Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
http://blaszyk-jarosinski.pl/?p=49
Licencja MIT
Copyright (c) <rok><posiadacz praw autorskich>
Niniejszym gwarantuje się, bez opłat, że każda osoba, która wejdzie w posiadanie kopii tego oprogramowania i związanych z nim plików dokumentacji (dalej „Oprogramowanie”) może wprowadzać do obrotu Oprogramowanie bez żadnych ograniczeń, w tym bez ograniczeń prawa do użytkowania, kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikowania, dystrybuowania, sublicencjonowania i/lub sprzedaży kopii Oprogramowania a także zezwalania osobie, której Oprogramowanie zostało dostarczone czynienia tego samego, z zastrzeżeniem następujących warunków:
Powyższa nota zastrzegająca prawa autorskie oraz niniejsza nota zezwalająca muszą zostać włączone do wszystkich kopii lub istotnych części Oprogramowania.
Oprogramowanie jest dostarczone takim, jakie jest, bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, nie wyłączając gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonych celów a także braku wad prawnych. W żadnym przypadku twórca lub posiadacz praw autorskich nie może ponosić odpowiedzialności z tytułu roszczeń lub wyrządzonej szkody a także żadnej innej odpowiedzialności czy to wynikającej z umowy, deliktu, czy jakiejkolwiek innej podstawy powstałej w związku z oprogramowaniem lub użytkowaniem go lub wprowadzaniem go do obrotu.
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment