Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@pdonald
Created January 19, 2014 09:19
Embed
What would you like to do?
(c) Institute of Mathematics and Computer Science, University of Latvia, 2005-2012 This software is licenced under GNU General Public Licence.
atstāt
salt
sasalt
nosalt
pārsalt
pārdot
atdot
aizdot
nedot
iedot
padot
nodot
izdot
piedot
ģērbt
apģērbt
noģērbt
izģērbt
saģērbt
uzģērbt
slēpt
paslēpt
noslēpt
apslēpt
satikt
notikt
iebilst
atsegt
apsegt
aizsegt
saņemt
paņemt
ieņemt
iemest
degt
sasniegt
piekalt
pieķert
saķert
noķert
pielūgt
pievērt
noteikt
atteikt
pateikt
ieteikt
pabeigt
iebraukt
izbraukt
aizbraukt
iedzert
izdzert
izjaukt
izlaist
ietvert
iekārt
iekampt
iegūt
saprast
piebilst
attraukt
art
atpazīt
atvilgt
atzīt
aust
aut
bārt
bāzt
aizbāzt
belzt
bērt
berzt
bilst
birzt
blēt
bliezt
bļaut
bozt
brāzt
brēkt
burt
uzcelt
pacelt
pārcelt
cept
ciest
paciest
izciest
cirpt
apcirpt
cirst
dirst
pirst
nocirst
čiept
dēt
diegt
diet
dīkt
dobt
drāzt
dūkt
durt
dvest
dzert
dzēst
dzīt
elst
ēst
apēst
paēst
gārgt
gāzt
glābt
glaust
grābt
graut
grauzt
grebt
gremzt
griezt
grūst
gūt
atgūt
gvelzt
iepazīt
irt
jāt
jaukt
jaust
jaut
jēgt
jozt
jūgt
jumt
just
izjust
kalt
kampt
kāpt
kārst
kārt
piekārt
sakārt
kāst
kaukt
kaut
klāt
atklāt
aizklāt
saklāt
kļaut
knābt
kniebt
knist
kopt
izkopt
sakopt
kost
nokost
sakost
krāpt
izkrāpt
piekrāpt
krāt
kraut
krimst
kult
kurt
kviekt
ķert
aizķert
laist
atlaist
palaist
salaist
lakt
lauzt
aplauzt
salauzt
lekt
lemt
lenkt
lēst
liekt
liet
uzliet
apliet
līgt
pielīst
lupt
mākt
malt
māt
maukt
melst
mērkt
mest
pārmest
mēt
mēzt
miegt
miet
mist
mīt
nomīt
nērst
nest
ienest
sanest
atnest
nīst
ienīst
ņemt
uzņemt
pieņemt
atņemt
ost
parast
paust
pazīt
pelt
pērt
pirkt
nopirkt
uzpirkt
pārpirkt
pīt
plāt
plest
plēst
plūkt
plūst
pļaut
post
pūst
pist
mīzt
mulst
rakt
izrakt
sarakt
parakt
norakt
rast
atrast
rāt
raukt
raust
riezt
rīt
salkt
sastapt
segt
sēkt
sēt
siet
piesiet
sasiet
sist
skārst
skart
aizskart
skaust
skaut
skriet
skūt
smelt
sniegt
pasniegt
spert
iespert
spiegt
spiest
iespiest
saspiest
spļaut
spraukt
spraust
spriegt
spriest
piespriest
nospriest
steigt
stiept
strēbt
stumt
sūkt
sveikt
svelpt
panākt
svērt
sviest
svīst
nosvīst
svilpt
šaut
nošaut
šķelt
šķērst
šķiebt
šķiest
šķilt
šķirt
atšķirt
piešķirt
šķīt
šļākt
šļaupt
šņaukt
šūt
teikt
izteikt
tempt
tērpt
tēst
tīt
ietīt
satīt
aptīt
traukt
notraukt
trenkt
aiztrenkt
satriekt
triept
trīt
tvert
aptvert
satvert
urbt
vākt
vāzt
veikt
vērt
atvērt
aizvērt
pavērt
vērst
vest
novest
atvest
savest
aizvest
viebt
viest
ieviest
vilkt
vilt
virt
vīt
zagt
nozagt
apzagt
sazagt
ziest
zīst
žmiegt
žņaugt
smakt
aizsmakt
sasmakt
nosmakt
sēdēt
nosēdēt
pasēdēt
atsēdēt
iztikt
apdullt
apklust
apslimt
apnikt
augt
atlabt
atmaigt
atslābt
bēgt
iebēgt
aizbēgt
birt
blenzt
blīst
briest
brukt
dīgt
dilt
drupt
dzelt
dzist
gaist
grimt
iegrimt
nogrimt
grūt
gulgt
gumt
gurt
ģībt
ietilpt
ilgt
īgt
irgt
izlept
izmist
jukt
sajukt
izjukt
pajukt
kaist
sakalst
nokalst
karst
sakarst
nokarst
klimst
klīst
klupt
paklupt
nokļūt
knupt
kņupt
sakņupt
krākt
kraukt
krist
pakrist
nokrist
izkrist
kust
sakust
izkust
kvēpt
nokvēpt
ķept
saķept
lipt
salipt
pielipt
līst
līt
salīt
lūzt
salūzt
nolūzt
ļimt
saļimt
ļumt
maut
migt
aizmigt
milzt
samilzt
mirkt
samirkt
izmirkt
mirt
nomirt
mukt
aizmukt
nākt
ienākt
nonākt
sanākt
pārnākt
atnākt
nīkt
ņirbt
ņirgt
paist
pampt
sapampt
aizpampt
pietikt
pīkt
sapīkt
plakt
saplakt
noplakt
plaukt
uzplaukt
plīst
saplīst
noplīst
plukt
noplukt
aizplūst
pūt
sapūt
reibt
noreibt
rēkt
riebt
sariebt
ieriebt
riet
rimt
norimt
rūgt
sarūgt
norūgt
rūkt
norūkt
rukt
sarukt
salabt
sarkt
nosarkt
piesarkt
saslimt
sašust
sērst
sīkt
silt
sasilt
sirgt
sasirgt
skābt
saskābt
ieskābt
skumt
saskumt
noskumt
skurbt
atskurbt
slābt
slāpt
izslāpt
slapt
saslapt
slāt
slīgt
ieslīgt
slīkt
noslīkt
smelgt
smiet
apsmiet
izsmiet
piesmiet
snaust
pasnaust
snigt
apsnigt
iesnigt
spirgt
atspirgt
sprāgt
uzsprāgt
nosprāgt
springt
saspringt
sprukt
aizsprukt
sprūst
iesprūst
spurgt
stāt
stingt
sastingt
iestrēbt
stigt
iestigt
stulbt
apstulbt
sust
svilt
apsvilt
nosvilt
šalkt
šķist
šķīst
šļukt
sašļukt
nošļukt
šļūkt
nošļūkt
šņākt
tupt
tilpt
satilpt
tirpt
notirpt
trūkt
aptrūkt
pietrūkt
tūkt
pietūkt
tumst
satumst
tvīkt
notvīkt
pietvīkt
urgt
vārgt
savārgt
vīst
novīst
zelt
zust
pazust
nozust
izzust
iezvelt
zviegt
žilbt
apžilbt
žirgt
atžirgt
žulgt
iestāt
patikt
spēt
nespēt
pārspēt
nolemt
pienākt
sākt
atlikt
iznākt
saukt
iesaukt
nosaukt
izlemt
iesākt
ļaut
atļaut
aizmirst
alkt
beigt
nobeigt
izbeigt
braukt
brist
dzimt
piedzimt
liegt
aizliegt
likt
salikt
uzlīst
nolīst
lūgt
mēgt
prast
uzsākt
tikt
kļūt
tapt
palikt
aizskriet
piekrist
izlīst
pieaugt
raut
celt
velt
pārstāt
dot
zvelt
iet
iziet
aiziet
slēgt
lēkt
pārlēkt
sliet
izsliet
izžūt
nožūt
žūt
apžūt
noplūkt
kliegt
uzjautāt
zilgot
zilot
zilgmot
sadzīvot
amnestēt
apaļot
apļot
asēt
asociēt
augļot
aukstēt
bedīt
betonēt
bijāt
blēdīt
blendēt
brēkāt
bukņīt
buknīt
burāt
caurstrāvot
cerot
cienīt
čokurot
degrazēt
delverēt
deportēt
diriģēt
driblēt
dzalkstīt
dzirkstīt
ekonomēt
eskistēt
ekspropriēt
folklorizēt
frāzēt
gailēt
gainīt
gaismot
gaumēt
gāzelēt
gozēt
graudzēt
grožot
ģermanizēt
ģipsēt
habilitēt
halturēt
humanizēt
ieskāt
izbrīvēt
jaunot
kastrēt
kostatēt
krampēt
kraukāt
kristīt
kveldēt
ķēdēt
ķēpāt
ķepēt
ķēzīt
ledot
nolietot
palietot
nolinčot
logaritmēt
maidzīt
mākslot
malkot
manikirēt
medīt
melnot
mezglot
mežģīt
mičot
denacionalizēt
niknot
nītīt
nokautēt
novadēt
papaijāt
pārakmeņot
parodēt
pārpurvot
pārslot
pasliktinat
pestīt
atpestīt
piezemēt
prēmēt
pūlēt
reanimēt
rediģēt
rehabilitēt
repēt
revolucionēt
rievot
robīt
robotizēt
rumulēt
saitēt
sanēt
sauļot
sausēt
segmentēt
sēņot
sērēt
signalēt
slāņot
aizslidot
specializēt
springot
sportot
sprostot
sunīt
šķibīt
šķīstīt
taujot
taukšķēt
telefonizēt
tumēt
tusnīt
urbanizēt
urinēt
vaiksnīt
valcēt
vālēt
vannot
vārēt
vecot
vēdīt
vējot
veldrēt
vēlēt
verificēt
vērsmot
vētīt
vītņot
vulgarizēt
zāļot
zeltīt
zemēt
zibsnīt
zimogot
zobot
žogot
žuburot
žūžot
absolutizēt
aerēt
aklumulēt
akvarelēt
alkoholizēt
amizēt
balzamēt
crikulēt
determinēt
devalvēt
disociēt
elidēt
eskortēt
estetizēt
fascinēt
fetišizēt
ģeneralizēt
hipertrofēt
implicēt
interpolēt
iradiēt
kadrēt
kartēt
kartografēt
katapultēt
kolotēt
kolportēt
kondicionēt
konstituēt
kontrahēt
konturēt
leģitimizēt
likmēt
maketēt
manifestēt
mumificēt
municipalizēt
naturalizēt
ozonēt
parafinēt
parfimēt
pedalizēt
pensionēt
periodizēt
pomadēt
portretēt
postulēt
primitivizēt
privileģēt
profesionalizēt
prostituēt
puantēt
pulverizēt
raportēt
recitēt
reduplicēt
rekognoscēt
ritmizēt
sekvesterēt
sensibilizēt
separēt
uniformēt
verbalizēt
docēt
kautrēt
koncertēt
lišķēt
meditēt
medot
nērstot
patrulēt
riekstot
smaiļot
spīgot
uguņot
vizmot
vizuļot
zilēt
brīvot
piedabūt
sadabūt
iedomāt
gandarīt
lāgot
režģīt
svētīt
traumēt
autorizēt
eksistēt
šķūrēt
tekalēt
čurāt
grūtināt
pēkšķitnāt
apdāvināt
ākstīt
atvasināt
baltināt
biezināt
čurkstināt
dēdēt
dūcināt
dzeldināt
dzesināt
apdziedāt
dzīvināt
gatavināt
gurdināt
iedziļināt
ildzināt
izbrīnīt
jautrināt
jūsmināt
kārstīt
kaustīt
klabēt
klāstīt
klaušināt
klīdināt
klunkstēt
klunkšķināt
knakšķināt
knubināt
krakšķināt
kveldināt
lādēt
laidināt
lidināt
liedināt
minēt
atminēt
pārlatvināt
pīkstināt
plaiksnīt
plūdināt
plunīt
plunkšķināt
priecināt
recēt
risēt
rotīt
rūgtināt
rukšķēt
rūpūt
rūsēt
sausināt
savrupināt
slidināt
spraudīt
sprindzināt
stādināt
pastāvēt
stīdzēt
strādināt
sūbēt
sūdzēt
susēt
šķaudīt
šķindināt
šūdināt
šūstīt
tapināt
tarkšķināt
tievināt
turpināt
vairīt
vecināt
vilnīt
vizināt
zilināt
balēt
bālēt
brikšķēt
gruzdēt
kurkšķēt
ķērkstēt
ļumēt
pēkšķēt
pelēt
plandēt
rietēt
skapstēt
spīdzēt
šļakstēt
trunēt
vēkšķēt
vizēt
žvīkstēt
nevarēt
gribēt
celties
rauties
iesniegties
izteikties
spiesties
iespiesties
ķerties
aizķerties
klāties
atklāties
mocīties
saukties
nosaukties
atsaukties
apsaukties
pasaukties
iesaukties
atsegties
apsegties
aizsegties
saķerties
pievērties
pievērsties
pacelties
saņemties
izlaisties
ietverties
iesākties
iekārties
iekampties
saprasties
attraukties
atzīties
bārties
uzbāzties
beigties
nobeigties
bozties
burties
cepties
ciesties
dēties
drāzties
durties
dzīties
gāzties
glābties
glausties
grābties
grauzties
grebties
griezties
iepazīties
jāties
jūgties
kauties
kniebties
kopties
krāpties
krāties
kurties
lauzties
lektties
liegties
liekties
likties
izlikties
lūgties
mākties
maukties
mērkties
mesties
mīties
nesties
ņemties
palikties
pērties
pirkties
pīties
plesties
plēsties
plūkties
posties
prasties
pūsties
rakties
rasties
ierasties
atrasties
rāties
rausties
sākties
sastapties
segties
sisties
skarties
skauties
skūties
smelties
sniegties
atspiesties
spraukties
iespraukties
steigties
stumties
sūkties
svērties
šauties
šķelties
šķiebties
šķiesties
šķirties
šļākties
šņaukties
šūties
tērpties
tīties
traukties
triepties
trīties
vākties
veikties
vērties
atvērties
aizvērties
pavērties
vērsties
viebties
saviebties
vilkties
vilties
virties
vīties
ziesties
žņaugties
apnikties
skumties
atskurbties
satikties
tikties
bīties
gausties
laisties
atlaisties
ielaisties
mosties
pamosties
nākties
pienākties
plīties
uzplīties
rāpties
uzrāpties
norāpties
ierāpties
izrāpties
sliekties
triekties
tiepties
sekties
sēsties
skaisties
iesacīties
izsacīties
atsacīties
atteikties
stāties
apstāties
nostāties
ģērbties
apģērbties
noģērbties
izģērbties
saģērbties
apsēsties
doties
izdoties
sadoties
nodoties
atdoties
pārdoties
justies
sajusties
censties
pacensties
dergties
dzirties
smieties
iegriezties
ietērpties
uzdurties
slēgties
ieslēgties
izslieties
velties
ļauties
skrieties
ties
attapties
riebties
atgūties
irties
pisties
dirsties
kāpties
zeltoties
atveidoties
absolutizēties
absorbēties
adaptēties
adsorbēties
afišēties
aģitēties
āķēties
aklimatizēties
aklumulēties
aktualizēties
angažēties
apkaunoties
apļoties
aprobēties
apsēkloties
apstulboties
atspēkoties
atviegloties
augļoties
auklēties
aukstēties
ausīties
autorizēties
balansēties
bangoties
bāzēties
bazūnēties
bažīties
bijāties
blēdīties
braukāties
brēkāties
bremzēties
briedēties
bružāties
bungoties
burbuļoties
čaloties
centrēties
cienāties
dambēties
dāvāties
debitēties
deklinēties
deldēties
deleģēties
demonstrēties
destilēties
devalvēties
diagnosticēties
disciplinēties
driskāties
duelēties
dzenāties
dziedēties
ekipēties
eļļoties
figurēties
folklorizēties
formulēties
frizēties
gainīties
grābāties
gredzenoties
grožoties
harmonizēties
identificēties
ieskāties
iespaidoties
individualizēties
instruēties
izdaiļoties
izgulsnēties
jādelēties
karsēties
katapultēties
ķēzīties
kliedēties
knābāties
kompilēties
kondicionēties
konservēties
konverģēties
koordinēties
kopoties
kopulēties
kotēties
krampēties
kristīties
kronēties
kropļoties
kuģoties
kvalificēties
latviskoties
legalizēties
leģitimizēties
magnetizēties
manifestēties
marinēties
materializēties
mērcēties
mežģīties
miekšķēties
militarizēties
mitēties
mīļoties
mineralizēties
mistificēties
mobilizēties
modernizēties
motivēties
normalizēties
pārpūlēties
pasliktināties
plaisāties
plīvoties
primitivizēties
profesionalizēties
publicēties
pūlēties
putoties
rādīties
norādīties
raksturoties
reflektēties
regresēties
rehabilitēties
reklamēties
rullēties
rusificēties
segmentēties
separēties
sijāties
simbolizēties
sintezēties
skābēties
šķīstīties
skraidelēties
slidoties
slinkoties
socializēties
sprādzēties
sprēgāties
streipuļoties
sunīties
svētīties
stažēties
tēmēties
trakoties
transportēties
traumēties
tvaicēties
urbanizēties
vakcinēties
vienādoties
virmoties
virpuļoties
vizuļoties
vulgarizēties
zibeņoties
zoboties
zvēroties
zvīļoties
izrādīties
vizināties
skatīties
apdullināties
atsavināties
atslābināties
attiecināties
atvaļināties
atvasināties
atvieglināties
bagātināties
bīdīties
pabīdīties
blīkšķināties
blisināties
bolīties
briedināties
čabināties
čaukstināties
cerēties
cienīties
cietināties
čubināties
čurkstināties
darbināties
dārdināties
nodarīties
darināties
dimdināties
dipināties
drīkstēties
drošināties
drupināties
dzesināties
dziedināties
dzisināties
dzīvināties
gānīties
graizīties
iepazīstināties
ietilpināties
iežēlināties
kaitināties
kārdināties
klaudzināties
kodīties
lādēties
lecināties
mācīties
mīlēties
padārdzināties
padarīties
pārbaudīties
precēties
remdināties
retināties
sacerēties
savrupināties
smalcināties
smīdināties
spridzināties
stādināties
tapināties
taupīties
tencināties
veltīties
zibināties
žvadzināties
kurēties
iepukstēties
atminēties
lielākoties
labprāt
nelabprāt
manuprāt
mūsuprāt
tīšuprāt
tavuprāt
ciet
mazliet
vienviet
vienuviet
dažviet
nākamnakt
viennakt
šonakt
tonakt
vakarnakt
rītnakt
beidzot
visbeidzot
pieckārt
vairākkārt
pirmkārt
vienkārt
galvenokārt
apkārt
visapkārt
četrkārt
otrkārt
trīskārt
treškārt
tūkstoškārt
citkārt
desmitkārt
piektkārt
simtkārt
ceturtkārt
savukārt
divkārt
daudzkārt
dažkārt
nost
šeit
tūlīt
pirmīt
maķenīt
parīt
aizparīt
vienrīt
vakarrīt
kādurīt
nupat
tikpat
šepat
tepat
turpat
pret
bet
bet toties
turklāt
tāpat
pat
toties
it
nebūt
varbūt
acīmredzot
sešpadsmit
divdesmit
būt
divsimt
divpadsmit
sešsimt
četrpadsmit
septiņsimt
pieiet
apiet
paiet
pāriet
astoņpadsmit
piecsimt
piecpadsmit
labrīt
desmit
pārdesmit
vienpadsmit
piecdesmit
trīssimt
trīsdesmit
četrdesmit
simt
deviņdesmit
astoņsimt
deviņsimt
septiņpadsmit
astoņdesmit
trīspadsmit
deviņpadsmit
septiņdesmit
sešdesmit
četrsimt
vvtt
izglītot
konstatēt
reabilitēt
jautāt
pārjautāt
pajautāt
acot
palabot
ielabot
pārlabot
uzlabot
sidrabot
nosudrabot
apsudrabot
izraibot
ieklibot
pieklibot
noklibot
pārklibot
atklibot
izklibot
aizklibot
stilbot
sagrumbot
sarobot
pazobot
izzobot
sagubot
ūbot
grūbot
saacot
uzacot
novecot
novicot
padancot
nodancot
uzdancot
savircot
klačot
lumpačot
lāčot
pielāčot
bučot
nobučot
padot
sadot
dažādot
piedot
saziedot
noledot
apledot
piepēdot
sanaidot
ieveidot
vienveidot
pilnveidot
palidot
salidot
ielidot
pielidot
nolidot
aplidot
pārlidot
izlidot
aizlidot
uzlidot
sarindot
ierindot
pārgrodot
izpārdot
aizpārdot
apvārdot
sazārdot
tēraudot
uzdot
saubagot
izubagot
launagot
vaiņagot
pātagot
sapātagot
pārvagot
izvagot
izspiegot
stigot
sastigot
izstigot
aplīgot
aizlīgot
sastīgot
algot
godalgot
atalgot
nopulgot
sabangot
uzbangot
mangot
samangot
lingot
spiningot
nobungot
paogot
saogot
pieogot
noslogot
pārslogot
atslogot
zīmogot
apzīmogot
aizzīmogot
sasprogot
iežogot
nožogot
apžogot
aizžogot
apmargot
ietirgot
iztirgot
saklūgot
aizslēģot
piemājot
padejot
nodejot
uzdejot
paklejot
izklejot
uzklejot
nokrejot
pazvejot
sazvejot
piezvejot
nozvejot
izzvejot
sadzejot
piedzejot
apdzejot
atdzejot
meijot
gumijot
salīnijot
nolakot
aizlakot
pakot
sapakot
iepakot
izpakot
patrakot
vākot
ievākot
apvākot
aizvākot
bekot
saniekot
pasaimniekot
apsaimniekot
izsaimniekot
izniekot
pasekot
izsekot
sagrēkot
pielaikot
uzlaikot
iztvaikot
špikot
nošpikot
sarīkot
ierīkot
labierīkot
pierīkot
satulkot
pārtulkot
iztulkot
patenkot
satenkot
apcinkot
paslinkot
noslinkot
sapinkot
sakrunkot
izjokot
sakrokot
iekrokot
iezārkot
maskot
nomaskot
atmaskot
aizmaskot
ievaskot
novaskot
laiskot
draiskot
sabiedriskot
bļitkot
paukot
taukot
sataukot
ietaukot
notaukot
attaukot
sacūkot
piecūkot
izcūkot
izkūkot
palūkot
nolūkot
aplūkot
pārlūkot
caurlūkot
izlūkot
iespeķot
nospeķot
sveķot
sasveķot
atsveķot
piķot
nokaļķot
saduļķot
piemuļķot
apmuļķot
izmuļķot
apriņķot
piepušķot
appušķot
izpušķot
pačalot
atgalot
sasiekalot
nosiekalot
apsiekalot
saskalot
pieskalot
noskalot
apskalot
pārskalot
atskalot
izskalot
aizskalot
uzskalot
apmalot
palot
drumstalot
sadrumstalot
sedlot
pamielot
samielot
samelot
piemelot
apmelot
notēlot
attēlot
iztēlot
izkvēlot
pažēlot
nožēlot
apžēlot
sanaglot
pienaglot
aiznaglot
saseglot
noseglot
apseglot
pārseglot
apmiglot
aizmiglot
samezglot
atmezglot
sastiklot
iestiklot
paskolot
izskolot
izlolot
sakuplot
samēslot
iemēslot
piemēslot
nomēslot
apmēslot
sulot
atpogaļot
noapaļot
sazaļot
uzzaļot
sazāļot
nozāļot
ieceļot
apceļot
pārceļot
izceļot
aizceļot
pesteļot
pamēļot
apaugļot
pamīļot
iemīļot
apmīļot
saputekļot
saeļļot
ieeļļot
pārpoļot
iesoļot
piesoļot
nosoļot
aizsoļot
uzsoļot
sakropļot
izkropļot
aizšķēršļot
ieauļot
pieauļot
noauļot
apsauļot
atauļot
aizauļot
snauduļot
staiguļot
zvīguļot
atspoguļot
burzguļot
draiskuļot
piekukuļot
murmuļot
iestreipuļot
piestreipuļot
nostreipuļot
atstreipuļot
izstreipuļot
aizstreipuļot
savirpuļot
aizvirpuļot
trīsuļot
tuntuļot
satuntuļot
ietuntuļot
uzmutuļot
trizuļot
apciemot
ieziemot
pārziemot
izņemot
sagremot
atgremot
saķēmot
izķēmot
noslimot
izslimot
sasarmot
nosarmot
apsarmot
aizsarmot
sārmot
nosirmot
uzliesmot
iedvesmot
sagaismot
apgaismot
pārgaismot
ielīksmot
versmot
dusmot
sadusmot
jūsmot
apjūsmot
baumot
sagarumot
piedūmot
apdūmot
uzblāzmot
saplānot
ieplānot
pārplānot
izplānot
pārcenot
izcenot
uzcenot
savienot
pievienot
apvienot
atvienot
apgredzenot
noēnot
apēnot
aizēnot
atainot
savainot
ievainot
saniknot
nomelnot
milnot
spārnot
saasnot
attaisnot
iztaisnot
sērsnot
sasērsnot
atjaunot
iesūnot
nosūnot
apsūnot
izgleznot
uzgleznot
izgreznot
satulznot
saskaņot
ieskaņot
pieskaņot
noskaņot
pārskaņot
atskaņot
uzskaņot
atūdeņot
nokūleņot
pārkūleņot
izkūleņot
aizkūleņot
piesēņot
paklaiņot
noklaiņot
izklaiņot
aizklaiņot
sasaiņot
iesaiņot
pārsaiņot
izsaiņot
noasiņot
paziņot
apziņot
izziņot
ciļņot
saviļņot
noviļņot
iejoņot
nojoņot
atjoņot
izjoņot
pārjoņot
pasapņot
nosapņot
pārnakšņot
galotņot
nobruņot
apbruņot
pārapbruņot
atbruņot
sadūņot
savižņot
pielūžņot
sapūžņot
aizpūžņot
salapot
piečāpot
atčāpot
aizčāpot
parāpot
sarāpot
ierāpot
izrāpot
aizrāpot
klepot
paklepot
noklepot
atklepot
izklepot
piekrēpot
atkrēpot
izkrēpot
paripot
saripot
ieripot
pieripot
noripot
pārripot
atripot
izripot
aizripot
uzripot
strīpot
pastrīpot
sastrīpot
nostrīpot
pārstrīpot
izstrīpot
sastīpot
nostīpot
apstīpot
pakalpot
nokalpot
apkalpot
atkalpot
izkalpot
uzkalpot
paelpot
ieelpot
pieelpot
atelpot
izelpot
uzelpot
aizcilpot
pasvilpot
nosvilpot
izsvilpot
uzsvilpot
stampot
dumpot
sadumpot
trumpot
pārtrumpot
sakopot
apkopot
attārpot
savārpot
sastirpot
novirpot
apvirpot
pārvirpot
izvirpot
pašūpot
sašūpot
iešūpot
izšūpot
noūpot
sabarot
iebarot
piebarot
nobarot
pārbarot
izbarot
uzbarot
apgarot
izgarot
vakarot
apkarot
atkarot
izkarot
sapiparot
pātarot
meistarot
apstarot
atstarot
izstarot
izvarot
sazarot
atzarot
iekārot
sapārot
sastiebrot
biedrot
ieskaidrot
noskaidrot
apskaidrot
izskaidrot
pagudrot
sagudrot
piegudrot
izgudrot
piemērot
novērot
stiegrot
pavingrot
pavairot
savairot
sašķirot
nošķirot
izšķirot
padzīrot
nerrot
iznerrot
pasvītrot
sasvītrot
nosvītrot
pārsvītrot
izsvītrot
putrot
saputrot
baurot
pudurot
pļēgurot
nopļēgurot
noenkurot
sacukurot
iecukurot
pārcukurot
meimurot
izmeimurot
atkāpurot
noraksturot
aizplīvurot
pierasot
norasot
aprasot
aizrasot
nolāsot
nokrāsot
pārkrāsot
atkrāsot
izkrāsot
aizkrāsot
uzkrāsot
piebalsot
nobalsot
pārbalsot
izbalsot
izelsot
aizšķērsot
jūsot
izdvašot
uzdvašot
appuišot
ieaulekšot
pieaulekšot
ataulekšot
aizaulekšot
aizrikšot
iztukšot
ģipšot
sagaršot
nogaršot
trīskāršot
sadūšot
latot
nolatot
iegrāmatot
piegrāmatot
nomatot
kātot
saprātot
pielietot
izlietot
izspietot
savietot
atvietot
izvietot
aizvietot
nomuitot
iemantot
pakārtot
sakārtot
iekārtot
labiekārtot
piekārtot
nokārtot
pārkārtot
atkārtot
izkārtot
nosārtot
sacirtot
iecirtot
saburtot
izburtot
dastot
pabrokastot
riestot
ieplostot
iesprostot
nosprostot
aizsprostot
lāpstot
nārstot
sakrustot
aizkrustot
saputot
noputot
uzputot
sastrutot
noslepkavot
pagatavot
izgatavot
nogrāvot
izgrāvot
izstrāvot
izrievot
šķīvot
sašķīvot
noplīvot
aizplīvot
uzplīvot
dzīvot
padzīvot
nodzīvot
pārdzīvot
izdzīvot
uzdzīvot
apbalvot
iegalvot
apgalvot
noalvot
apalvot
izalvot
aizalvot
sadarvot
iedarvot
nodarvot
apdarvot
izdarvot
pietauvot
bizot
aizbizot
piemizot
nomizot
saražot
pieražot
atražot
ierobežot
norobežot
aprobežot
savēžot
pievēžot
nevīžot
iegrozot
sasmaržot
iesmaržot
piesmaržot
biržot
gružot
piegružot
iemūžot
iežūžot
datorizēt
izstrādāt
izlabot
pielabot
salabot
marķēt
ievērot
izmantot
samaksāt
piemaksāt
izmaksāt
paskaidrot
abonēt
absolvēt
adoptēt
adresēt
aglomerēt
aģitēt
aijāt
airēt
akcentēt
akceptēt
akreditēt
aktivizēt
aktualizēt
āķēt
alvot
amputēt
analizēt
anulēt
apbrīnot
apelēt
apkaunot
aplaimot
apmežot
apretēt
apsēklot
apstulbot
aptumšot
apūdeņot
apzaļumot
aranžēt
arestēt
ārstēt
asarot
asfaltēt
asignēt
asimilēt
asiņot
asnot
atestēt
atspēkot
audzēt
auklēt
aulekšot
auļot
aurot
automatizēt
avarēt
bagarēt
balēt
bālēt
balot
balsot
baltot
bangot
bankrotēt
barot
bāzēt
bazūnēt
bēdāt
bendēt
berzēt
bīdelēt
biedēt
blietēt
blīvēt
bloķēt
bojāt
bombardēt
bradāt
braukāt
bremzēt
briedēt
bruģēt
bruņot
bružāt
buksēt
bultēt
bungot
burtot
būvēt
caurumot
cementēt
cienāt
cietēt
cilāt
cinkot
cirtot
citēt
civilizēt
cukurot
čalot
čīgāt
čūlot
dainot
dakšot
dambēt
dancot
darvot
datēt
debatēt
dāvāt
piedāvāt
debitēt
definēt
degradēt
dejot
deklamēt
deklarēt
deklinēt
dekorēt
deldēt
deleģēt
demokratizēt
demolēt
demonstrēt
denuncēt
destilēt
dēvēt
piedēvēt
dezertēt
diagnosticēt
diedelēt
diedzēt
diktēt
dīrāt
diskriminēt
diskutēt
dispanserizēt
disputēt
divkāršot
dominēt
dragāt
dramatizēt
drenēt
dresēt
driskāt
drīvēt
drukāt
dublēt
dubultot
dūdot
duļķot
dungot
dunkāt
dvašot
dvesmot
dzejot
dzeldēt
dzeltēt
dzemdēt
dzenāt
dzesēt
dziedēt
dzirksteļot
apdzīvot
piedzīvot
ecēt
eksaminēt
ekselēt
eksperimentēt
eksplodēt
ekspluatēt
eksportēt
elektrificēt
elektrizēt
elpot
eļļot
ēnot
evakuēt
ēvelēt
fabricēt
falsificēt
fantazēt
fasēt
fiksēt
filmēt
filozofēt
filtrēt
finansēt
formalizēt
formēt
formulēt
forsēt
fotografēt
frēzēt
frizēt
gaiņāt
galvot
gandēt
garnēt
garot
garšot
gatavot
gaudot
gavilēt
gāzēt
gazificēt
glabāt
glazēt
gleznot
grābāt
grafēt
grāmatot
grantēt
gravēt
grāvot
gredzenot
gremdēt
gremot
greznot
grimēt
gropēt
grumbot
gruntēt
grupēt
gubot
gudrot
harmonizēt
hermetizēt
hospitalizēt
hospitēt
idealizēt
identificēt
iemiesot
iespaidot
ietekmēt
ievietot
ignorēt
ilustrēt
imitēt
importēt
impregnēt
indēt
individualizēt
industrializēt
inficēt
informēt
injicēt
inkriminēt
inscenēt
inspicēt
instruēt
instrumentēt
integrēt
intensificēt
interesēt
ieinteresēt
interpretēt
intervēt
intriģēt
inventarizēt
īrēt
īstenot
izdabāt
izdaiļot
izgulsnēt
izklaidēt
izolēt
jādelēt
jokot
kalkulēt
kaltēt
kaļķot
kapāt
kaplēt
apkaplēt
kariķēt
karogot
kārot
karsēt
kārtāt
kārtot
kašāt
kašņāt
kausēt
kinoficēt
klaigāt
klasificēt
kliedēt
knābāt
kniedēt
kodēt
kodificēt
koklēt
kolekcionēt
kolektivizēt
kolonizēt
komandēt
kombinēt
komentēt
kompensēt
komplektēt
komponēt
kompostrēt
kompromitēt
koncentrēt
konfiscēt
konfrontēt
konjugēt
konkretizēt
konservēt
konsolidēt
konspektēt
konspirēt
konstruēt
konsultēt
kontrolēt
kooptēt
koordinēt
kopēt
kopot
korespondēt
koriģēt
košļāt
krāsot
kravāt
kreditēt
krejot
krēpot
kristalizēt
kritizēt
krokot
kronēt
kropļot
krunkot
krustot
kūkot
kukuļot
kultivēt
kuplot
kurtēt
kūsāt
kvalificēt
ķeksēt
ķemmēt
ķengāt
ķidāt
ķīlāt
ķīlēt
ķimizēt
labot
lādēt
laimēt
laipot
lakot
lamāt
lapot
latviskot
laulāt
lavēt
legalizēt
lēkāt
lēkšot
liberalizēt
lidot
līdzsvarot
liedēt
liekuļot
lietot
līgot
salīgot
likvidēt
līmēt
salīmēt
aplīmēt
pielīmēt
limitēt
linčot
līnijot
lodēt
salodēt
lokalizēt
lolot
lozēt
izlozēt
lūkot
uzlūkot
salūkot
pielūkot
magnetizēt
maitāt
samaitāt
maksāt
makšķerēt
izmakšķerēt
manevrēt
manipulēt
mantot
margot
marinēt
maršēt
masēt
maskēt
nomaskēt
mašinizēt
materializēt
maurot
mazgāt
nomazgāt
mēbelēt
mehanizēt
meklēt
pārmeklēt
apmeklēt
sameklēt
piemeklēt
meliorēt
melot
mēļot
mērcēt
izmērcēt
mērdēt
nomērdēt
mērķēt
nomērķēt
mērot
mēslot
mētāt
miecēt
miekšķēt
mielot
miglot
militarizēt
mīnēt
mīņāt
mistrot
mizot
mobilizēt
modelēt
modernizēt
montēt
samontēt
motivēt
muitot
muļķot
mūrēt
muzicēt
nacionalizēt
naglot
nāvēt
nonāvēt
nēsāt
ienēsāt
nīdēt
iznīdēt
nievāt
nonievāt
nivelēt
nocenot
nomāt
iznomāt
normalizēt
normēt
nosebot
novēlot
novietot
numurēt
ņurrāt
okupēt
operēt
izoperēt
organizēt
noorganizēt
ošņāt
paijāt
palsot
paļāt
nopaļāt
pamatot
paralizēt
parazitēt
pareģot
pārkrievot
pārot
pārpūlēt
pārspīlēt
pārvācot
pārvietot
pasterizēt
patentēt
patērēt
pazemot
perēt
pielāgot
piesārņot
piķēt
pilnīgot
pilnvarot
pilotēt
pīpēt
plaisāt
plānot
plaucēt
plēnēt
pliķēt
plombēt
plūkāt
pļāpāt
pļaukāt
iepļaukāt
pogāt
atpogāt
aizpogāt
pogot
polemizēt
politizēt
popularizēt
potēt
precizēt
preparēt
presēt
producēt
reproducēt
projektēt
projicēt
protezēt
protežēt
protokolēt
provocēt
publicēt
pūderēt
pūdēt
pulgot
pušķot
puteņot
putot
racionalizēt
radioficēt
rakņāt
raksturot
rasēt
ratificēt
raudzēt
ravēt
izravēt
ražot
realizēt
recenzēt
reducēt
referēt
reformēt
reglamentēt
regulēt
reģistrēt
reklamēt
rekonstruēt
rekvizēt
remdēt
remontēt
rentēt
repatriēt
represēt
reprezentēt
respektēt
restaurēt
retušēt
rēvēt
revidēt
rezervēt
rezonēt
rezumēt
rindot
riņķot
ripot
rīvēt
robežot
rotāt
rotēt
rullēt
runāt
aprunāt
izrunāt
sarunāt
rūsēt
rusificēt
sabotēt
saiņot
saldēt
sankcionēt
sapņot
sargāt
sarmot
saudzēt
sautēt
secēt
seglot
sekmēt
selekcionēt
servēt
shematizēt
sijāt
simbolizēt
simpatizēt
simulēt
sintezēt
sirmot
sistematizēt
skābēt
skaidrot
skaitļot
skalot
skaņot
skicēt
skolot
skraidelēt
skrambāt
skrāpēt
slāpēt
slapēt
slavēt
saslavēt
slepkavot
slidot
slimot
slinkot
slīpēt
slogot
smacēt
smēķēt
socializēt
spekulēt
spēlēt
spiegot
spīlēt
spītēt
spolēt
sprādzēt
sprauslāt
sprediķot
sprēgāt
sprogot
spundēt
stabilizēt
stabulēt
standartizēt
starot
startēt
stenografēt
stepēt
sterilizēt
stiebrot
stīgot
stiklot
stimulēt
stīpot
stirpot
stīvēt
strādāt
nostrādāt
sastrādāt
strāvot
strostēt
strūklot
strutot
studēt
stūrēt
sudrabot
suflēt
sūkāt
sukāt
sūknēt
summēt
svelmēt
sviedrēt
svilpot
svītrot
šalkot
šantažēt
šifrēt
šķērdēt
šķērēt
šķērsot
šķeterēt
šķielēt
šķirot
šļūkāt
štancēt
šūpot
švīkāt
taisnot
taksēt
taktēt
tamborēt
tapsēt
tarificēt
taujāt
taurēt
telefonēt
telegrafēt
tēmēt
tenkot
tepēt
tērēt
tērzēt
tetovēt
tiesāt
notiesāt
tipizēt
tiranizēt
tiražēt
tirgot
tonizēt
torpedēt
traktēt
tralēt
translēt
transportēt
trenkāt
tukšot
tulkot
tušēt
tvaicēt
tveicēt
ubagot
unificēt
upurēt
urrāt
utilizēt
ūtrupēt
uzurpēt
vadāt
vagot
vaicāt
vaimanāt
vainagot
vainot
atvainot
apvainot
aizvainot
vairot
vajāt
vakcinēt
valkāt
vāļāt
vārdot
variēt
vārpot
vārsmot
vaskot
vatēt
vazāt
veidot
atveidot
izveidot
velcēt
veldzēt
atveldzēt
velēt
velmēt
veltnēt
velvēt
ventilēt
vērot
vērtēt
vervēt
vēsmot
vēzēt
vicot
vienādot
vienkāršot
vienot
vīlēt
viltot
viļāt
vingrot
vircot
virknēt
virmot
virpot
virpuļot
vitaminizēt
vīterot
vulkanizēt
zāģēt
zaimot
zākāt
zalgot
zārdot
zarot
zaudēt
zelēt
zibeņot
ziedot
ziemot
ziepēt
zīlēt
zīmēt
uzzīmēt
piezīmēt
atzīmēt
apzīmēt
ziņot
zondēt
zvejot
žāvēt
žēlot
žibulēt
žonglēt
žūpot
absorbēt
abstrahēt
adaptēt
administrēt
adsorbēt
afišēt
aklimatizēt
aktivēt
amortizēt
anektēt
anestezēt
angažēt
anotēt
apercipēt
aprobēt
argumentēt
artikulēt
avansēt
balansēt
bonēt
bronzēt
brošēt
centrēt
cenzēt
deducēt
defilēt
denaturēt
deponēt
detalizēt
detonēt
diferencēt
diskontēt
dislocēt
disonēt
dokumentēt
dozēt
drapēt
dreifēt
džigitēt
ekipēt
ekstrahēt
ekstrapolēt
emaljēt
emancipēt
emitēt
emulģēt
ešelonēt
figurēt
finierēt
fluorescēt
fokusēt
fosforescēt
frakcionēt
fraktēt
galvanizēt
gofrēt
graduēt
granulēt
gravitēt
herbarizēt
hidrolizēt
hlorēt
hloroformēt
hromēt
iluminēt
imatrikulēt
inducēt
inkrustēt
internēt
intonēt
introducēt
investēt
jodelēt
kalibrēt
kataloģizēt
kompilēt
kontraktēt
konverģēt
kopulēt
kotēt
kreisēt
kulminēt
kvitēt
leģēt
leģitimēt
litografēt
luminiscēt
matricēt
metalizēt
mineralizēt
mistificēt
modulēt
monopolizēt
motorizēt
narkotizēt
niansēt
niķelēt
nitrēt
nitrificēt
okulēt
orķestrēt
palpēt
patinēt
percipēt
perforēt
perkutēt
pigmentēt
plasēt
platinēt
poetizēt
polarizēt
predestinēt
predisponēt
prezumēt
profilēt
promenēt
punktēt
rafinēt
reflektēt
ruinēt
stratificēt
sublimēt
šaržēt
taranēt
titrēt
trasēt
tremolēt
trepanēt
viražēt
vokalizēt
voltižēt
aplaudēt
asistēt
atvieglot
bēguļot
biezēt
blāvot
blāzmot
brāzmot
brokastot
burbuļot
ceļot
cilpot
čāpot
demisionēt
dežurēt
dūmot
dzīrot
elsot
flirtēt
funkcionēt
gavēt
glaimot
grēkot
gulšņāt
harmonēt
improvizēt
joņot
kalpot
kandidēt
kāpelēt
kapitulēt
karot
kāsēt
klaiņot
klauvēt
klejot
klibot
klusēt
koķetēt
konkurēt
kontrastēt
kooperēt
krēslot
kuģot
kūleņot
kursēt
kvēlot
lāsmot
lāsot
liesēt
liesmot
ligzdot
līkņāt
līksmot
līkumot
līņāt
lodāt
ložņāt
mājot
melnēt
migrēt
mirgot
mirguļot
murgot
mutuļot
nabagot
nakšņot
nervozēt
nīkuļot
ogot
oponēt
pelēt
piketēt
pikēt
planēt
plīvot
plostot
pludot
pretendēt
progresēt
protestēt
pulsēt
pusdienot
pūšļot
pūžņot
rāpot
rasot
reaģēt
regresēt
rikšot
saimniekot
salutēt
sārtot
sekot
sērot
sirot
slēpot
smakot
smaržot
soļot
spietot
spīguļot
spulgot
staigāt
streikot
streipuļot
sūnot
trakot
triumfēt
trokšņot
tvaikot
vājēt
vakariņot
vārguļot
veģetēt
vergot
vēžot
vibrēt
viļņot
vīpsnāt
zaigot
zaļot
zvērot
zvīļot
nozīmēt
atlidot
ielāgot
kājot
aizklejot
ieklejot
norīkot
izrīkot
ietīkot
atbrīvot
dabūt
sagatavot
disciplinēt
domāt
nodomāt
izdomāt
sadomāt
gādāt
apgādāt
garantēt
garlaikot
jaudāt
kaitēt
kavēt
aizkavēt
mīļot
orientēt
praktizēt
prātot
pravietot
priecēt
prognozēt
programmēt
proklamēt
propagandēt
proponēt
pulcēt
rekomendēt
rīkot
riskēt
subsidēt
suģestēt
tēlot
tīkot
traucēt
trenēt
aizairēt
aizaudzēt
aizbarikādēt
aizbiedēt
aizblīvēt
aizbultēt
aizbūvēt
aizcietēt
aizdambēt
aizdrīvēt
aizdziedēt
aizdāvāt
aizgaiņāt
aizgādāt
aizkausēt
aizkniedēt
aizkomandēt
aizkorķēt
aizkrampēt
aizlodēt
aizlēkāt
aizlīmēt
aizmaksāt
aizmaskēt
aizmūrēt
aizoperēt
aizplombēt
aizpīpēt
aizrunāt
aizsaldēt
aizsargāt
aizskrūvēt
aizslāt
aizsmērēt
aizsmēķēt
aizsprādzēt
aizspundēt
aizstaigāt
aizsērēt
aiztenterēt
aiztepēt
aiztransportēt
aiztušēt
aizvazāt
aizzāģēt
aizāķēt
aizķeksēt
aizķitēt
aizķīlēt
aizšķūrēt
aizšņorēt
akompanēt
akumulēt
amalgamēt
aneksēt
anonimizēt
apbraukāt
apbružāt
apbūvēt
apcukurot
apdomāt
apdriskāt
apdāvāt
apdūlēt
apglabāt
apglazēt
apgleznot
apglumēt
apgrauzdēt
apgruzdēt
apkaltēt
apkapāt
apkausēt
apknābāt
apkošļāt
aplodāt
apložņāt
apmaksāt
apmazgāt
apmērcēt
apmētāt
apmūrēt
apnēsāt
apostrofēt
apošņāt
appelēt
applaucēt
applūkāt
apputeksnēt
apraudāt
apravēt
aprepēt
aprīkot
aprūpēt
aprūsēt
apsaitēt
apsaldēt
apsargāt
apsautēt
apsekot
apskapstēt
apskrambāt
apslienāt
apslāpēt
apslīpēt
apsmulēt
apsmādēt
apsmērēt
apspēlēt
apstaigāt
apstrādāt
apsusēt
apsūkāt
aptakelēt
aptamborēt
aptaujāt
aptrupēt
aptrīdēt
apvalkāt
apvazāt
apviļāt
apvīlēt
apzeltīt
apziepēt
apzāģēt
apārstēt
apēvelēt
apķīlāt
apžāvēt
armēt
aromatizēt
atairēt
atasiņot
ataudzēt
atbloķēt
atbultēt
atdestilēt
atdzesēt
atdāvāt
ateļļot
atgaiņāt
atgādāt
atgāzot
atkapāt
atkaulot
atkausēt
atkaļķot
atkodēt
atkorķēt
atkrampēt
atkraukāt
atlodēt
atmaksāt
atmiekšķēt
atmuitot
atmērcēt
atmīkšķēt
atmūķēt
atreferēt
atrunāt
atsijāt
atskrūvēt
atsprādzēt
atspējot
atspēlēt
atspītēt
atstrādāt
atstutēt
atsukāt
atsāļot
atsēnalot
attitrēt
atvaicāt
atvākot
atvēzēt
atāķēt
atčaulot
atšifrēt
atšķeterēt
atželatinēt
aurēt
auskultēt
autentificēt
autolizēt
balotēt
balsnēt
banknotēt
barbotēt
baukšķēt
bazēt
beicēt
bimbāt
blamēt
blanšēt
boikotēt
boksterēt
brāķēt
brūvēt
buferēt
buktēt
buldurēt
bungāt
cedēt
centralizēt
centrifugēt
cilmerēt
cirkulēt
deaktivēt
deasfaltēt
debetēt
decentralizēt
deformēt
degazēt
degustēt
degāzēt
dehidratēt
dekalcificēt
dekantēt
dekoncentrēt
dekretēt
demaskēt
dematerializēt
demilitarizēt
demobilizēt
demontēt
demoralizēt
denonsēt