Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar
⚛️
Overreacting

Özcan Zafer AYAN ozcanzaferayan

⚛️
Overreacting
View GitHub Profile
View document.getElementsByClassName.js
document.getElementsByClassName(“className”)
@ozcanzaferayan
ozcanzaferayan / npm_install_angular_cli.bat
Created Mar 13, 2017
Installs Angular CLI package to the system as globally.
View npm_install_angular_cli.bat
npm install -g @angular/cli
@ozcanzaferayan
ozcanzaferayan / payment.html
Created Sep 13, 2017
Payment Request API Usage Turkish
View payment.html
<button onClick="satinAl()">Satın al</button>
<script>
const desteklenenOdemeYontemleri = [{
supportedMethods: ['basic-card']
}];
const odemeDetaylari = {
total: {
label: 'Toplam',
amount: {
@ozcanzaferayan
ozcanzaferayan / NullAssignToNotNullVariable.kt
Created Nov 11, 2018
Kotlin Nedir makalesinde null olamayan bir değişkene null ataması
View NullAssignToNotNullVariable.kt
// Atama işleminin gerçekleştirilmesi ile null olmayan bir değişken üretiliyor
var a: String = "abc"
a = null // Derleme hatası verir
@ozcanzaferayan
ozcanzaferayan / NullAssignToNullableVariable.kt
Created Nov 11, 2018
Kotlin Nedir makalesinde null olabilen bir değişkene null ataması
View NullAssignToNullableVariable.kt
// ? operatör null olabilen bir değişken oluşturmayı sağlıyor
var b: String? = "abc"
b = null // Atamada bir problem yok
print(b) // Terminal çıktısı: null
@ozcanzaferayan
ozcanzaferayan / AccessingToNotNullVariable.kt
Last active Nov 11, 2018
Kotlin Nedir makalesinde null olamayan bir değişkenin özelliğine erişme
View AccessingToNotNullVariable.kt
// Üstte "abc" değerini atadığımız a değişkeni nullable olmadığı için
// aşağıdaki atama bir hata vermez
val l = a.length
@ozcanzaferayan
ozcanzaferayan / AccessingToNullVariable.kt
Created Nov 11, 2018
Kotlin Nedir: null olan bir değişkene erişme
View AccessingToNullVariable.kt
/*
* b ifadesi null olabilen bir değişken olduğu için zaten kod yazarken dahi
* kodun altını kırmızı ile çizerek geliştiriciyi uyarır
*/
val l = b.length // Hata verir
/*
* Eğer gerçekten b'nin değerini yazdırmak istiyorsak sonuna ? operatörünü koyarak
* çalıştırmamız gerekir.
*/
@ozcanzaferayan
ozcanzaferayan / RawTypeCheck.kt
Last active Dec 21, 2018
Kotlin Nedir: raw type kontrolü
View RawTypeCheck.kt
fun main(args: Array<String>) {
val other: List = listOf('a', 'b', 'c') // Error: One type argument expected for interface List<out E>
}
@ozcanzaferayan
ozcanzaferayan / AssigningToAnyArray.kt
Created Nov 11, 2018
Kotlin Nedir: any tipindeki array'e string array'in atanması
View AssigningToAnyArray.kt
// Aşağıdaki gibi bir array atama fonksiyonumuz olduğunu düşünelim
fun copy(from: Array<Any>, to: Array<Any>) {
assert(from.size == to.size)
for (i in from.indices)
to[i] = from[i]
}
/*
* main metodunda int ve Any tipinde iki array var.
* Any tipindeki array'e, int array'inin atanması derleme zamanı hatası verir.
@ozcanzaferayan
ozcanzaferayan / SamExample.java
Last active Nov 20, 2018
Kotlin Nedir: Java SAM'li lambda ifadesi
View SamExample.java
class Main {
// Lambda fonksiyonu çağırmak için tek metod içeren Callable interface'i oluşturulur.
// SAM (functional interface) dediğimiz aslında bu tip interface'lerdir.
interface Callable<T> { T call(); }
public static void main(String[] args) {
// Callable interface'i ile bir lambda fonksiyonu oluşturulur.
Callable<String> strCallable = () -> "Hello world!";
// call metodu ile lambda fonksiyon çağrılır
System.out.println(strCallable.call()); // Çıktı: Hello World