Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@orian
Last active March 17, 2022 09:14
Show Gist options
  • Save orian/9a78f608a47450bc44d54e08a4e7f6ef to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save orian/9a78f608a47450bc44d54e08a4e7f6ef to your computer and use it in GitHub Desktop.
SRE Poland FAQ

Radio

DMR

Cyfrowe radio - https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_mobile_radio

TETRA

https://en.wikipedia.org/wiki/Terrestrial_Trunked_Radio

TETRA (ang. TErrestrial Trunked Radio (dawniej TransEuropean Trunked Radio)) – stworzony przez Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) otwarty standard cyfrowej radiotelefonicznej łączności dyspozytorskiej (trankingowej), powstały z przeznaczeniem zwłaszcza dla służb bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa.

Głównym powodem wykorzystywania tego systemu jest możliwość korzystania z narzędzia komunikacyjnego, zapewniającego koordynację funkcjonowania i niezakłóconą współpracę takich służb jak policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe, a także innych służb bezpieczeństwa publicznego.

IP Site Connect

Takie coś co robi radio po internecie. E.g. internetowe przedłużka radio.

https://www.motorolasolutions.com/en_xu/products/mototrbo/mototrbo-ip-site-connect.html#taboverview

Links

http://basr.sp-radio.eu/

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment