Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar
⚛️
Overreacting

Özcan Zafer AYAN ozcanzaferayan

⚛️
Overreacting
View GitHub Profile
View document.getElementsByClassName.js
document.getElementsByClassName(“className”)
@ozcanzaferayan
ozcanzaferayan / npm_install_angular_cli.bat
Created Mar 13, 2017
Installs Angular CLI package to the system as globally.
View npm_install_angular_cli.bat
npm install -g @angular/cli
@ozcanzaferayan
ozcanzaferayan / payment.html
Created Sep 13, 2017
Payment Request API Usage Turkish
View payment.html
<button onClick="satinAl()">Satın al</button>
<script>
const desteklenenOdemeYontemleri = [{
supportedMethods: ['basic-card']
}];
const odemeDetaylari = {
total: {
label: 'Toplam',
amount: {
@ozcanzaferayan
ozcanzaferayan / NullAssignToNotNullVariable.kt
Created Nov 11, 2018
Kotlin Nedir makalesinde null olamayan bir değişkene null ataması
View NullAssignToNotNullVariable.kt
// Atama işleminin gerçekleştirilmesi ile null olmayan bir değişken üretiliyor
var a: String = "abc"
a = null // Derleme hatası verir
@ozcanzaferayan
ozcanzaferayan / NullAssignToNullableVariable.kt
Created Nov 11, 2018
Kotlin Nedir makalesinde null olabilen bir değişkene null ataması
View NullAssignToNullableVariable.kt
// ? operatör null olabilen bir değişken oluşturmayı sağlıyor
var b: String? = "abc"
b = null // Atamada bir problem yok
print(b) // Terminal çıktısı: null
@ozcanzaferayan
ozcanzaferayan / AccessingToNotNullVariable.kt
Last active Nov 11, 2018
Kotlin Nedir makalesinde null olamayan bir değişkenin özelliğine erişme
View AccessingToNotNullVariable.kt
// Üstte "abc" değerini atadığımız a değişkeni nullable olmadığı için
// aşağıdaki atama bir hata vermez
val l = a.length
@ozcanzaferayan
ozcanzaferayan / AccessingToNullVariable.kt
Created Nov 11, 2018
Kotlin Nedir: null olan bir değişkene erişme
View AccessingToNullVariable.kt
/*
* b ifadesi null olabilen bir değişken olduğu için zaten kod yazarken dahi
* kodun altını kırmızı ile çizerek geliştiriciyi uyarır
*/
val l = b.length // Hata verir
/*
* Eğer gerçekten b'nin değerini yazdırmak istiyorsak sonuna ? operatörünü koyarak
* çalıştırmamız gerekir.
*/
@ozcanzaferayan
ozcanzaferayan / AssigningToAnyArray.kt
Created Nov 11, 2018
Kotlin Nedir: any tipindeki array'e string array'in atanması
View AssigningToAnyArray.kt
// Aşağıdaki gibi bir array atama fonksiyonumuz olduğunu düşünelim
fun copy(from: Array<Any>, to: Array<Any>) {
assert(from.size == to.size)
for (i in from.indices)
to[i] = from[i]
}
/*
* main metodunda int ve Any tipinde iki array var.
* Any tipindeki array'e, int array'inin atanması derleme zamanı hatası verir.
@ozcanzaferayan
ozcanzaferayan / KotlinFunctionType.kt
Created Nov 11, 2018
Kotlin Nedir: Kotlin'de fonksiyon tipi oluşturma ve çağırma
View KotlinFunctionType.kt
fun main(args: Array<String>) {
// SAM kullanmadan inline bir şekilde fonksiyon tipi oluşturulabiliyor
val helloWorld = { x: String, y: String -> x + y }
print(helloWorld("Hello", " World")) // Çıktı: Hello World
}
@ozcanzaferayan
ozcanzaferayan / Appendable.java
Last active Nov 11, 2018
Kotlin Nedir: Java'da Appendable interface'indeki append metodu
View Appendable.java
public interface Appendable {
/*
* Appendable sınıfından türeyen ve append metodunu kullanan her sınıf
* checked exceptions'tan dolayı IOException fırlatmak veya handle etmek zorundadır.
*/
Appendable append(CharSequence csq) throws IOException;
}