Instantly share code, notes, and snippets.

View Makefile
TARGET_EXEC ?= simul
TARGET_PLATFORM ?= linux
SRC_DIRS ?= . ../src
SRCS := $(shell find $(SRC_DIRS) -name '*.s')
SRCS += $(shell find $(SRC_DIRS) -name '*.c')
SRCS += $(shell find $(SRC_DIRS) -name '*.cpp')
OBJS := $(SRCS:%=%.o)
View SNx4HC595.cpp
// 2x SNx4HC595 using N bits
#include <Arduino.h>
#define PIN_SER 8
#define PIN_LAT 9
#define PIN_CLK 10
#define TOTAL_BITS 12
View Configuration-ferrva-i3.h
/**
* Marlin 3D Printer Firmware
* Copyright (C) 2016 MarlinFirmware [https://github.com/MarlinFirmware/Marlin]
*
* Based on Sprinter and grbl.
* Copyright (C) 2011 Camiel Gubbels / Erik van der Zalm
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
View Betatesting_OVM20lite.md

Betatesting OVM20lite

Posibles melloras:

 • (!) Estandarización dos drill dos parafusos en placa: 3.0mm --> 3.2mm ([referencia][ARD01]).
 • T0 e T1 na silk deberían estar próximos aos pins (separar un pouco os condensadores para a silk?).
 • Igualmente na silk, as indicacións dos drivers X, Y, Z, E deberían estar ao lado do conector (non do condensador).
 • Publicar o esquema da placa.
 • Indicar na silk inferior información como: os micropasos dos motores.
 • (pro) Conector hotbed sen pasar polo FET para as camas quentes 220V.
 • (!) Revisar a fortaleza das soldaduras dos pots (desoldóuseme o Z).
View Configuration.h
/**
* Marlin 3D Printer Firmware
* Copyright (C) 2016 MarlinFirmware [https://github.com/MarlinFirmware/Marlin]
*
* Based on Sprinter and grbl.
* Copyright (C) 2011 Camiel Gubbels / Erik van der Zalm
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
View sapoconxo_mm_protocol.md

SPI

The module support SPI communications with following features (mode 3):

 • module is slave
 • SS signal is not used
 • clock signal at 1 MHz maximum
 • clock polarity is HIGH
 • clock phase is HIGH
 • byte codification is 8 bits MSB
View Obradoiro_IoT.md

Dende o Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia (CNTG) da Consellería de Economía, Emprego e Industria, da man de Cisco e do seu Premier+ Partner en España, PUE, propoñémoslle un obradoiro online de introdución ao Internet das cousas.

O Internet das cousas (IdC) reúne ás persoas, os procesos, os datos e os obxectos para lograr que as conexións en rede sexan máis relevantes e valiosas que nunca mediante a transformación da información en accións que, á súa vez, crean novas funcionalidades, mellores experiencias e oportunidades económicas sen precedentes para empresas, persoas e países.

O temario do obradoiro será o seguinte:

 • Descubra como a transformación dixital converte a información en acción para xerar oportunidades económicas sen precedentes.
 • Comprenda como o IdC une a tecnoloxía operativa cos sistemas da tecnoloxía da información.
 • Descubra como se transforman os procesos empresariais para avaliar e resolver os problemas.
View attiny2313_pwm.cpp
void init_pwm() {
// outputs
DDRB |= (1 << 2); // PB2
DDRD |= (1 << 5); // PD5
// Waveform Generation Mode to Fast PWM (WGM0[0:2]=7)
View spi_test_speed.lua
-- clock_div: SPI clock divider, f(SPI) = 80 MHz / clock_div
function spi_test(clock_div)
spi.setup(1, spi.MASTER, spi.CPOL_HIGH, spi.CPHA_HIGH, 8, clock_div, spi.FULLDUPLEX)
for n=0,256 do
r = { spi.send(1, n) }
--print(n, r[2])
if n > 0 and ((n-1)*2) % 256 ~= r[2] then print("ERROR!") ; return end
View attiny2313_blink.cpp