Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
The API for Weather
<?php
header('Content-Type: application/json; charset=utf-8');
$api_key = 'PUT YOUR API HERE';
if(!empty($_GET['province'])){
$province = $_GET['province'];
}else{
$province = 'Quang Tri';
}
$url = 'http://api.openweathermap.org/data/2.5/forecast?q=' . $province . ',vietnam&appid=' . $api_key . '&units=metric&lang=vi';
$content = file_get_contents($url);
$json = json_decode($content, true);
if(isset($json) && !empty($json)){
$list_day = array();
$list = $json['list'];
foreach ($list as $key => $value) {
$date = $value['dt_txt'];
$trim_time = strtotime(substr($date, 11));
$df_time = strtotime('12:00:00');
if($trim_time == $df_time){
$icon = $value['weather'][0]['icon'];
switch ($icon) {
case '01n':
$image_url = 'https://i.imgur.com/J3a135c.jpg';
break;
case '02n':
$image_url = 'https://i.imgur.com/CRh04K2.jpg';
break;
case '03n':
$image_url = 'https://i.imgur.com/b5BKa4x.jpg';
break;
case '04n':
$image_url = 'https://i.imgur.com/CRh04K2.jpg';
break;
case '09n':
$image_url = 'https://i.imgur.com/XHUnTV6.jpg';
break;
case '10n':
$image_url = 'https://i.imgur.com/7ECPQGA.jpg';
break;
case '11n':
$image_url = 'https://i.imgur.com/dMj6Rt9.jpg';
break;
default:
$image_url = '';
break;
}
$list_day[] = array(
'title' => 'Ngày ' . date('d/m/Y', strtotime(substr($date,0, 11))),
'image_url' => $image_url,
'subtitle' => "\nNhiệt độ trung bình: " .floor($value['main']['temp']) . "°C \nĐộ ẩm: " .$value['main']['humidity'] . "% \nTình trạng thời tiết: " . ucfirst($value['weather'][0]['description'])
);
}
}
$result = array(
"messages" => array(
array('text' => 'Bạn đã tra cứu dữ liệu thời tiết cho ' . $province . '. Dưới đây là thông tin thời tiếp của 5 ngày tới. Bạn nên chú ý để mang theo vật dụng tránh mưa, nắng khi đi ra ngoài.'
),
array(
"attachment" => array(
"type" => "template",
"payload" => array(
"template_type" => "generic",
//"image_aspect_ratio"=> "square",
"elements" => $list_day
)
)
)
)
);
}else{
$result = array(
"messages" => array(
array("text" => "Không tìm thấy dữ liệu của thành phố bạn tra cứu 🙁 \nVui lòng thử tìm thành phố lân cận khác.")
)
);
}
echo json_encode($result, JSON_UNESCAPED_UNICODE);
@thanhchunghti
Copy link

Mình đưa lên mà ko chạy bạn ạ. Bot ko trả kết quả
Với cả mình muốn đổi attibute trên chatbot thành thoitiet thì làm thế nào? Nhờ bạn hỗ trợ

@quangpro1610
Copy link
Author

Liên hệ qua fb mình hỗ trợ nhé. m.me/quangpro1991

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment