaldı|o salata aklından çıkmıyor
aklımız o paraya gitti|aklımız o parada kaldı|o para aklımızdan çıkmıyor
aklınız o popoya gitti|aklınız o popoda kaldı|o popo aklınızdan çıkmıyor
ağzı kulaklarına varmadan önce|sevindiği her hâlinden belli olmadan önce
ateş püskürecekmidir|çok öfkeli olacak mıdır|ağır sözler söylenecekmidir
ağzından bal damlanılmadan|ağzından bal akılmadan|hoş sözler söylenmeden
akılları o güne gitti|akılları o günde kaldı|o gün akıllarından çıkmıyor
aklınız o geceye gitti|aklınız o gecede kaldı|o gece aklınızdan çıkmıyor
pabucu dama atılmadan önce|gözden çıkarılmadan önce|gözden düşmeden önce
ağzından bal damlanılmayan|ağzından bal akılmayan|hoş sözler söylenmeyen
aklımız o caniye gitti|aklımız o canide kaldı|o cani aklımızdan çıkmıyor
aklınız o caniye gitti|aklınız o canide kaldı|o cani aklınızdan çıkmıyor
aklımız o yaraya gitti|aklımız o yarada kaldı|o yara aklımızdan çıkmıyor
aklınız o diziye gitti|aklınız o dizide kaldı|o dizi aklınızdan çıkmıyor
yoğun bir tempoda|yoğun ve yorucu bir ritmde|yoğun ve yorucu bir tempoda
aklınız o kokuya gitti|aklınız o kokuda kaldı|o koku aklınızdan çıkmıyor
aklımız o diziye gitti|aklımız o dizide kaldı|o dizi aklımızdan çıkmıyor
aklımız o geceye gitti|aklımız o gecede kaldı|o gece aklımızdan çıkmıyor
akılları o çaya gitti|akılları o çayda kaldı|o çay akıllarından çıkmıyor
aklın o elbiseye gitti|aklın o elbisede kaldı|o elbise aklından çıkmıyor
aklınız o gemiye gitti|aklınız o gemide kaldı|o gemi aklınızdan çıkmıyor
akılları o kıza gitti|akılları o kızda kaldı|o kız akıllarından çıkmıyor
aklı o eşofmana gitti|aklı o eşofmanda kaldı|o eşofman aklından çıkmıyor
aklım o elbiseye gitti|aklım o elbisede kaldı|o elbise aklımdan çıkmıyor
aklımız o popoya gitti|aklımız o popoda kaldı|o popo aklımızdan çıkmıyor
pabucu dama atılmalılar mı|gözden çıkarılmalılar mı|gözden düşmeliler mi
aklımız o amcaya gitti|aklımız o amcada kaldı|o amca aklımızdan çıkmıyor
aklınız o amcaya gitti|aklınız o amcada kaldı|o amca aklınızdan çıkmıyor
aklınız o paraya gitti|aklınız o parada kaldı|o para aklınızdan çıkmıyor
aklınız o yaraya gitti|aklınız o yarada kaldı|o yara aklınızdan çıkmıyor
aklım o gömleğe gitti|aklım o gömlekte kaldı|o gömlek aklımdan çıkmıyor
aklınız o filme gitti|aklınız o filmde kaldı|o film aklınızdan çıkmıyor
aklımız o karta gitti|aklımız o kartta kaldı|o kart aklımızdan çıkmıyor
aklınız o karta gitti|aklınız o kartta kaldı|o kart aklınızdan çıkmıyor
aklımız o eteğe gitti|aklımız o etekte kaldı|o etek aklımızdan çıkmıyor
aklın o kamyona gitti|aklın o kamyonda kaldı|o kamyon aklından çıkmıyor
aklım o saçlara gitti|aklım o saçlarda kaldı|o saçlar aklımdan çıkmıyor
aklınız o eteğe gitti|aklınız o etekte kaldı|o etek aklınızdan çıkmıyor
aklımız o saate gitti|aklımız o saatde kaldı|o saat aklımızdan çıkmıyor
aklınız o adama gitti|aklınız o adamda kaldı|o adam aklınızdan çıkmıyor
aklın o parfüme gitti|aklın o parfümde kaldı|o parfüm aklından çıkmıyor
aklın o gömleğe gitti|aklın o gömlekte kaldı|o gömlek aklından çıkmıyor
başına çorap ördükten sonra|haberi olmadan, kötü duruma soktuktan sonra
açık kapı bırakdıktan sonra|ileriyi düşünerek ılımlı davrandıktan sonra
aklım o parfüme gitti|aklım o parfümde kaldı|o parfüm aklımdan çıkmıyor
aklımız o monta gitti|aklımız o montta kaldı|o mont aklımızdan çıkmıyor
aklınız o saate gitti|aklınız o saatde kaldı|o saat aklınızdan çıkmıyor
aklınız o renge gitti|aklınız o renkte kaldı|o renk aklınızdan çıkmıyor
aklımız o gence gitti|aklımız o gençte kaldı|o genç aklımızdan çıkmıyor
aklınız o gence gitti|aklınız o gençte kaldı|o genç aklınızdan çıkmıyor
aklınız o monta gitti|aklınız o montta kaldı|o mont aklınızdan çıkmıyor
aklım o kamyona gitti|aklım o kamyonda kaldı|o kamyon aklımdan çıkmıyor
aklın o saçlara gitti|aklın o saçlarda kaldı|o saçlar aklından çıkmıyor
aklımız o adama gitti|aklımız o adamda kaldı|o adam aklımızdan çıkmıyor
aklın o pisliğe gitti|aklın o pislikte kaldı|o pislik aklından çıkmıyor
aklım o pisliğe gitti|aklım o pislikte kaldı|o pislik aklımdan çıkmıyor
baltayı taşa vurmuş olmalı ki|pot kırmış olmalı ki|gaf yapmış olmalı ki
aklım o gözlere gitti|aklım o gözlerde kaldı|o gözler aklımdan çıkmıyor
iyi seyirler|keyifli seyirler|İyi seyirler|iyi seyirler keyifli saatler
ağzı kulaklarına varacakmıdır|sevindiği her hâlinden belli olacak mıdır
aklın o gözlere gitti|aklın o gözlerde kaldı|o gözler aklından çıkmıyor
aklımız o filme gitti|aklımız o filmde kaldı|o film aklımızdan çıkmıyor
aklımız o renge gitti|aklımız o renkte kaldı|o renk aklımızdan çıkmıyor
çam devirmemekten|patavatsızlık yapmamaktan|patavatsızca konuşmamaktan
çam devirmemiştir|patavatsızlık yapmamıştır|patavatsızca konuşmamıştır
indirgenmemesi|daha kolay ve yalın hale getirilmemesi|indirgenilmemesi
aklı o elbiseye gitti|aklı o elbisede kaldı|o elbise aklından çıkmıyor
çam devirmektense|patavatsızlık yapmaktansa|patavatsızca konuşmaktansa
aklı o salataya gitti|aklı o salatada kaldı|o salata aklından çıkmıyor
aklın o teyzeye gitti|aklın o teyzede kaldı|o teyze aklından çıkmıyor
aklım o teyzeye gitti|aklım o teyzede kaldı|o teyze aklımdan çıkmıyor
aklı o gömleğe gitti|aklı o gömlekte kaldı|o gömlek aklından çıkmıyor
aklı o gözlere gitti|aklı o gözlerde kaldı|o gözler aklından çıkmıyor
aklım o tatlıya gitti|aklım o tatlıda kaldı|o tatlı aklımdan çıkmıyor
aklın o sahneye gitti|aklın o sahnede kaldı|o sahne aklından çıkmıyor
aklı o saçlara gitti|aklı o saçlarda kaldı|o saçlar aklından çıkmıyor
aklım o arabaya gitti|aklım o arabada kaldı|o araba aklımdan çıkmıyor
aklın o arabaya gitti|aklın o arabada kaldı|o araba aklından çıkmıyor
ağzından bal damlamıştır|ağzından bal akmıştır|hoş sözler söylemiştir
aklı o pisliğe gitti|aklı o pislikte kaldı|o pislik aklından çıkmıyor
ağzından bal damlamaktan|ağzından bal akmaktan|hoş sözler söylemekten
ağzından bal damlamaması|ağzından bal akmaması|hoş sözler söylememesi
ağzı kulaklarına varmalı mı|sevindiği her hâlinden belli olmalılar mı
ağzı kulaklarına varıyor mu|sevindiği her hâlinden belli oluyorlar mı
ağzından bal damlamış mı|ağzından bal akmış mı|hoş sözler söylemiş mi
ağzından bal damlamaları|ağzından bal akmaları|hoş sözler söylemeleri
akılları o eve gitti|akılları o evde kaldı|o ev akıllarından çıkmıyor
aklın o kahveye gitti|aklın o kahvede kaldı|o kahve aklından çıkmıyor
ağzından bal damlanılınca|ağzından bal akılınca|hoş sözler söylenince
pabucu dama atılacakmıdır|gözden çıkarılacakmıdır|gözden düşecekmidir
aklı o kamyona gitti|aklı o kamyonda kaldı|o kamyon aklından çıkmıyor
aklın o çorbaya gitti|aklın o çorbada kaldı|o çorba aklından çıkmıyor
aklım o çorbaya gitti|aklım o çorbada kaldı|o çorba aklımdan çıkmıyor
aklın o tatlıya gitti|aklın o tatlıda kaldı|o tatlı aklından çıkmıyor
aklı o parfüme gitti|aklı o parfümde kaldı|o parfüm aklından çıkmıyor
aklım o sahneye gitti|aklım o sahnede kaldı|o sahne aklımdan çıkmıyor
akılları o ama gitti|akılları o amda kaldı|o am akıllarından çıkmıyor
aklın o paltoya gitti|aklın o paltoda kaldı|o palto aklından çıkmıyor
aklın o partiye gitti|aklın o partide kaldı|o parti aklından çıkmıyor
aklım o şapkaya gitti|aklım o şapkada kaldı|o şapka aklımdan çıkmıyor
aklın o şapkaya gitti|aklın o şapkada kaldı|o şapka aklından çıkmıyor
aklım o partiye gitti|aklım o partide kaldı|o parti aklımdan çıkmıyor
aklım o paltoya gitti|aklım o paltoda kaldı|o palto aklımdan çıkmıyor
aklım o kahveye gitti|aklım o kahvede kaldı|o kahve aklımdan çıkmıyor
aklın o katile gitti|aklın o katilde kaldı|o katil aklından çıkmıyor
aklım o bebeğe gitti|aklım o bebekte kaldı|o bebek aklımdan çıkmıyor
aklım o eşyaya gitti|aklım o eşyada kaldı|o eşyaya aklımdan çıkmıyor
aklın o eşyaya gitti|aklın o eşyada kaldı|o eşyaya aklından çıkmıyor
aklım o katile gitti|aklım o katilde kaldı|o katil aklımdan çıkmıyor
aklımız o güne gitti|aklımız o günde kaldı|o gün aklımızdan çıkmıyor
aklınız o tene gitti|aklınız o tende kaldı|o ten aklınızdan çıkmıyor
aklın o köpeğe gitti|aklın o köpekte kaldı|o köpek aklından çıkmıyor
aklım o köpeğe gitti|aklım o köpekte kaldı|o köpek aklımdan çıkmıyor
aklım o yarağa gitti|aklım o yarakta kaldı|o yarak aklımdan çıkmıyor
aklın o kitaba gitti|aklın o kitapta kaldı|o kitap aklından çıkmıyor
aklım o çoraba gitti|aklım o çorapta kaldı|o çorap aklımdan çıkmıyor
aklım o güzele gitti|aklım o güzelde kaldı|o güzel aklımdan çıkmıyor
aklın o sabaha gitti|aklın o sabahta kaldı|o sabah aklından çıkmıyor
aklın o güzele gitti|aklın o güzelde kaldı|o güzel aklından çıkmıyor
zor günler geçirmiş|kötü bir dönemden geçmiş|zor bir dönemden geçmiş
baltayı taşa vurduktan sonra|pot kırdıktan sonra|gaf yaptıktan sonra
ağzı kulaklarına varmamıştır|sevindiği her hâlinden belli olmamıştır
aklın o çocuğa gitti|aklın o çocukta kaldı|o çocuk aklından çıkmıyor
aklım o çocuğa gitti|aklım o çocukta kaldı|o çocuk aklımdan çıkmıyor
aklınız o güne gitti|aklınız o günde kaldı|o gün aklınızdan çıkmıyor
aklın o kadına gitti|aklın o kadında kaldı|o kadın aklından çıkmıyor
aklın o çiçeğe gitti|aklın o çiçekte kaldı|o çiçek aklından çıkmıyor
aklım o çiçeğe gitti|aklım o çiçekte kaldı|o çiçek aklımdan çıkmıyor
aklım o kadına gitti|aklım o kadında kaldı|o kadın aklımdan çıkmıyor
aklın o insana gitti|aklın o insanda kaldı|o insan aklından çıkmıyor
aklım o insana gitti|aklım o insanda kaldı|o insan aklımdan çıkmıyor
aklın o fulara gitti|aklın o fularda kaldı|o fular aklından çıkmıyor
aklım o fulara gitti|aklım o fularda kaldı|o fular aklımdan çıkmıyor
aklımız o çeke gitti|aklımız o çekte kaldı|o çek aklımızdan çıkmıyor
aklın o yarağa gitti|aklın o yarakta kaldı|o yarak aklından çıkmıyor
aklınız o çeke gitti|aklınız o çekte kaldı|o çek aklınızdan çıkmıyor
aklın o hatuna gitti|aklın o hatunda kaldı|o hatun aklından çıkmıyor
aklımız o tene gitti|aklımız o tende kaldı|o ten aklımızdan çıkmıyor
aklın o takıma gitti|aklın o takımda kaldı|o takım aklından çıkmıyor
aklım o takıma gitti|aklım o takımda kaldı|o takım aklımdan çıkmıyor
aklım o hatuna gitti|aklım o hatunda kaldı|o hatun aklımdan çıkmıyor
aklın o çoraba gitti|aklın o çorapta kaldı|o çorap aklından çıkmıyor
aklım o kitaba gitti|aklım o kitapta kaldı|o kitap aklımdan çıkmıyor
aklın o kebaba gitti|aklın o kebapta kaldı|o kebap aklından çıkmıyor
aklım o kebaba gitti|aklım o kebapta kaldı|o kebap aklımdan çıkmıyor
ağzı kulaklarına varmaktansa|sevindiği her hâlinden belli olmaktansa
aklınız o çaya gitti|aklınız o çayda kaldı|o çay aklınızdan çıkmıyor
aklın o bebeğe gitti|aklın o bebekte kaldı|o bebek aklından çıkmıyor
aklımız o kıza gitti|aklımız o kızda kaldı|o kız aklımızdan çıkmıyor
aklım o sabaha gitti|aklım o sabahta kaldı|o sabah aklımdan çıkmıyor
ağzı kulaklarına varmamaktan|sevindiği her hâlinden belli olmamaktan
aklın o cekete gitti|aklın o cekette kaldı|o ceket aklından çıkmıyor
aklım o akşama gitti|aklım o akşamda kaldı|o akşam aklımdan çıkmıyor
aklın o akşama gitti|aklın o akşamda kaldı|o akşam aklından çıkmıyor
aklım o cekete gitti|aklım o cekette kaldı|o ceket aklımdan çıkmıyor
aklınız o kıza gitti|aklınız o kızda kaldı|o kız aklınızdan çıkmıyor
aklımız o çaya gitti|aklımız o çayda kaldı|o çay aklımızdan çıkmıyor
ateş püskürmemiştir|çok öfkeli olmamıştır|ağır sözler söylememiştir
ateş püskürmektense|çok öfkeli olmaktansa|ağır sözler söylemektense
aklı o partiye gitti|aklı o partide kaldı|o parti aklından çıkmıyor
çam devireceğine|patavatsızlık yapacağına|patavatsızca konuşacağına
çam devirilmeden|patavatsızlık yapılmadan|patavatsızca konuşulmadan
bütün cesaretimi toplayıp|tüm cesaretimi toplayıp|herşeyi göze alıp
açık kapı bırakıyorlar mı|ileriyi düşünerek ılımlı davranıyorlar mı
açık kapı bırakmadan önce|ileriyi düşünerek ılımlı davranmadan önce
aklı o arabaya gitti|aklı o arabada kaldı|o araba aklından çıkmıyor
çam deviriyor mu|patavatsızlık yapıyor mu|patavatsızca konuşuyor mu
ağzından bal damlıyordu|ağzından bal akıyordu|hoş sözler söylüyordu
ateş püskürmemekten|çok öfkeli olmamaktan|ağır sözler söylememekten
aklı o teyzeye gitti|aklı o teyzede kaldı|o teyze aklından çıkmıyor
başına çorap örmeliler mi|haberi olmadan, kötü duruma sokmalılar mı
çam devirecek mi|patavatsızlık yapacak mı|patavatsızca konuşacak mı
açık kapı bırakmalılar mı|ileriyi düşünerek ılımlı davranmalılar mı
başına çorap örmeden önce|haberi olmadan, kötü duruma sokmadan önce
çam devirilmeyen|patavatsızlık yapılmayan|patavatsızca konuşulmayan
aklı o çorbaya gitti|aklı o çorbada kaldı|o çorba aklından çıkmıyor
aklı o sahneye gitti|aklı o sahnede kaldı|o sahne aklından çıkmıyor
çam devirecektir|patavatsızlık yapacaktır|patavatsızca konuşacaktır
aklı o kahveye gitti|aklı o kahvede kaldı|o kahve aklından çıkmıyor
aklı o paltoya gitti|aklı o paltoda kaldı|o palto aklından çıkmıyor
aklı o şapkaya gitti|aklı o şapkada kaldı|o şapka aklından çıkmıyor
aklı o tatlıya gitti|aklı o tatlıda kaldı|o tatlı aklından çıkmıyor
başına çorap örecek midir|haberi olmadan, kötü duruma sokacak mıdır
aklı o katile gitti|aklı o katilde kaldı|o katil aklından çıkmıyor
aklı o akşama gitti|aklı o akşamda kaldı|o akşam aklından çıkmıyor
aklı o sabaha gitti|aklı o sabahta kaldı|o sabah aklından çıkmıyor
aklı o kebaba gitti|aklı o kebapta kaldı|o kebap aklından çıkmıyor
aklı o köpeğe gitti|aklı o köpekte kaldı|o köpek aklından çıkmıyor
aklı o bebeğe gitti|aklı o bebekte kaldı|o bebek aklından çıkmıyor
aklın o amcaya gitti|aklın o amcada kaldı|o amca aklından çıkmıyor
ağzından bal damlamamış|ağzından bal akmamış|hoş sözler söylememiş
aklın o kokuya gitti|aklın o kokuda kaldı|o koku aklından çıkmıyor
aklın o diziye gitti|aklın o dizide kaldı|o dizi aklından çıkmıyor
aklım o gemiye gitti|aklım o gemide kaldı|o gemi aklımdan çıkmıyor
aklın o gemiye gitti|aklın o gemide kaldı|o gemi aklından çıkmıyor
aklı o insana gitti|aklı o insanda kaldı|o insan aklından çıkmıyor
aklı o yarağa gitti|aklı o yarakta kaldı|o yarak aklından çıkmıyor
ağzı kulaklarına varıyor mu|sevindiği her hâlinden belli oluyor mu
aklım o kokuya gitti|aklım o kokuda kaldı|o koku aklımdan çıkmıyor
aklı o fulara gitti|aklı o fularda kaldı|o fular aklından çıkmıyor
pabucu dama atılmaktansa|gözden çıkarılmaktansa|gözden düşmektense
aklım o yaraya gitti|aklım o yarada kaldı|o yara aklımdan çıkmıyor
aklın o yaraya gitti|aklın o yarada kaldı|o yara aklından çıkmıyor
başına çorap örüyorlar mı|haberi olmadan, kötü duruma sokuyorlarmı
aklım o kediye gitti|aklım o kedide kaldı|o kedi aklımdan çıkmıyor
aklın o paraya gitti|aklın o parada kaldı|o para aklından çıkmıyor
ağzı kulaklarına varılmadan|sevindiği her hâlinden belli olunmadan
aklın o popoya gitti|aklın o popoda kaldı|o popo aklından çıkmıyor
aklım o amcaya gitti|aklım o amcada kaldı|o amca aklımdan çıkmıyor
aklım o paraya gitti|aklım o parada kaldı|o para aklımdan çıkmıyor
aklım o diziye gitti|aklım o dizide kaldı|o dizi aklımdan çıkmıyor
aklın o caniye gitti|aklın o canide kaldı|o cani aklından çıkmıyor
aklı o hatuna gitti|aklı o hatunda kaldı|o hatun aklından çıkmıyor
ağzı kulaklarına varacaktır|sevindiği her hâlinden belli olacaktır
aklı o cekete gitti|aklı o cekette kaldı|o ceket aklından çıkmıyor
aklı o çiçeğe gitti|aklı o çiçekte kaldı|o çiçek aklından çıkmıyor
aklı o eşyaya gitti|aklı o eşyada kaldı|o eşyaya aklından çıkmıyor
burun kıvırmış olmalı ki|beğenmemiş olmalı ki|küçümsemiş olmalı ki
ağzı kulaklarına varacağına|sevindiği her hâlinden belli olacağına
aklı o takıma gitti|aklı o takımda kaldı|o takım aklından çıkmıyor
aklım o caniye gitti|aklım o canide kaldı|o cani aklımdan çıkmıyor
aklı o çoraba gitti|aklı o çorapta kaldı|o çorap aklından çıkmıyor
ağzından bal damlamadan|ağzından bal akmadan|hoş sözler söylemeden
aklım o popoya gitti|aklım o popoda kaldı|o popo aklımdan çıkmıyor
aklı o güzele gitti|aklı o güzelde kaldı|o güzel aklından çıkmıyor
aklı o çocuğa gitti|aklı o çocukta kaldı|o çocuk aklından çıkmıyor
aklı o kadına gitti|aklı o kadında kaldı|o kadın aklından çıkmıyor
aklı o kitaba gitti|aklı o kitapta kaldı|o kitap aklından çıkmıyor
ağzı kulaklarına varacak mı|sevindiği her hâlinden belli olacak mı
pabucu dama atılmamaktan|gözden çıkarılmamaktan|gözden düşmemekten
bindiği dalı kesmiş olmalı ki|kendi kendine zarar vermiş olmalı ki
pabucu dama atılmamıştır|gözden çıkarılmamıştır|gözden düşmemiştir
aklın o geceye gitti|aklın o gecede kaldı|o gece aklından çıkmıyor
aklım o geceye gitti|aklım o gecede kaldı|o gece aklımdan çıkmıyor
aklın o kediye gitti|aklın o kedide kaldı|o kedi aklından çıkmıyor
ateş püskürecektir|çok öfkeli olacaktır|ağır sözler söyleyecektir
aklın o gence gitti|aklın o gençte kaldı|o genç aklından çıkmıyor
ağzından bal damlayarak|ağzından bal akarak|hoş sözler söyleyerek
aklın o eteğe gitti|aklın o etekte kaldı|o etek aklından çıkmıyor
aklım o eteğe gitti|aklım o etekte kaldı|o etek aklımdan çıkmıyor
ağzından bal damlanılan|ağzından bal akılan|hoş sözler söylenilen
can atmış olmalı ki|çok istemiş olmalı ki|çok arzulamış olmalı ki
ateş püskürülmeden|çok öfkeli olunmadan|ağır sözler söylenilmeden
aklım o karta gitti|aklım o kartta kaldı|o kart aklımdan çıkmıyor
ağzından bal damlayınca|ağzından bal akınca|hoş sözler söyleyince
aklım o filme gitti|aklım o filmde kaldı|o film aklımdan çıkmıyor
ateş püskürüyor mu|çok öfkeli oluyor mu|ağır sözler söyleniyor mu
ateş püskürülmeyen|çok öfkeli olunmayan|ağır sözler söylenilmeyen
aklınız o ama gitti|aklınız o amda kaldı|o am aklınızdan çıkmıyor
ağzından bal damlayacak|ağzından bal akacak|hoş sözler söyleyecek
açık kapı bırakacakmıdır|ileriyi düşünerek ılımlı davranacakmıdır
aklınız o eve gitti|aklınız o evde kaldı|o ev aklınızdan çıkmıyor
aklımız o eve gitti|aklımız o evde kaldı|o ev aklımızdan çıkmıyor
aklın o karta gitti|aklın o kartta kaldı|o kart aklından çıkmıyor
aklın o adama gitti|aklın o adamda kaldı|o adam aklından çıkmıyor
aklım o renge gitti|aklım o renkte kaldı|o renk aklımdan çıkmıyor
aklın o renge gitti|aklın o renkte kaldı|o renk aklından çıkmıyor
zor günler geçiren|kötü bir dönemden geçen|zor bir dönemden geçen
aklım o monta gitti|aklım o montta kaldı|o mont aklımdan çıkmıyor
aklın o monta gitti|aklın o montta kaldı|o mont aklından çıkmıyor
aklım o gence gitti|aklım o gençte kaldı|o genç aklımdan çıkmıyor
ateş püsküreceğine|çok öfkeli olacağına|ağır sözler söyleneceğine
ateş püskürecek mi|çok öfkeli olacak mı|ağır sözler söylenecek mi
aklın o saate gitti|aklın o saatde kaldı|o saat aklından çıkmıyor
aklım o adama gitti|aklım o adamda kaldı|o adam aklımdan çıkmıyor
aklımız o ama gitti|aklımız o amda kaldı|o am aklımızdan çıkmıyor
eklenerek|ilave edilerek|eklendikten sonra|ilave edildikten sonra
aklım o saate gitti|aklım o saatde kaldı|o saat aklımdan çıkmıyor
aklın o filme gitti|aklın o filmde kaldı|o film aklından çıkmıyor
indirgenmesi|daha kolay ve yalın hale getirilmesi|indirgenilmesi
aklı o gemiye gitti|aklı o gemide kaldı|o gemi aklından çıkmıyor
ağzı kulaklarına varmış mı|sevindiği her hâlinden belli olmuş mu
aklı o amcaya gitti|aklı o amcada kaldı|o amca aklından çıkmıyor
sizlerin|siz değerli üyelerimizin|siz değerli ziyaretçilerimizin
çam devirmeleri|patavatsızlık yapmaları|patavatsızca konuşmaları
çam devirilince|patavatsızlık yapılınca|patavatsızca konuşulunca
ağzı kulaklarına varmaktan|sevindiği her hâlinden belli olmaktan
ağzı kulaklarına varıyordu|sevindiği her hâlinden belli oluyordu
çam devirmiş mi|patavatsızlık yapmış mı|patavatsızca konuşmuş mu
aklı o caniye gitti|aklı o canide kaldı|o cani aklından çıkmıyor
aklı o kediye gitti|aklı o kedide kaldı|o kedi aklından çıkmıyor
aklı o diziye gitti|aklı o dizide kaldı|o dizi aklından çıkmıyor
aklı o geceye gitti|aklı o gecede kaldı|o gece aklından çıkmıyor
ağzı kulaklarına varmayan|sevindiği her hâlinden belli olunmayan
çam devirmiştir|patavatsızlık yapmıştır|patavatsızca konuşmuştur
ağzı kulaklarına varmaması|sevindiği her hâlinden belli olmaması
ağzı kulaklarına varmıştır|sevindiği her hâlinden belli olmuştur
aklı o kokuya gitti|aklı o kokuda kaldı|o koku aklından çıkmıyor
ağzı kulaklarına varmaları|sevindiği her hâlinden belli olmaları
çam deviriyordu|patavatsızlık yapıyordu|patavatsızca konuşuyordu
çam devirmekten|patavatsızlık yapmaktan|patavatsızca konuşmaktan
aklı o yaraya gitti|aklı o yarada kaldı|o yara aklından çıkmıyor
çam devirmemesi|patavatsızlık yapmaması|patavatsızca konuşmaması
bindiği dalı kestikten sonra|kendi kendine zarar verdikten sonra
aklı o paraya gitti|aklı o parada kaldı|o para aklından çıkmıyor
aklı o popoya gitti|aklı o popoda kaldı|o popo aklından çıkmıyor
aklı o adama gitti|aklı o adamda kaldı|o adam aklından çıkmıyor
burun kıvırdıktan sonra|beğenmedikten sonra|küçümsedikten sonra
aklı o gence gitti|aklı o gençte kaldı|o genç aklından çıkmıyor
aklı o eteğe gitti|aklı o etekte kaldı|o etek aklından çıkmıyor
başına çorap örmemekten|haberi olmadan, kötü duruma sokmamaktan
aklı o saate gitti|aklı o saatde kaldı|o saat aklından çıkmıyor
aklı o filme gitti|aklı o filmde kaldı|o film aklından çıkmıyor
pabucu dama atılılmayan|gözden çıkarılılmayan|gözden düşülmeyen
aklı o renge gitti|aklı o renkte kaldı|o renk aklından çıkmıyor
pabucu dama atılıyor mu|gözden çıkarılıyor mu|gözden düşüyor mu
ağzından bal damlaması|ağzından bal akması|hoş sözler söylemesi
aklı o monta gitti|aklı o montta kaldı|o mont aklından çıkmıyor
ağzından bal damlamalı|ağzından bal akmalı|hoş sözler söylemeli
pabucu dama atılacağına|gözden çıkarılacağına|gözden düşeceğine
başına çorap örmemiştir|haberi olmadan, kötü duruma sokmamıştır
pabucu dama atılacaktır|gözden çıkarılacaktır|gözden düşecektir
açık kapı bırakmamıştır|ileriyi düşünerek ılımlı davranmamıştır
pabucu dama atılılmadan|gözden çıkarılılmadan|gözden düşülmeden
açık kapı bırakmamaktan|ileriyi düşünerek ılımlı davranmamaktan
pabucu dama atılacak mı|gözden çıkarılacak mı|gözden düşecek mi
ağzından bal damlamadı|ağzından bal akmadı|hoş sözler söylemedi
aklı o karta gitti|aklı o kartta kaldı|o kart aklından çıkmıyor
başına çorap örmektense|haberi olmadan, kötü duruma sokmaktansa
açık kapı bırakmaktansa|ileriyi düşünerek ılımlı davranmaktansa
ağzı kulaklarına vardı mı|sevindiği her hâlinden belli oldu mu
aklım o kıza gitti|aklım o kızda kaldı|o kız aklımdan çıkmıyor
ağzı kulaklarına varmadan|sevindiği her hâlinden belli olmadan
bilmeniz gereken|bilmenizde fayda olacak|bilmenizde fayda olan
baltayı taşa vuruyorlar mı|pot kırıyorlar mı|gaf yapıyorlar mı
anlamıyorsa|idrak edemiyorsa|anlayamıyorsa|anlamak istemiyorsa
baltayı taşa vurmadan önce|pot kırmadan önce|gaf yapmadan önce
aklın o çaya gitti|aklın o çayda kaldı|o çay aklından çıkmıyor
aklım o çaya gitti|aklım o çayda kaldı|o çay aklımdan çıkmıyor
aklın o kıza gitti|aklın o kızda kaldı|o kız aklından çıkmıyor
ateş püskürülünce|çok öfkeli olununca|ağır sözler söylenilince
aklın o çeke gitti|aklın o çekte kaldı|o çek aklından çıkmıyor
aklım o çeke gitti|aklım o çekte kaldı|o çek aklımdan çıkmıyor
aklım o tene gitti|aklım o tende kaldı|o ten aklımdan çıkmıyor
aklın o tene gitti|aklın o tende kaldı|o ten aklından çıkmıyor
ağzı kulaklarına varınca|sevindiği her hâlinden belli olununca
aklım o güne gitti|aklım o günde kaldı|o gün aklımdan çıkmıyor
aklın o güne gitti|aklın o günde kaldı|o gün aklından çıkmıyor
can attıktan sonra|çok istedikten sonra|çok arzuladıktan sonra
ağzı kulaklarına varmamış|sevindiği her hâlinden belli olmamış
baltayı taşa vurmalılar mı|pot kırmalılar mı|gaf yapmalılar mı
başına çorap öreceğine|haberi olmadan, kötü duruma sokacağına
başına çorap örülmeden|haberi olmadan, kötü duruma sokulmadan
açık kapı bırakılmayan|ileriyi düşünerek ılımlı davranılmayan
göre değişir|göre farklılık gösterir|göre değişiklik gösterir
ateş püskürmekten|çok öfkeli olmaktan|ağır sözler söylemekten
kendini onun yerine koy|empati yap|kendini onların yerine koy
ağırlık kazanmasıyla|önemli hale gelmesiyle|önem kazanmasıyla
başına çorap örecek mi|haberi olmadan, kötü duruma sokacak mı
çam devirmeden|patavatsızlık yapmadan|patavatsızca konuşmadan
ağzından bal damlıyor|ağzından bal akıyor|hoş sözler söylüyor
düşük yaptığında|bebeğini düşürdüğünde|bebeğini kaybettiğinde
açık kapı bırakılmadan|ileriyi düşünerek ılımlı davranılmadan
başına çorap örecektir|haberi olmadan, kötü duruma sokacaktır
bindikleri dalı kesecekler|kendi kendilerine zarar verecekler
avucunu yalamış olmalı ki|beklediğini elde edememiş olmalı ki
ateş püskürmüş mü|çok öfkeli olmuş mu|ağır sözler söylemiş mi
başına çorap örecekler|haberi olmadan, kötü duruma sokacaklar
çam devirdi mi|patavatsızlık yaptı mı|patavatsızca konuştu mu
ateş püskürmemesi|çok öfkeli olmaması|ağır sözler söylememesi
çam devirmemiş|patavatsızlık yapmamış|patavatsızca konuşmamış
ateş püskürmeleri|çok öfkeli olmaları|ağır sözler söylemeleri
ateş püskürmüştür|çok öfkeli olmuştur|ağır sözler söylemiştir
açık kapı bırakacaktır|ileriyi düşünerek ılımlı davranacaktır
açık kapı bırakacak mı|ileriyi düşünerek ılımlı davranacak mı
açık kapı bırakacağına|ileriyi düşünerek ılımlı davranacağına
açık kapı bırakıyor mu|ileriyi düşünerek ılımlı davranıyor mu
başına çorap örüyor mu|haberi olmadan, kötü duruma sokuyor mu
başına çorap örülmeyen|haberi olmadan, kötü duruma sokulmayan
çünkü|şundan dolayı|şu sebeple|bundan dolayı|bu sebeple|zira
bindiği dalı kesiyorlar mı|kendi kendine zarar veriyorlar mı
pabucu dama atılıyordu|gözden çıkarılıyordu|gözden düşüyordu
pabucu dama atılmış mı|gözden çıkarılmış mı|gözden düşmüş mü
Network Marketing|İnternet Pazarlamacılığı|Network Pazarlama
ağzı kulaklarına varılan|sevindiği her hâlinden belli olunan
pabucu dama atılılınca|gözden çıkarılılınca|gözden düşülünce
aklı o çeke gitti|aklı o çekte kaldı|o çek aklından çıkmıyor
aklı o çaya gitti|aklı o çayda kaldı|o çay aklından çıkmıyor
aklı o tene gitti|aklı o tende kaldı|o ten aklından çıkmıyor
aklı o güne gitti|aklı o günde kaldı|o gün aklından çıkmıyor
aklı o kıza gitti|aklı o kızda kaldı|o kız aklından çıkmıyor
ağzı kulaklarına varmalı|sevindiği her hâlinden belli olmalı
bindiği dalı kesecek midir|kendi kendine zarar verecek midir
pabucu dama atılmaması|gözden çıkarılmaması|gözden düşmemesi
güçlendirdiği|kuvvetlendirdiği|sağlamlaştırdığı|pekiştirdiği
teknolojinin|hızla gelişen teknolojinin|değişen teknolojinin
ağzı kulaklarına varacak|sevindiği her hâlinden belli olacak
bindiği dalı kesmeliler mi|kendi kendine zarar vermeliler mi
karşılaşırsınız|karşı karşıya gelirsiniz|yüz yüze gelirsiniz
ağzı kulaklarına varmadı|sevindiği her hâlinden belli olmadı
pabucu dama atılmaktan|gözden çıkarılmaktan|gözden düşmekten
nasıl olacağından|nasıl biteceğinden|nasıl sonuçlanacağından
ağzı kulaklarına varması|sevindiği her hâlinden belli olması
pabucu dama atılmıştır|gözden çıkarılmıştır|gözden düşmüştür
ağzı kulaklarına varıyor|sevindiği her hâlinden belli oluyor
ağzı kulaklarına varınca|sevindiği her hâlinden belli olunca
pabucu dama atılmaları|gözden çıkarılmaları|gözden düşmeleri
ağzından bal damlamış|ağzından bal akmış|hoş sözler söylemiş
ağzı kulaklarına vararak|sevindiği her hâlinden belli olarak
ateş püskürüyordu|çok öfkeli oluyordu|ağır sözler söylüyordu
ağzından bal damlamak|ağzından bal akmak|hoş sözler söylemek
bindiği dalı kesmeden önce|kendi kendine zarar vermeden önce
böyle birşeyi|böyle bir şeyi|böylesi birşey|böylesi bir şeyi
başına çorap örüyordu|haberi olmadan, kötü duruma sokuyordu
başına çorap örmüş mü|haberi olmadan, kötü duruma sokmuş mu
avucunu yaladıktan sonra|beklediğini elde edemedikten sonra
açık kapı bırakmış mı|ileriyi düşünerek ılımlı davranmış mı
burun kıvıracak mıdır|beğenmeyecek midir|küçümseyecek midir
başına çorap örmüştür|haberi olmadan, kötü duruma sokmuştur
açık kapı bırakmaması|ileriyi düşünerek ılımlı davranmaması
başına çorap örmekten|haberi olmadan, kötü duruma sokmaktan
açık kapı bırakmıştır|ileriyi düşünerek ılımlı davranmıştır
ağzından bal damlayan|ağzından bal akan|hoş sözler söyleyen
aşık olur|gönlünü kaptırır|gönül verir|sevgi duymaya başlar
açık kapı bırakmaktan|ileriyi düşünerek ılımlı davranmaktan
baltayı taşa vuracakmıdır|pot kıracakmıdır|gaf yapacakmıdır
aklın o eve gitti|aklın o evde kaldı|o ev aklından çıkmıyor
aklım o eve gitti|aklım o evde kaldı|o ev aklımdan çıkmıyor
aklım o ama gitti|aklım o amda kaldı|o am aklımdan çıkmıyor
aklın o ama gitti|aklın o amda kaldı|o am aklından çıkmıyor
açık kapı bırakılınca|ileriyi düşünerek ılımlı davranılınca
başına çorap örmemesi|haberi olmadan, kötü duruma sokmaması
başına çorap örülünce|haberi olmadan, kötü duruma sokulunca
açık kapı bırakıyordu|ileriyi düşünerek ılımlı davranıyordu
açık kapı bırakmaları|ileriyi düşünerek ılımlı davranmaları
başına çorap örmeleri|haberi olmadan, kötü duruma sokmaları
ağzı kulaklarına varmış|sevindiği her hâlinden belli olmuş
çam devirecek|patavatsızlık yapacak|patavatsızca konuşacak
ateş püskürdü mü|çok öfkeli oldu mu|ağır sözler söyledi mi
çam devirmedi|patavatsızlık yapmadı|patavatsızca konuşmadı
internet dünyasından|internet sektöründen|internet ağından
ağzı kulaklarına varmak|sevindiği her hâlinden belli olmak
çam deviriyor|patavatsızlık yapıyor|patavatsızca konuşuyor
çam devirerek|patavatsızlık yaparak|patavatsızca konuşarak
çam devirince|patavatsızlık yapınca|patavatsızca konuşunca
çam devirilen|patavatsızlık yapılan|patavatsızca konuşulan
ağzından bal damladıktan sonra|ağzından bal aktıktan sonra
çam devirmeli|patavatsızlık yapmalı|patavatsızca konuşmalı
çam devirmesi|patavatsızlık yapması|patavatsızca konuşması
mucizelerine|olağanüstü hallerine|olağanüstü özelliklerine
ateş püskürmeden|çok öfkeli olmadan|ağır sözler söylemeden
kısaca özetlemek|kısaca üzerinde durmak|kısaca özet geçmek
ateş püskürmemiş|çok öfkeli olmamış|ağır sözler söylememiş
devreye girdiğini|araya girdiğini|olaya müdahale ettiğini
açık kapı bırakmamış|ileriyi düşünerek ılımlı davranmamış
pabucu dama atıldı mı|gözden çıkarıldı mı|gözden düştü mü
burun kıvırmadan önce|beğenmemeden önce|küçümsemeden önce
pabucu dama atılmadan|gözden çıkarılmadan|gözden düşmeden
başına çorap örmeden|haberi olmadan, kötü duruma sokmadan
aklı o ama gitti|aklı o amda kaldı|o am aklından çıkmıyor
aklı o eve gitti|aklı o evde kaldı|o ev aklından çıkmıyor
hafızalardan silinmeyecek|akıllarda kalacak|unutulmayacak
pabucu dama atılmamış|gözden çıkarılmamış|gözden düşmemiş
ödeyebileceğiniz|geri verebileceğiniz|iade edebileceğiniz
ağzından bal damlar|ağzından bal akar|hoş sözler söylenir
zor değil|oldukça kolay|kolay olsa gerek|zor olmasa gerek
başına çorap örmemiş|haberi olmadan, kötü duruma sokmamış
başına çorap ördü mü|haberi olmadan, kötü duruma soktu mu
açık kapı bırakmadan|ileriyi düşünerek ılımlı davranmadan
burun kıvırmalılar mı|beğenmemeliler mi|küçümsemeliler mi
avuçlarını yalayacaklar|beklediklerini elde edemeyecekler
açık kapı bıraktı mı|ileriyi düşünerek ılımlı davrandı mı
eti kemiklerinden|etinin kemiklerinden|etinin kemiklerden
bindiği dalı kesmemekten|kendi kendine zarar vermemekten
ağzı kulaklarına vardı|sevindiği her hâlinden belli oldu
ateş püskürünce|çok öfkeli olunca|ağır sözler söyleyince
servis edebilirsiniz|servise hazır hale getirebilirsiniz
dilediğiniz zaman|istediğiniz zaman|arzu ettiğiniz zaman
ağzı kulaklarına varır|sevindiği her hâlinden belli olur
ateş püskürecek|çok öfkeli olacak|ağır sözler söyleyecek
avucunu yalayacak mıdır|beklediğini elde edemeyecekmidir
baltayı taşa vurmamaktan|pot kırmamaktan|gaf yapmamaktan
can atacakmıdır|çok istenecekmidir|çok arzulayacak mıdır
ateş püskürülen|çok öfkeli olunan|ağır sözler söylenilen
devam filmini|devamı niteliğindeki film|devamı olan film
ağzı kulaklarına varan|sevindiği her hâlinden belli olan
baltayı taşa vurmamıştır|pot kırmamıştır|gaf yapmamıştır
ateş püskürerek|çok öfkeli olarak|ağır sözler söyleyerek
bulmak isteyen|bulmaya çabalayan|bulmaya gayret gösteren
can atmadan önce|çok istemeden önce|çok arzulamadan önce
baltayı taşa vurmaktansa|pot kırmaktansa|gaf yapmaktansa
can atıyorlar mı|çok isteniyorlar mı|çok arzuluyorlar mı
savunmuyorum|savunmaya girmiyorum|savunmaya girişmiyorum
bindiği dalı kesmektense|kendi kendine zarar vermektense
can atmalılar mı|çok istemeliler mi|çok arzulamalılar mı
bindiği dalı kesmemiştir|kendi kendine zarar vermemiştir
çam devirmek|patavatsızlık yapmak|patavatsızca konuşmak
avucunu yalamadan önce|beklediğini elde edememeden önce
ateş püskürmesi|çok öfkeli olması|ağır sözler söylemesi
açık kapı bırakılan|ileriyi düşünerek ılımlı davranılan
açık kapı bırakıyor|ileriyi düşünerek ılımlı davranıyor
sona eriyordu|bitiyordu|sonlanıyordu|sonlanmış oluyordu
çam devirmiş|patavatsızlık yapmış|patavatsızca konuşmuş
açık kapı bırakarak|ileriyi düşünerek ılımlı davranarak
internet dünyasında|internet sektöründe|internet ağında
görüntülenmişti|objektiflere takılmıştı|ekrana gelmişti
rolünde|rolünü üstlenen|rolünü canlandıran|rolünü yapan
başına çorap örüyor|haberi olmadan, kötü duruma sokuyor
ateş püskürmedi|çok öfkeli olmadı|ağır sözler söylemedi
burun kıvırıyorlar mı|beğenmiyorlar mı|küçümsüyorlar mı
başına çorap örmeli|haberi olmadan, kötü duruma sokmalı
başına çorap örecek|haberi olmadan, kötü duruma sokacak
başına çorap örülen|haberi olmadan, kötü duruma sokulan
başına çorap örünce|haberi olmadan, kötü duruma sokunca
açık kapı bırakınca|ileriyi düşünerek ılımlı davranınca
açık kapı bırakmalı|ileriyi düşünerek ılımlı davranmalı
internet dünyasının|internet sektörünün|internet ağının
ateş püskürmeli|çok öfkeli olmalı|ağır sözler söylemeli
başına çorap örmesi|haberi olmadan, kötü duruma sokması
açık kapı bırakacak|ileriyi düşünerek ılımlı davranacak
avucunu yalatıyorlar mı|beklediğini elde edemiyorlar mı
avucunu yalamalılar mı|beklediğini elde edememeliler mi
başına çorap örmedi|haberi olmadan, kötü duruma sokmadı
başına çorap örerek|haberi olmadan, kötü duruma sokarak
açık kapı bırakması|ileriyi düşünerek ılımlı davranması
pabucu dama atılılan|gözden çıkarılılan|gözden düşülen
bindiği dalı kesiyor mu|kendi kendine zarar veriyor mu
pabucu dama atılmalı|gözden çıkarılmalı|gözden düşmeli
beğenisini kazandı|takdirini kazandı|takdirini topladı
bindiği dalı kesilmeden|kendi kendine zarar verilmeden
pabucu dama atılacak|gözden çıkarılacak|gözden düşecek
bindiği dalı kesecek mi|kendi kendine zarar verecek mi
bindiği dalı kesecektir|kendi kendine zarar verecektir
pabucu dama atılınca|gözden çıkarılınca|gözden düşünce
gerekçesiyle|nedeni öne sürülerek|sebebi öne sürülerek
ateş püskürüyor|çok öfkeli oluyor|ağır sözler söylüyor
üretebilirsiniz|yetiştirebilirsiniz|imal edebilirsiniz
pabucu dama atılarak|gözden çıkarılarak|gözden düşerek
bindiği dalı kesilmeyen|kendi kendine zarar verilmeyen
bindiği dalı keseceğine|kendi kendine zarar vereceğine
pabucu dama atılması|gözden çıkarılması|gözden düşmesi
pabucu dama atılıyor|gözden çıkarılıyor|gözden düşüyor
baltayı taşa vuracaktır|pot kıracaktır|gaf yapacaktır
büyümüşte küçülmüşcesine|büyükler gibi davranırcasına
baltayı taşa vurulmadan|pot kırılmadan|gaf yapılmadan
başına çorap örmek|haberi olmadan, kötü duruma sokmak
açık kapı bırakmak|ileriyi düşünerek ılımlı davranmak
baltayı taşa vurulmayan|pot kırılmayan|gaf yapılmayan
akıl vermeyin|nasihatte bulunmayın|temibte bulunmayın
sona eren|sonlanmış olan|biten|nihayetlenen|sonlanmış
açık kapı bırakmış|ileriyi düşünerek ılımlı davranmış
baltayı taşa vuruyor mu|pot kırıyor mu|gaf yapıyor mu
yardımcı olur|destek sağlar|destek sunar|destek verir
başına çorap örmüş|haberi olmadan, kötü duruma sokmuş
sona ermiştir|bitmiştir|sonlanmıştır|nihayetlenmiştir
aslına bakıldığında|aslına bakarsanız|aslına bakarsan
baltayı taşa vuracak mı|pot kıracak mı|gaf yapacak mı
ısıttığımız|ısıtmış olduğumuz|ısınmasını sağladığımız
baltayı taşa vuracağına|pot kıracağına|gaf yapacağına
bindiği dalı kesmeleri|kendi kendine zarar vermeleri
anlatabileceğini|konuşabileceğini|izah edebileceğini
çam devirdi|patavatsızlık yaptı|patavatsızca konuştu
oldukça fazla|bayağı fazla|oldukça çok|çok çok fazla
bindiği dalı kesiyordu|kendi kendine zarar veriyordu
ateş püskürmek|çok öfkeli olmak|ağır sözler söylemek
servis edebilirler|servise hazır hale getirebilirler
çam devirir|patavatsızlık yapar|patavatsızca konuşur
bindiği dalı kesilince|kendi kendine zarar verilince
internet dünyasına|internet sektörüne|internet ağına
ağzı kulaklarına var|sevindiği her hâlinden belli ol
kendinize iyi bakın|kendinize dikkat edin|hoşçakalın
bindiği dalı kesmiş mi|kendi kendine zarar vermiş mi
servis edebilirsin|servise hazır hale getirebilirsin
bindiği dalı kesmiştir|kendi kendine zarar vermiştir
aynı zamanda|hem de|bununla beraber|bununla birlikte
kişiliğinin oturmasında|kişiliğinin sağlamlaşmasında
çam deviren|patavatsızlık yapan|patavatsızca konuşan
bindiği dalı kesmekten|kendi kendine zarar vermekten
ateş püskürmüş|çok öfkeli olmuş|ağır sözler söylemiş
bindiği dalı kesmemesi|kendi kendine zarar vermemesi
aklına gelir gelmez|düşünür düşünmez|düşündüğü anda
açık kapı bırakır|ileriyi düşünerek ılımlı davranar
açık kapı bıraktı|ileriyi düşünerek ılımlı davrandı
ne kadar sıklıkta|ne kadar arayla|ne kadar sıklıkla
pabucu dama atılmak|gözden çıkarılmak|gözden düşmek
avucunu yalamaktansa|beklediğini elde edememektense
pabucu dama atılmış|gözden çıkarılmış|gözden düşmüş
ölmesine|hayatını kaybetmesine|yaşama veda etmesine
avucunu yalayacaktır|beklediğini elde edemeyecektir
ne olacağını|nasıl biteceğini|nasıl sonuçlanacağını
geçmişine dönerek|gerisine giderek|evveline dönerek
kötü adamındalar mıymış|kötü karakterindeler miymiş
kötü adamlarında mıymış|kötü karakterlerinde miymiş
başına çorap ören|haberi olmadan, kötü duruma sokan
ailesiyle birlikte|ailesiyle beraber|ailecek|ailece
avucunu yalayacağına|beklediğini elde edemeyeceğine
ulaşabilmelerine|erişebilmelerine|yetişebilmelerine
başına çorap örer|haberi olmadan, kötü duruma sokur
yanlış yapmasına|hata yapmasına|hatalı davranmasına
başına çorap ördü|haberi olmadan, kötü duruma soktu
açık kapı bırakan|ileriyi düşünerek ılımlı davranan
avucunu yalayacak mı|beklediğini elde edemeyecek mi
burun kıvırmaktansa|beğenmemektense|küçümsemektense
baltayı taşa vurmaması|pot kırmaması|gaf yapmaması
kilo vermesindeler miymiş|zayıflamasındalar mıymış
baltayı taşa vurulunca|pot kırılınca|gaf yapılınca
ateş püsküren|çok öfkeli olan|ağır sözler söyleyen
burun kıvıracağına|beğenmeyeceğine|küçümseyeceğine
Fethullah Gülen|Fetullah Hoca|Fetullah Hoca Efendi
bildiğim kadarıyla|bilgilerime göre|bildiğime göre
rekoru kırılmıştır|üstün derecesi egale edilmiştir
can atmamıştır|çok istememiştir|çok arzulamamıştır
bindiği dalı kesmeden|kendi kendine zarar vermeden
can atmamaktan|çok istememekten|çok arzulamamaktan
hayatını değiştirmiştir|hayatını yeniden yazmıştır
akademik|bilimsel niteliği olan|bilimsel nitelikli
bindiği dalı kesmemiş|kendi kendine zarar vermemiş
çalışmaktadır|iş yapmaktadır|iş koşturmacasındadır
bindiği dalı kesti mi|kendi kendine zarar verdi mi
baltayı taşa vurmuştur|pot kırmıştır|gaf yapmıştır
mucizeleri|olağanüstü şeyleri|olağanüstü nimetleri
Amerikadan|ABD den|Amerika Birleşik Devletlerinden
çözemeyeceğinin|halledemeyeceğinin|yapamayacağının
baltayı taşa vuruyordu|pot kırıyordu|gaf yapıyordu
burun kıvıracaktır|beğenmeyecektir|küçümseyecektir
kaderini değiştirmiştir|kaderini yeniden yazmıştır
burun kıvıracak mı|beğenmeyecek mi|küçümseyecek mi
kendini onun yerine koyar mısın|empati yapar mısın
baltayı taşa vurmaları|pot kırmaları|gaf yapmaları
baltayı taşa vurmuş mu|pot kırmış mı|gaf yapmış mı
can atmaktansa|çok istemektense|çok arzulamaktansa
ateş püskürür|çok öfkeli olur|ağır sözler söylenir
bunun nasıl olduğunu|bunun nasıl meydana geldiğini
baltayı taşa vurmaktan|pot kırmaktan|gaf yapmaktan
ateş püskürdü|çok öfkeli oldu|ağır sözler söyledi
bu halde|hal böyle olunca|o halde|öyleyse|o zaman
can atılmayan|çok istenilmeyen|çok arzulanılmayan
can atacak mı|çok isteyecek mi|çok arzulayacak mı
distribütöründeler miymiş|dağıtıcısındalar mıymış
avucunu yalatıyor mu|beklediğini elde edemiyor mu
can atacaktır|çok isteyecektir|çok arzulayacaktır
altını üstüne getirmektedir|darmadağın etmektedir
yaşamanın|hayata devam etmenin|yaşamı sürdürmenin
can atacağına|çok isteyeceğine|çok arzulayacağına
intikal ettiklerinde|vardıklarında|ulaştıklarında
kötü adamlarında mıdır|kötü karakterlerinde midir
bindiği dalı kesilen|kendi kendine zarar verilen
pabucu dama atılan|gözden çıkarılan|gözden düşen
bindiği dalı keserek|kendi kendine zarar vererek
distribütörlerinde miymiş|dağıtıcılarında mıymış
beğenisini kazanmaktadır|takdirini toplamaktadır
kilo vermelerinde miymiş|zayıflamalarında mıymış
pabucu dama atıldı|gözden çıkarıldı|gözden düştü
sonuçlandırdı|neticelendirdi|sonuçlandırmış oldu
bindiği dalı kesmeli|kendi kendine zarar vermeli
bindiği dalı kesmedi|kendi kendine zarar vermedi
rekoru kırılmıştı|üstün derecesi egale edilmişti
bindiği dalı kesecek|kendi kendine zarar verecek
bindiği dalı kesiyor|kendi kendine zarar veriyor
pabucu dama atılar|gözden çıkarılar|gözden düşer
bindiği dalı kesince|kendi kendine zarar verince
bindiği dalı kesmesi|kendi kendine zarar vermesi
burun kıvırmamaktan|beğenmekten|küçümsememekten
avucunu yalamaktan|beklediğini elde edememekten
çözemeyeceğini|halledemeyeceğini|yapamayacığını
idame ettirmeden|devam ettirmeden|geçindirmeden
can atılmadan|çok istenilmeden|çok arzululmadan
animasyon filmidir|animasyon konulu bir filmdir
can atıyor mu|çok isteniyor mu|çok arzuluyor mu
avucunu yalamaları|beklediğini elde edememeleri
biyografi filmidir|biyografi konulu bir filmdir
baltayı taşa vurdu mu|pot kırdı mı|gaf yaptı mı
efkar dağıtmış olmalı ki|deşarj olmuş olmalı ki
filmin senaryosu|filmin içeriği|filmin gidişatı
avucunu yalamış mı|beklediğini elde edememiş mi
sona eriyor|bitiyor|sonlanıyor|sonlanmış oluyor
fantastik filmidir|fantastik konulu bir filmdir
harekete geçirildiği|harekete geçirilmiş olduğu
baltayı taşa vurmamış|pot kırmamış|gaf yapmamış
avucunu yalamıştır|beklediğini elde edememiştir
baltayı taşa vurmadan|pot kırmadan|gaf yapmadan
gerekçesi|öne sürülen sebebi|öne sürülen nedeni
burun kıvırmamıştır|beğenmiştir|küçümsememiştir
başına çorap ör|haberi olmadan, kötü duruma sok
etkileyici|etkisi altına alan|etkisinde bırakan
burun kıvırılınca|beğenilmeyince|küçümsenilince
personellerinden|çalışanlarından|mensuplarından
açık kapı bırak|ileriyi düşünerek ılımlı davran
internet dünyası|internet sektörü|internet ağı
günahını almak|kanına girmek|iftirada bulunmak
çam devir|patavatsızlık yap|patavatsızca konuş
Başbakan Erdoğan|Başbakan Recep Tayyip Erdoğan
işsizlere|işi olmayanlara|işi gücü olmayanlara
ilan edildi|deklare edildi|diye deklare edildi
düzenli ödüyordu|ödemelerini düzenli yapıyordu
burun kıvırılmadan|beğenilerek|küçümsenilmeden
düzenli ödüyorum|ödemelerimi düzenli yapıyorum
gibisiniz|benzeri biçimindesiniz|şeklindesiniz
zaten|esasen|aslına bakarsan|aslına bakarsanız
kilo vermelerinde midir|zayıflamalarında mıdır
rezil olurum|kepaze olurum|rezil kepaze olurum
bindiği dalı kesmiş|kendi kendine zarar vermiş
avucunu yalamamaktan|beklediğini elde etmekten
sözünüzü dinleyen|lafınızı dinleyen|itaat eden
sonuçlanmasından sonra|neticelenmesinden sonra
vasatındalar mıymış|orta derecesindeler miymiş
anne babasındalar mıymış|ebeveynindeler miymiş
can atılınca|çok istenilince|çok arzulanılınca
burun kıvırıyor mu|beğenmiyor mu|küçümsüyor mu
izleyicisindeler miymiş|seyircisindeler miymiş
bindiği dalı kesmek|kendi kendine zarar vermek
avucunu yalamamıştır|beklediğini elde etmiştir
böyle bir şey|böyle bir durum|bu tarz bir olay
dayanabiliyor|katlanabiliyor|karşı koyabiliyor
elde ettiğiniz|kazandığınız|kazanmış olduğunuz
kabul etmek gerekir|kabul etmekte fayda vardır
distribütörlerinde midir|dağıtıcılarında mıdır
aratılmadığını|aranılmasına izin verilmediğini
mühimmatındalar mıymış|cephanesindeler miymiş
desteği ile|yardımı ile|desteğiyle|yardımıyla
dönemidir|dönemleridir|zamanıdır|zamanlarıdır
bol bol|kucak kucak|kucak dolusu|bol miktarda
burun kıvırmaktan|beğenmemekten|küçümsemekten
bir araya gelindiği|bir araya gelinmiş olduğu
açıp kapatmaya|aç kapa yapmaya|kapatıp açmaya
düşüncesiz ve duyarsız|duyarsız ve düşüncesiz
burun kıvırmıştır|beğenmemiştir|küçümsemiştir
avucunu yaladı mı|beklediğini elde edemedi mi
aslı böyleyse|aslı bundan ibaretse|aslı buysa
efkar dağıttıktan sonra|deşarj olduktan sonra
ortaya çıkartacaktır|gün yüzüne çıkartacaktır
kötü adamlarımızdaki|kötü karakterlerimizdeki
kötü adamları mıymış|kötü karakterleri miymiş
altını üstüne getirmiştir|darmadağın etmiştir
ilk başlarda|ilk olarak|İlk olarak|İlk olarak
avucunu yalayarak|beklediğini elde edemeyerek
mesele böyleyken|durum buyken|durum böyleyken
avucunu yalayacak|beklediğini elde edemeyecek
avucunu yalıyordu|beklediğini elde edemiyordu
romantik filmidir|romantik konulu bir filmdir
anne babalarında mıymış|ebeveynlerinde miymiş
avucunu yalayınca|beklediğini elde edemeyince
vasatlarında mıymış|orta derecelerinde miymiş
burun kıvırmaları|beğenmemeleri|küçümsemeleri
yeteneğindeler miymiş|kabiliyetindeler miymiş
olduğu halde|olmasına rağmen|olması durumunda
polisiye filmidir|polisiye konulu bir filmdir
burun kıvırmış mı|beğenmemiş mi|küçümsemiş mi
ne olacağı|nasıl biteceği|nasıl sonuçlanacağı
haberdar edecek|bilgilendirecek|haber verecek
yeteneklerinde miymiş|kabiliyetlerinde miymiş
daha sonra|sonrasında|ondan sonra|hemen sonra
tadabileceği|hissedebileceği|algılayabileceği
bağrına basmış olmalı ki|kucaklamış olmalı ki
ulaşabilmeleri|erişebilmeleri|yetişebilmeleri
baltayı taşa vurmalı|pot kırmalı|gaf yapmalı
kendinizi onun yerine koyarak|empati yaparak
baltayı taşa vurunca|pot kırınca|gaf yapınca
beğenisini kazanmıştır|takdirini toplamıştır
çok yüksek|oldukça yüksek|devasa yükseklikte
kıyafetindeymiş|giysisindeymiş dönemindeymiş
personellerinin|çalışanlarının|mensuplarının
baltayı taşa vurarak|pot kırarak|gaf yaparak
pasif arkadaşı|pasif arkadaşı|Pasif Arkadaşı
idame ettirmesi|devam ettirmesi|geçindirmesi
ortalamasındalar mıymış|averajındalar mıymış
savunmuyorum|korumak için çaba sarfetmiyorum
vurgulamak istediğim|altını çizmek istediğim
can atmış mı|çok istemiş mi|çok arzulamış mı
biliyorsunuz|bildiğiniz gibi|biliyorsunuz ki
gerektireceği|doğuracağı|gerektirmiş olacağı
anlaşmamıza|antak kalmamıza|mutabık olmamıza
zorunda kalmıştı|mecburiyetinde bırakılmıştı
izleyicilerinde miymiş|seyircilerinde miymiş
uzun zamandır|uzun süredir|uzun süreden beri
dahil olanları|katınlanları|entegre olanları
baltayı taşa vuruyor|pot kırıyor|gaf yapıyor
baltayı taşa vuracak|pot kıracak|gaf yapacak
bindiği dalı kesir|kendi kendine zarar verir
bindiği dalı kesti|kendi kendine zarar verdi
ölümüyle|vefatıyla|ölmesiyle|vefat etmesiyle
can atmaması|çok istememesi|çok arzulamaması
can atmıştır|çok istemiştir|çok arzulamıştır
ağzından bal damladı mı|ağzından bal aktı mı
avucunu yalatınca|beklediği elde edilmeyince
bindiği dalı kesen|kendi kendine zarar veren
baltayı taşa vurulan|pot kırılan|gaf yapılan
sevgili okurlarımız|sevgili ziyaretçilerimiz
can atmaları|çok istemeleri|çok arzulamaları
baltayı taşa vurması|pot kırması|gaf yapması
can atmaktan|çok istemekten|çok arzulamaktan
mühimmatlarında mıymış|cephanelerinde miymiş
burun kıvırılmayan|beğenilen|küçümsenilmeyen
kötü adamındalarmış|kötü karakterindelermiş
kötü adamlarında mı|kötü karakterlerinde mi
kötü adamlarımızdan|kötü karakterlerimizden
belirtisindeler miymiş|emaresindeler miymiş
burun kıvırıyordu|beğenmiyordu|küçümsüyordu
kötü adamınız mıdır|kötü karakteriniz midir
avucunu yalatmadan|beklediği elde edilmeden
anne babalarında mıdır|ebeveynlerinde midir
aksiyon filmidir|aksiyon konulu bir filmdir
müzikal filmidir|müzikal konulu bir filmdir
mütevazi olan|tevazu gösteren|mütevazı olan
yer almaktadır|yer almıştır|yer verilmiştir
kuruluşlarının|müesseselerinin|kurumlarının
gerilim filmidir|gerilim konulu bir filmdir
yalan söyletildiği|yalan söyletilmiş olduğu
avucunu yalamadı|beklediğini elde edememedi
avucunu yalaması|beklediğini elde edememesi
ortalamalarında mıymış|averajlarında mıymış
fark edecektir|idrak edecektir|anlayacaktır
çalışmaması|emek vermemesi|emek harcamaması
masrafındalar mıymış|harcamasındalar mıymış
gençlik filmidir|gençlik konulu bir filmdir
göz yumun|tolere edin|olgunlukla karşılayın
kötü adamındalardır|kötü karakterindelerdir
yeteneklerinde midir|kabiliyetlerinde midir
kabusunuz olur|korkulu rüyanız haline gelir
arabasındalar mıymış|otomobilindeler miymiş
avucunu yalamalı|beklediğini elde edememeli
kuruluşlarında|müesseselerinde|kurumlarında
gözetimlerinde miymiş|nezaretlerinde miymiş
büyümüşte küçülmüş|büyükler gibi davranıyor
sekteye uğradıktan sonra|bocaladıktan sonra
hoşgeldiniz|hoş geldiniz|sefalar getirdiniz
ateş püskür|çok öfkeli ol|ağır sözler söyle
gözetimindeler miymiş|nezaretindeler miymiş
vasatlarında mıdır|orta derecelerinde midir
bağrına bastıktan sonra|kucakladıktan sonra
o kadar güzel|süper ötesi|bir o kadar güzel
kötü adamları mıydı|kötü karakterleri miydi
kötü adamında mıdır|kötü karakterinde midir
ihtiyaçlarınızın|ihtiyacınız olan şeylerin
sessizce|sessiz bir şekilde|sükunet içinde
yayımlanan|piyasaya çıkan|piyasaya sürülen
görevlendirilecektir|göreve getirilecektir
kilo vermeleri miymiş|zayıflamaları mıymış
hasılatıntalar mıymış|kazancındalar mıymış
kullanmak gerekir|kullanmakta fayda vardır
kemiklerini sızlatacak|yaşasaydı üzüleceği
hasılatlarınta mıymış|kazançlarında mıymış
avmlerimizdeki|alışveriş merkezlerimizdeki
ihtiyaç duyulmuştur|gereksinim duyulmuştur
geceleri uyuyamaz|geceleri uykunuzdan olur
distribütörlerimizdeki|dağıtıcılarımızdaki
sona ermiş|sonlanmış olan|sonlanmış|bitmiş
avucunu yalamaması|beklediğini elde etmesi
kilo vermelerimizdeki|zayıflamalarımızdaki
evliliği|birlikteliği|eşiyle olan evliliği
distribütörleri miymiş|dağıtıcıları mıymış
düzenli ödüyor|ödemelerini düzenli yapıyor
sıra dışı|sıradışı|olağan dışı|alışılmadık
başarılı|başarıya ulaşmış|başarı göstermiş
burun kıvırdı mı|beğenmedi mi|küçümsedi mi
rekoru kırıldı|üstün derecesi egale edildi
aratmadığını|aranılmasına izin vermediğini
aratılmadığı|aranılmasına izin verilmediği
kilo vermesindelerdir|zayıflamasındalardır
arabalarında mıymış|otomobillerinde miymiş
önceden|öncesinden|evvelinde|evvel|evvelde
masraflarında mıymış|harcamalarında mıymış
izleyicilerinde midir|seyircilerinde midir
can atıyordu|çok istiyordu|çok arzuluyordu
alışveriş merkezlerimizdeki|avmlerimizdeki
kilo vermesindelermiş|zayıflamasındalarmış
mühimmatlarında mıdır|cephanelerinde midir
dayanamazsın|katlanamazsın|razı gelemezsin
kıyafetindeler miymiş|giysisindeler miymiş
kilo vermesinde midir|zayıflamasında mıdır
oğlu olmuştur|dünyaya gelmiştir|doğmuştur
doğması muhtemel|dünyaya gelmesi muhtemel
kıyafetlerinde miymiş|giysilerinde miymiş
avucunu yalamadan|beklediğini elde ederek
ortalamalarında mıdır|averajlarında mıdır
idame ettirmek|devam ettirmek|geçindirmek
grup seks|grup sex|grupça seks|grup sikiş
avucunu yalayan|beklediğini elde edemeyen
evleniyordu|evliliğe ilk adımını atıyordu
devam ettirildiği|devam ettirilmiş olduğu
can attı mı|çok istedi mi|çok arzuladı mı
altını üstüne getirecek|darmadağın edecek
kötü adamlarındaki|kötü karakterlerindeki
burun kıvıracak|beğenmeyecek|küçümseyecek
avucunu yalamak|beklediğini elde edememek
kötü adamındalardı|kötü karakterindelerdi
can atmadan|çok istemeden|çok arzulamadan
teksif etmek|yoğunlaştırmak|koyulaştırmak
distribütöründelerdir|dağıtıcısındalardır
fark edeceksinizki|farkına varacaksınızki
anlaşmamız|antak kalmamız|mutabık olmamız
güçlendirir|sağlamlaştırır|kuvvetlendirir
belirtilerinde miymiş|emarelerinde miymiş
baltayı taşa vurmuş|pot kırmış|gaf yapmış
kötü adamlarımızda|kötü karakterlerimizde
efkar dağıtmalılar mı|deşarj olmalılar mı
efkar dağıtmadan önce|deşarj olmadan önce
üstüne çıkamıyormuş|üzerine ulaşamıyormuş
limon, tuz|tuz, limon|limon,tuz|tuz,limon
burun kıvırınca|beğenmeyince|küçümseyince
distribütöründe midir|dağıtıcısında mıdır
web sitelerindeki|internet sayfalarındaki
acı sözlerindeki|onur kırıcı sözlerindeki
sağ duyulu|aklıselim|sağduyulu|aklı selim
gözetimlerinde midir|nezaretlerinde midir
düzeltilebilir|halledilebilir|çözülebilir
sakın kaçırmayın|kaçırırsanız üzülürsünüz
bir araya geldiği|bir araya gelmiş olduğu
avucunu yalamış|beklediğini elde edememiş
pazarlık edildiği|pazarlık edilmiş olduğu
ayrılmaz ikili|süper ikili|bir bütün olan
baltayı taşa vurmak|pot kırmak|gaf yapmak
burun kıvırarak|beğenmeyerek|küçümseyerek
komedi filmidir|komedi konulu bir filmdir
erotik filmidir|erotik konulu bir filmdir
kötü adamda mıymış|kötü karakterde miymiş
macera filmidir|macera konulu bir filmdir
can atmamış|çok istememiş|çok arzulamamış
efkar dağıtıyorlar mı|deşarj oluyorlar mı
evlenecekti|evliliğe ilk adımını atacaktı
distribütöründelermiş|dağıtıcısındalarmış
burun kıvırmaması|beğenmesi|küçümsememesi
tahmin edeceğiniz gibi|anlayacağınız gibi
dönmek zorunda|geri dönmek mecburiyetinde
evlenmiştir|evliliğe ilk adımını atmıştır
yeni ürünlerinden|yeni çıkan ürünlerinden
avucunu yalıyor|beklediğini elde edemiyor
kıyafetindedir|giysisindedir dönemindedir
düzeltebiliriz|halledebiliriz|çözebiliriz
kızı olmuştur|dünyaya gelmiştir|doğmuştur
meydana getirmiş olduğu|meydana getirdiği
can atınca|çok isteyince|çok arzulayınca
avucunu yalamamış|beklediğini elde etmiş
can atacak|çok isteyecek|çok arzulayacak
alışveriş merkezlerimizden|avmlerimizden
gidip gelmektedir|gel gitleri olmaktadır
kilo vermelerinde mi|zayıflamalarında mı
genç yaştaki|delikanlı zamanlarında olan
masraflarında mıdır|harcamalarında mıdır
meydana getiren|gerçekleştiren|oluşturan
görevlendirilecekti|göreve getirilecekti
zaaflığını|zaafiyetini|irade zayıflığını
dikkate alınmadığının|umursanılmadığının
zaafları|zaafiyetleri|irade zayıflıkları
ihtiyaçlarınızı|ihtiyacınız olan şeyleri
arabalarında mıdır|otomobillerinde midir
can atılan|çok istenilen|çok arzulanılan
avucunu yalatan|beklediği elde edilmeyen
yönlendirmeye|izleyeceği yolu göstermeye
görevlendirilmiştir|göreve getirilmiştir
avucunu yalatmayan|beklediği elde edilen
çalışmadan|emek vermeden|emek harcamadan
can atarak|çok isteyerek|çok arzulayarak
arttırabilirsiniz|fazlalaştırabilirsiniz
tarihe geçirecek|tarihe adını yazdıracak
alıkonmalarının|göz altına alınmalarının
kilo vermelerimizden|zayıflamalarımızdan
kilo vermesindelerdi|zayıflamasındalardı
acı sözlerinden| onur kırıcı sözlerinden
hasılatlarınta mıdır|kazançlarında mıdır
distribütörlerinde mi|dağıtıcılarında mı
elde edebilmeniz|edinmeniz|edinebilmeniz
ihtiyaçlarımızdaki|gereksinimlerimizdeki
önümüzdeki haftalarda|gelecek haftalarda
bindiği dalı kes|kendi kendine zarar ver
efkar dağıtacakmıdır|deşarj olacak mıdır
kilo vermeleri miydi|zayıflamaları mıydı
ihbar edildiği|suç duyurunda bulunulduğu
dayanabilir|katlanabilir|karşı koyabilir
kilo vermesi misidir|zayıflaması mısıdır
kilo verdiği|zayıfladığı|kilo kaybettiği
hastalanacaktır|hastalığa yakalanacaktır
hayal ediyordum|düşünüp hayal kuruyordum
konusundalar mıymış|mevzusundalar mıymış
gibisin|benzeri biçimindesin|şeklindesin
avmlerimizden|alışveriş merkezlerimizden
olması gerekmiyordu|olmasına gerek yoktu
distribütörlerimizden|dağıtıcılarımızdan
endüstrisinden|sanayisinden|piyasasından
distribütörleri miydi|dağıtıcıları mıydı
burun kıvırmadan|beğenmeden|küçümsemeden
hal almaya|hale dönüşmeye|duruma gelmeye
diğer isimler|öbür isimler|öteki isimler
yetinmeden|razı gelmeden|tatmin olmadan
avucunu yaladı|beklediğini elde edemedi
süre gelmiştir|sürmüştür|devam etmiştir
belirtilerinde midir|emarelerinde midir
sona erer|biter|sonlanır|sonlanmış olur
vasatları mıymış|orta dereceleri miymiş
doğal olmayan|inorganik|naturel olmayan
vasatlarımızdaki|orta derecelerimizdeki
distribütöründelerdi|dağıtıcısındalardı
haberdar eden|bilgilendiren|haber veren
korku filmidir|korku konulu bir filmdir
burun kıvırılan|beğenmeyen|küçümsenilen
yeteneklerimizdeki|kabiliyetlerimizdeki
doğdu|dünyaya geldi|hayata merhaba dedi
bağrına basmadan önce|kucaklamadan önce
burun kıvırmadı|beğenmemedi|küçümsemedi
altın rengi saçlarıyla|altın saçlarıyla
yetenekleri miymiş|kabiliyetleri miymiş
anne babalarımızdaki|ebeveynlerimizdeki
telaffuzundan sonra|söylenişinden sonra
kadınlarında mıymış|hanımlarında mıymış
distribütörünüz müdür|dağıtıcınız mıdır
tarih filmidir|tarih konulu bir filmdir
kötü adamlarından|kötü karakterlerinden
kadınındalar mıymış|hanımındalar mıymış
bağrına basmalılar mı|kucaklamalılar mı
kazanabileceğinizi|elde edebileceğinizi
anne babaları mıymış|ebeveynleri miymiş
kıyafetlerinde midir|giysilerinde midir
sanatsal|sanat içerikli|sanatla alakalı
harekete geçtiği|harekete geçmiş olduğu
kötü adamınızdaki|kötü karakterinizdeki
gizem filmidir|gizem konulu bir filmdir
üstüne çıkamıyordu|üzerine ulaşamıyordu
savaş filmidir|savaş konulu bir filmdir
kötü adamı mıymış|kötü karakteri miymiş
keşfettiklerinde|ortaya çıkardıklarında
bağrına basacakmıdır|kucaklayacak mıdır
burun kıvırması|beğenmemesi|küçümsemesi
kötü adamlarıymış|kötü karakterleriymiş
burun kıvırmalı|beğenmemeli|küçümsemeli
evlenmişti|evliliğe ilk adımını atmıştı
altını üstüne getirmiş|darmadağın etmiş
diyetindeler miymiş|rejimindeler miymiş
ilerleyen zamanlarda|ileriki zamanlarda
kötü adamda mıdır|kötü karakterde midir
kötü adamındaymış|kötü karakterindeymiş
kötü adamlarımızı|kötü karakterlerimizi
kötü adamlarımıza|kötü karakterlerimize
hayalini kuruyordum|hayaline dalıyordum
çocukluk yıllarındaki|çocukluklarındaki
acayip|şaşırtıcı ve hayret verici|acaip
diyetlerinde miymiş|rejimlerinde miymiş
kabusunuz|korkulu rüyanız|karabasanınız
pişman olursun|üzülürsün|utanç duyarsın
sona erdi|bitti|sonlandı|sonlanmış oldu
geçmeye kalkışan|geçmeye teşebbüs eden
tanınabilir|tanımlanabilir|bilinebilir
mühimmatlarımızdaki|cephanelerimizdeki
alışveriş merkezlerimizde|avmlerimizde
vasatındalardır|orta derecesindelerdir
izlemek gerekir|izlemekte fayda vardır
can atması|çok istemesi|çok arzulaması
diliyorum|temenni ediyorum|arzuluyorum
baltayı taşa vurur|pot kırar|gaf yapar
vasatında mıdır|orta derecesinde midir
tanıdığı olan|tanıyan|tanıdıkları olan
kadınların|bayanların|hanımefendilerin
diğerlerinden|ötekilerden|öbürlerinden
kaleme aldığı|yazıya döktüğü|değindiği
takipçisisiniz|takip edenlerindensiniz
bağrına basıyorlar mı|kucaklıyorlar mı
bütünleşmesinden|bir araya gelmesinden
anne babasında mıdır|ebeveyninde midir
baltayı taşa vurdu|pot kırdı|gaf yaptı
savunuyor|korumak için çaba sarfediyor
mühimmatları mıymış|cephaneleri miymiş
izleyicilerimizdeki|seyircilerimizdeki
dilediğiniz|istediğiniz|arzu ettiğiniz
kilo vermede miymiş|zayıflamada mıymış
kilo vermesindeymiş|zayıflamasındaymış
bilim insanlarından|bilim adamlarından
izleyicisindelermiş|seyircisindelermiş
kilo vermelerindeki|zayıflamalarındaki
izleyicisinde midir|seyircisinde midir
ağzından bal damladı|ağzından bal aktı
izleyicileri miymiş|seyircileri miymiş
anne babasındalardır|ebeveynindelerdir
bitirdikleri|yaptıkları|icra ettikleri
burun kıvırmamış|beğenmiş|küçümsememiş
canlandırırken|rollendirirken|oynarken
distribütörde miymiş|dağıtıcıda mıymış
dikkate alınmadığını|umursanılmadığını
ihtiyaçlarımızdan|gereksinimlerimizden
şikayetçi oldu|suç duyurusunda bulundu
rahatsızlıklarındaki|hastalıklarındaki
ülkelerinde|vatanlarında|devletlerinde
vazgeçebildiğinize|istemeyebildiğinize
depolama alanını|depolama kapasitesini
tekerlekli sandalye|engelli sandalyesi
çalışarak|emek vererek|emek harcayarak
hemfikiriz|hem fikiriz|aynı fikirdeyiz
avmlerindeki|alışveriş merkezlerindeki
konularında mıymış|mevzularında mıymış
can atmalı|çok istemeli|çok arzulamalı
çoğu gibi|bir çoğu gibi|çoğunluğu gibi
kilo vermelerimizde|zayıflamalarımızda
hastalanmıştır|hastalığa yakalanmıştır
zorunda kaldı|mecburiyetinde bırakıldı
yani|kısaca|doğrusu|şu demek oluyor ki
vasatındalarmış|orta derecesindelermiş
anne babasındalarmış|ebeveynindelermiş
izleyicisindelerdir|seyircisindelerdir
kilo vermeniz midir|zayıflamanız mıdır
gelişme çağındaki|gelişim aşamasındaki
yağınızla kavrulmayı|yağınızda pişmeyi
baltayı taşa vuran|pot kıran|gaf yapan
unutulmayacak|hatırlanası|hatırlanacak
alışveriş merkezlerindeki|avmlerindeki
olayındalar mıymış|vakasındalar mıymış
distribütörlerimizde|dağıtıcılarımızda
avmlerimizde|alışveriş merkezlerimizde
yoluna çıkmasıyla|karşısına çıkmasıyla
distribütörlerindeki|dağıtıcılarındaki
kilo vermesi miymiş|zayıflaması mıymış
alıkonmalarına|göz altına alınmalarına
yeteneklerinde mi|kabiliyetlerinde mi
fark edeceksiniz|farkına varacaksınız
beste yapıldığı|beste yapılmış olduğu
distribütörü müymüş|dağıtıcısı mıymış
halen yaşadığı|halen yaşamakta olduğu
olaylarında mıymış|vakalarında mıymış
telaffuzundan önce|söylenişinden önce
yeteneğindelerdir|kabiliyetindelerdir
kötü adamınızdan|kötü karakterinizden
icra ettiği|yaptığı|meydana getirdiği
gözetimlerimizdeki|nezaretlerimizdeki
aile filmidir|aile konulu bir filmdir
anne babaları mıydı|ebeveynleri miydi
bekliyorsa|istiyorsa|temenni ediyorsa
hoş geldin|sefalar getirdin|hoşgeldin
çalışmayı|emek vermeyi|emek harcamayı
dram filmidir|dram konulu bir filmdir
şarkı söylemekten|müzikle uğraşmaktan
vasatları mıydı|orta dereceleri miydi
cirit atıyorlardı|top koşturuyorlardı
ekledikten sonra|ilave ettikten sonra
mühimmatındalardır|cephanesindelerdir
değiştirmek için|değiştirebilmek için
pazarlık ettiği|pazarlık etmiş olduğu
yeni ürünlerini|yeni çıkan ürünlerini
asılsız|aslı astarı olmayan|mesnetsiz
gözetimleri miymiş|nezaretleri miymiş
kötü adamlarında|kötü karakterlerinde
kaynaklanmaktadır|meydana gelmektedir
avucunu yalar|beklediğini elde edemez
kötü adamlarımız|kötü karakterlerimiz
satış sisteminde|pazarlama tekniğinde
satış sistemidir|pazarlama tekniğidir
kötü adamlarıyla|kötü karakterleriyle
itiraz edildiği|itiraz edilmiş olduğu
kötü adamlarınca|kötü karakterlerince
yeni ürünlerden|yeni çıkan ürünlerden
ele geçirmiş|yakalamış|eline geçirmiş
iç harcına|içine doldurulacak harcına
izin verilmesinin|müsaade edilmesinin
altını üstüne getiren|darmadağın eden
altını üstüne getirdi|darmadağın etti
kötü adamındadır|kötü karakterindedir
çocukluk yıllarından|çocukluklarından
çalışmaları|emekleri|emek harcamaları
gecekondu semti|banliyö|kenar mahalle
umulmadık zamanlarda|ummadığınız anda
kötü adamında mı|kötü karakterinde mi
mühimmatında mıdır|cephanesinde midir
spor filmidir|spor konulu bir filmdir
ısrar etmesindeki|ısrarcı olmasındaki
sevgili arkadaşlar|değerli arkadaşlar
biz de|biz de|biz de|ikimiz de|biz de
anne babalarında mı|ebeveynlerinde mi
yeteneklerimizden|kabiliyetlerimizden
kötü adamı mıydı|kötü karakteri miydi
çalışması|emek vermesi|emek harcaması
vasatlarında mı|orta derecelerinde mi
kötü adamınızdır|kötü karakterinizdir
kötü adamınızmış|kötü karakterinizmiş
kötü adamınız mı|kötü karakteriniz mi
yalan söylediği|yalan söylemiş olduğu
kötü adamı mıdır|kötü karakteri midir
efkar dağıtmaktansa|deşarj olmaktansa
uydu yayınlarından|uydu kanallarından
efkar dağıtmamaktan|deşarj olmamaktan
diyetlerinde midir|rejimlerinde midir
efkar dağıtmamıştır|deşarj olmamıştır
sohbet edildiği|sohbet edilmiş olduğu
acı sözlerinin|onur kırıcı sözlerinin
büyüklüğüne göre|büyüklüğü bakımından
anne babalarımızdan|ebeveynlerimizden
ilave ettikten sonra|ekledikten sonra
vasatlarımızdan|orta derecelerimizden
yeteneğiniz midir|kabiliyetiniz midir
mühimmatındalarmış|cephanesindelermiş
kadınlarında mıdır|hanımlarında mıdır
mesela|sözgelişi|örneğin|örnek olarak
web sitesindeki|internet sayfasındaki
ameliyat olmadan|operasyon geçirmeden
distribütöründeymiş|dağıtıcısındaymış
aklını başına devşir|aklını başına al
yetenekleri miydi|kabiliyetleri miydi
intikal etmeleri|varmaları|ulaşmaları
ortalamaları mıymış|averajları mıymış
tanıştırıyordu|tanışmamızı sağlıyordu
oluşturmaya|yapmaya|meydana getirmeye
yeteneğinde midir|kabiliyetinde midir
burun kıvırıyor|beğenmiyor|küçümsüyor
ortalamalarımızdaki|averajlarımızdaki
yeteneğindelermiş|kabiliyetindelermiş
kilo vermelerinden|zayıflamalarından
ihbar edilen|suç duyurunda bulunulan
kilo verme misidir|zayıflama mısıdır
ritüelinde|ayininde|dinsel töreninde
kilo vermede midir|zayıflamada mıdır
avmlerinden|alışveriş merkezlerinden
burun kıvırmış|beğenmemiş|küçümsemiş
avmlerimizi|alışveriş merkezlerimizi
adı verilen|isminde olan|adında olan
kilo vermelerimize|zayıflamalarımıza
izleyicileri miydi|seyircileri miydi
ihtimaline karşın|olasılığına karşın
izleyicisindelerdi|seyircisindelerdi
izleyicilerinde mi|seyircilerinde mi
kişiliğinize|tarzınıza|karakterinize
vasatındalardı|orta derecesindelerdi
izleyicilerimizden|seyircilerimizden
burun kıvırmak|beğenmemek|küçümsemek
rekor kırmak|üstün derece elde etmek
ortalamasında mıdır|averajında mıdır
geçmeye kalkan|geçmeye teşebbüs eden
hasılatları mıymış|kazançları mıymış
mühimmatlarında mı|cephanelerinde mi
kilo vermelerimizi|zayıflamalarımızı
can atıyor|çok istiyor|çok arzuluyor
hasılatlarımıztaki|kazançlarımızdaki
tutamadığımız|tutmakta zorlandığımız
ayrıntılı olarak|detaylı bir şekilde
büyüleyecek|etkisi altında bırakacak
savunmak|korumak için çaba sarfetmek
kilo vermesindedir|zayıflamasındadır
avmlerimize|alışveriş merkezlerimize
gösterebilirsiniz|izah edebilirsiniz
ücretsiz olarak|ücretsiz bir şekilde
eşlik ediyordu|birlikte rol alıyordu
alışveriş merkezlerimizi|avmlerimizi
ulaşabilmek|erişebilmek|yetişebilmek
arabalarımızdaki|otomobillerimizdeki
arabaları mıymış|otomobilleri miymiş
anne babanız mıdır|ebeveyniniz midir
önümüzdeki yıllarda|gelecek yıllarda
yapısını bozmadan|içeriğini bozmadan
nefes kesecek|soluk kesen|olağanüstü
nefes kesen|soluk kesecek|olağanüstü
mühimmatları mıydı|cephaneleri miydi
deforme|bozulma|deformasyona uğramış
eşlik etmiştir|birlikte rol almıştır
ortalamasındalardır|averajındalardır
yazıp yönettiği|yazdığı ve yönettiği
demektir|anlama gelir|anlamına gelir
konularında mıdır|mevzularında mıdır
ortalamasındalarmış|averajındalarmış
mühimmatlarımızdan|cephanelerimizden
vasatınız mıdır|orta dereceniz midir
alışveriş merkezlerinden|avmlerinden
ihtiyaçlarımızda|gereksinimlerimizde
rahatsızlıklarından|hastalıklarından
vatandaşlarımızdan|yurttaşlarımızdan
bekliyorum|umuyorum|temenni ediyorum
rahmetle|rahmet ve saygıyla|dualarla
soğumaya bırakın|soğumasını bekleyin
sistemi yaygınlaştıran|sistemi yayan
kaybetmiş olacakki|yitirmiş olacakki
güle güle|hoşçakal|Allah'a emanet ol
fark gözetmeksiniz|ayrım yapmaksızın
haftaları oluyor|haftaları yapılıyor
kilo vermesi miydi|zayıflaması mıydı
bilim insanlarının|bilim adamlarının
bekleniyor|umut ediliyor|planlanıyor
oldukları kadar|olmalarıyla birlikte
masraflarımızdaki|harcamalarımızdaki
ateşli bir kadınım|seksi bir kadınım
aracılığıyla|vasıtasıyla|vesilesiyle
ateşli bir kadınım|seksi bir kadınım
kilo vermesinde mi|zayıflamasında mı
planladığı|düşündüğü|organize ettiği
ihtiyaçlarındaki|gereksinimlerindeki
anne babasındalardı|ebeveynindelerdi
merak ettiğimiz|öğrenmek istediğimiz
önümüzdeki günlerde|gelecek günlerde
görmek gerekir|görmekte fayda vardır
masrafları mıymış|harcamaları mıymış
sakın unutmayın|unutmamanız ümidiyle
distribütörlerinden|dağıtıcılarından
bütünleşmesinin|bir araya gelmesinin
distribütörlerimize|dağıtıcılarımıza
olmasıyla birlikte|olmasıyla beraber
distribütörlerimizi|dağıtıcılarımızı
alışveriş merkezlerimize|avmlerimize
distribütörde midir|dağıtıcıda mıdır
fark etmiş|farkına varmış|farklıymış
suç filmidir|suç konulu bir filmdir
kadınları|bayanları|hanımefendileri
kadınlara|bayanlara|hanımefendilere
anne babada mıymış|ebeveynde miymiş
gecekondu semtini|kenar mahallesini
aşk acısı|yürek yarası|gönül sızısı
ortalamaları mıydı|averajları mıydı
kabul edildiği|kabul edilmiş olduğu
distribütörünüzdeki|dağıtıcınızdaki
acı sözündeki|onur kırıcı sözündeki
bağrına basmamıştır|kucaklamamıştır
ele geçiren|yakalayan|eline geçiren
yeni filmi|yeni vizyona giren filmi
heyecanlandığı|heyecanlanmış olduğu
tehdit ettiğine|tehlike arzettiğine
üstüne çıkmıştır|üzerine ulaşmıştır
web sitelerine|internet sayfalarına
gözetiminiz midir|nezaretiniz midir
göz yumamayan|izin vermek istemeyen
kavga edildiği|kavga edilmiş olduğu
güvenlik kamerası|güvenlik kamerası
engellendiği|zorla izin verilmediği
gözetimleri miydi|nezaretleri miydi
iptal edildiği|iptal edilmiş olduğu
ortalamalarımızdan|averajlarımızdan
evinden para kazan|evden para kazan
distribütöründedir|dağıtıcısındadır
gözetiminde midir|nezaretinde midir
keşfedilmiştir|ortaya çıkarılmıştır
gözetimindelermiş|nezaretindelermiş
gözetimlerinde mi|nezaretlerinde mi
üstüne çıkamıyor|üzerine ulaşamıyor
karar verdiği|karar verilmiş olduğu
sıkıcı|bunaltıcı|can sıkan|bunaltan
can atmak|çok istemek|çok arzulamak
bağrına basmaktansa|kucaklamaktansa
gözetimindelerdir|nezaretindelerdir
ısrar edildiği|ısrar edilmiş olduğu
karar verildiği|karar vermiş olduğu
gözetimlerimizden|nezaretlerimizden
çocukluk yıllarının|çocukluklarının
efkar dağıtacak mı|deşarj olacak mı
devrim yaratacakken|çığır açacakken
hoşuna gittiği|hoşuna gitmiş olduğu
acı sözlerine|onur kırıcı sözlerine
karşılamaya yönelik|karşılamak için
yeteneklerindeki|kabiliyetlerindeki
solunum yollarını|solunum sistemini
yalanladı|yalan olduğunu beyan etti
yeteneklerimizde|kabiliyetlerimizde
davet edildiği|davet edilmiş olduğu
gerçekleştirdi|gerçekleştirmiş oldu
gösterileceği|gösterime başlayacağı
merak edildiği|merak edilmiş olduğu
amımdaki|amcığımdaki|am deliğimdeki
vasatta mıymış|orta derecede miymiş
kıyafetlerimizdeki|giysilerimizdeki
uğrayacaklardır|maruz kalacaklardır
haberdar edeceğiz|bilgilendireceğiz
tanıştığınızda|tanışmış olduğunuzda
yetenekte miymiş|kabiliyette miymiş
ezberlenildiği|ezberlenilmiş olduğu
defalarca|onlarca kere|onlarca defa
olaylarında mıdır|vakalarında mıdır
vasatlarımızda|orta derecelerimizde
sınırları aştık|sınırları kaldırdık
emperyalizm|elkoyuculuk|buyuruculuk
anne babalarındaki|ebeveynlerindeki
tarif edildiği|tarif edilmiş olduğu
sizi kovalayan|sizin peşinize düşen
burun kıvıran|beğenmeyen|küçümseyen
andırmış olduğu|çağrıştırmış olduğu
ikram edildiği|ikram edilmiş olduğu
arabasında mıdır|otomobilinde midir
arabasındalardır|otomobilindelerdir
vasatlarındaki|orta derecelerindeki
arabasındalarmış|otomobilindelermiş
çocukluk yıllarında|çocukluklarında
solunum yollarına|solunum sistemine
emeği geçenlere|alın teri dökenlere
can atmış|çok istemiş|çok arzulamış
amacımızdan|gayemizden|hedefimizden
özür dilendiği|özür dilenmiş olduğu
kaydedilen yazıda|belirtilen yazıda
efkar dağıtacaktır|deşarj olacaktır
yılları arasında|yılları aralığında
anne babalarımızda|ebeveynlerimizde
efkar dağıtılmadan|deşarj olunmadan
görüşemiyoruz|bir araya gelemiyoruz
sözünü tutarak|sözüne sadık kalarak
soracak|soracaktır|sormuş olacaktır
çalkantıları|kargaşa ve bunalımları
teferruattır|detaydır|ayrıntılardır
yeteneğindelerdi|kabiliyetindelerdi
avucunu yala|beklediğini elde edeme
karıştırarak|karışmasını sağlayarak
efkar dağıtılmayan|deşarj olunmayan
vazgeçirildiği|vazgeçirilmiş olduğu
mühimmatındalardı|cephanesindelerdi
mühimmatınız mıdır|cephaneniz midir
bağrına basmamaktan|kucaklamamaktan
masrafında mıdır|harcamasında mıdır
belirtisindelerdir|emaresindelerdir
masrafındalarmış|harcamasındalarmış
hazırladığımız|hazırlamış olduğumuz
kötü adamındaki|kötü karakterindeki
kıyafetleri miymiş|giysileri miymiş
belirtisindelermiş|emaresindelermiş
masrafındalardır|harcamasındalardır
kötü adamlarına|kötü karakterlerine
kötü adamlarını|kötü karakterlerini
belirtisinde midir|emaresinde midir
farklılıklarla|farklı olan şeylerle
belirtileri miymiş|emareleri miymiş
ortalamalarında mı|averajlarında mı
tartışmanın|irdelemenin|münakaşanın
sinema sektörünün|sinema dünyasının
iç dünyasındaki|benliğinin içindeki
karşılaşıldığı|karşılaşılmış olduğu
aklıma gelir gelmez|düşündüğüm anda
distribütöründe mi|dağıtıcısında mı
yapmaya|hayata geçirmeye|halletmeye
belirtilerimizdeki|emarelerimizdeki
sinemaya|beyaz perdeye|beyazperdeye
personelinin|çalışanının|mensubunun
distribütörü müdür|dağıtıcısı mıdır
personelleri|çalışanları|mensupları
kötü adam mıdır|kötü karakter midir
kötü adam mıydı|kötü karakter miydi
kaydoldu|giriş yaptı|kayıt yaptırdı
efkar dağıtıyor mu|deşarj oluyor mu
kötü adamınızın|kötü karakterinizin
distribütörü müydü|dağıtıcısı mıydı
personelinde|çalışanında|mensubunda
kötü adamınızca|kötü karakterinizce
web sitelerini|internet sayfalarını
buluşturulduğu|buluşturulmuş olduğu
değiştirildiği|değiştirilmiş olduğu
hatırlanıldığı|hatırlanılmış olduğu
devam edildiği|devam edilmiş olduğu
efkar dağıtacağına|deşarj olacağına
dinlendirildiği|dinlenilmiş olduğu
bununla da |böyle de|bu şekilde de
satamıyorlardı|pazarlayamıyorlardı
masraflarımızdan|harcamalarımızdan
ülkemizde|devletimizde|vatanımızda
gecekondu semtinde|kenar mahallede
geçişine|geçmesine|geçmiş olmasına
masraflarında mı|harcamalarında mı
kışkırtmıştır|galeyana getirmiştir
vasatındaymış|orta derecesindeymiş
distribütörlerince|dağıtıcılarınca
masrafları mıydı|harcamaları mıydı
emeği geçenler|alın terki dökenler
paran olacak|para sahibi olacaksın
alın teri döküyordu|emek veriyordu
alın teri dökmüştür|emek vermiştir
alışveriş merkezleriyle|avmleriyle
anne babasındaymış|ebeveynindeymiş
distribütörleriyle|dağıtıcılarıyla
distribütörlerinde|dağıtıcılarında
distribütörlerimiz|dağıtıcılarımız
alışveriş merkezlerimiz|avmlerimiz
avmlerince|alışveriş merkezlerince
can atan|çok isteyen|çok arzulayan
alıp verdiği|alış verişini yaptığı
hayat kalitesini|yaşam standardını
vatandaşlarımızın|yurttaşlarımızın
çalışmalar|emekler|emek harcamalar
bu nedenle|bu yüzden|bundan dolayı
suistimal|kötüye kullanma|istismar
arabaları mıydı|otomobilleri miydi
bakış açısı|perspektif|görüş açısı
kıyafetindelermiş|giysisindelermiş
bağrına basacak mı|kucaklayacak mı
kilo vermelerinde|zayıflamalarında
izleyebilirsiniz|seyredebilirsiniz
şirketten şirkete|firmadan firmaya
ortalamasındalardı|averajındalardı
ihtiyaç duyulan|gereksinim duyulan
bilim insanlarına|bilim adamlarına
alışveriş merkezlerince|avmlerince
kıyafetindelerdir|giysisindelerdir
hasılatıntalarmış|kazancındalarmış
uğurluyoruz|esenlikle gönderiyoruz
zararlı|zararı olan|zararı dokunan
diyebilirsiniz|kabul edebilirsiniz
alıkonmaları|göz altına alınmaları
endüstrisine|sanayisine|piyasasına
bebeğin alınması|bebeğin tahliyesi
ihtiyaçlarımızı|gereksinimlerimizi
mühimmatlarındaki|cephanelerindeki
sonuçlanmamıştır|neticelenmemiştir
ağzından bal damla|ağzından bal ak
önümüzdeki aylarda|gelecek aylarda
bağrına basacaktır|kucaklayacaktır
olduğumuz kadar|olmamızla birlikte
söyleyelim|açıklayalım|izah edelim
bağrına basacağına|kucaklayacağına
saldırmak|hücum etmek|istila etmek
mühimmatta mıymış|cephanede miymiş
mizansen|oyun düzeni|sahneye koyma
ortalamanız mıdır|averajınız mıdır
kilo vermelerince|zayıflamalarınca
gerçekleştirirse|meydana getirirse
izleyiciniz midir|seyirciniz midir
alışveriş merkezlerinde|avmlerinde
avmleriyle|alışveriş merkezleriyle
mutlaka|kesinlikle|ne olursa olsun
rahatsızlıklarında|hastalıklarında
yağıyla kavrulmalı|yağında pişmeli
ihtiyaç duyulur|gereksinim duyulur
depolama alanı|depolama kapasitesi
savunan|korumak için çaba sarfeden
satabilirsiniz|pazarlayabilirsiniz
bütünleşmesini|bir araya gelmesini
takvim yaprakları|takvim sayfaları
bilgi mi|malumat mı|informasyon mu
mühimmatlarımızda|cephanelerimizde
camiasının|toplumunun|topluluğunun
web sitesinden|internet adresinden
kilo vermesindeki|zayıflamasındaki
ihtiyaçlarımıza|gereksinimlerimize
avmlerinde|alışveriş merkezlerinde
avmlerimiz|alışveriş merkezlerimiz
ihtiyacınızı|ihtiyacınız olan şeyi
vasatı mıymış|orta derecesi miymiş
kilo vermenizdeki|zayıflamanızdaki
bağrına basılmayan|kucaklanılmayan
izleyicisi miymiş|seyircisi miymiş
izleyicide miymiş|seyircide miymiş
izleyicisindeymiş|seyircisindeymiş
izleyicilerimizde|seyircilerimizde
izleyicilerindeki|seyircilerindeki
hasılatınız mıdır|kazancınız mıdır
hasılatları mıydı|kazançları mıydı
hasılatınta mıdır|kazancında mıdır
görevlendirilmiş|göreve getirilmiş
hasılatlarınta mı|kazançlarında mı
hasılatıntalardır|kazancındalardır
hasılatlarımıztan|kazançlarımızdan
kilo vermelerimiz|zayıflamalarımız
anne babası mıymış|ebeveyni miymiş
kıyafetinde midir|giysisinde midir
arabalarında mı|otomobillerinde mi
bağrına basılmadan|kucaklanılmadan
kilo vermeleriyle|zayıflamalarıyla
camiasında|toplumunda|topluluğunda
arabalarımızdan|otomobillerimizden
rekor kırma|üstün derece elde etme
ihtiyaçlarından|gereksinimlerinden
rekor kırdı|üstün derece elde etti
anne babalarımıza|ebeveynlerimize
distribütörünüz mü|dağıtıcınız mı
özür dilediği|özür dilemiş olduğu
kıyafetlerimizden|giysilerimizden
anne babada mıdır|ebeveynde midir
gecekondu semtine|kenar mahalleye
masrafınız mıdır|harcamanız mıdır
gezen tozan|gezmeyi tozmayı seven
masrafındalardı|harcamasındalardı
vasatta mıdır|orta derecede midir
acı sözünden|onur kırıcı sözünden
ortalamalarımızda|averajlarımızda
tecrübelerinizle|deneyimlerinizle
iyi kalpli|iyi niyetli|merhametli
sorusuna gelelim|cevabını verelim
hastaneye yatan|tedaviye başlayan
aklımızda|dimağımızda|hafızamızda
oldukları kadar|olmaları bir yana
hastalanıldığı|hastalanmış olduğu
keyif aldığı|keyif alınmış olduğu
yapabilir miyiz|deneyebilir miyiz
küçüklüğüne göre|minikliğine göre
gözetimindelerdi|nezaretindelerdi
fark edildiği|fark edilmiş olduğu
gözetimde miymiş|nezarette miymiş
tedavülden kalkmış|artık geçmeyen
fark eder|farkına varır|farklıdır
bitirdi|tamamladı|tamamlamış oldu
boyut getirmiştir|şekil vermiştir
hastalandığı|hastalanılmış olduğu
gözetimlerimizde|nezaretlerimizde
dans edildiği|dans edilmiş olduğu
boyut getiriyordu|şekil veriyordu
ilerlemelerin|aşama kaydetmelerin
gözetimlerindeki|nezaretlerindeki
rastlatıldığı|rastlatılmış olduğu
araştırıldığı|araştırılmış olduğu
şaşıracaksınız|hayret edeceksiniz
kızartılır|kızartılmaya bırakılır
1993 yapımı|1993 yılında yapılmış
sevgili konuklar|değerli konuklar
efkar dağıtmış mı|deşarj olmuş mu
efkar dağıtmaktan|deşarj olmaktan
2014 yapımı|2014 yılında yapılmış
biri olan|kabul edilen|önde gelen
diyetleri miymiş|rejimleri miymiş
beste yaptığı|beste yapmış olduğu
engellenmiştir|izin verilmemiştir
2017 yapımı|2017 yılında yapılmış
2018 yapımı|2018 yılında yapılmış
2019 yapımı|2019 yılında yapılmış
2015 yapımı|2015 yılında yapılmış
2020 yapımı|2020 yılında yapılmış
nefesleri kesen|solukları kesecek
belinden ayağına|belinden aşağıya
1975 yapımı|1975 yılında yapılmış
1976 yapımı|1976 yılında yapılmış
1977 yapımı|1977 yılında yapılmış
1978 yapımı|1978 yılında yapılmış
1979 yapımı|1979 yılında yapılmış
1980 yapımı|1980 yılında yapılmış
1981 yapımı|1981 yılında yapılmış
1982 yapımı|1982 yılında yapılmış
1983 yapımı|1983 yılında yapılmış
kadınlarımızdaki|hanımlarımızdaki
1984 yapımı|1984 yılında yapılmış
1985 yapımı|1985 yılında yapılmış
ne yapalım|ne yapsak|nasıl yapsak
1987 yapımı|1987 yılında yapılmış
1988 yapımı|1988 yılında yapılmış
1989 yapımı|1989 yılında yapılmış
1990 yapımı|1990 yılında yapılmış
1991 yapımı|1991 yılında yapılmış
1992 yapımı|1992 yılında yapılmış
kadınları mıymış|hanımları mıymış
itiraz ettiği|itiraz etmiş olduğu
1994 yapımı|1994 yılında yapılmış
1995 yapımı|1995 yılında yapılmış
1996 yapımı|1996 yılında yapılmış
1997 yapımı|1997 yılında yapılmış
1998 yapımı|1998 yılında yapılmış
1999 yapımı|1999 yılında yapılmış
2000 yapımı|2000 yılında yapılmış
tabuları zorladık|tabuları yıktık
2001 yapımı|2001 yılında yapılmış
2002 yapımı|2002 yılında yapılmış
2003 yapımı|2003 yılında yapılmış
2004 yapımı|2004 yılında yapılmış
2005 yapımı|2005 yılında yapılmış
eşsiz|eşi olmayan|benzeri olmayan
2007 yapımı|2007 yılında yapılmış
2008 yapımı|2008 yılında yapılmış
2009 yapımı|2009 yılında yapılmış
kötü adamından|kötü karakterinden
2010 yapımı|2010 yılında yapılmış
2011 yapımı|2011 yılında yapılmış
2012 yapımı|2012 yılında yapılmış
2013 yapımı|2013 yılında yapılmış
kötü adamımıza|kötü karakterimize
efkar dağıtmaması|deşarj olmaması
vasatlarından|orta derecelerinden
dejenerasyon|soysuzlaşma|yozlaşma
kötü adamlarla|kötü karakterlerle
efkar dağıtıyordu|deşarj oluyordu
kötü adamdadır|kötü karakterdedir
bozuk ve çürümüş|çürümüş ve bozuk
kötü adamda mı|kötü karakterde mi
efkar dağıtmaları|deşarj olmaları
cirit atıyorlar|top koşturuyorlar
burun kıvırdı|beğenmedi|küçümsedi
izin verecektir|müsaade edecektir
kötü adamdaydı|kötü karakterdeydi
kötü adamlarda|kötü karakterlerde
efkar dağıtmıştır|deşarj olmuştur
kötü adamınızı|kötü karakterinizi
kötü adamından|kötü karakterinden
kötü adamınıza|kötü karakterinize
için de geçerli|de ilgilendiriyor
avmsindeki|alışveriş merkezindeki
ulaşabilme|erişebilme|yetişebilme
geldiğinde|ulaştığında|vardığında
bir araya geldiği|birlikte olduğu
distribütöründeki|dağıtıcısındaki
rahatsızlık duymuş|rahatsız olmuş
alışveriş merkezindeki|avmsindeki
vasatlarımızı|orta derecelerimizi
şarkı söylemeye|müzikle uğraşmaya
vasatlarımıza|orta derecelerimize
mühimmatı mıymış|cephanesi miymiş
kaza geçirecektir|kaza yapacaktır
tutanağındakinden|raporundakinden
pişirdikten sonra|piştikten sonra
mühimmatındaymış|cephanesindeymiş
alıştırıldığı|alıştırılmış olduğu
distribütörünüzdür|dağıtıcınızdır
distribütörünüzmüş|dağıtıcınızmış
efkar dağıtılınca|deşarj olununca
evlendi|evliliğe ilk adımını attı
distribütörünüzden|dağıtıcınızdan
keyif alındığı|keyif almış olduğu
diplomasının|mezuniyet belgesinin
2016 yapımı|2016 yılında yapılmış
1986 yapımı|1986 yılında yapılmış
ulaştırıldığı|ulaştırılmış olduğu
kıyafetlerinde mi|giysilerinde mi
güneşlenildiği|güneşlenmiş olduğu
kısıtlamalarının|engellemelerinin
güneşlendiği|güneşlenilmiş olduğu
yetenekleriymiş|kabiliyetleriymiş
mütenazır|bakışan|birbirine bakan
arabasındalardı|otomobilindelerdi
web sitesinde|internet sayfasında
arabanız mıdır|otomobiliniz midir
burun kıvırır|beğenmez|küçümsenir
yeteneklerinden|kabiliyetlerinden
anne babalarımızı|ebeveynlerimizi
yeteneğinizdeki|kabiliyetinizdeki
tanıştırıyor|tanışmamızı sağlıyor
diyetlerimizdeki|rejimlerimizdeki
yeteneği miymiş|kabiliyeti miymiş
kıyafetleri miydi|giysileri miydi
sohbet ettiği|sohbet etmiş olduğu
kırık kalbinden|incinen kalbinden
belirtilerimizden|emarelerimizden
anne babalarından|ebeveynlerinden
üstüne çıkmıştı|üzerine ulaşmıştı
belirtilerinde mi|emarelerinde mi
belirtisindelerdi|emaresindelerdi
yetenekte midir|kabiliyette midir
yeteneğindeymiş|kabiliyetindeymiş
ortalamalarındaki|averajlarındaki
dikkate almadığını|umursamadığını
belirtileri miydi|emareleri miydi
ortalamada mıymış|averajda mıymış
küçük küçük|ufak ufak|minik minik
doğmuşlardır|dünyaya gelmişlerdir
yeteneklerimizi|kabiliyetlerimizi
yeteneklerimize|kabiliyetlerimize
eklemeden önce|ilave etmeden önce
2006 yapımı|2006 yılında yapılmış
bu tabii|bu doğal olarak|bu tabi
herkesle|hep beraberce|beraberce
merak edilen|dört gözle beklenen
deneyelim|yapalım|tecrübe edelim
alışveriş merkezlerine|avmlerine
hemen hemen|neredeyse|nerede ise
geldikten sonra|ulaştıktan sonra
vasatı mıdır|orta derecesi midir
rahatsızlıklarına|hastalıklarına
konusundalarmış|mevzusundalarmış
amacımızın|gayemizin|hedefimizin
vatandaşlarımıza|yurttaşlarımıza
iddia edilmiştir|öne sürülmüştür
büyük ihtimalle|büyük olasılıkla
konusunda mıdır|mevzusunda mıdır
arabalarındaki|otomobillerindeki
arabalarınızın|otomobillerinizin
merdiven dayam|adım atm|adım atm
arabalarımızda|otomobillerimizde
mühimmatta mıdır|cephanede midir
çözünürlüklü|çözünürlüğünde olan
spinnertr|wp auto türkçe spinner
kilo vermelerini|zayıflamalarını
haftaları olur|haftaları yapılır
anne babasındadır|ebeveynindedir
vasatındadır|orta derecesindedir
bunlara bağlıdır|bunlardan geçer
kavaklarımıza|kavak ağaçlarımıza
mühimmatlarımıza|cephanelerimize
mühimmatlarımızı|cephanelerimizi
görevlendirildi|göreve getirildi
evlendirildiği|evlenilmiş olduğu
sahip çıkıyordur|sahipleniyordur
can atar|çok istenir|çok arzular
ihtiyaçlarınca|gereksinimlerince
ihtiyaçlarında|gereksinimlerinde
buluşturuyor|bir araya getiriyor
başlayan|süregelen|başlamış olan
masraflarındaki|harcamalarındaki
anne babası mıydı|ebeveyni miydi
önümüzdeki günler|gelecek günler
vasatı mıydı|orta derecesi miydi
yakalamasındaki|elde etmesindeki
distribütörlerini|dağıtıcılarını
kilo vermelerine|zayıflamalarına
amımdan|amcığımdan|am deliğimden
avmlerine|alışveriş merkezlerine
ortalamasındaymış|averajındaymış
kıyafetindelerdi|giysisindelerdi
mecburiyet|yükümlülük|zorunluluk
ortalaması mıymış|averajı mıymış
ateşli bir kadın|seksi bir kadın
kadınlar|bayanlar|hanımefendiler
bayandır|kadındır|hanımefendidir
anne babanızdaki|ebeveyninizdeki
yer alıyor|içeriyor|yer ediniyor
tasvip etmek|onamak|uygun bulmak
bağrına basılınca|kucaklanılınca
iç harcı|içine doldurulacak harç
faaliyetlerinden|çalışmalarından
ağır başlı|hareketlerinde ölçülü
azımsanamayacak|küçümsenemeyecek
bağrına basıyor mu|kucaklıyor mu
konusundalardır|mevzusundalardır
konularımızdaki|mevzularımızdaki
kadrosundakinden|ekibindenkinden
distribütör müydü|dağıtıcı mıydı
bilinçsizce|şuursuzca|bilgisizce
can attı|çok istedi|çok arzuladı
sıyrılmalıdır|fark göstermelidir
konuları mıymış|mevzuları mıymış
kilo verme miydi|zayıflama mıydı
distribütör müdür|dağıtıcı mıdır
incelemesindeki|araştırmasındaki
mühimmatlarından|cephanelerinden
şifresi kırılan|şifresi kırılmış
keyfini çıkarmış|tadını çıkarmış
avmlerini|alışveriş merkezlerini
kıyafetiniz midir|giysiniz midir
distribütörlerine|dağıtıcılarına
mimarlarından|baş yapıcılarından
izleyicilerimizi|seyircilerimizi
izleyicilerimize|seyircilerimize
izleyicileriymiş|seyircileriymiş
hasılatta mıymış|kazançta mıymış
izleyicide midir|seyircide midir
hasılatlarımızta|kazançlarımızda
izleyicisindedir|seyircisindedir
hasılatıntalardı|kazancındalardı
izleyicilerinden|seyircilerinden
izleyicisinde mi|seyircisinde mi
izleyicisi miydi|seyircisi miydi
hasılatlarıntaki|kazançlarındaki
alışveriş merkezlerini|avmlerini
fethi|fetih edilmesi|kurtarılışı
sonuçlanacaktır|neticelenecektir
kilo vermenizmiş|zayıflamanızmış
dinlendiği|dinlendirilmiş olduğu
haberleşme|iletişim|komünikasyon
eşlik ediyor|birlikte rol alıyor
idame etmek|devam etmek|geçinmek
idame eden|devam eden|geçindiren
emriyle|direktifiyle|talimatıyla
masraflarımızda|harcamalarımızda
başına gelebilecek|karşılaşacağı
masrafta mıymış|harcamada mıymış