Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
servo error on build
20:10 $ ./mach build --dev -v
rustup run --install nightly-2018-01-27 cargo build --manifest-path /Users/rob/Documents/git/servo/ports/servo/Cargo.toml -v
Fresh memoffset v0.2.1
Fresh traitobject v0.1.0
Fresh termcolor v0.3.6
Fresh binary-space-partition v0.1.2
Fresh histogram v0.6.8
Fresh precomputed-hash v0.1.1
Fresh dtoa v0.4.1
Fresh num-traits v0.1.37
Fresh sig v0.1.1
Fresh block v0.1.6
Fresh procedural-masquerade v0.1.2
Fresh fnv v1.0.5
Fresh cc v1.0.5
Fresh swapper v0.1.0
Fresh regex-syntax v0.4.1
Fresh foreign-types-shared v0.1.1
Fresh libc v0.2.39
Fresh antidote v1.0.0
Fresh lzw v0.10.0
Fresh khronos_api v2.1.0
Fresh half v1.0.0
Fresh unicode-normalization v0.1.5
Fresh ref_filter_map v1.0.1
Fresh typeable v0.1.2
Fresh stable_deref_trait v1.0.0
Fresh lazycell v0.6.0
Fresh bitflags v0.9.1
Fresh rustc-serialize v0.3.24
Fresh matches v0.1.4
Fresh slab v0.3.0
Fresh dom_struct v0.0.1 (file:///Users/rob/Documents/git/servo/components/dom_struct)
Fresh mp3-metadata v0.3.0
Fresh unicode-xid v0.0.4
Fresh atomic_refcell v0.1.0
Fresh percent-encoding v1.0.0
Fresh httparse v1.2.1
Fresh siphasher v0.2.2
Fresh unicode-xid v0.1.0
Fresh script_plugins v0.0.1 (file:///Users/rob/Documents/git/servo/components/script_plugins)
Fresh size_of_test v0.0.1 (file:///Users/rob/Documents/git/servo/components/size_of_test)
Fresh safemem v0.2.0
Fresh void v1.0.2
Fresh ident_case v1.0.0
Fresh xi-unicode v0.1.0
Fresh string_cache_shared v0.3.0
Fresh unicode-segmentation v1.2.0
Fresh lazy_static v1.0.0
Fresh bitreader v0.3.0
Fresh leak v0.1.2
Fresh semver v0.1.20
Fresh mac v0.1.1
Fresh pkg-config v0.3.9
Fresh mitochondria v1.1.2
Fresh simd v0.2.0
Fresh nodrop v0.1.12
Fresh bitflags v1.0.0
Fresh getopts v0.2.14
Fresh sha1 v0.2.0
Fresh either v1.1.0
Fresh cfg-if v0.1.2
Fresh color_quant v1.0.0
Fresh signpost v0.1.0 (https://github.com/pcwalton/signpost.git#7ed71250)
Fresh same-file v0.1.3
Fresh alloc-no-stdlib v1.2.0
Fresh quick-error v1.2.1
Fresh ref_slice v1.1.1
Fresh scoped_threadpool v0.1.7
Fresh smallvec v0.6.0
Fresh language-tags v0.2.2
Fresh adler32 v1.0.0
Fresh threadpool v1.3.2
Fresh scopeguard v0.3.2
Fresh rustc-demangle v0.1.4
Fresh smallbitvec v1.0.6
Fresh byteorder v1.2.1
Fresh itoa v0.3.1
Fresh quote v0.3.15
Fresh thread_profiler v0.1.3
Fresh utf8-ranges v1.0.0
Fresh dtoa-short v0.3.0
Fresh enum_primitive v0.1.1
Fresh num-integer v0.1.34
Fresh cmake v0.1.29
Fresh foreign-types v0.3.2
Fresh time v0.1.37
Fresh iovec v0.1.2
Fresh num_cpus v1.4.0
Fresh thread-id v3.1.0
Fresh atty v0.2.3
Fresh hashglobe v0.1.0 (file:///Users/rob/Documents/git/servo/components/hashglobe)
Fresh memchr v1.0.1
Fresh rand v0.4.2
Fresh malloc_buf v0.0.6
Compiling osmesa-src v17.3.1-devel (https://github.com/servo/osmesa-src#6d23daed)
Fresh owning_ref v0.3.3
Fresh blurmock v0.1.2
Running `/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/build/osmesa-src-4753882146814d65/build-script-build`
Fresh utf-8 v0.7.1
Fresh synom v0.11.3
Fresh proc-macro2 v0.2.2
Fresh script_plugins_tests v0.0.1 (file:///Users/rob/Documents/git/servo/tests/unit/script_plugins)
Fresh unreachable v0.1.1
Fresh shared_library v0.1.8
Fresh leaky-cow v0.1.1
Fresh rustc_version v0.1.7
Fresh arrayvec v0.4.6
Fresh servo_arc v0.1.1 (file:///Users/rob/Documents/git/servo/components/servo_arc)
Fresh xml-rs v0.7.0
Fresh itertools v0.7.6
Fresh log v0.4.1
Fresh encoding_rs v0.7.1
Fresh net2 v0.2.29
Fresh crossbeam-utils v0.2.2
Fresh gif v0.9.1
Fresh walkdir v1.0.7
Fresh brotli-decompressor v1.1.1
Fresh humantime v1.1.1
Fresh inflate v0.3.3
Fresh backtrace v0.3.2
Fresh deflate v0.7.5
Fresh mp4parse v0.9.1
Fresh base64 v0.6.0
Fresh ogg v0.5.0
Fresh fxhash v0.2.1
Fresh num-iter v0.1.33
Fresh num-rational v0.1.36
Fresh cookie v0.10.1
Fresh bytes v0.4.6
Fresh fallible v0.0.1 (file:///Users/rob/Documents/git/servo/components/fallible)
Fresh aho-corasick v0.6.3
Fresh rand v0.3.22
Fresh parking_lot_core v0.2.13
Fresh objc v0.2.2
Fresh core-foundation-sys v0.5.1
Fresh syn v0.11.11
Fresh quote v0.4.2
Fresh ordered-float v0.4.0
Fresh thread_local v0.3.3
Fresh debug_unreachable v0.1.1
Fresh osmesa-sys v0.1.2
Fresh immeta v0.3.6
Fresh uluru v0.2.0
Fresh gl_generator v0.9.0
Fresh log v0.3.9
Fresh crossbeam-epoch v0.3.1
Fresh brotli v1.1.2
Fresh ogg_metadata v0.4.1
Fresh png v0.11.0
Fresh num v0.1.37
Fresh tinyfiledialogs v3.3.5
Fresh miniz-sys v0.1.10
Fresh mozangle v0.1.6
Fresh libloading v0.5.0
Fresh task_info v0.0.1 (file:///Users/rob/Documents/git/servo/support/rust-task_info)
Fresh jemalloc-sys v0.1.4
Fresh parking_lot v0.5.4
Fresh objc_id v0.1.0
Fresh blurmac v0.1.0 (https://github.com/servo/devices#1069d67c)
Fresh core-foundation v0.5.1
Fresh serde_derive_internals v0.19.0
Fresh syn v0.12.12
Fresh regex v0.2.2
Fresh futf v0.1.3
Fresh openssl-sys v0.9.27
Fresh libz-sys v1.0.18
Fresh mime v0.2.4
Fresh mio v0.6.12
Fresh gaol v0.0.1 (https://github.com/servo/gaol#227ff0ba)
Fresh crossbeam-deque v0.2.0
Fresh audio-video-metadata v0.1.6
Fresh chrono v0.4.0
Fresh flate2 v1.0.1
Fresh expat-sys v2.1.5
Fresh harfbuzz-sys v0.1.15
Fresh fontsan v0.4.0 (https://github.com/servo/fontsan#29e879c8)
Fresh heartbeats-simple-sys v0.4.1
Fresh jemallocator v0.1.4
Fresh objc-foundation v0.1.1
Fresh device v0.0.1 (https://github.com/servo/devices#1069d67c)
Fresh core-graphics v0.13.0
Fresh serde_derive v1.0.27
Fresh darling_core v0.3.0
Fresh synstructure v0.7.0
Fresh domobject_derive v0.0.1 (file:///Users/rob/Documents/git/servo/components/domobject_derive)
Fresh env_logger v0.5.6
Fresh tendril v0.4.0
Fresh unicase v1.4.0
Fresh openssl v0.9.24
Fresh mozjs_sys v0.50.1
Fresh rayon-core v1.4.0
Fresh unicode-script v0.1.1
Fresh heartbeats-simple v0.4.0
Fresh servo_allocator v0.0.1 (file:///Users/rob/Documents/git/servo/components/allocator)
Fresh clipboard v0.4.6
Fresh core-text v9.2.0
Fresh cocoa v0.14.0
Fresh serde v1.0.27
Fresh darling_macro v0.3.0
Fresh malloc_size_of_derive v0.0.1 (file:///Users/rob/Documents/git/servo/components/malloc_size_of_derive)
Fresh deny_public_fields v0.0.1 (file:///Users/rob/Documents/git/servo/components/deny_public_fields)
Fresh jstraceable_derive v0.0.1 (file:///Users/rob/Documents/git/servo/components/jstraceable_derive)
Fresh phf_shared v0.7.21
Fresh mozjs v0.6.0
Fresh gleam v0.4.29
Fresh rayon v1.0.0
Fresh winit v0.11.2
Fresh nonzero v0.0.1 (file:///Users/rob/Documents/git/servo/components/nonzero)
Fresh uuid v0.6.2
Fresh bincode v1.0.0
Fresh euclid v0.17.2
Fresh serde_bytes v0.10.0
Fresh ron v0.1.7
Fresh rust-webvr-api v0.9.2
Fresh unicode-bidi v0.3.3
Fresh serde_json v1.0.2
Fresh app_units v0.6.1
Fresh toml v0.4.5
Fresh darling v0.3.0
Fresh deny_public_fields_tests v0.0.1 (file:///Users/rob/Documents/git/servo/tests/unit/deny_public_fields)
Fresh caseless v0.2.0
Fresh phf_generator v0.7.21
Fresh phf v0.7.21
Fresh cgl v0.2.1
Fresh jpeg-decoder v0.1.14
Fresh servo_remutex v0.0.1 (file:///Users/rob/Documents/git/servo/components/remutex)
Fresh servo_rand v0.0.1 (file:///Users/rob/Documents/git/servo/components/rand)
Fresh ipc-channel v0.10.0
Fresh plane-split v0.8.0
Fresh rust-webvr v0.9.10
Fresh idna v0.1.4
Fresh style_derive v0.0.1 (file:///Users/rob/Documents/git/servo/components/style_derive)
Fresh string_cache_codegen v0.4.0
Fresh phf_codegen v0.7.21
Fresh io-surface v0.9.0
Fresh glutin v0.13.1
Fresh offscreen_gl_context v0.15.1
Fresh image v0.18.0
Fresh webrender_api v0.57.0 (https://github.com/servo/webrender#53750b8b)
Fresh url v1.6.0
Fresh cssparser-macros v0.3.0
Fresh servo-skia v0.30000013.1
Fresh webrender v0.57.0 (https://github.com/servo/webrender#53750b8b)
Fresh ws v0.7.3
Fresh url_serde v0.2.0
Fresh hyper v0.10.13
Fresh cssparser v0.23.2
Fresh azure v0.28.0 (https://github.com/servo/rust-azure#29f0c063)
Fresh debugger v0.0.1 (file:///Users/rob/Documents/git/servo/components/debugger)
Fresh webdriver v0.33.0
Fresh servo-websocket v0.21.0
Fresh influent v0.4.0
Fresh hyper-openssl v0.2.6
Fresh hyper_serde v0.8.0
Fresh string_cache v0.7.1
Fresh selectors v0.19.0 (file:///Users/rob/Documents/git/servo/components/selectors)
Fresh mime_guess v1.8.1
Fresh servo_atoms v0.0.1 (file:///Users/rob/Documents/git/servo/components/atoms)
Fresh markup5ever v0.7.1
Fresh html5ever v0.22.0
Fresh xml5ever v0.12.0
Fresh malloc_size_of v0.0.1 (file:///Users/rob/Documents/git/servo/components/malloc_size_of)
Fresh servo_url v0.0.1 (file:///Users/rob/Documents/git/servo/components/url)
Fresh range v0.0.1 (file:///Users/rob/Documents/git/servo/components/range)
Fresh style_traits v0.0.1 (file:///Users/rob/Documents/git/servo/components/style_traits)
Fresh msg v0.0.1 (file:///Users/rob/Documents/git/servo/components/msg)
Fresh malloc_size_of_tests v0.0.1 (file:///Users/rob/Documents/git/servo/tests/unit/malloc_size_of)
Fresh gfx_traits v0.0.1 (file:///Users/rob/Documents/git/servo/components/gfx_traits)
Fresh servo_geometry v0.0.1 (file:///Users/rob/Documents/git/servo/components/geometry)
Fresh devtools_traits v0.0.1 (file:///Users/rob/Documents/git/servo/components/devtools_traits)
Fresh webvr_traits v0.0.1 (file:///Users/rob/Documents/git/servo/components/webvr_traits)
Fresh servo_config v0.0.1 (file:///Users/rob/Documents/git/servo/components/config)
Fresh devtools v0.0.1 (file:///Users/rob/Documents/git/servo/components/devtools)
Fresh bluetooth_traits v0.0.1 (file:///Users/rob/Documents/git/servo/components/bluetooth_traits)
Fresh canvas_traits v0.0.1 (file:///Users/rob/Documents/git/servo/components/canvas_traits)
Fresh profile_traits v0.0.1 (file:///Users/rob/Documents/git/servo/components/profile_traits)
Fresh net_traits v0.0.1 (file:///Users/rob/Documents/git/servo/components/net_traits)
Fresh style v0.0.1 (file:///Users/rob/Documents/git/servo/components/style)
Fresh bluetooth v0.0.1 (file:///Users/rob/Documents/git/servo/components/bluetooth)
Fresh profile v0.0.1 (file:///Users/rob/Documents/git/servo/components/profile)
Fresh script_traits v0.0.1 (file:///Users/rob/Documents/git/servo/components/script_traits)
Fresh net v0.0.1 (file:///Users/rob/Documents/git/servo/components/net)
Fresh style_tests v0.0.1 (file:///Users/rob/Documents/git/servo/tests/unit/style)
Fresh gfx v0.0.1 (file:///Users/rob/Documents/git/servo/components/gfx)
Fresh profile_tests v0.0.1 (file:///Users/rob/Documents/git/servo/tests/unit/profile)
Fresh metrics v0.0.1 (file:///Users/rob/Documents/git/servo/components/metrics)
Fresh webvr v0.0.1 (file:///Users/rob/Documents/git/servo/components/webvr)
Fresh compositing v0.0.1 (file:///Users/rob/Documents/git/servo/components/compositing)
Fresh webdriver_server v0.0.1 (file:///Users/rob/Documents/git/servo/components/webdriver_server)
Fresh layout_traits v0.0.1 (file:///Users/rob/Documents/git/servo/components/layout_traits)
Fresh script_layout_interface v0.0.1 (file:///Users/rob/Documents/git/servo/components/script_layout_interface)
Fresh metrics_tests v0.0.1 (file:///Users/rob/Documents/git/servo/tests/unit/metrics)
Fresh canvas v0.0.1 (file:///Users/rob/Documents/git/servo/components/canvas)
Compiling script v0.0.1 (file:///Users/rob/Documents/git/servo/components/script)
Fresh layout v0.0.1 (file:///Users/rob/Documents/git/servo/components/layout)
Compiling constellation v0.0.1 (file:///Users/rob/Documents/git/servo/components/constellation)
Running `rustc --crate-name script components/script/lib.rs --crate-type lib --emit=dep-info,link -C debuginfo=2 --cfg 'feature="default"' --cfg 'feature="script_plugins"' --cfg 'feature="servo_allocator"' --cfg 'feature="unrooted_must_root_lint"' --cfg 'feature="unstable"' -C metadata=a6442f63bdbe2054 -C extra-filename=-a6442f63bdbe2054 --out-dir /Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps -C incremental=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/incremental -L dependency=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps --extern servo_arc=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libservo_arc-b6eae7f9469b6fac.rlib --extern script_layout_interface=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libscript_layout_interface-f72511e700808fd6.rlib --extern fnv=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libfnv-fa179ff9a31dc273.rlib --extern gleam=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libgleam-e05f85f84ff07628.rlib --extern hyper_serde=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libhyper_serde-cd0f75ba9da674f8.rlib --extern image=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libimage-5e96f3c9c258c6c3.rlib --extern lazy_static=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/liblazy_static-110ec3f673b0b273.rlib --extern net_traits=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libnet_traits-cf2d42bdee5b341a.rlib --extern caseless=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libcaseless-b00da90fd2fefafb.rlib --extern servo_rand=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libservo_rand-46fedbb041d7c71a.rlib --extern profile_traits=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libprofile_traits-ff3b6bfe75042f31.rlib --extern selectors=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libselectors-0d9b65a9c71355dc.rlib --extern time=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libtime-a7f1e3f0a964bac8.rlib --extern dom_struct=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libdom_struct-e42544082462e662.dylib --extern chrono=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libchrono-568d6502905c90b2.rlib --extern hyper=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libhyper-95cccd71405ee88e.rlib --extern servo_url=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libservo_url-20542907620639d5.rlib --extern webvr_traits=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libwebvr_traits-c825785173cb04bb.rlib --extern mitochondria=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libmitochondria-9932e93abe96cb39.rlib --extern mime=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libmime-d3a529eabbb31d94.rlib --extern smallvec=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libsmallvec-e7c5f2bfb3a55a16.rlib --extern deny_public_fields=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libdeny_public_fields-7b1aebdc4afff990.dylib --extern jstraceable_derive=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libjstraceable_derive-1e2cafa17b129a0c.dylib --extern ipc_channel=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libipc_channel-f043bcc1cb785057.rlib --extern regex=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libregex-0de5eb9d307a25f3.rlib --extern phf=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libphf-3cb05fceb428dd92.rlib --extern unicode_segmentation=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libunicode_segmentation-0d7f3d717ccea379.rlib --extern msg=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libmsg-966e267d486f6027.rlib --extern utf8=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libutf8-5e46e034148793ea.rlib --extern bluetooth_traits=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libbluetooth_traits-27c61fda588adba7.rlib --extern mime_guess=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libmime_guess-716d5d9f636104e0.rlib --extern html5ever=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libhtml5ever-637b6f4d018af5fe.rlib --extern servo_geometry=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libservo_geometry-e7cf350884557b78.rlib --extern byteorder=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libbyteorder-1415733e7c4191f9.rlib --extern num_traits=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libnum_traits-da7032b5fd0ab413.rlib --extern script_traits=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libscript_traits-06fdcacb8d1e4e5f.rlib --extern serde_bytes=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libserde_bytes-3312687185eca337.rlib --extern tinyfiledialogs=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libtinyfiledialogs-eabe20de8f73da06.rlib --extern servo_atoms=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libservo_atoms-abeb632fef7ef1d6.rlib --extern mozjs=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libmozjs-a6f6c1301d2162ea.rlib --extern metrics=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libmetrics-2fe09b0d2779c2a1.rlib --extern ref_slice=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libref_slice-b713fd121cda1c44.rlib --extern webrender_api=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libwebrender_api-ef3b2bb476cb8a77.rlib --extern canvas_traits=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libcanvas_traits-d37ebfba568c5b15.rlib --extern cookie=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libcookie-fc0dc983c1b05bd0.rlib --extern uuid=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libuuid-afffff659331b952.rlib --extern url=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/liburl-0d99377f68c3906f.rlib --extern swapper=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libswapper-cdee6eabd2bf028a.rlib --extern log=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/liblog-3a75ccb2277a0295.rlib --extern libc=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/liblibc-5d08cf389d982738.rlib --extern devtools_traits=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libdevtools_traits-c746842f776d92e2.rlib --extern parking_lot=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libparking_lot-d8f18c5a141df5f8.rlib --extern serde=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libserde-9b71e6a668f8cd73.rlib --extern servo_allocator=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libservo_allocator-b49df50b1e01b0c3.rlib --extern base64=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libbase64-bc89a5facc182630.rlib --extern servo_config=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libservo_config-a8edb1079171137a.rlib --extern encoding_rs=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libencoding_rs-6b9e8d06988c8fbf.rlib --extern ref_filter_map=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libref_filter_map-f2758b374521be40.rlib --extern domobject_derive=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libdomobject_derive-00b52c2851c224f8.dylib --extern style_traits=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libstyle_traits-dbd24dbe4258a5ef.rlib --extern bitflags=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libbitflags-03b84e314582ae5d.rlib --extern script_plugins=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libscript_plugins.dylib --extern malloc_size_of_derive=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libmalloc_size_of_derive-108964bb034595ce.dylib --extern euclid=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libeuclid-54a550a46e042c54.rlib --extern itertools=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libitertools-71f822842934e0af.rlib --extern app_units=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libapp_units-aa1c825757f26b67.rlib --extern offscreen_gl_context=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/liboffscreen_gl_context-56f0b27d1153a311.rlib --extern xml5ever=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libxml5ever-26f1459c0fffcffd.rlib --extern half=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libhalf-d4484f13b6900849.rlib --extern cssparser=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libcssparser-dbf5faf86e37ce6a.rlib --extern style=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libstyle-531cd93b659fdc24.rlib --extern audio_video_metadata=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libaudio_video_metadata-b764f17b3277d3ae.rlib --extern malloc_size_of=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libmalloc_size_of-92d4cf03d59eb644.rlib --extern mozangle=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libmozangle-448ef36d53c00f14.rlib -W unused-extern-crates -L native=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/build/mozjs-f04dbbf460eab724/out/lib -L native=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/build/mozjs_sys-38f79175f6c21d34/out/js/src -L native=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/build/mozangle-1a810cd548576d6a/out -L native=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/build/jemalloc-sys-b68c86977ea411d3/out/build/lib -L native=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/build/tinyfiledialogs-9772c0b0a55f9f51/out`
Running `rustc --crate-name constellation components/constellation/lib.rs --crate-type lib --emit=dep-info,link -C debuginfo=2 -C metadata=e02626cd23ebe2e7 -C extra-filename=-e02626cd23ebe2e7 --out-dir /Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps -C incremental=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/incremental -L dependency=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps --extern ipc_channel=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libipc_channel-f043bcc1cb785057.rlib --extern webrender_api=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libwebrender_api-ef3b2bb476cb8a77.rlib --extern clipboard=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libclipboard-08f0bcf170fb64c2.rlib --extern bluetooth_traits=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libbluetooth_traits-27c61fda588adba7.rlib --extern net=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libnet-73161ee0d2d8f7b7.rlib --extern servo_url=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libservo_url-20542907620639d5.rlib --extern canvas=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libcanvas-c8fcd9e82f4a7be5.rlib --extern log=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/liblog-3a75ccb2277a0295.rlib --extern gfx=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libgfx-836d951f6716b48c.rlib --extern layout_traits=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/liblayout_traits-15d980fe7352c036.rlib --extern debugger=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libdebugger-ede5e5a2a2819f24.rlib --extern backtrace=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libbacktrace-81ed1b86302fd030.rlib --extern serde=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libserde-9b71e6a668f8cd73.rlib --extern devtools_traits=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libdevtools_traits-c746842f776d92e2.rlib --extern itertools=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libitertools-71f822842934e0af.rlib --extern canvas_traits=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libcanvas_traits-d37ebfba568c5b15.rlib --extern msg=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libmsg-966e267d486f6027.rlib --extern script_traits=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libscript_traits-06fdcacb8d1e4e5f.rlib --extern servo_rand=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libservo_rand-46fedbb041d7c71a.rlib --extern euclid=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libeuclid-54a550a46e042c54.rlib --extern style_traits=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libstyle_traits-dbd24dbe4258a5ef.rlib --extern servo_config=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libservo_config-a8edb1079171137a.rlib --extern net_traits=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libnet_traits-cf2d42bdee5b341a.rlib --extern compositing=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libcompositing-a9aea22950b8318c.rlib --extern servo_remutex=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libservo_remutex-2de58f109396172d.rlib --extern gaol=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libgaol-f3f28ecaf3d93129.rlib --extern metrics=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libmetrics-2fe09b0d2779c2a1.rlib --extern webvr_traits=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libwebvr_traits-c825785173cb04bb.rlib --extern profile_traits=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libprofile_traits-ff3b6bfe75042f31.rlib --extern gfx_traits=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libgfx_traits-5c6a2dc4650414d8.rlib --extern hyper=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/deps/libhyper-95cccd71405ee88e.rlib -W unused-extern-crates -L native=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/build/mozjs-f04dbbf460eab724/out/lib -L native=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/build/mozjs_sys-38f79175f6c21d34/out/js/src -L native=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/build/azure-c3c3b8d2d3bf83c9/out/lib -L native=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/build/servo-skia-319bf07160959bfa/out/lib -L native=/opt/local/lib -L native=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/build/fontsan-c6aae73025386fc1/out/lib -L native=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/build/miniz-sys-be23e2843f382ec6/out -L native=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/build/harfbuzz-sys-d12cc4ea158fb54d/out/lib -L native=/usr/local/opt/openssl/lib -L native=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/build/jemalloc-sys-b68c86977ea411d3/out/build/lib -L native=/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/build/tinyfiledialogs-9772c0b0a55f9f51/out`
error: failed to run custom build command for `osmesa-src v17.3.1-devel (https://github.com/servo/osmesa-src#6d23daed)`
process didn't exit successfully: `/Users/rob/Documents/git/servo/target/debug/build/osmesa-src-4753882146814d65/build-script-build` (exit code: 101)
--- stdout
running: "touch" "configure.ac" "aclocal.m4" "configure" "Makefile.am" "Makefile.in" "src/compiler/glsl/glcpp/glcpp-lex.c" "src/mesa/program/lex.yy.c" "src/compiler/glsl/glcpp/glcpp-parse.c" "src/compiler/glsl/glsl_parser.cpp" "src/mesa/program/program_parse.tab.c" "src/compiler/glsl/glsl_lexer.cpp"
running: "/Users/rob/.cargo/git/checkouts/osmesa-src-bf84ce2b80210dd7/6d23dae/mesa-src/configure" "--disable-dri" "--disable-driglx-direct" "--disable-dri3" "--disable-egl" "--disable-gbm" "--disable-gles1" "--disable-gles2" "--disable-glx" "--with-platforms=" "--enable-gallium-osmesa" "--with-gallium-drivers=swrast"
checking build system type... x86_64-apple-darwin17.4.0
checking host system type... x86_64-apple-darwin17.4.0
checking target system type... x86_64-apple-darwin17.4.0
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for a thread-safe mkdir -p... /Users/rob/.cargo/git/checkouts/osmesa-src-bf84ce2b80210dd7/6d23dae/mesa-src/bin/install-sh -c -d
checking for gawk... no
checking for mawk... no
checking for nawk... no
checking for awk... awk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking whether make supports nested variables... yes
checking whether UID '503' is supported by ustar format... yes
checking whether GID '20' is supported by ustar format... yes
checking how to create a ustar tar archive... gnutar
checking whether make supports nested variables... (cached) yes
checking for style of include used by make... GNU
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler works... yes
checking for C compiler default output file name... a.out
checking for suffix of executables...
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking whether gcc understands -c and -o together... yes
checking dependency style of gcc... gcc3
checking for ar... ar
checking the archiver (ar) interface... ar
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for gcc... (cached) gcc
checking whether we are using the GNU C compiler... (cached) yes
checking whether gcc accepts -g... (cached) yes
checking for gcc option to accept ISO C89... (cached) none needed
checking whether gcc understands -c and -o together... (cached) yes
checking dependency style of gcc... (cached) gcc3
checking for g++... g++
checking whether we are using the GNU C++ compiler... yes
checking whether g++ accepts -g... yes
checking dependency style of g++... gcc3
checking dependency style of gcc... gcc3
checking for GNU make... make
checking for python2.7... python2.7
checking for a sed that does not truncate output... /usr/bin/sed
checking for special C compiler options needed for large files... no
checking for _FILE_OFFSET_BITS value needed for large files... no
checking how to print strings... printf
checking for a sed that does not truncate output... (cached) /usr/bin/sed
checking for grep that handles long lines and -e... /usr/bin/grep
checking for egrep... /usr/bin/grep -E
checking for fgrep... /usr/bin/grep -F
checking for ld used by gcc... /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/ld
checking if the linker (/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/ld) is GNU ld... no
checking for BSD- or MS-compatible name lister (nm)... /usr/bin/nm -B
checking the name lister (/usr/bin/nm -B) interface... BSD nm
checking whether ln -s works... yes
checking the maximum length of command line arguments... 196608
checking how to convert x86_64-apple-darwin17.4.0 file names to x86_64-apple-darwin17.4.0 format... func_convert_file_noop
checking how to convert x86_64-apple-darwin17.4.0 file names to toolchain format... func_convert_file_noop
checking for /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/ld option to reload object files... -r
checking for objdump... objdump
checking how to recognize dependent libraries... pass_all
checking for dlltool... no
checking how to associate runtime and link libraries... printf %s\n
checking for archiver @FILE support... no
checking for strip... strip
checking for ranlib... ranlib
checking command to parse /usr/bin/nm -B output from gcc object... ok
checking for sysroot... no
checking for a working dd... /bin/dd
checking how to truncate binary pipes... /bin/dd bs=4096 count=1
checking for mt... no
checking if : is a manifest tool... no
checking for dsymutil... dsymutil
checking for nmedit... nmedit
checking for lipo... lipo
checking for otool... otool
checking for otool64... no
checking for -single_module linker flag... yes
checking for -exported_symbols_list linker flag... yes
checking for -force_load linker flag... yes
checking for ANSI C header files... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking for dlfcn.h... yes
checking for objdir... .libs
checking if gcc supports -fno-rtti -fno-exceptions... yes
checking for gcc option to produce PIC... -fno-common -DPIC
checking if gcc PIC flag -fno-common -DPIC works... yes
checking if gcc static flag -static works... no
checking if gcc supports -c -o file.o... yes
checking if gcc supports -c -o file.o... (cached) yes
checking whether the gcc linker (/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/ld) supports shared libraries... yes
checking dynamic linker characteristics... darwin17.4.0 dyld
checking how to hardcode library paths into programs... immediate
checking whether stripping libraries is possible... yes
checking if libtool supports shared libraries... yes
checking whether to build shared libraries... yes
checking whether to build static libraries... no
checking how to run the C++ preprocessor... g++ -E
checking for ld used by g++... /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/ld
checking if the linker (/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/ld) is GNU ld... no
checking whether the g++ linker (/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/ld) supports shared libraries... yes
checking for g++ option to produce PIC... -fno-common -DPIC
checking if g++ PIC flag -fno-common -DPIC works... yes
checking if g++ static flag -static works... no
checking if g++ supports -c -o file.o... yes
checking if g++ supports -c -o file.o... (cached) yes
checking whether the g++ linker (/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/ld) supports shared libraries... yes
checking dynamic linker characteristics... darwin17.4.0 dyld
checking how to hardcode library paths into programs... immediate
checking for rm... rm -f
checking for bison... bison -y
checking if bison is the parser generator... no
checking for flex... flex
checking lex output file root... lex.yy
checking lex library... none needed
checking whether yytext is a pointer... no
checking if flex is the lexer generator... yes
checking for indent... indent
checking if module mako in python is installed... no
checking if compiling with clang... yes
checking whether __SUNPRO_C is declared... no
checking for __builtin_bswap32... yes
checking for __builtin_bswap64... yes
checking for __builtin_clz... yes
checking for __builtin_clzll... yes
checking for __builtin_ctz... yes
checking for __builtin_expect... yes
checking for __builtin_ffs... yes
checking for __builtin_ffsll... yes
checking for __builtin_popcount... yes
checking for __builtin_popcountll... yes
checking for __builtin_unreachable... yes
checking for __attribute__((const))... yes
checking for __attribute__((flatten))... yes
checking for __attribute__((format))... yes
checking for __attribute__((malloc))... yes
checking for __attribute__((packed))... yes
checking for __attribute__((pure))... yes
checking for __attribute__((returns_nonnull))... yes
checking for __attribute__((unused))... yes
checking for __attribute__((visibility))... no
checking for __attribute__((warn_unused_result))... yes
checking for __attribute__((weak))... yes
checking for __attribute__((alias))... no
checking for pkg-config... /opt/local/bin/pkg-config
checking pkg-config is at least version 0.9.0... yes
checking whether C compiler accepts -Wall... yes
checking whether C compiler accepts -Werror=implicit-function-declaration... yes
checking whether C compiler accepts -Werror=missing-prototypes... yes
checking whether C compiler accepts -Wmissing-prototypes... yes
checking whether C compiler accepts -fno-math-errno... yes
checking whether C compiler accepts -fno-trapping-math... yes
checking whether C compiler accepts -fvisibility=hidden... yes
checking whether C++ compiler accepts -Wall... yes
checking whether C++ compiler accepts -fno-math-errno... yes
checking whether C++ compiler accepts -fno-trapping-math... yes
checking whether C++ compiler accepts -fvisibility=hidden... yes
checking whether C compiler accepts -Werror=pointer-arith... yes
checking whether C compiler accepts -Werror=vla... yes
checking whether C++ compiler accepts -Werror=pointer-arith... yes
checking whether C++ compiler accepts -Werror=vla... yes
checking whether C compiler accepts -Wno-override-init... yes
checking whether C compiler accepts -Wno-initializer-overrides... yes
checking whether -latomic is needed... no
checking whether __sync_add_and_fetch_8 is supported... yes
checking whether byte ordering is bigendian... no
checking whether gcc supports -mpower8-vector... no
checking if ld supports -Bsymbolic... no
checking whether ld supports --gc-sections... no
checking if the linker supports version-scripts... no
checking if the linker supports --dynamic-list... no
checking whether to enable assembly... no, platform not supported
checking whether sys/types.h defines makedev... yes
checking xlocale.h usability... yes
checking xlocale.h presence... yes
checking for xlocale.h... yes
checking sys/sysctl.h usability... yes
checking sys/sysctl.h presence... yes
checking for sys/sysctl.h... yes
checking for strtof... yes
checking for mkostemp... yes
checking whether strtod has locale support... no
checking for dlopen... yes
checking for dladdr... yes
checking for dl_iterate_phdr... no
checking for posix_memalign... yes
checking for ZLIB... yes
checking whether pthreads work with -pthread... yes
checking for joinable pthread attribute... PTHREAD_CREATE_JOINABLE
checking if more special flags are required for pthreads... -D_THREAD_SAFE
checking for PTHREAD_PRIO_INHERIT... yes
checking for LIBELF... no
checking for elf_memory in -lelf... no
checking for llvm-config... /Users/rob/emsdk-portable/clang/fastcomp/build_incoming_64/bin/llvm-config
checking for LIBDRM... no
checking for WAYLAND_SCANNER... no
checking for wayland-scanner... :
checking for EXPAT... yes
--- stderr
indent: Command line: unknown parameter "--version"
No module named mako
/Users/rob/.cargo/git/checkouts/osmesa-src-bf84ce2b80210dd7/6d23dae/mesa-src/configure: line 23065: test: : integer expression expected
/Users/rob/.cargo/git/checkouts/osmesa-src-bf84ce2b80210dd7/6d23dae/mesa-src/configure: line 23071: test: : integer expression expected
configure: error: LLVM 3.3.0 or newer is required for gallium
thread 'main' panicked at 'failed with: exit code: 1', /Users/rob/.cargo/git/checkouts/osmesa-src-bf84ce2b80210dd7/6d23dae/build.rs:58:9
note: Run with `RUST_BACKTRACE=1` for a backtrace.
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.