Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@pashius
Created Sep 23, 2021
Embed
What would you like to do?
FA2 token implementation with comments in Ukrainian
// ERRORS
const fa2_token_undefined = "FA2_TOKEN_UNDEFINED"
const fa2_insufficient_balance = "FA2_INSUFFICIENT_BALANCE"
const fa2_tx_denied = "FA2_TX_DENIED"
const fa2_not_owner = "FA2_NOT_OWNER"
const fa2_not_operator = "FA2_NOT_OPERATOR"
const fa2_operators_not_supported = "FA2_OPERATORS_UNSUPPORTED"
const fa2_receiver_hook_failed = "FA2_RECEIVER_HOOK_FAILED"
const fa2_sender_hook_failed = "FA2_SENDER_HOOK_FAILED"
const fa2_receiver_hook_undefined = "FA2_RECEIVER_HOOK_UNDEFINED"
const fa2_sender_hook_undefined = "FA2_SENDER_HOOK_UNDEFINED"
// INTERFACE
// оголошуємо тип ідентифікатора токена — натуральне число
type token_id is nat
// оголошуємо типи вхідних параметрів, які приймає функція переказу токена: адресу одержувача, id і кількість токенів. В тип transfer додаємо адресу відправника
type transfer_destination is
[@layout:comb]
record [
to_: address;
token_id: token_id;
amount: nat;
]
type transfer is
[@layout:comb]
record [
from_: address;
txs: list (transfer_destination);
]
// оголошуємо типи для читання балансу: адреса власника, id токена
type balance_of_request is
[@layout:comb]
record [
owner: address;
token_id: token_id;
]
type balance_of_response is
[@layout:comb]
record [
request: balance_of_request;
balance: nat;
]
type balance_of_param is
[@layout:comb]
record [
requests: list (balance_of_request);
callback: contract (list (balance_of_response));
]
// оголошуємо тип оператора — адреси, яка може відправляти токени
type operator_param is
[@layout:comb]
record [
owner: address;
operator: address;
token_id: token_id;
]
// оголошуємо тип параметрів, які потрібні для оновлення списку операторів
type update_operator is
[@layout:comb]
| Add_operator of operator_param
| Remove_operator of operator_param
// оголошуємо тип, який містить метадані NFT: ID токена і посилання на json-файл
type token_info is (token_id * map (string, bytes))
type token_metadata is
big_map (token_id, token_info)
// оголошуємо тип з посиланням на метадані смарт-контракту. Ці дані будуть відображатися в гаманці
type metadata is
big_map (string, bytes)
// оголошуємо тип, який може зберігати записи про кілька токенів і їх метадані в одному контракті
type token_metadata_param is
[@layout:comb]
record [
token_ids: list (token_id);
handler: (list (token_metadata)) -> unit;
]
// оголошуємо псевдо-точки входу: передачу токенів, перевірку балансу, оновлення операторів і перевірку метаданих
type fa2_entry_points is
| Transfer of list (transfer)
| Balance_of of balance_of_param
| Update_operators of list (update_operator)
| Token_metadata_registry of contract (address)
type fa2_token_metadata is
| Token_metadata of token_metadata_param
// оголошуємо типи даних для зміни дозволів на передачу токенів. Наприклад, з їх допомогою можна зробити токен, який не можна відправити на іншу адресу
type operator_transfer_policy is
[@layout:comb]
| No_transfer
| Owner_transfer
| Owner_or_operator_transfer
type owner_hook_policy is
[@layout:comb]
| Owner_no_hook
| Optional_owner_hook
| Required_owner_hook
type custom_permission_policy is
[@layout:comb]
record [
tag: string;
config_api: option (address);
]
type permissions_descriptor is
[@layout:comb]
record [
operator: operator_transfer_policy;
receiver: owner_hook_policy;
sender: owner_hook_policy;
custom: option (custom_permission_policy);
]
type transfer_destination_descriptor is
[@layout:comb]
record [
to_: option (address);
token_id: token_id;
amount: nat;
]
type transfer_descriptor is
[@layout:comb]
record [
from_: option (address);
txs: list (transfer_destination_descriptor)
]
type transfer_descriptor_param is
[@layout:comb]
record [
batch: list (transfer_descriptor);
operator: address;
]
// OPERATORS
// оголошуємо тип, який зберігає записи про операторів в одному big_map
type operator_storage is big_map ((address * (address * token_id)), unit)
// оголошуємо функцію для оновлення списку операторів
function update_operators (const update : update_operator; const storage : operator_storage)
: operator_storage is
case update of
| Add_operator (op) ->
Big_map.update ((op.owner, (op.operator, op.token_id)), (Some (unit)), storage)
| Remove_operator (op) ->
Big_map.remove ((op.owner, (op.operator, op.token_id)), storage)
end
// оголошуємо функцію, яка перевіряє, чи може користувач оновити список операторів
function validate_update_operators_by_owner (const update: update_operator; const updater: address)
: unit is block {
const op = case update of
| Add_operator (op) -> op
| Remove_operator (op) -> op
end;
if (op.owner = updater) then skip else failwith (fa2_not_owner)
} with unit
// оголошуємо функцію, яка перевіряє, чи може користувач оновити список адрес власників токенів, і тільки в цьому випадку викликає функцію оновлення
function fa2_update_operators (const updates: list (update_operator); const storage: operator_storage): operator_storage is block {
const updater = Tezos.sender;
function process_update (const ops: operator_storage; const update: update_operator) is block {
const u = validate_update_operators_by_owner (update, updater);
} with update_operators (update, ops)
} with List.fold (process_update, updates, storage)
type operator_validator is (address * address * token_id * operator_storage) -> unit
// оголошуємо функцію, яка перевіряє дозволи на передачу токенів. Якщо користувач не може передати токен, функція припиняє виконання контракту
function make_operator_validator (const tx_policy: operator_transfer_policy): operator_validator is block {
const x = case tx_policy of
| No_transfer -> (failwith (fa2_tx_denied): bool * bool)
| Owner_transfer -> (True, False)
| Owner_or_operator_transfer -> (True, True)
end;
const can_owner_tx = x.0;
const can_operator_tx = x.1;
const inner = function (const owner: address; const operator: address; const token_id: token_id; const ops_storage: operator_storage): unit is
if (can_owner_tx and owner = operator)
then unit
else if not (can_operator_tx)
then failwith (fa2_not_owner)
else if (Big_map.mem ((owner, (operator, token_id)), ops_storage))
then unit
else failwith (fa2_not_operator)
} with inner
// оголошуємо функцію для передачі токена власником
function default_operator_validator (const owner: address; const operator: address; const token_id: token_id; const ops_storage: operator_storage): unit is
if (owner = operator)
then unit
else if Big_map.mem ((owner, (operator, token_id)), ops_storage)
then unit
else failwith (fa2_not_operator)
// оголошуємо функцію, яка збирає всі транзакції одного токена в пакет (batch)
function validate_operator (const tx_policy: operator_transfer_policy; const txs: list (transfer); const ops_storage: operator_storage): unit is block {
const validator = make_operator_validator (tx_policy);
List.iter (function (const tx: transfer) is
List.iter (function (const dst: transfer_destination) is
validator (tx.from_, Tezos.sender, dst.token_id, ops_storage),
tx.txs),
txs)
} with unit
// MAIN
// оголошуємо тип даних для зберігання записів про те, на якій адресі знаходяться токени з заданим id
type ledger is big_map (token_id, address)
// оголошуємо сховище контракту: метадані TZIP-16, реєстр адрес і токенів, список операторів і ончейн-метадані
type collection_storage is record [
metadata: big_map (string, bytes);
ledger: ledger;
operators: operator_storage;
token_metadata: token_metadata;
]
// оголошуємо функцію передачі токена. Вона отримує id токена, адреси відправника та одержувача, а потім перевіряє, чи є у відправника право передати токен
function transfer (
const txs: list (transfer);
const validate: operator_validator;
const ops_storage: operator_storage;
const ledger: ledger): ledger is block {
// перевірка права відправника передати токен
function make_transfer (const l: ledger; const tx: transfer) is
List.fold (
function (const ll: ledger; const dst: transfer_destination) is block {
const u = validate (tx.from_, Tezos.sender, dst.token_id, ops_storage);
} with
// перевірка кількості переданих NFT. Маємо на увазі, що контракт випустив тільки один токен з цим id
// Якщо користувач хоче передати 0, 0.5, 2 або іншу кількість токенів, функція перериває виконання контракту
if (dst.amount = 0n) then
ll
else if (dst.amount =/= 1n)
then (failwith (fa2_insufficient_balance): ledger)
else block {
const owner = Big_map.find_opt (dst.token_id, ll);
} with
case owner of
Some (o) ->
// перевірка, чи є у відправника токен
if (o =/= tx.from_)
then (failwith (fa2_insufficient_balance): ledger)
else Big_map.update (dst.token_id, Some (dst.to_), ll)
| None -> (failwith (fa2_token_undefined): ledger)
end
,
tx.txs,
l
)
} with List.fold (make_transfer, txs, ledger)
// оголошуємо функцію, яка поверне баланс відправника
function get_balance (const p: balance_of_param; const ledger: ledger): operation is block {
function to_balance (const r: balance_of_request) is block {
const owner = Big_map.find_opt (r.token_id, ledger);
}
with
case owner of
None -> (failwith (fa2_token_undefined): record [balance: nat; request: record [owner: address; token_id: nat]])
| Some (o) -> block {
const bal = if o = r.owner then 1n else 0n;
} with record [request = r; balance = bal]
end;
const responses = List.map (to_balance, p.requests);
} with Tezos.transaction (responses, 0mutez, p.callback)
// оголошуємо головну функцію з псевдо-точками входу. Ці псевдо-точки — основа стандарту FA2
function main (const param: fa2_entry_points; const storage: collection_storage): (list (operation) * collection_storage) is
case param of
| Transfer (txs) -> block {
const new_ledger = transfer (txs, default_operator_validator, storage.operators, storage.ledger);
const new_storage = storage with record [ledger = new_ledger]
} with ((list []: list (operation)), new_storage)
| Balance_of (p) -> block {
const op = get_balance (p, storage.ledger);
} with (list [op], storage)
| Update_operators (updates) -> block {
const new_operators = fa2_update_operators (updates, storage.operators);
const new_storage = storage with record [operators = new_operators];
} with ((list []: list (operation)), new_storage)
| Token_metadata_registry (callback) -> block {
const callback_op = Tezos.transaction (Tezos.self_address, 0mutez, callback);
} with (list [callback_op], storage)
end
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment