Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View sayuriTakeda's full-sized avatar

Sayuri sayuriTakeda

  • São Paulo - SP
View GitHub Profile
# coding=utf-8
extense = [{ '0': ' ', '1': 'cento', '2': 'duzentos', '3': 'trezentos',
'4': 'quatrocentos', '5': 'quinhentos ', '6': 'seiscentos', '7': 'setecentos',
'8': 'oitocentos', '9': 'novecentos', '': ' ', ' ': ' '
}, {
'0': ' ', '2': 'vinte', '3': 'trinta', '4': 'quarenta', '5': 'cinquenta',
'6': 'sessenta', '7': 'setenta', '8': 'oitenta', '9': 'noventa',
'': ' ', ' ': ' '
}, {