Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
API example
{
"title": "Civilingenjör i datorsäkerhet",
"sections": {
"overview": {
"title": "Översikt",
"subSections": {
"profile": {
"header": "Profil - innehåll",
"content": "<p>Den här utbildningen ger dig en stabil grund inom datakunskap och en unik spetskompetens inom datorsäkerhet så att du kan förebygga, upptäcka och åtgärda såväl tekniska problem som kriminalitet.</p><p>Kanske kommer du att arbeta på Statens kriminaltekniska laboratorium med att analysera IT-bevismaterial, på Ericsson med utveckling av programvara eller vid Säkerhetspolisen. Du kan jobba som säkerhetschef eller säkerhetskonsult i Sverige eller utomlands.</p><p>Programmet ger dig grunderna du behöver i datorsystemteknik, programmering och matematik. På kurserna i datorsäkerhet söker du digitala bevis med forensisk datoranalys, studerar nätverkssäkerhet, knäcker lösenord och lär dig hitta spår av intrångsförsök. Projektarbete på företag och gästföreläsningar ger dig nya perspektiv och inspirerar till din egen specialisering.</p><p>Utbildningen omfattar 300 högskolepoäng och leder fram till en civilingenjörsexamen i datorsäkerhet.</p>",
"sectionType": "default"
},
"exam": {
"header": "Examen",
"content": "...",
"sectionType": "default"
}
}
}
}
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment