Created

Embed URL

HTTPS clone URL

SSH clone URL

You can clone with HTTPS or SSH.

Download Gist

Spring Roo Hindi message.properties translation

View messages_hi.properties
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147
#Generated by ResourceBundle Editor (http://eclipse-rbe.sourceforge.net)
 
button_cancel = \u0930\u0926\u094D\u0926
 
button_end = \u0905\u0902\u0924
 
button_find = \u0916\u094B\u091C\u0947\u0902
 
button_home = \u0918\u0930
 
button_proceed = \u092C\u0922\u093C\u0928\u093E
 
button_reset = \u0930\u0940\u0938\u0947\u091F \u0915\u0930\u0947\u0902
 
button_save = \u0938\u0939\u0947\u091C\u0947\u0902
 
button_showcookie = \u0915\u0941\u0915\u0940 \u0926\u093F\u0916\u093E\u090F\u0901
 
button_showmessage = \u0938\u0902\u0926\u0947\u0936 \u0926\u093F\u0916\u093E\u090F\u0901
 
button_showstacktrace = \u0938\u094D\u091F\u0948\u0915 \u091F\u094D\u0930\u0947\u0938 \u0926\u093F\u0916\u093E\u090F\u0901
 
button_submit = \u091C\u092E\u093E \u0915\u0930\u0947\u0902
 
button_update = \u0905\u0926\u094D\u092F\u0924\u0928
 
entity_create = \u0928\u092F\u093E \u092C\u0928\u093E\u090F\u0901 {0}
 
entity_delete = \u0939\u091F\u093E\u090F\u0901 {0}
 
entity_delete_confirm = \u0915\u094D\u092F\u093E \u0906\u092A \u0938\u0941\u0928\u093F\u0936\u094D\u091A\u093F\u0924 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093F\u090F \u0907\u0938 \u092E\u0926 \u0915\u094B \u092E\u093F\u091F\u093E\u0928\u093E \u091A\u093E\u0939\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902?
 
entity_dependency_required = \u0928\u093F\u092E\u094D\u0928\u0932\u093F\u0916\u093F\u0924 \u0928\u093F\u0930\u094D\u092D\u0930\u0924\u093E \u0915\u094B \u092A\u0939\u0932\u0947 \u092C\u0928\u093E\u092F\u093E \u091C\u093E\u0928\u093E \u091A\u093E\u0939\u093F\u090F:
 
entity_find = \u0926\u094D\u0935\u093E\u0930\u093E \u0916\u094B\u091C\u0947\u0902 {0}
 
entity_list_all = \u0938\u092C \u0938\u0942\u091A\u0940 {0}
 
entity_not_found = \u0928\u0939\u0940\u0902 \u092E\u093F\u0932\u093E {0}.
 
entity_not_found_single = \u0915\u094B\u0908 {0} \u0907\u0938 \u0906\u0908\u0921\u0940 \u0915\u0947 \u0938\u093E\u0925 \u092E\u093F\u0932\u093E.
 
entity_reference_not_managed = \u0907\u0938 \u0930\u093F\u0936\u094D\u0924\u0947 \u0915\u094B {0} \u0915\u0940 \u0913\u0930 \u0938\u0947 \u0915\u093F\u092F\u093E \u091C\u093E\u0924\u093E \u0939\u0948.
 
entity_show = \u0926\u093F\u0916\u093E\u090F\u0901 {0}
 
entity_update = \u0905\u0926\u094D\u092F\u0924\u0928 {0}
 
error_dataaccessfailure_problemdescription = \u0915\u094D\u0937\u092E\u093E \u0915\u0930\u0947\u0902, \u090F\u0915 \u0938\u092E\u0938\u094D\u092F\u093E \u0939\u094B \u0917\u0908, \u091C\u092C\u0915\u093F \u0921\u0947\u091F\u093E\u092C\u0947\u0938 \u0924\u0915 \u092A\u0939\u0941\u0901\u091A\u0928\u0947.
 
error_dataaccessfailure_title = \u0921\u0947\u091F\u093E \u0915\u093E \u0909\u092A\u092F\u094B\u0917 \u0935\u093F\u092B\u0932\u0924\u093E
 
error_resourcenotfound_problemdescription = \u0915\u094D\u0937\u092E\u093E \u0915\u0930\u0947\u0902, \u090F\u0915 \u0938\u092E\u0938\u094D\u092F\u093E \u0939\u094B \u0917\u0908, \u091C\u092C\u0915\u093F \u0921\u0947\u091F\u093E\u092C\u0947\u0938 \u0924\u0915 \u092A\u0939\u0941\u0901\u091A\u0928\u0947.
 
error_resourcenotfound_title = \u0905\u0928\u0941\u0930\u094B\u0927\u093F\u0924 \u0938\u0902\u0938\u093E\u0927\u0928 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u092E\u093F\u0932\u093E
 
error_uncaughtexception_problemdescription = \u0915\u094D\u0937\u092E\u093E \u0915\u0930\u0947\u0902, \u0939\u092E \u090F\u0915 \u0906\u0902\u0924\u0930\u093F\u0915 \u0924\u094D\u0930\u0941\u091F\u093F \u0915\u093E \u0938\u093E\u092E\u0928\u093E \u0915\u0930\u0928\u093E \u092A\u0921\u093C\u093E.
 
error_uncaughtexception_title = \u0906\u0902\u0924\u0930\u093F\u0915 \u0924\u094D\u0930\u0941\u091F\u093F
 
exception_cookie = \u0915\u0941\u0915\u0940\u091C\u093C
 
exception_details = \u0935\u093F\u0935\u0930\u0923
 
exception_message = \u0938\u0902\u0926\u0947\u0936 \u0905\u092A\u0935\u093E\u0926
 
exception_stacktrace = \u0905\u092A\u0935\u093E\u0926 \u0938\u094D\u091F\u0948\u0915 \u091F\u094D\u0930\u0947\u0938
 
field_invalid = \u0926\u0930\u094D\u091C \u0915\u0930\u0947\u0902 \u092E\u093E\u0928\u094D\u092F {0}
 
field_invalid_email = \u090F\u0915 \u092E\u093E\u0928\u094D\u092F \u0908\u092E\u0947\u0932 \u0926\u0930\u094D\u091C \u0915\u0930\u0947\u0902
 
field_invalid_integer = \u0915\u0947\u0935\u0932 \u092A\u0942\u0930\u094D\u0923\u093E\u0902\u0915 \u0938\u0902\u0916\u094D\u092F\u093E
 
field_invalid_number = \u0938\u093E\u0925 \u0938\u0902\u0916\u094D\u092F\u093E \\ \\ '- \\ \\' \u092F\u093E \\ \\ '. \\ \\' \u0915\u0940 \u0905\u0928\u0941\u092E\u0924\u093F \u0926\u0940
 
field_required = \u0906\u0935\u0936\u094D\u092F\u0915
 
field_simple_validation = \u0926\u0930\u094D\u091C {0} {1}
 
global_generic = {0}
 
global_language = \u092D\u093E\u0937\u093E
 
global_language_switch = \u0938\u094D\u0935\u093F\u091A \u092D\u093E\u0937\u093E {0}
 
global_menu_find = \u0926\u094D\u0935\u093E\u0930\u093E \u0916\u094B\u091C\u0947\u0902 {0}
 
global_menu_list = \u0938\u092C \u0938\u0942\u091A\u0940 {0}
 
global_menu_new = \u0928\u092F\u093E \u092C\u0928\u093E\u090F\u0901 {0}
 
global_sponsored = Sponsored by SpringSource
 
global_theme = \u0935\u093F\u0937\u092F
 
global_theme_alt = alt
 
global_theme_standard = standard
 
list_first = \u092A\u0939\u0932\u093E \u092A\u0928\u094D\u0928\u093E
 
list_last = \u0906\u0916\u093F\u0930\u0940 \u092A\u0943\u0937\u094D\u0920
 
list_next = \u0905\u0917\u0932\u093E \u092A\u0943\u0937\u094D\u0920
 
list_page = \u092A\u0943\u0937\u094D\u0920 {0} \u0915\u0947 {1}
 
list_previous = \u092A\u093F\u091B\u0932\u093E \u092A\u0943\u0937\u094D\u0920
 
list_size = \u092A\u094D\u0930\u0924\u093F \u092A\u0943\u0937\u094D\u0920 \u0938\u0942\u091A\u0940 \u092A\u0930\u093F\u0923\u093E\u092E:
 
security_login_form_name = \u0928\u093E\u092E
 
security_login_form_name_message = \u0915\u0943\u092A\u092F\u093E \u0905\u092A\u0928\u093E \u0928\u093E\u092E \u0932\u093F\u0916\u0947\u0902
 
security_login_form_password = \u092A\u093E\u0938\u0935\u0930\u094D\u0921
 
security_login_form_password_message = \u0905\u092A\u0928\u093E \u092A\u093E\u0938\u0935\u0930\u094D\u0921 \u0926\u0930\u094D\u091C \u0915\u0930\u0947\u0902
 
security_login_message = \u0906\u092A \u0907\u0938 \u0905\u0928\u0941\u092A\u094D\u0930\u092F\u094B\u0917 \u0915\u093E \u090F\u0915 \u0938\u0902\u0930\u0915\u094D\u0937\u093F\u0924 \u0915\u094D\u0937\u0947\u0924\u094D\u0930 \u092A\u0930 \u092A\u0939\u0941\u0901\u091A\u0928\u0947 \u0915\u093E \u092A\u094D\u0930\u092F\u093E\u0938 \u0915\u093F\u092F\u093E \u0939\u0948. \u0921\u093F\u092B\u093C\u0949\u0932\u094D\u091F \u0930\u0942\u092A \u0938\u0947 \u0906\u092A "\u0935\u094D\u092F\u0935\u0938\u094D\u0925\u093E\u092A\u0915" \u0915\u0947 \u0930\u0942\u092A \u0915\u0947 "\u0935\u094D\u092F\u0935\u0938\u094D\u0925\u093E\u092A\u0915" \u090F\u0915 \u092A\u093E\u0938\u0935\u0930\u094D\u0921 \u0915\u0947 \u0938\u093E\u0925, \u0932\u0949\u0917\u093F\u0928 \u0915\u0930 \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902.
 
security_login_title = Spring Security \u0932\u0949\u0917 \u0907\u0928
 
security_login_unsuccessful = \u0905\u092A\u0928\u0940 \u092A\u094D\u0930\u0935\u0947\u0936 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0915\u093E \u092A\u094D\u0930\u092F\u093E\u0938 \u0938\u092B\u0932 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0939\u0941\u0906 \u0925\u093E, \u092B\u093F\u0930 \u0915\u094B\u0936\u093F\u0936 \u0915\u0930\u0947\u0902. \u0915\u093E\u0930\u0923:
 
security_logout = \u0932\u0949\u0917\u0906\u0909\u091F
 
selenium_menu_test_suite = \u091F\u0947\u0938\u094D\u091F \u0938\u0942\u091F
 
webflow_endstate_message = \u0905\u092C \u0906\u092A \u0907\u0938 \u092A\u094D\u0930\u0935\u093E\u0939 \u0915\u0947 \u0905\u0902\u0924 \u0924\u0915 \u092A\u0939\u0941\u0901\u091A \u091A\u0941\u0915\u0947 \u0939\u0948\u0902.
 
webflow_endstate_title = Spring Web Flow - \u0905\u0902\u0924 \u0938\u094D\u091F\u0947\u091F
 
webflow_state1_message = \u092F\u0939 \u090F\u0915 \u0938\u0930\u0932 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093F\u090F \u0938\u094D\u092A\u094D\u0930\u093F\u0902\u0917 \u0935\u0947\u092C \u092C\u0939\u093E\u0935 \u0915\u0947 \u0938\u093E\u0925 \u0906\u0930\u0902\u092D \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093F\u090F \u0909\u0926\u093E\u0939\u0930\u0923 \u0939\u0948. \u092C\u091F\u0928 \u0928\u0940\u091A\u0947 \u0906\u092A \u0905\u0928\u094D\u092F \u0926\u0943\u0936\u094D\u092F \u0930\u093E\u091C\u094D\u092F (\u0906\u0917\u0947 \u092C\u0922\u093C\u0947\u0902) \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093F\u090F \u092F\u093E \u090F\u0915 \u0905\u0902\u0924 \u0930\u093E\u091C\u094D\u092F \u0915\u0947 \u0932\u093F\u090F \u0938\u0940\u0938\u093E.
 
webflow_state1_title = Spring Web Flow - \u0926\u0947\u0916\u0947\u0902 \u090F\u0915 \u0938\u094D\u091F\u0947\u091F
 
webflow_state2_message = \u092F\u0939 \u090F\u0915 \u0938\u0930\u0932 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093F\u090F \u0938\u094D\u092A\u094D\u0930\u093F\u0902\u0917 \u0935\u0947\u092C \u092C\u0939\u093E\u0935 \u0915\u0947 \u0938\u093E\u0925 \u0906\u0930\u0902\u092D \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093F\u090F \u0909\u0926\u093E\u0939\u0930\u0923 \u0939\u0948. \u092C\u091F\u0928 \u0928\u0940\u091A\u0947 \u0906\u092A \u0905\u0928\u094D\u092F \u0926\u0943\u0936\u094D\u092F \u0930\u093E\u091C\u094D\u092F (\u0906\u0917\u0947 \u092C\u0922\u093C\u0947\u0902) \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093F\u090F \u092F\u093E \u090F\u0915 \u0905\u0902\u0924 \u0930\u093E\u091C\u094D\u092F \u0915\u0947 \u0932\u093F\u090F \u0938\u0940\u0938\u093E.
 
webflow_state2_title = Spring Web Flow - \u0926\u0947\u0916\u0947\u0902 \u0926\u094B \u0938\u094D\u091F\u0947\u091F
 
welcome_h3 = \u0906\u092A\u0915\u093E \u0938\u094D\u0935\u093E\u0917\u0924 \u0939\u0948 {0}
 
welcome_text = Spring Roo \u0907\u0902\u091F\u0930\u0948\u0915\u094D\u091F\u093F\u0935, \u0939\u0932\u094D\u0915\u0947 \u0914\u0930 \u0909\u092A\u092F\u094B\u0917\u0915\u0930\u094D\u0924\u093E \u0905\u0928\u0941\u0915\u0942\u0932\u0928 \u091F\u0942\u0932\u0940\u0902\u0917 \u0915\u093F \u0909\u091A\u094D\u091A \u0928\u093F\u0937\u094D\u092A\u093E\u0926\u0928 \u0909\u0926\u094D\u092F\u092E \u091C\u093E\u0935\u093E \u0905\u0928\u0941\u092A\u094D\u0930\u092F\u094B\u0917\u094B\u0902 \u0915\u0947 \u0924\u0947\u091C\u0940 \u0938\u0947 \u092A\u094D\u0930\u0938\u0935 \u0915\u0947 \u0932\u093F\u090F \u0938\u0915\u094D\u0937\u092E \u092C\u0928\u093E\u0924\u093E \u0939\u0948 \u092A\u094D\u0930\u0926\u093E\u0928 \u0915\u0930\u0924\u093E \u0939\u0948.
 
welcome_titlepane = \u0906\u092A\u0915\u093E \u0938\u094D\u0935\u093E\u0917\u0924 \u0939\u0948 {0}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Something went wrong with that request. Please try again.