Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@rtomayko
Forked from seaofclouds/happy birthday, chris
Created March 13, 2011 05:09
Show Gist options
  • Save rtomayko/867884 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save rtomayko/867884 to your computer and use it in GitHub Desktop.
.__ ___. .__ __ .__ .___
| |__ _____ ______ ______ ___.__. \_ |__ |__|_______ _/ |_ | |__ __| _/_____ ___.__.
| | \ \__ \ \____ \ \____ \< | | | __ \ | |\_ __ \\ __\| | \ / __ | \__ \ < | |
| Y \ / __ \_| |_> >| |_> >\___ | | \_\ \| | | | \/ | | | Y \/ /_/ | / __ \_\___ |
|___| /(____ /| __/ | __/ / ____| |___ /|__| |__| |__| |___| /\____ | (____ // ____|
\/ \/ |__| |__| \/ \/ \/ \/ \/ \/
_____ ___ ___ ___ ___ ___
/ /::\ / /\ / /\ /__/\ /__/\ /__/| ___
/ /:/\:\ / /:/_ / /:/_ \ \:\ \ \:\ | |:| / /\
/ /:/ \:\ / /:/ /\ / /:/ /\ \ \:\ \ \:\ | |:| / /:/
/__/:/ \__\:| / /:/ /:/_ / /:/ /:/___ \ \:\ _____\__\:\ __| |:| / /:/
\ \:\ / /://__/:/ /:/ /\/__/:/ /://__/\ \__\:\/__/::::::::\/__/\_|:|____ / /::\
\ \:\ /:/ \ \:\/:/ /:/\ \:\/:/ \ \:\ / /:/\ \:\~~\~~\/\ \:\/::::://__/:/\:\
\ \:\/:/ \ \::/ /:/ \ \::/ \ \:\ /:/ \ \:\ ~~~ \ \::/~~~~ \__\/ \:\
\ \::/ \ \:\/:/ \ \:\ \ \:\/:/ \ \:\ \ \:\ \ \:\
\__\/ \ \::/ \ \:\ \ \::/ \ \:\ \ \:\ \__\/
\__\/ \__\/ \__\/ \__\/ \__\/
....................................................................................................
....................................,=+7$~::..~.....................................................
.................................:I7IZ$OO8==+,~,.:..................................................
.............................+I?$7IOZO8DNZO8$ZDZ:.~.................................................
............................?I7$Z$$ZZOOZ8Z88OZ?87?Z,,...............................................
............................$OZDO$$ZZ$77OOOZZODZ$OD77?,.............................................
...........................,O8D8OZ8Z$OOZ$ZO77O8Z$Z88O=..............................................
...........................78O88888ZZO88$7~+$N8O$OO=?II,............................................
...........................88OOO88O8ZZO$ZZZ?IZ8777O?+~~~~...........................................
........................O~.8DOO8Z88OO7$7ZZ878O$I7?$$7,~+:~ .........................................
......................$.?I8DND8O88D8DO7778II??II7I$O$=?I=...........................................
......................ZZO88888DDODDNNOOOIZI??I$Z$7I7O$II=,~. .......................................
.....................~ZOOOD8OO8NMMNZ8$8ZO$Z7II$$$7Z$$Z87++=. .......................................
......................IZDDD8NNDDNNOZZMM8ZO$777ZZ8MI8OOZ8??+.........................................
.....................?~$8DNNDD8DOZO8$O7$$Z$7I7$$77I7$Z$8ZZI.........................................
.....................+7D888D$ZZIZZ7$777$7$$?III7III77I?887I, .......................................
....................$7ZOO877?+=+?$7?II?II77?I7$I????++IDDZ?~ .......................................
.......................7I?+===++?I7I????I77?I??7???+++7N877+........................................
.....................I+++====+IO$$?7II?II7ZOZ$ZII????I$DDD8Z=, .....................................
..................,+=~=====+?$NMNZIIZ77IIIII77$7I?II?IZNDND8?==.....................................
.................?~====+++?IZ8O8NII$OI77$77???I7I7?II78MND88ZI~.....................................
................+~~====+?IZONZZ$I7OOD7I7$OZ88DZZIIII77MMMNNDO+IINNMMMM88D...........................
...............I~~~==+I778ZOD8N8MMMM8O77777ZZZ7IIII77OMMMMNODD7NMMMMMMMMMNZ,........................
..............?=~~~==+78DONNNMMMMMMMMDZ$7II7IIII??I$8$DMMN8N8$MMMMMMMMMMMMN8?.......................
..............I~~~===I?...N8NMMMMMMMMMDO$7??++???7ONZZOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMND7......................
.............$+=~===+$....N8NDNMMMMMMMNN8$7I?I77$O8O$ZONMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMND8,....................
............++==~~~+I...MMMMMNMMMMMMMMN88D8OZOO88OZ7$$ZDNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM$=...................
............7======+$.,NMMMMMMMMMMMMMMMN8OOOOZ$$ZZ$777MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMD8? .................
...........7+==~~==?ZNMMMMMMMMMMMMMMMMMMDZ$ZOZ$Z$7777MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNDI.................
..........7++==~~==?NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMND$7$$$$777DMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNN87................
.........7?+======+IMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN$77$ZZDMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMDD?...............
........Z7?=+=====?7MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNND$..............
.......:7?++=====+INMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNDO.............
.......7??++====+?7MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMND~.............
......7I+++=====+?$MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM=:Z+MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMD=~:.............
.....$I??+++===++INMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM8?Z$O~MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN~===~:............
....,7?++++====+?7+?DMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM8MN88OOOZMMMMMMMMMMMMMMMMMMM=======~~...........
....ZI??+++====+?7I?II77NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOZZO~Z$$Z8=~,MMMMMMMMMNMMMM++=====+===~..........
...Z$I???+====++?$III7777$DMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM88O:=OZ$O$O,IMMMMMMMMNONM?+++==+++++==,. ......
...ZII?++++==+??I$III7I7$$OMMM,MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM~8OO8O88Z8ZZMMMMMMMNNO.DI?++=++==+++=~,........
..,7II???++=++??IZIIII77$ZDMM .MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMZOOO8ZZOZO~ZMMMMMMMMNO..Z??++++++++++=:........
..OII??++==++++?7ZII7I7$ZDMD ..MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM~O8O8OOOZOO8MMMMMMNMND...Z??+?+?+???++~:.......
..$II??+++++++??7Z7II7$ZD.......,MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOO$$$$M8OMMMMMMMMN8....7I??I????+?+=:,.,....
..$7???+?++++??I77I77$Z..........MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM~MM8MM8NMDNMMMMMMMNMN.....Z7III77??+===:,.....
.O7???????++??I7Z$7$ZO............MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMO8MMOM8N8MMMMMMMMMMDN.....,7I?+=~~:~~=~~:,....
.$II?????????II$Z$$Z8.............DMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.ZM:MDM8MMMMMMMNND..$I?++==~~~~~===~=~:,...
?7I?III??I?II77OOZZ8............?+??+IMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMDMMNNMNMMMMMMMD77I??++===============~:. .
Z77?IIIIIIIII7ZOOO?...........7+?=~=+=??I8MMMMMMMMMMMMM8NMN8DZ8ZZ$?????++++++========+=+=======~~,..
$7IIIIIII77Z$Z8O8, .........=?++++?========+????????+?++++====I=====~~=========+============+====~,.
$IIIIII777$ZZ888...........I+I++?+=~=======~~======+++======~=~==~=====~==========+===++==+++++++==.
ZI??II777$ZZO8O...........7+7+++==++~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~====~=======~I======++++++?++++++++,
Z7????I7$ZZOD.............$7+?===?+~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~=~~~~========++++++++?+???????????+=
.7III7$ZZZZZ..............:I?==+?+++==~=~=~~~~~~~~==+??+++=========+=++++=?++?+????????I7IIII7I7III.
..OZZ888O~.................?++??+++?===~==========+?????++?++++++?????????????IIIIII77$$$Z$ZZ888$Z..
.............................,+++IO78.=ZI????IIIIZ=. ....,,:+$$$$$Z$ZZ$...==::,.. ..................
...............................+II..................................................................
@kennethreitz
Copy link

asciimo ftmfw

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment