Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Adwords Script to check yesterday campaign performance
// Budget Guard hlídá, zda se některé kampaně přiblížily využití denního rozpočtu
// Upravte nastavení a naplánujte si denní spouštění skriptu v Google AdWords
// Autor: Pavel Jašek, jasek@google.com
// Nastavení: upravte práh citlivosti a obsah e-mailu
var threshold = 0.9; // Hranice pro překročení rozpočtu. 0.9 = 90 %
var recepients = "jasek@google.com";
var subject = "Kampaně včera překročily 90 % rozpočtu";
var header = "Ahoj,<br>následující kampaně překročily 90 % nastaveného rozpočtu. Zkontroluj je, prosím, ať se nepřipravuješ o další výkon!<br><br>";
var DATE = Utilities.formatDate(new Date(), "GMT", "yyyy-MM-dd");
function main(){
var data = [];
var campaigns = [];
var account = AdWordsApp.currentAccount().getName();
var accountId = AdWordsApp.currentAccount().getCustomerId();
var report = AdWordsApp.report("SELECT AssociatedCampaignName, Amount, Cost FROM BUDGET_PERFORMANCE_REPORT WHERE Cost > 0 DURING YESTERDAY").rows();
while(report.hasNext())
{
var row = report.next();
var cost = parseFloat((row['Cost']).replace(",",""));
var amount = parseFloat((row['Amount']).replace(",",""));
if( cost / amount > threshold)
{
data.push([account,accountId,row['AssociatedCampaignName'],amount,cost,Math.floor(cost / amount * 100) / 100,DATE]);
}
}
Logger.log(data);
// list of campaigns
campaigns = campaigns.concat(data);
if(campaigns.length > 0)
{
writeMessage(campaigns);
}
}
function sortByKey(array, key) {
return array.sort(function(a, b) {
var x = a[key]; var y = b[key];
return ((x < y) ? -1 : ((x > y) ? 1 : 0));
});
}
function writeMessage(campaigns) {
var email = {
to: recepients,
subject: subject,
htmlBody: header
}
// sort the table by budget
campaigns = sortByKey(campaigns, 3).reverse();
email.htmlBody += "<table><tr><th>Název účtu</th><th>Identifikátor účtu</th><th>Kampaň</th><th>Rozpočet</th><th>Včerejší investice</th></tr>"
for(var i = 0; i < campaigns.length; i++)
{
if(campaigns[i][0] == "")
{
break;
}
email.htmlBody += "<tr><td>"+campaigns[i][0]+"</td><td>"+campaigns[i][1]+"</td><td>"+campaigns[i][2]+"</td><td>"+campaigns[i][3]+"</td><td>"+campaigns[i][4]+"</td></tr>";
}
MailApp.sendEmail(email);
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.