Create a gist now

Instantly share code, notes, and snippets.

What would you like to do?
arkivvetenskap.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><educationInfo xmlns="http://skolverket.se/education/info/1.2" xmlns:ct="http://skolverket.se/education/commontypes/1.2" xmlns:nya="http://vhs.se/NyA-emil-extensions" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" expires="2013-08-01" id="info.uh.su.HIA80D" lastEdited="2011-10-13T10:10:05" xsi:schemaLocation="http://skolverket.se/education/info/1.2 educationinfo.xsd">
<titles>
<title xml:lang="sv">Arkivvetenskap</title>
<title xml:lang="en">Archival science</title>
</titles>
<identifier>HIA80D</identifier>
<educationLevelDetails>
<typeOfLevel>uoh</typeOfLevel>
<typeOfResponsibleBody>statlig</typeOfResponsibleBody>
<academic>
<course>
<type>avancerad</type>
</course>
</academic>
</educationLevelDetails>
<credits>
<exact>60</exact>
</credits>
<degrees>
<degree>Ingen examen</degree>
</degrees>
<prerequisites>
<academic>uh</academic>
</prerequisites>
<subjects>
<subject>
<code source="vhs">10.300</code>
</subject>
</subjects>
<descriptions>
<ct:description xml:lang="sv">
<ct:text>Arkivvetenskap rör villkoren för befintliga arkiv och modern arkivbildning med fokus på arkivarieyrkets arbetsuppgifter: bevara, tillgängliggöra och styra information. Under ett år behandlas bl a informations- och dokumenthantering, arkivredovisning, gallring, lagstiftning och arkivteori. I kursen ingår praktik, där man under handledning får arbeta med olika arkivarieuppgifter.</ct:text>
</ct:description>
</descriptions>
</educationInfo>
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment