Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
SPSS import R with Variable Labels
library(foreign) # foreign paketi yükleniyor
# read.spss komutu ile değer etiketlerini almasını ve bunu liste olarak değil de data.frame olarak kaydetmesini istiyoruz
mydata <- read.spss("mydata.sav", use.value.labels = TRUE, to.data.frame = TRUE)
# aktardığımız data.frame'in özellikleri (attr) içinde değişkenlerin etiketleri var, bunları dışarı çıkartıyoruz
VariableLabels <- as.data.frame(attr(mydata, "variable.labels"))
# elde ettiğimiz data.frame'deki satır isimleri değişkenlerin isimleri oluyor, karşılarında da değişken etiketleri var
# satır isimlerini de dışarı çıkartıyoruz
VariableLabels$original <- rownames(VariableLabels)
# Değişken etiketi olanları etiketleri ile diğerlerini olduğu gibi saklıyoruz
VariableLabels$label[VariableLabels$label ==""] <- NA
VariableLabels$colname <- VariableLabels$original
VariableLabels$colname[!is.na(VariableLabels$label)] <- as.vector(VariableLabels$label[!is.na(VariableLabels$label)])
# son olarak da data.frame'deki sütun isimlerini değiştiriyoruz
names(mydata) <- VariableLabels$colname
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment