Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Sebastian Korotkiewicz skorotkiewicz

Block or report user

Report or block skorotkiewicz

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse
View GitHub Profile
@skorotkiewicz
skorotkiewicz / vpn.md
Last active Oct 23, 2019 — forked from joepie91/vpn.md
Don't use VPN services. (Polska wersja)
View vpn.md

Nie korzystaj z usług VPN.

Nie, poważnie, nie. Prawdopodobnie czytasz to, ponieważ spytałeś, z jakiej usługi VPN korzystać i to jest właśnie odpowiedź.

Uwaga: Zawartość tego postu nie ma zastosowania do używania VPN zgodnie z przeznaczeniem, to znaczy jako wirtualna sieć prywatna (wewnętrzna). Dotyczy to tylko używania jej jako proxy, co robi każdy inny "dostawca VPN".

Rosyjskie tłumaczenie tego artykułu można znaleźć tutaj, autorstwa Timura Demina. Jest też ten artykuł o usługach VPN, który jest lepiej napisany (i ma więcej zdjęć kotów!) niż mój artykuł.

Dlaczego nie?

View keybase.md

Keybase proof

I hereby claim:

  • I am skorotkiewicz on github.
  • I am modinfo (https://keybase.io/modinfo) on keybase.
  • I have a public key ASC5zy1v9Wn4Is9YyYbgWWJjN3yZkPm3IpcOCwNexit21wo

To claim this, I am signing this object:

@skorotkiewicz
skorotkiewicz / archlinux
Created Sep 17, 2019
Install Archlinux + LUKS
View archlinux
cgdisk /dev/sdb
# Setup Partitions
# /dev/sdb GPT
# /dev/sdb1 Flags ESP/Boot
# /dev/sdb2 100% size root partiton
cryptsetup luksFormat -v -s 512 -h sha512 /dev/sdb2
cryptsetup open /dev/sdb2 luks_root
@skorotkiewicz
skorotkiewicz / post-update
Created Aug 24, 2019
Automating the development of NodeJS Apps with Git post-update
View post-update
#!/bin/bash -l
GIT_REPO=/home/node/project
GIT_CLONE=/home/node/project_public
function prepare {
cd $GIT_CLONE || exit
forever stop myapp > /dev/null 2>&1
unset GIT_DIR
git pull origin
npm install
@skorotkiewicz
skorotkiewicz / vhost.txt
Created Aug 21, 2019
Socket.io via Apache Reverse Proxy
View vhost.txt
<VirtualHost *:80>
ServerName example.com
ServerAlias example.com www.example.com
ServerAdmin admin@example.com
RewriteEngine on
ReWriteCond %{SERVER_PORT} !^443$
RewriteRule ^/(.*) https://example.com/$1 [NC,R,L]
</VirtualHost>
@skorotkiewicz
skorotkiewicz / reverseWords.js
Created Jul 23, 2019 — forked from willread/reverseWords.js
Reverse the words in a string
View reverseWords.js
// Reverse words in a string
var reverseWords = function(sentence){
var words = sentence.split(" ").reverse(); // Split the sentence into an array of words and reverse it
var string = "";
for(word in words)
string += (word > 0 ? " " : "") + words[word]; // Concatenate each word to the output and add spaces where required
return string;
View main.go
package main
import (
"github.com/gin-gonic/gin"
"github.com/jinzhu/gorm"
_ "github.com/mattn/go-sqlite3"
)
type Users struct {
Id int `gorm:"AUTO_INCREMENT" form:"id" json:"id"`
View wpa3-project.md

Trying to deploy WPA3 on my home network

Introduction

Recently, news broke about a new possible offline attack on WPA2 using PMKID. To summarize the attack, WPA2 protected APs can end up broadcasting PMKID values which can then be used to offline-brute-force the password.

These PMKID values are computed this way:

PMKID = HMAC-SHA1-128(PMK, "PMK Name" | MAC_AP | MAC_STA)
@skorotkiewicz
skorotkiewicz / oragono.service
Created Jun 25, 2018
systemd service for oragono ircd and qwebirc / debian
View oragono.service
[Unit]
Description=Oragono IRCd
Wants=network.target
After=network.target
[Service]
User=irc
Type=simple
WorkingDirectory=/var/ircd/oragono/
ExecStart=/var/ircd/oragono/oragono run
You can’t perform that action at this time.