Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@phortuin
Last active July 15, 2021 09:51
Show Gist options
  • Save phortuin/d5fd9673a3a5afed03ea622cd5d2f473 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save phortuin/d5fd9673a3a5afed03ea622cd5d2f473 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Brew/Appstore/MacOS update
# brew packages
$ brew update && brew outdated
$ brew upgrade && brew cleanup
# casks
$ brew upgrade --cask --greedy
# doctor
$ brew doctor
# App Store
$ mas upgrade
# Software update
$ sudo softwareupdate -i -a --restart

Notes: --greedy flag zorgt ervoor dat apps met een auto update of geen goede versioning info toch geüpdatet worden.

Bij migratie naar nieuwe laptop:

$ brew bundle dump

Schrijft Brewfile naar disk als een soort dependency list. Als je die Brewfile kopieert naar een andere machine en runt:

$ brew bundle

...dan ben je een half uur later super-up-en-running

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment