Create a gist now

Instantly share code, notes, and snippets.

Sendy web.config for running on the root of a site on Windows or Azure
<configuration>
<system.webServer>
<rewrite>
<rules>
<rule name="Sendy all" stopProcessing="true">
<match url="^([a-zA-Z0-9-]+)$" ignoreCase="true" />
<conditions logicalGrouping="MatchAll" trackAllCaptures="false">
<add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsDirectory" negate="true" />
<add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsFile" negate="true" />
</conditions>
<action type="Rewrite" url="{R:1}.php" appendQueryString="true" />
</rule>
<rule name="Sendy: link tracker" stopProcessing="true">
<match url="^l/([a-zA-Z0-9/]+)$" ignoreCase="true" />
<action type="Rewrite" url="l.php?i={R:1}" appendQueryString="true" />
</rule>
<rule name="Sendy: open tracker" stopProcessing="true">
<match url="^t/([a-zA-Z0-9/]+)$" ignoreCase="true" />
<action type="Rewrite" url="t.php?i={R:1}" appendQueryString="true" />
</rule>
<rule name="Sendy: web version" stopProcessing="true">
<match url="^w/([a-zA-Z0-9/]+)$" ignoreCase="true" />
<action type="Rewrite" url="w.php?i={R:1}" appendQueryString="true" />
</rule>
<rule name="Sendy: unsubscribe" stopProcessing="true">
<match url="^unsubscribe/(.*)$" ignoreCase="true" />
<action type="Rewrite" url="unsubscribe.php?i={R:1}" appendQueryString="true" />
</rule>
<rule name="Sendy: subscribe" stopProcessing="true">
<match url="^subscribe/([a-zA-Z0-9/]+)$" ignoreCase="true" />
<action type="Rewrite" url="subscribe.php?i={R:1}" appendQueryString="true" />
</rule>
</rules>
</rewrite>
</system.webServer>
</configuration>
@gowebico

I guess simple truths like this needs to be retold again so we can always keep them at the back of our minds. Thank you for the tips.طراحی سایت دندانپزشکی

@bannvph00701

thuốc cường dương việt nam Đối vói phụ nữ nó có tác dụng làm tăng ham muốn tình dục. Còn với nam giới, kẽm kiểm soát mức độ testosterone, liên quan tới việc sản xuất tinh trùng. Trong quá trình giao hợp, hàm lượng kẽm của nam giới theo đó cũng giảm theo.

@bannvph00701

Đại Cát là một làng nhỏ thuộc khu ngoại thành Hà Nội làng nghề ở nơi đây nổi tiếng với nghề làm đậu phụ từ xa xưa.Hiện nay tại làng cũng có rất nhiều nhà vẫn giữ nghề này và do công sống phát triển thì các may photocopy hai minh

@ayaanali

Thank you very much for keep this information.Bonuses

@ayaanali

There are several software available which can find blogs relevant to your selected niche.cccam server

@tajalax
tajalax commented Feb 10, 2017

This is only the data I am finding all over the place. A debt of gratitude is in order for your site, I simply subscribe your site. This is a pleasant web journal.. http://www.patkinlandscaping.com/

@bannvph00701

quan hệ tình dục Nói thực lòng, trải qua cuộc tình thắm thiết với vợ tôi chẳng còn ôm ấp hy vọng gì với nữ sắc nữa, hoặc cũng có thể động lực để tôi sống nốt quãng đời còn lại bây giờ chính là đứa con bé bỏng của tôi.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment