Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@otobrglez otobrglez/spam.txt

Created Dec 5, 2017
Embed
What would you like to do?
Slovenia SPAM
Pozdrav!
Ne pomnem, da bi kadarkoli dal dovoljenje za uporabo mojega maila v komercialne namene.
S pošiljanjem tovrstnih sporočil brez mojega soglasja kršite ZEKom-UPB1, ZVPot-UPD2, ZEPT in ZVOP-1.
http://www.arnes.si/pomoc-uporabnikom/varnostna-priporocila/nezelena-elektronska-posta-spam/zakonodaja.html
Ob naslednjem sporočilu vas prijavim na:
1) Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve (info.box@akos-rs.si)
2) Informacijskemu pooblaščenecu (gp.ip@ip-rs.si)
3) Tržnemu inšpektoratu (gp.tirs@gov.si)
Srečno!
- Oto Brglez
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.