Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Jan okraskaj

Block or report user

Report or block okraskaj

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse
View GitHub Profile
@okraskaj
okraskaj / downloader.py
Created Jan 31, 2017 — forked from mentix02/downloader.py
Facebook solution to a problem.
View downloader.py
#!/usr/bin/python3
import os
def main():
urlFirst = 'http://www.mywebsite.com/img/'
extension = '.jpg'
for i in range(801):
os.system('wget' + urlFirst + str(i) + extension)
print("Downloaded!")
View pytania.md

Pytania DevOps

 • Do czego służy Vagrant?

  • Do projektowania interfejsów użytkownika
  • Do tworzenia testów jednostkowych
  • Do zarządzania środowiskami wirtualnymi i automatyzacji ich konfiguracji
  • Do klasyfikacji danych statystycznych.
 • Czym jest Docker?

  • Językiem zapytań, używanym w bazach danych
You can’t perform that action at this time.