Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
#!/bin/bash
clear
wget https://beta.pro.speedtest.pl/resources/files/fireprobe.tar.gz
tar -xf fireprobe.tar.gz
rm -f fireprobe.tar.gz
chmod +x fireprobe.sh
./fireprobe.sh start
echo "Removing installation script..."
rm -f install.sh
CDIR="`pwd`/"
echo ""
echo "To run at startup, add the following line to you autostart script (for example /etc/rc.local in Debian):"
echo ""
echo "${CDIR}fireprobe.sh start"
echo ""
echo "Press any key to finish..."
read
@olekstomek
Copy link
Author

olekstomek commented Oct 23, 2020

Instalacja oprogramowania serwera DST

Wymagania sprzętowe/programowe

  • współczesny linux (Debian, CentOS) na maszynie fizycznej lub wirtualizacji,
  • min. 2 GB RAM, Min. 2 rdzenie CPU,
  • Python 3.6+, python3-openSSL, openSSL.

Instalacja serwera TCP
Należy utworzyć katalog w systemie plików, przejść do niego i wykonać polecenia:

wget https://beta.pro.speedtest.pl/resources/files/install.sh --no-check-certificate
chmod +x install.sh
./install.sh

Zostanie sciągnięty i rozpakowany plik. fireprobe.tar.gz oraz uruchomiona usługa serwera na domyślnym porcie (TCP: 9113). W skrypcie fireprobe.sh możliwa jest zmiana numeru portu TCP oraz włączenie wsparcia dla IPv6.
Restart usługi serwera możliwy jest za pomocą polecenia:
./fireprobe.sh restart

Testowanie serwera DST w aplikacji dla Windows i macOS
Aby przetestować własny serwer DST, należy uruchomić aplikację dla Windows lub macOS z panelu www użytkownika a następnie w prawym górnym rogu kliknąć w ikonę:
image Ustawienia i logi. - Ustawienia i logi
Spowoduje to otworzenie nowego okna:
image
w którym należy uzpełnić adres IP (v4 lub v6) lub nazwę hosta serwera, numer portu TCP oraz zaznaczyć pole "użyj tego serwera do testów". Nie należy zamykać okna "Ustawienia i logi" w czasie testów DST. Wyniki pomiarów przeprowadzonych do tak skonfigurowanego serwera zostaną zapisane w kategorii "Testowe - aplikacja dla Windows" lub "Testowe - aplikacja dla macOS" w panelu www użytkownika.

Jeśli nie widzisz w aplikacji ikony "Ustawienia i logi", napisz do nas wiadomość e-mail o temacie "Aktywacja funkcji DST" i podaj następujące informacje:

  • nazwa i adres firmy,
  • numer wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych UKE,
  • ID konta użytkownika.

Przyłączenie serwera DST do systemu PRO Speed Test
Aby przyłączyć serwer DST do systemu PRO Speed Test, postępuj zgodnie z postanowieniami Regulaminu przyłączania serwerów operatorów

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment