Create a gist now

Instantly share code, notes, and snippets.

Sendy web.config for running on the root of a site on Windows or Azure
<configuration>
<system.webServer>
<rewrite>
<rules>
<rule name="Sendy all" stopProcessing="true">
<match url="^([a-zA-Z0-9-]+)$" ignoreCase="true" />
<conditions logicalGrouping="MatchAll" trackAllCaptures="false">
<add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsDirectory" negate="true" />
<add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsFile" negate="true" />
</conditions>
<action type="Rewrite" url="{R:1}.php" appendQueryString="true" />
</rule>
<rule name="Sendy: link tracker" stopProcessing="true">
<match url="^l/([a-zA-Z0-9/]+)$" ignoreCase="true" />
<action type="Rewrite" url="l.php?i={R:1}" appendQueryString="true" />
</rule>
<rule name="Sendy: open tracker" stopProcessing="true">
<match url="^t/([a-zA-Z0-9/]+)$" ignoreCase="true" />
<action type="Rewrite" url="t.php?i={R:1}" appendQueryString="true" />
</rule>
<rule name="Sendy: web version" stopProcessing="true">
<match url="^w/([a-zA-Z0-9/]+)$" ignoreCase="true" />
<action type="Rewrite" url="w.php?i={R:1}" appendQueryString="true" />
</rule>
<rule name="Sendy: unsubscribe" stopProcessing="true">
<match url="^unsubscribe/(.*)$" ignoreCase="true" />
<action type="Rewrite" url="unsubscribe.php?i={R:1}" appendQueryString="true" />
</rule>
<rule name="Sendy: subscribe" stopProcessing="true">
<match url="^subscribe/([a-zA-Z0-9/]+)$" ignoreCase="true" />
<action type="Rewrite" url="subscribe.php?i={R:1}" appendQueryString="true" />
</rule>
</rules>
</rewrite>
</system.webServer>
</configuration>
@gowebico

I guess simple truths like this needs to be retold again so we can always keep them at the back of our minds. Thank you for the tips.طراحی سایت دندانپزشکی

@bannvph00701

thuốc cường dương việt nam Đối vói phụ nữ nó có tác dụng làm tăng ham muốn tình dục. Còn với nam giới, kẽm kiểm soát mức độ testosterone, liên quan tới việc sản xuất tinh trùng. Trong quá trình giao hợp, hàm lượng kẽm của nam giới theo đó cũng giảm theo.

@bannvph00701

Đại Cát là một làng nhỏ thuộc khu ngoại thành Hà Nội làng nghề ở nơi đây nổi tiếng với nghề làm đậu phụ từ xa xưa.Hiện nay tại làng cũng có rất nhiều nhà vẫn giữ nghề này và do công sống phát triển thì các may photocopy hai minh

@ayaanali

Thank you very much for keep this information.Bonuses

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment