Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@skatteetaten-tenor-bot
Last active February 1, 2024 08:16
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
Star You must be signed in to star a gist
Save skatteetaten-tenor-bot/d26936c76a4b82de4531166c44c5b102 to your computer and use it in GitHub Desktop.
{
"openapi" : "3.0.1",
"info" : {
"title" : "Publisering API",
"version" : "v0"
},
"servers" : [ {
"url" : "",
"description" : "Generated server url"
} ],
"security" : [ {
"maskinporten" : [ "skatteetaten:testnorge/testdata.write" ]
} ],
"paths" : {
"/datasett/{datasett}/visning" : {
"put" : {
"tags" : [ "datasett-api" ],
"description" : "Oppdater nøkkelinformasjon felter for datasettet",
"operationId" : "visning",
"parameters" : [ {
"name" : "datasett",
"in" : "path",
"required" : true,
"schema" : {
"type" : "string"
}
} ],
"requestBody" : {
"content" : {
"application/json" : {
"schema" : {
"$ref" : "#/components/schemas/Soekedokument"
}
}
},
"required" : true
},
"responses" : {
"default" : {
"description" : "default response",
"content" : {
"application/json" : {
"schema" : {
"$ref" : "#/components/schemas/Konfigurasjon"
}
}
}
},
"403" : {
"description" : "Forbidden",
"content" : {
"application/problem+json" : {
"schema" : {
"externalDocs" : {
"url" : "https://tools.ietf.org/html/rfc7807"
}
},
"example" : {
"description" : "Request har ikke riktig scope"
}
}
}
},
"4XX" : {
"description" : "Klient feil",
"content" : {
"application/problem+json" : {
"schema" : {
"externalDocs" : {
"url" : "https://tools.ietf.org/html/rfc7807"
}
}
}
}
},
"5XX" : {
"description" : "Server feil",
"content" : {
"application/problem+json" : {
"schema" : {
"externalDocs" : {
"url" : "https://tools.ietf.org/html/rfc7807"
}
}
}
}
}
}
}
},
"/datasett/{datasett}/relasjoner" : {
"put" : {
"tags" : [ "datasett-api" ],
"description" : "Oppdater relasjonene til datasettet",
"operationId" : "relasjoner",
"parameters" : [ {
"name" : "datasett",
"in" : "path",
"required" : true,
"schema" : {
"type" : "string"
}
} ],
"requestBody" : {
"content" : {
"application/json" : {
"schema" : {
"$ref" : "#/components/schemas/Relasjoner"
}
}
},
"required" : true
},
"responses" : {
"default" : {
"description" : "default response",
"content" : {
"application/json" : {
"schema" : {
"$ref" : "#/components/schemas/Konfigurasjon"
}
}
}
},
"403" : {
"description" : "Forbidden",
"content" : {
"application/problem+json" : {
"schema" : {
"externalDocs" : {
"url" : "https://tools.ietf.org/html/rfc7807"
}
},
"example" : {
"description" : "Request har ikke riktig scope"
}
}
}
},
"4XX" : {
"description" : "Klient feil",
"content" : {
"application/problem+json" : {
"schema" : {
"externalDocs" : {
"url" : "https://tools.ietf.org/html/rfc7807"
}
}
}
}
},
"5XX" : {
"description" : "Server feil",
"content" : {
"application/problem+json" : {
"schema" : {
"externalDocs" : {
"url" : "https://tools.ietf.org/html/rfc7807"
}
}
}
}
}
}
}
},
"/datasett/{datasett}/metadata" : {
"put" : {
"tags" : [ "datasett-api" ],
"description" : "Oppdater datasett metadata",
"operationId" : "metadata",
"parameters" : [ {
"name" : "datasett",
"in" : "path",
"required" : true,
"schema" : {
"type" : "string"
}
} ],
"requestBody" : {
"content" : {
"application/json" : {
"schema" : {
"$ref" : "#/components/schemas/Datasett"
}
}
},
"required" : true
},
"responses" : {
"default" : {
"description" : "default response",
"content" : {
"application/json" : {
"schema" : {
"$ref" : "#/components/schemas/Konfigurasjon"
}
}
}
},
"403" : {
"description" : "Forbidden",
"content" : {
"application/problem+json" : {
"schema" : {
"externalDocs" : {
"url" : "https://tools.ietf.org/html/rfc7807"
}
},
"example" : {
"description" : "Request har ikke riktig scope"
}
}
}
},
"4XX" : {
"description" : "Klient feil",
"content" : {
"application/problem+json" : {
"schema" : {
"externalDocs" : {
"url" : "https://tools.ietf.org/html/rfc7807"
}
}
}
}
},
"5XX" : {
"description" : "Server feil",
"content" : {
"application/problem+json" : {
"schema" : {
"externalDocs" : {
"url" : "https://tools.ietf.org/html/rfc7807"
}
}
}
}
}
}
}
},
"/datasett/{datasett}/latest" : {
"put" : {
"tags" : [ "datasett-versjon-api" ],
"description" : "Gjør innsendt versjon tilgjengelig/søkbar i tenor",
"operationId" : "erstatt",
"parameters" : [ {
"name" : "datasett",
"in" : "path",
"required" : true,
"schema" : {
"type" : "string"
}
} ],
"requestBody" : {
"content" : {
"application/json" : {
"schema" : {
"type" : "integer",
"format" : "int64"
}
}
},
"required" : true
},
"responses" : {
"default" : {
"description" : "default response",
"content" : {
"*/*" : {
"schema" : {
"type" : "integer",
"format" : "int64"
}
}
}
},
"403" : {
"description" : "Forbidden",
"content" : {
"application/problem+json" : {
"schema" : {
"externalDocs" : {
"url" : "https://tools.ietf.org/html/rfc7807"
}
},
"example" : {
"description" : "Request har ikke riktig scope"
}
}
}
},
"4XX" : {
"description" : "Klient feil",
"content" : {
"application/problem+json" : {
"schema" : {
"externalDocs" : {
"url" : "https://tools.ietf.org/html/rfc7807"
}
}
}
}
},
"5XX" : {
"description" : "Server feil",
"content" : {
"application/problem+json" : {
"schema" : {
"externalDocs" : {
"url" : "https://tools.ietf.org/html/rfc7807"
}
}
}
}
}
}
}
},
"/datasett/{datasett}/kriterier" : {
"put" : {
"tags" : [ "datasett-api" ],
"description" : "Oppdater predefinerte søkekriterier i enkelt søk for datasettet",
"operationId" : "kriterier",
"parameters" : [ {
"name" : "datasett",
"in" : "path",
"required" : true,
"schema" : {
"type" : "string"
}
} ],
"requestBody" : {
"content" : {
"application/json" : {
"schema" : {
"$ref" : "#/components/schemas/SoekeKriterier"
}
}
},
"required" : true
},
"responses" : {
"default" : {
"description" : "default response",
"content" : {
"application/json" : {
"schema" : {
"$ref" : "#/components/schemas/Konfigurasjon"
}
}
}
},
"403" : {
"description" : "Forbidden",
"content" : {
"application/problem+json" : {
"schema" : {
"externalDocs" : {
"url" : "https://tools.ietf.org/html/rfc7807"
}
},
"example" : {
"description" : "Request har ikke riktig scope"
}
}
}
},
"4XX" : {
"description" : "Klient feil",
"content" : {
"application/problem+json" : {
"schema" : {
"externalDocs" : {
"url" : "https://tools.ietf.org/html/rfc7807"
}
}
}
}
},
"5XX" : {
"description" : "Server feil",
"content" : {
"application/problem+json" : {
"schema" : {
"externalDocs" : {
"url" : "https://tools.ietf.org/html/rfc7807"
}
}
}
}
}
}
}
},
"/datasett/{datasett}" : {
"post" : {
"tags" : [ "datasett-versjon-api" ],
"description" : "Opprett en ny versjon av testdata, ved f.eks. Nytt format på testdata, eller et nytt sett med testdata.",
"operationId" : "nyVersjon",
"parameters" : [ {
"name" : "datasett",
"in" : "path",
"required" : true,
"schema" : {
"type" : "string"
}
} ],
"responses" : {
"default" : {
"description" : "default response",
"content" : {
"*/*" : {
"schema" : {
"type" : "integer",
"format" : "int64"
}
}
}
},
"403" : {
"description" : "Forbidden",
"content" : {
"application/problem+json" : {
"schema" : {
"externalDocs" : {
"url" : "https://tools.ietf.org/html/rfc7807"
}
},
"example" : {
"description" : "Request har ikke riktig scope"
}
}
}
},
"4XX" : {
"description" : "Klient feil",
"content" : {
"application/problem+json" : {
"schema" : {
"externalDocs" : {
"url" : "https://tools.ietf.org/html/rfc7807"
}
}
}
}
},
"5XX" : {
"description" : "Server feil",
"content" : {
"application/problem+json" : {
"schema" : {
"externalDocs" : {
"url" : "https://tools.ietf.org/html/rfc7807"
}
}
}
}
}
}
}
},
"/datasett/komplett/konfigurasjon" : {
"post" : {
"tags" : [ "datasett-api" ],
"description" : "Last opp fullstendig konfigurasjon første gang datasettet tas i bruk.",
"operationId" : "opprett",
"requestBody" : {
"content" : {
"application/json" : {
"schema" : {
"$ref" : "#/components/schemas/Konfigurasjon"
}
}
},
"required" : true
},
"responses" : {
"default" : {
"description" : "default response",
"content" : {
"application/json" : {
"schema" : {
"$ref" : "#/components/schemas/Konfigurasjon"
}
}
}
},
"403" : {
"description" : "Forbidden",
"content" : {
"application/problem+json" : {
"schema" : {
"externalDocs" : {
"url" : "https://tools.ietf.org/html/rfc7807"
}
},
"example" : {
"description" : "Request har ikke riktig scope"
}
}
}
},
"4XX" : {
"description" : "Klient feil",
"content" : {
"application/problem+json" : {
"schema" : {
"externalDocs" : {
"url" : "https://tools.ietf.org/html/rfc7807"
}
}
}
}
},
"5XX" : {
"description" : "Server feil",
"content" : {
"application/problem+json" : {
"schema" : {
"externalDocs" : {
"url" : "https://tools.ietf.org/html/rfc7807"
}
}
}
}
}
}
}
},
"/datasett/{datasett}/{versjon}/testdata" : {
"patch" : {
"tags" : [ "datasett-versjon-api" ],
"description" : "API for bulk oppdatering av testdata for en versjon under opprettelse",
"operationId" : "oppdater",
"parameters" : [ {
"name" : "datasett",
"in" : "path",
"required" : true,
"schema" : {
"type" : "string"
}
}, {
"name" : "versjon",
"in" : "path",
"required" : true,
"schema" : {
"type" : "integer",
"format" : "int64"
}
} ],
"requestBody" : {
"content" : {
"application/json" : {
"schema" : {
"$ref" : "#/components/schemas/BatchTestdataJobbRequest"
}
}
},
"required" : true
},
"responses" : {
"207" : {
"description" : "Multi-Status",
"content" : {
"application/json" : {
"schema" : {
"$ref" : "#/components/schemas/BatchTestdataJobbResponse"
}
}
}
},
"403" : {
"description" : "Forbidden",
"content" : {
"application/problem+json" : {
"schema" : {
"externalDocs" : {
"url" : "https://tools.ietf.org/html/rfc7807"
}
},
"example" : {
"description" : "Request har ikke riktig scope"
}
}
}
},
"4XX" : {
"description" : "Klient feil",
"content" : {
"application/problem+json" : {
"schema" : {
"externalDocs" : {
"url" : "https://tools.ietf.org/html/rfc7807"
}
}
}
}
},
"5XX" : {
"description" : "Server feil",
"content" : {
"application/problem+json" : {
"schema" : {
"externalDocs" : {
"url" : "https://tools.ietf.org/html/rfc7807"
}
}
}
}
}
}
}
},
"/datasett/{datasett}/latest/testdata" : {
"patch" : {
"tags" : [ "testdata-api" ],
"description" : "API for bulk oppdatering av testdata",
"operationId" : "patch",
"parameters" : [ {
"name" : "datasett",
"in" : "path",
"required" : true,
"schema" : {
"type" : "string"
}
} ],
"requestBody" : {
"content" : {
"application/json" : {
"schema" : {
"$ref" : "#/components/schemas/BatchTestdataJobbRequest"
}
}
},
"required" : true
},
"responses" : {
"207" : {
"description" : "Multi-Status",
"content" : {
"application/json" : {
"schema" : {
"$ref" : "#/components/schemas/BatchTestdataJobbResponse"
}
}
}
},
"403" : {
"description" : "Forbidden",
"content" : {
"application/problem+json" : {
"schema" : {
"externalDocs" : {
"url" : "https://tools.ietf.org/html/rfc7807"
}
},
"example" : {
"description" : "Request har ikke riktig scope"
}
}
}
},
"4XX" : {
"description" : "Klient feil",
"content" : {
"application/problem+json" : {
"schema" : {
"externalDocs" : {
"url" : "https://tools.ietf.org/html/rfc7807"
}
}
}
}
},
"5XX" : {
"description" : "Server feil",
"content" : {
"application/problem+json" : {
"schema" : {
"externalDocs" : {
"url" : "https://tools.ietf.org/html/rfc7807"
}
}
}
}
}
}
}
},
"/datasett/status" : {
"get" : {
"tags" : [ "datasett-api" ],
"description" : "Hent status for komplett indeksering",
"operationId" : "status",
"responses" : {
"default" : {
"description" : "default response",
"content" : {
"text/plain" : { }
}
},
"403" : {
"description" : "Forbidden",
"content" : {
"application/problem+json" : {
"schema" : {
"externalDocs" : {
"url" : "https://tools.ietf.org/html/rfc7807"
}
},
"example" : {
"description" : "Request har ikke riktig scope"
}
}
}
},
"4XX" : {
"description" : "Klient feil",
"content" : {
"application/problem+json" : {
"schema" : {
"externalDocs" : {
"url" : "https://tools.ietf.org/html/rfc7807"
}
}
}
}
},
"5XX" : {
"description" : "Server feil",
"content" : {
"application/problem+json" : {
"schema" : {
"externalDocs" : {
"url" : "https://tools.ietf.org/html/rfc7807"
}
}
}
}
}
}
}
}
},
"components" : {
"schemas" : {
"Felt" : {
"required" : [ "feltOverskrift", "feltnavn" ],
"type" : "object",
"properties" : {
"feltnavn" : {
"type" : "string"
},
"feltOverskrift" : {
"type" : "string"
}
}
},
"Soekedokument" : {
"required" : [ "detaljertListe" ],
"type" : "object",
"properties" : {
"dokumentTittel" : {
"$ref" : "#/components/schemas/Felt"
},
"detaljertListe" : {
"type" : "array",
"items" : {
"$ref" : "#/components/schemas/Felt"
}
}
}
},
"Datasett" : {
"required" : [ "datasettEier", "datasettOverskrift", "identifikator" ],
"type" : "object",
"properties" : {
"identifikator" : {
"type" : "string"
},
"datasettOverskrift" : {
"type" : "string"
},
"datasettEier" : {
"$ref" : "#/components/schemas/Enhet"
},
"fellesdatakatalogDatasettIdentifikator" : {
"type" : "string"
}
}
},
"Enhet" : {
"required" : [ "organisasjonsnavn", "organisasjonsnummer" ],
"type" : "object",
"properties" : {
"organisasjonsnavn" : {
"type" : "string"
},
"organisasjonsnummer" : {
"type" : "string"
}
}
},
"Konfigurasjon" : {
"required" : [ "datasett", "relasjoner", "soekekriterier", "soekevisning" ],
"type" : "object",
"properties" : {
"datasett" : {
"$ref" : "#/components/schemas/Datasett"
},
"relasjoner" : {
"$ref" : "#/components/schemas/Relasjoner"
},
"soekevisning" : {
"$ref" : "#/components/schemas/Soekedokument"
},
"soekekriterier" : {
"$ref" : "#/components/schemas/SoekeKriterier"
}
},
"xml" : {
"name" : "konfigurasjon",
"namespace" : "no:tverretatlig:testnorge:soek2"
}
},
"Relasjon" : {
"required" : [ "felt", "referertDatasett", "relasjon" ],
"type" : "object",
"properties" : {
"felt" : {
"$ref" : "#/components/schemas/Felt"
},
"referertDatasett" : {
"type" : "string"
},
"relasjon" : {
"type" : "string"
},
"relasjonsretning" : {
"type" : "string",
"enum" : [ "OPP", "NED", "TIL_SIDEN" ]
}
}
},
"Relasjoner" : {
"type" : "object",
"properties" : {
"relasjoner" : {
"type" : "array",
"items" : {
"$ref" : "#/components/schemas/Relasjon"
}
}
}
},
"Soek" : {
"type" : "object",
"properties" : {
"soekeTema" : {
"type" : "string"
},
"kombinertSoek" : {
"type" : "string",
"enum" : [ "HAR" ]
},
"soekekriterier" : {
"type" : "array",
"items" : {
"$ref" : "#/components/schemas/SoekeKriterie"
}
},
"soekekriterie" : {
"$ref" : "#/components/schemas/SoekeKriterie"
},
"erPrimaerKildeSoek" : {
"type" : "boolean"
},
"primaerkilde" : {
"type" : "string"
}
}
},
"SoekeKriterie" : {
"required" : [ "felt", "typeSoek" ],
"type" : "object",
"properties" : {
"felt" : {
"$ref" : "#/components/schemas/Felt"
},
"typeSoek" : {
"type" : "string",
"enum" : [ "FRI_TEKST", "DATO_FRA_TIL", "PERIODE_FRA_TIL", "FRA_TIL", "DATO", "PERIODE", "ENKELTVALG", "FLERVALG", "HAR", "HAR_IKKE", "BOOL" ]
},
"invertert" : {
"type" : "boolean"
},
"feltformat" : {
"type" : "string"
},
"soekeVerdi" : {
"type" : "array",
"items" : {
"$ref" : "#/components/schemas/SoekeVerdi"
}
}
}
},
"SoekeKriterier" : {
"required" : [ "soek" ],
"type" : "object",
"properties" : {
"soek" : {
"type" : "array",
"items" : {
"$ref" : "#/components/schemas/Soek"
}
}
}
},
"SoekeVerdi" : {
"required" : [ "soekeVerdi" ],
"type" : "object",
"properties" : {
"soekeVerdi" : {
"type" : "string"
},
"visningsNavn" : {
"type" : "string"
},
"skjul" : {
"type" : "boolean"
}
}
},
"BatchTestdataJobbRequest" : {
"required" : [ "operasjoner" ],
"type" : "object",
"properties" : {
"operasjoner" : {
"maxItems" : 10000,
"minItems" : 1,
"type" : "array",
"items" : {
"$ref" : "#/components/schemas/TestdataDokumentOperasjon"
}
}
}
},
"KildedataRequest" : {
"required" : [ "data", "mimeType" ],
"type" : "object",
"properties" : {
"mimeType" : {
"type" : "string"
},
"data" : {
"type" : "string",
"description" : "Den opprinnelige kildedataen den søkbare versjonen er basert på"
}
}
},
"OppdaterTestdataDokumentOperasjon" : {
"required" : [ "id", "soekdata", "versjon" ],
"type" : "object",
"allOf" : [ {
"$ref" : "#/components/schemas/TestdataDokumentOperasjon"
}, {
"type" : "object",
"properties" : {
"id" : {
"type" : "string",
"description" : "ID på testdata dokument som benyttes for å koble sammen kilder, oppdateringer og sletting"
},
"versjon" : {
"type" : "integer",
"description" : "Versjon av testdata. Kan være et timestamp",
"format" : "int64"
},
"soekdata" : {
"type" : "object",
"description" : "Fri form JSON struktur tilpasset søk"
},
"kildedata" : {
"$ref" : "#/components/schemas/KildedataRequest"
}
}
} ]
},
"SlettTestdataDokumentOperasjon" : {
"required" : [ "id", "versjon" ],
"type" : "object",
"allOf" : [ {
"$ref" : "#/components/schemas/TestdataDokumentOperasjon"
}, {
"type" : "object",
"properties" : {
"id" : {
"type" : "string"
},
"versjon" : {
"type" : "integer",
"format" : "int64"
}
}
} ]
},
"TestdataDokumentOperasjon" : {
"type" : "object",
"properties" : {
"type" : {
"type" : "string",
"enum" : [ "OPPDATER", "SLETT" ]
}
},
"discriminator" : {
"propertyName" : "type",
"mapping" : {
"OPPDATER" : "#/components/schemas/OppdaterTestdataDokumentOperasjon",
"SLETT" : "#/components/schemas/SlettTestdataDokumentOperasjon"
}
}
},
"BatchTestdataJobbResponse" : {
"required" : [ "operasjoner" ],
"type" : "object",
"properties" : {
"operasjoner" : {
"type" : "object",
"additionalProperties" : {
"$ref" : "#/components/schemas/TestdataDokumentOperasjonResultat"
},
"description" : "Et element for hver innsendt dokument med status på disse"
}
}
},
"TestdataDokumentOperasjonResultat" : {
"required" : [ "id", "status", "type" ],
"type" : "object",
"properties" : {
"id" : {
"type" : "string"
},
"type" : {
"type" : "string",
"enum" : [ "OPPDATER", "SLETT" ]
},
"status" : {
"type" : "string",
"enum" : [ "CREATED", "OK", "CONFLICT", "ACCEPTED" ]
}
},
"description" : "Et element for hver innsendt dokument med status på disse"
}
},
"securitySchemes" : {
"maskinporten" : {
"type" : "http",
"description" : "Tilgang via maskinporten (oauth2) med scope skatteetaten:testnorge/testdata.write",
"scheme" : "bearer",
"bearerFormat" : "JWT"
}
}
}
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment