Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@satanowski satanowski/README.md
Last active Dec 16, 2015

Embed
What would you like to do?

Prosty skrypt do obsługi kilku fizycznych guzików, ułatwiający używanie RaspberryPi jako komputera do codziennej pracy.

Hardware

Podłączenie guzików jest banalne:

schemat

Software

Programowa obsługa jest równie "skomplikowana" co schemat: w pętli sprawdzamy, czy aby któryś port nie zmienił stanu, jeśli zmienił uruchamiamy przypisaną procedurę.

2 guziki przeznaczone są do ściszania i podgłaszania muzyki stąd obecność procedur get_mixer i set_mixer. Z nieznanych mi przyczyn amixer zwraca poziom głośności w formie 3 liczb (minimum, maximum i wartość bieżąca):

numid=1,iface=MIXER,name='Capture Volume'

; type=INTEGER,access=rw------,values=2,min=0,max=65536,step=1

: values=56210,56210

natomiast przy ustawianiu przyjmuje jedną wartość wyrażoną w procentach. Dlatego właśnie get_mixer parsuje output z amixer i przelicza go na procenty.

Efekt końcowy

pix1

pix2

pix3

#!/usr/bin/env python
import RPi.GPIO as gpio
import time,re
import subprocess as sub
# config
DELAY = 0.10
B_GREEN = 25
B_BLUE = 22
B_BLACK1 = 4
B_BLACK2 = 17
buttons = [B_GREEN, B_BLUE, B_BLACK1, B_BLACK2]
def get_mixer():
mix_state = sub.Popen(['amixer', 'cget', 'numid=1'], stdin=sub.PIPE, stdout=sub.PIPE).communicate()[0]
mix_state = mix_state.replace('\n','')
vmin, vmax, vval = re.findall('min=(-*\d+),max=(-*\d+),.*values=(-*\d+)', mix_state)[0]
vmin = 1.0 * int(vmin)
vmax = 1.0 * int(vmax)
vval = 1.0 * int(vval)
return int((vval - vmin)/(vmax - vmin)*100)
def set_mixer(vol):
cmd = ('amixer cset numid=1 %d' % vol or 50) + "%"
sub.Popen(cmd.split(), stdin=sub.PIPE, stdout=sub.PIPE).communicate()
def volumeUp():
vol = get_mixer()
if vol < 100:
set_mixer(vol + 1)
def volumeDown():
vol = get_mixer()
if vol>0:
set_mixer(vol - 1)
def Trojka():
sub.call(['trojka'])
def Blue():
sub.call(['xscreensaver-command','-lock'])
actions = {
B_GREEN : Trojka,
B_BLUE : Blue,
B_BLACK1 : volumeUp,
B_BLACK2 : volumeDown
}
gpio.setmode(gpio.BCM)
for pin in buttons:
gpio.setup(pin, gpio.IN)
while True:
prv_state = {}
cur_state = {}
for pin in buttons: prv_state[pin] = gpio.input(pin)
time.sleep(0.05) # debounce
for pin in buttons: cur_state[pin] = gpio.input(pin)
for pin in buttons:
if cur_state[pin] == 1 and prv_state[pin] == cur_state[pin]:
actions[pin]()
time.sleep(DELAY)
#!/bin/bash
PR3="program3_wma10"
PID=`ps -aef | grep $PR3 | grep -v grep | sort | head -1 | awk '{print $2}'`
if [[ $PID ]]
then
echo "No to nie gramy ..."
kill -15 $PID
else
echo "No to gramy ..."
/usr/bin/mplayer mms://stream.polskieradio.pl/$PR3 < /dev/null > /dev/null 2>&1 &
fi
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.