Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@ridercz
Last active August 25, 2019 09:31
Show Gist options
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
  • Save ridercz/b9441656ab368734b0fc74b9f066dbe8 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save ridercz/b9441656ab368734b0fc74b9f066dbe8 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Outline místo Streisand

Před několika lety jsem vytvořil elektronického průvodce instalací VPN serveru založeného na projektu Streisand. Tento průvodce nebude nadále aktualizován a informace v něm jsou zastaralé. K dispozici je poslední verze z 5. 12. 2017.

Proč nepoužívat Streisand a co místo něj?

Projekt Streisand se poslední dobou poněkud rozpadá a nedoporučuji ho nadále používat. Naštěstí se objevila pro většinu případů mnohem jednodušší a praktičtější alternativa v podobě projektu Outline. Jeho cílem je umožnit vytvoření a používání vlastního VPN serveru každému, bez jakýchkoliv technických znalostí. Je primárně určen pro novináře a zpravodajství, ale může ho využívat kdokoliv.

Bezplatné online školení

Vytvořil jsem bezplatný online kurz, který obsahuje podrobný návod, jak krok za krokem nainstalovat a zkonfigurovat VPN server u cloudového poskytovatele DigitalOcean a jak nainstalovat a použít klientský software. Provoz serveru stojí $ 5 měsíčně. Součástí návodu je též kód, který vám umožní na vyzkoušení získat kredit $ 50.

Školení v systému Altairis eLearning

Školení je zdarma, ale musíte si vytvořit registraci v našem eLearningovém systému.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment