Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar

Jan okraskaj

View GitHub Profile
View influx.r
install.packages("influxdbr")
library(dplyr)
library(influxdbr)
library(xts)
con <- influx_connection(
scheme = c("http", "https"),
host = "",
port = 8086,
@okraskaj
okraskaj / downloader.py
Created Jan 31, 2017 — forked from mentix02/downloader.py
Facebook solution to a problem.
View downloader.py
#!/usr/bin/python3
import os
def main():
urlFirst = 'http://www.mywebsite.com/img/'
extension = '.jpg'
for i in range(801):
os.system('wget' + urlFirst + str(i) + extension)
print("Downloaded!")
View pytania.md

Pytania DevOps

 • Do czego służy Vagrant?

  • Do projektowania interfejsów użytkownika
  • Do tworzenia testów jednostkowych
  • Do zarządzania środowiskami wirtualnymi i automatyzacji ich konfiguracji
  • Do klasyfikacji danych statystycznych.
 • Czym jest Docker?

  • Językiem zapytań, używanym w bazach danych