Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@skalahonza
Last active May 27, 2023 15:08
 • Star 13 You must be signed in to star a gist
 • Fork 2 You must be signed in to fork a gist
Star You must be signed in to star a gist
Embed
What would you like to do?

Odkazy na statnicove otazky na Dropboxu

Zdravím!

Níže najdete odkazy na jednotlivé státnicové otázky programu OI 2016. Odkazy vedou na Dropbox kde můžete doplňovat, komentovat atd.

Jak tisknout

V Dropbox Paper nahoře vpravo > ... > print. V nastavení tisku dejte další možnosti a dejte velikost na 80%, defaultní velikost je strašně velká. Taky doporučuji vypnout všehny informace v zápatí a záhlaví. Defaultně je tam URL, čas apod.

Jak psát v Dropbox paper

Dropbox paper se píše stejně jako markdown, nicméně má jednu zásadní výhodu, lze vkládat Latex (super hlavně pro vzorečeky). To se dělá pomocí $$, tím se vám otevře Latexový vstup.

Společná část

 1. Vlastnosti celých čísel, euklidův algoritmus, binární relace, matematická indukce, rekurzivní vztahy
 2. Lineární prostor, báze a dimenze, řešení soustav lineárních rovnic, lineární zobrazení, základy maticového počtu
 3. Imperativní programování, programovací jazyk C, abstraktní datové typy a spojové struktury
 4. Funkce jedné proměnné, určitý a neurčitý integrál, řady
 5. Syntaxe a sémantika výrokové a predikátové logiky. Základní pojmy teorie grafů.
 6. Programování v jazyce JAVA: vlastnosti a koncepce jazyka. Principy objektového programování.
 7. Architektura počítače; CPU, paměti, subsystémy.
 8. Počítačové sítě, ISO/OSI model, vlastnosti fyzických vrstev, topologie, řízení přístupu k médiu, kódování, spolehlivost datových přenosů, protokoly rodiny TCP/IP
 9. Funkce více proměnných. Mocninné řady. Dvojný a trojný integrál.
 10. Způsoby popisu rozdělení náhodných veličin a vektorů. Odhady parametrů rozdělení. Základní statistické testy. Markovské řetězce a jejich asymptotické vlastnosti.
 11. Základní algoritmy a datové struktury pro vyhledávání a řazení. Vyhledávací stromy, rozptylovací tabulky. Prohledávání grafu. Úlohy dynamického programování. Asymptotická složitost a její určování.
 12. Operační systémy a jejich architektury. Systémová volání, vlákna, procesy. Správa virtuální a fyzické paměti, souborové systémy. Bezpečnost, virtualizace.
 13. https://paper.dropbox.com/doc/13.-Konceptualni-a-logicky-datovy-model-dotazovaci-jazyk-SQL-transakcni-zpracovani-objektove-relacni-mapovani-noSQL-databaze--AdrZZQ5W_rQzcBNmAC55~ftDAQ-ojWS1Xlmce5JlK05wbDZ3
 14. Modely a architektury paralelních a distribuovaných systémů; prostředky pro jejich implementaci a základní algoritmy.
 15. Použití lineární algebry v optimalizaci. Iterační algoritmy na volné lokální extrémy. Lineární programování. Konvexní množiny a funkce, konvexní úlohy. Dualita.

Okruhy oboru Informatika a počítačové vědy

 1. Aproximace funkcí. Chyby numerických výpočtů, řešení rovnic a výpočtu integrálů.
 2. Regulární jazyky a bezkontextové jazyky. Popis těchto jazyků pomocí automatů a gramatik, vlastnosti regulárních a bezkontextových jazyků.
 3. Metody prohledávání stavového prostoru, algoritmy. Reprezentace znalostí a rozhodování s nepřesnou znalostí. Dvouhráčové hry.
 4. Funkcionální jazyky a jejich vlastnosti. Lambda kalkulus, iterativní konstrukty a rekurze.
 5. Statistické rozhodování. Klasifikátory a jejich učení. Neuronové sítě

Okruhy oboru Software

 1. Regulární jazyky a bezkontextové jazyky. Popis těchto jazyků pomocí automatů a gramatik, vlastnosti regulárních a bezkontextových jazyků.
 2. Funkcionální jazyky a jejich vlastnosti. Lambda kalkulus, iterativní konstrukty a rekurze.
 3. Metodiky vývoje SW. Práce s požadavky a jejich modelování. Styly a vzory. (B4B36SIN)
 4. Principy objektového stylu. Typické příklady objektových řešení. Návrhové vzory. (B4B36ONM)
 5. Techniky pro efektivní implementaci uživatelského rozhraní. Příprava uživatelského rozhraní pro testování s/bez uživatele. (B4B39IUR)

Okruhy oboru Internet of things

 1. Elektřina a magnetismus (B4B17EAM)
 2. Logické systémy a procesory (B0B35LSP)
 3. Počítačové a komunikační sítě (B4B32PKS)
 4. Programování systémů reálného času (B4B35PSR)
 5. Návrh vestavných systémů (B4B38NVS)

Okruhy oboru Počítačové hry a grafika

@zejdajan
Copy link

@skalahonza
Copy link
Author

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment