Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Pham Cong Dinh pcdinh

Block or report user

Report or block pcdinh

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse
View GitHub Profile
@pcdinh
pcdinh / python-ml-notebook-windows
Created Sep 10, 2019
Install Jupyter and required libs and datasets
View python-ml-notebook-windows
1. Download 3.7
https://www.python.org/ftp/python/3.7.0/python-3.7.0-amd64.exe
Assuming that you will install Python 3.7 into C:/Python37 and allow Python installer to add python.exe into Windows's PATH environment variable.
2. Upgrade Python's pip
python -m pip install --upgrade pip
View AMDGPU Pro 18.50 vs Ubuntu 18.04
./amdgpu-pro-install --opencl=legacy,pal
sudo apt list --installed | grep icd
WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
ocl-icd-libopencl1/bionic,now 2.2.11-1ubuntu1 amd64 [installed,automatic]
opencl-amdgpu-pro-icd/unknown,now 18.50-708488 amd64 [installed]
opencl-orca-amdgpu-pro-icd/unknown,now 18.50-708488 amd64 [installed]
View beam0
sudo apt install -y gcc make perl git
sudo add-apt-repository -y ppa:ubuntu-toolchain-r/test
sudo apt update -y
sudo apt install -y g++-7 libboost-all-dev libssl-dev -y
sudo apt -y autoremove
sudo update-alternatives --install /usr/bin/gcc gcc /usr/bin/gcc-7 60 --slave /usr/bin/g++ g++ /usr/bin/g++-7
sudo update-alternatives --config gcc
sudo wget "https://cmake.org/files/v3.12/cmake-3.12.0-Linux-x86_64.sh"
sudo sh cmake-3.12.0-Linux-x86_64.sh --skip-license --prefix=/usr
View grin-miner install
apt-get --no-install-recommends --yes install clang libclang-dev llvm-dev libncurses5 libncursesw5 cmake git
ubuntu-drivers devices
sudo apt-get purge nvidia*
sudo add-apt-repository ppa:graphics-drivers/ppa
sudo apt update
sudo apt install nvidia-390
lsmod | grep nvidia
nvidia-smi
sudo apt install nvidia-cuda-toolkit
View Cuckoo Cycle
https://blog.aeternity.com/q-a-at-reddit-with-john-tromp-inventor-of-the-cuckoo-cycle-mining-algorithm-c316119c07e9
Trong Cuckoo Cycle, chứng cứ xử lý có dạng một chu trình 42 cạnh (khép kín) nằm trong 1 đồ thị lớn ngẫu nhiên hình thành trên một vài con số dùng một lần (nonce) nào đó. Thử tưởng tượng 2 quốc gia, mỗi quốc gia có 1 tỉ thành phố, và thử tưởng tượng chọn 1 tỉ con đường chạy cắt qua biên giới kết nối 1 thành phố ngẫu nhiên ở một quốc gia này với 1 thành phố ngẫu nhiên của một quốc gia khác (PoW này thật ra là dùng một hàm băm không dùng nhiều tài nguyên để ánh xạ 1 con số dùng một lần, số của con đường, và quốc gia đến một thành phố). Câu hỏi ở đây là liệu có tồn tại 1 chu trình gồm 42 con đường kết nối 42 thành phố khác nhau hay không. Nếu một ai đó trao cho bạn một con số dùng một lần và con số của 42 con đường thì bạn sẽ thấy là cực kì dễ kiểm chứng (verify) trong thời gian và bộ nhớ rất nhỏ. Nhưng để tìm ra được 1 chu trình như vậy thì lại không hề là một bài toán dễ giải. Tuy nhiên lưu ý ở đ
@pcdinh
pcdinh / install.sh
Created Aug 10, 2018 — forked from sergeyklay/install.sh
Install Nginx with Nchan
View install.sh
#!/usr/bin/env bash
# Works fine on Ubuntu 14.0.4 LTS
NGINX_VERSION="1.9.9"
NCHAN_VERSION="0.97"
HEADERS_MORE_VERSION="0.29"
DEV_KIT_VERSION="0.2.19"
ECHO_VERSION="0.58"
FANCY_INDEX_VERSION="0.3.5"
@pcdinh
pcdinh / about.txt
Created Jul 5, 2018 — forked from jessejlt/about.txt
nginx, flask, and file downloads
View about.txt
Okay so here's the setup:
[-] The primary server API is exposed via Flask (Python) and all static files, including all html, css, js is served by nginx.
[-] Python is exposing an API at url http://domain.com/api/download/<file_id>, where file_id is a database id for the file that we're interested in downloading.
1. User wants to download a file, so we spawn a new window with the url '/api/download/<file_id>'
2. Nginx intercepts the request, sees that it starts with /api/, and then forwards the request to Flask, which is being served on port 5000.
3. Flask routes the request to its download method, retrieves the pertinent data from the file_id, and constructs additional header settings to make nginx happy and to force the browser to see the file stream as a download request instead of the browser just trying to open the file in a new window. Flask then returns the modified header stream to nginx
4. Nginx is finally ready to do some work. While parsing the headers for the incoming request, it encounters "X
@pcdinh
pcdinh / test-laptop-dell
Last active Jun 18, 2018
Laptop Dell XPS 9360
View test-laptop-dell
1. Nguồn gốc (Service Tag)
cmd
wmic bios get serialnumber
http://www.dell.com/support/home/vn/en/vnbsdt1/products
2. Kiểm tra màn hình
Xước
Test điểm chết: Dead Pixel Buddy
View openresty-luarocks.sh
wget http://openresty.org/download/ngx_openresty-1.7.10.1.tar.gz \
-O ngx_openresty-1.7.10.1.tar.gz
tar xzvf ngx_openresty-1.7.10.1.tar.gz
cd ngx_openresty-1.7.10.1
./configure
make
sudo make install
wget https://codeload.github.com/keplerproject/luarocks/tar.gz/v2.0.13 \
You can’t perform that action at this time.