Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@smlbiobot
Created November 9, 2021 12:23
Show Gist options
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
  • Save smlbiobot/7cc658aa76a4c1718d4e50afb7984c94 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save smlbiobot/7cc658aa76a4c1718d4e50afb7984c94 to your computer and use it in GitHub Desktop.
GIST created by python code
name tag clan_name clan_tag
aiman 2008YGG8R
aiman 208L9YC2Y BENCI NAJIB 2Q2YYY0
aiman 208UVJLR8 7DeadlySins R90LJY8
aiman 2098CY2GP KING JUBO LJQPC80
aiman 20CVC22VG
aiman 20GGUYJ9R
aiman 20LCRJJ2
aiman 20V2UCRGL patate mayo 2V0CRJU
aiman 22J0C9G9
aiman 22U2GLLQQ MALAYA BRAVO#5 V92Q2
aiman 22UUJJRLY danie/al 8QJLQ2V
aiman 22YPCJ9U8 BruLads 8VYCLLL
aiman 22YQC9JVV starwhat crew LPJUY0Q
aiman 22YR2C9PL
aiman 280R9R88G
aiman 282G9YP2C
aiman 2898JUUY0 the Kaboom ski 88GQ8L9L
aiman 28LRJL8LP
aiman 28PRJ0QPG gelimat GPPP99L
aiman 28PVUUVQC <M'sia> Kepong 2JJ8JYP
aiman 28RC20LU2
aiman 2992YLPP0 Adventure Union 29V2GGG
aiman 29CLGP08L malay champ 2UYLU0Y9
aiman 29J29L0VQ CALVO ROYALE XD PVPV0C2G
aiman 29L8VLLCP Canteen lmp d 9U9JQU2L
aiman 29PCYQRV9
aiman 29QV9UCPV 1MDB Ah-Jib Gor 9RC8GJ
aiman 2C0YG8VG0
aiman 2CLJRJGQR Osvetnici 9YCV82UG
aiman 2CRUULCQQ ketama gang YYRQ0JQ8
aiman 2CUJ2YG2J DIRTYSINS PCPGVG9
aiman 2CVCJVJ9
aiman 2GC9G0U00
aiman 2GLYUR29J #ElitePower 22G0909Q
aiman 2GR20RQ2P 123木頭人 29LGJLQ
aiman 2J2VUV0YG
aiman 2J9QQ0Y20 MaLaYa PuNiShEr Y0PUVP0L
aiman 2JPGRYV2G ita G20QP9Q
aiman 2JRGG9RP9
aiman 2L2VG08G0 lucky YG89GG8
aiman 2LL2882LY
aiman 2LRRCC2U2 ikhlas YYL9LRUJ
aiman 2LYY8QRV lowyat kopitiam YU8J9
aiman 2P0GUYCPL
aiman 2PGCGYGPR SPENDER KETAT Y0PV00
aiman 2PR099PRC numero uno P08C2PL
aiman 2PV8G8VL
aiman 2PV8R2200 Takhars 8YCGCQQ
aiman 2Q29VYYRQ
aiman 2QCUY8PJ8 ROYAL KOREA Y89U9U
aiman 2QQLG20LQ
aiman 2QUV9L0UQ TheBeardedLady 2JYCQQC
aiman 2QVJC2JJP
aiman 2QYL9YGP2 Miracle 98YVCRV
aiman 2RC0JGYJ9
aiman 2RRC09QR
aiman 2RRLPV820
aiman 2U2U8P2C0
aiman 2U9L0J08
aiman 2UPL0RU82 MALAYSIA@322323 Y28YL8RR
aiman 2UQ0GGJGR RIP YJL0RYJ8
aiman 2V0JGL8QG KEDAI LALAT PRRYVG8U
aiman 2VQ00CQCY dattolo 28GU2RV0
aiman 2VU9J98U Zapienazz PJULLRGC
aiman 2Y8UVCY20
aiman 2YJ8QP29G Cloudy Warriors 2GUCC992
aiman 80CL8C9P SUMMER SLAM 2QLRUC8
aiman 80G9GCV2 A LIVELL PPPG08GV
aiman 80JLCYYPJ baltiroyal 9GV89VP
aiman 80JRL0JV8
aiman 80LPYCY2R who join come L90YGYGU
aiman 80PG920Y2 JEALOUS QGLLLPUR
aiman 80UVYLRPG
aiman 829GV2YGY
aiman 882UJRVP0 KING COBRA Y8VPY8QG
aiman 88PGR0VGV SERUAS EMPIRE CQVLP2V
aiman 88QV822PV
aiman 88R8Q80Y los jajamines L090PL8
aiman 88Y0JCVQV les commandos 82GL8JGG
aiman 898PYQPPY Nelayan Tempur 8V2GVGQ
aiman 89CGL0PQ9
aiman 89GY9UU8Q
aiman 89LCRLYG السعودية JY208VL
aiman 89LVVJ9LL ولد العوائل 8220JJ
aiman 8C0UPGYYJ aiman GQRRR28
aiman 8C80L8PPL
aiman 8C9QV8YCV AGC 9LJRJPCG
aiman 8CCRR8QCJ caca caca caca P2CUY8G8
aiman 8CP98Q9RP SRM boys 2GGJ2G2R
aiman 8G02LQG0
aiman 8GQCQ9CUY BLACKSHOT SEA 9PUC9G
aiman 8JCRRJ9V VVIP BATU PAHAT LP2L80RP
aiman 8JCVJG80U PokDin Empire 282VCRU2
aiman 8JCYVQ090
aiman 8JG82JLG9
aiman 8JURR2JLP ESP G4NG YGLUUR2U
aiman 8P89LJ2U8
aiman 8PCC2QC98
aiman 8PJJ2GCU0 CARI'AN_CLUB PLJJRURJ
aiman 8PQ0L28UV Zoo Negara CQVYCG0
aiman 8Q89QQJG9
aiman 8QJQ88Q0Y
aiman 8QLP9QYY Ares[MY] 2Y9GRCY
aiman 8R8Q8QL8U
aiman 8R99VC99G
aiman 8R9QPRLLP Saudi royals CRJV99Y
aiman 8RJVYLV2R señores dl caos 2RUQUUU2
aiman 8RQ0PCQL2
aiman 8RVG2RPU2
aiman 8RVPPV8U8 Kitarto Örsereg Y2GY9LLY
aiman 8U0UJ8C0G
aiman 8U8U0P0L0
aiman 8UCCUVVU2
aiman 8UVYVR8J THE EMPERIO 2C8R8J
aiman 8UYG0YJCY CroNiclE BlaSt 2L20YGJG
aiman 8VCQ8PRVQ
aiman 8VCVUYCCP LIGHTSTRIKE 2LGCPL09
aiman 8VLJPCU2P
aiman 8VP922RPY
aiman 8VRR8QCQ JOHOR ARMY 2QCJL9C
aiman 8VVGPJR8L selipar putus 8P2VQLUG
aiman 8Y0P0Y2U0
aiman 8Y9U0PYC2 sorginak2 LQGYUUY2
aiman 8YCY2QYCQ يمن واحد♡ 2R8YLQRJ
aiman 8YRJ9LRR pendekar ikan 2LG0PRYR
aiman 8YU2YRLQ2
aiman 8YV29JRY8
aiman 8YVR888GL Infamous™ YY02P2CQ
aiman 90G09C2R
aiman 90QJ2LYGC
aiman 90RLU880 Real Mada CGGPQUR
aiman 922QCRCV0
aiman 92UPVYJ2U
aiman 92VUU800 All master'z ® QUJY88
aiman 982UL0V88 BOAT Squad 8GRRCURP
aiman 99LLJQP2C El mors deus 90L9CJRC
aiman 99LRYU9L Penang 4.0 90JGPUL2
aiman 99UYPYQ8P Donate 8P9CV2Y
aiman 9C0QRCRP0 harimau malaya PG88V8LJ
aiman 9CJCYPJUV Romantikamalaya YQ8GUJQG
aiman 9CLUV980U gothboiclique 9RGPQCJ9
aiman 9CLYV89PJ semariang clans 8RGPVRL8
aiman 9CP2G8CL8 Kg. Isotongbola 2UYC098
aiman 9CQPJYYLU Wok Bros 22QQ0PV8
aiman 9CQUP8RR
aiman 9CRUGJLGG TheAdamNation L082GJ9
aiman 9G0PRUQ2J
aiman 9G2VVPJ9Q mega asia YCV20U8
aiman 9G89UP902 GHOST RXC _ARMY YY0VYV2P
aiman 9GP2CLJQ SANDAKAN MEGA 82UV9LL
aiman 9GQJG89Q9
aiman 9GQVYV0Q0
aiman 9GYCV8UL SILONGOI YYQ8V20P
aiman 9J8CY9GLC CHICAGO 28PLUQPL
aiman 9J9JV2R8L black holl 9G0RJ8PQ
aiman 9JGRLPJYR mobile legends 8JLR9PGV
aiman 9L8V8LRQ
aiman 9LC0PYUP0 INL 8CGQ2JGR
aiman 9LLQ9G0V Malaya Troopers 889LCQPV
aiman 9LUR9QC2 PG'g ROYALE 2Y0LJG9
aiman 9LURLG2YJ Malaysia Royale YCR0RP
aiman 9PJJJJ8JP
aiman 9PVGUCG0P
aiman 9PVVR82CL
aiman 9Q2RLR0VP BD Boys LQCR20GQ
aiman 9Q8RJR2QP
aiman 9QCRRPYVC
aiman 9QLRYG8C8
aiman 9QR2URQ8 Knight_Raid 2GQ02JP
aiman 9RLL9RYY9
aiman 9U8QV2Y2 maroc4ever LLU8PY
aiman 9U8R9LPPQ TSF CJGUYVY
aiman 9URU8UPV Crescent reaper GRJQRVR
aiman 9VC2LU8LL jakarta #2 28VRRUQJ
aiman 9VGQRYVQG XxgamersxX 80GRY9UP
aiman 9VP9Y082Y BanCR6 PYGJUYV8
aiman 9VPC9PY0Q The Eh Team 9J0YVVGC
aiman 9VVPCCLC2 palclasico 9UG888G0
aiman 9Y2YV99UQ mi Piace P889RG0Q
aiman 9Y8RLCQRQ
aiman 9YGCYR92 HERO KAMPONG 8ULYYYP
aiman 9YGULP9GC I Scogar YVVJ0RY
aiman 9YPJJR2Y WARRIORS L20VYRCJ
aiman 9YYC9QYV9
aiman C2PRRC90G Girls and boys L9Y290VP
aiman C8VPGJ80 No Respect P00LQG2
aiman C9PPQ8CP gorillon geng 9UJLJU0G
aiman CGQLPLRC
aiman CJV92PUJ
aiman CPR92GCR
aiman CQ92CJC8 ARKADIANS 2QP0PQR
aiman CRRPG0RG Always win Y0PPJ9G0
aiman CRRUQQPC scarsi's group 8GRPJ8Y2
aiman G28GQC9LU Black Mamba PVJ99C
aiman G8UJPL9Q9 أحباب الروح L2028PYJ
aiman GCG02ULL awek Malaya 2PV0G9PJ
aiman GCULP80U0 عراقنا 2UQU90
aiman GGVVJRRQL Malaysia Gang YUGRJ20Q
aiman GJYVVJRR9 LOS TELLEIROS LRJ88VCQ
aiman GL9P8G2J
aiman GQ902V98P Anonymous Sabah Y0V0JQR
aiman GQLVY8PQ 6é escolasantvi 8LP8QQ2
aiman GQRPGVG8 اليمن LC0RGQVJ
aiman GRUQ92GGQ goblin P8PG998G
aiman GVJR2V9J8 Orang Sendiri 2YLVUJ2
aiman GYC2QULLG TOSHIBAXMALAY LL2J8VVJ
aiman GYJRY9JU
aiman GYLRRUQQ Nirvana#Ipoh P92CCCGU
aiman GYULUVQ8 TEAM ROYALE L029U0R8
aiman J0Q2JPYP0 PENGERINDU TUA 98V90RC
aiman JG9GG8U9 liverpool 9PUC2LR
aiman JGGRU9U9U AguaConMisterio L2QQ9CCJ
aiman JGLJV02 Sussy baka’s L2GRLV0P
aiman JJQY89G0 Red Army P2YL9CGP
aiman JR8U2PJQ
aiman JRRJC8Q8G HOTSTAR IND L8R0JUPG
aiman JY8GGGQJ2 GolemBeatdown QQRCQYR2
aiman JYJVVQRY GOD OF WAR 2992U8J
aiman L00L82R0Q ارتش سرخ PGYY0UL0
aiman L08UUV2Q oley yo GVQ8QR0
aiman L09JR8VJU FOR FUN LRUL9QJ2
aiman L09QU0YC GILLES YYV82LJU
aiman L0JUQCL2Q BANGKONG EMPIRE LC8UQUV8
aiman L0V2P9PJV SLMTCITY•ID™ YCVUJ82L
aiman L0Y08VRQV ValenciaPROmini LU9CQUU0
aiman L29P2GYCL StayAtHome LQG8GPGR
aiman L2C9CP92
aiman L2GRJ8J0J HARIMAU MALAYA 9G2PVJQR
aiman L2P8YULC ProWorks 8QQQ00P
aiman L2PY8P8V9 FURIOUS FORCES YCVJ8RCG
aiman L2QPLRQ8U janji menang 28Q8028P
aiman L89V2PLRL Espainkilers Q2RVUQC
aiman L8CY0VPGC Clasher COC 2822YG8
aiman L8VP02GJR SAITAMA SUPER YGGL9RPL
aiman L9L9VJQ2C Clan YG9LC0CL
aiman L9VLLVUY2 魔霸部落 PLLVG89U
aiman LGUGGGR22
aiman LJJGYY00
aiman LL8LYY8P aiman GQRRR28
aiman LLCGVYV2C CLAN•LIGHTNESS YLYPLG2G
aiman LLCL8LL80 Brother's YY9CGYR0
aiman LLLUUQUR Bukit Kapar FC R888C89
aiman LLQYYLQ02 Clash Royale BN PJ9RL2L9
aiman LPLUCU2P
aiman LPP2GL0R0 Lithara X PRJQR08Q
aiman LPQQY02PQ ¡AVENGERS! L02P0R9Y
aiman LPYQ2Y08G E~L~I nor 0104 PRRQCVCL
aiman LQ0888GP9
aiman LQ9CGJRVL Aura.Galaxy MK3 LVVLPRG2
aiman LQGCRY2 mat 20GYQPPU
aiman LQQ80P0Y9 JANTANZ 88YYLPCG
aiman LU28QQGGQ Gob Gang LG0R8G2L
aiman LU2J9YG8P
aiman LV2V8R98V TANDEM 2JUCR982
aiman LVQJVYL9Y UCHIHA CLAN YYCPGCLL
aiman LYRL8QCGR Bertam Superb™️ PRR8CJYJ
aiman P0CG000PU ولد العوائل 8220JJ
aiman P0CJCJPJ MANILA BRAWLERS 9QYCGV8J
aiman P0QR2RY2G ALPHA300 80Q8UYLR
aiman P29GPL2RQ Masuk Clan Aku 8Y9Q8GQ
aiman P2GL9GPYL malayan brother 8R2VYGR
aiman P2R2V2UV
aiman P2U2G2UV the black order QRJVPY
aiman P8Y8YRRU A Jean Bart YU02Q828
aiman P98Q0Y2CR GhostArmy YUQU0VUJ
aiman PCGC2JPJL freudstrasse JPQVYGU
aiman PCGVUPVCG L.D EMPIRE 8GRJ9C2J
aiman PCU9VQ2Q8
aiman PG2UG899 INDIAN ARMY Q9GVRPJP
aiman PGGPR98P
aiman PGGV292U0 LOW FROFILE L2QJ8JQ
aiman PGPR9CLC8 LOS KINGZ YV9RP8UJ
aiman PGR020L2U Sandstorm MY P0G2YRJ9
aiman PGUGCCUL grupsempoi 99L8J9G
aiman PGV8VC0LG LOS GIGOLOS !!! G0LL9P
aiman PJLPJ0YUQ MALAYSIAN PR2Y2UV
aiman PJVLPLV9L malaysia..... YPYUV099
aiman PJY8RQ0J9 4.2.0. L0RQR99
aiman PLGLVPRPC Kanjiklub PJ9YQC99
aiman PPUP2UCJG LIONS FIRM GVUURGJ
aiman PPV2QC9L 动感潮人 2LJVVUV
aiman PPVUQQ22J Malayasia华人 PPQP9Q9J
aiman PQCCGL0YJ SinSiloG PRCPPJV
aiman PQGLP8202
aiman PQJ222C0C PLP4Ever 9UGR9UUL
aiman PR9RPCJ9U ابن عاصم S GPRC08R
aiman PRURPV8RR Corsaire Geek PCU2CG
aiman PU0G2VGR0 francais PY8RLG2L
aiman PU2UP2LV8 Los Mitos PY9L8Q0V
aiman PVCGCUC8 Zubairian IIUM 2JRCQPR
aiman PYCYJYP89 football 68 PRR2RRCJ
aiman PYGPCLLR9 LR team CV 2 YGGQ9R2V
aiman PYQ2LYGY
aiman PYVU2CJPV Jalur Gemilang 2QJUVR9
aiman PYYVL28YU joGjakarta kita 89PVPP2U
aiman Q0QPGR29P StromHammer PVYU2V8J
aiman Q2UV2PPR Unbanded Reborn PUP209PQ
aiman Q2VPP8JJ8 رفیقان بامرام L2L2GGVQ
aiman Q89PJURCJ
aiman Q8QU9V9V SKPP8(1) ROYALE 9QCPPCP
aiman Q92G89YPG
aiman Q92QR99YQ 5B班的四人组 Y9CG9VCR
aiman Q99G8Q0J
aiman Q99LYRJPL haiwan stand Y9CQLRJU
aiman Q9PC2QCLV BOSSKU EMPIRE Y0JR9V9Q
aiman QC202LCCC HYE SAYANG YULYRL0P
aiman QCJ80PRJ8 Romantikamalaya YQ8GUJQG
aiman QG2RLJU98 帝都部落 2229GJC
aiman QGRUGJUL
aiman QJJQC8RQ
aiman QJR2JUVR LORD OF FIRE 8VGYG0G
aiman QLJRU08R شلة الفساد 8PRU2J2V
aiman QPG2VG0Y maharaja naga 8LGV0RY
aiman QPQ88G8 Matriks YQVVCQGC
aiman QR2U9UQY Berriz Pro V2 YVUJ8CY9
aiman QRC28G29 Cheras Troopers 8J2V0GY
aiman QV2P0QUJQ TEAM_quesadilla YCCPPR9P
aiman QYR9Y88LU t t t t YCV09RQY
aiman R0J8QY228 ارض الاصدقاء L0J989QL
aiman R0VV2GPRL abdija LJCYPCQY
aiman R28UV8G9V #Tranquilos2.0# 2VRCYLC2
aiman R80J80YL0 phenix QR989GQ0
aiman R88GPU9GG TY QYP9U8JU
aiman R8VY002CJ Newbie Farm 2 QYPLJRR2
aiman R9U99GR29 oussama yt L2C2Q028
aiman RG2CGYJ2 Arabian Desert RYV2QJG
aiman RPJ99Q9RP lowly YV0RGQC0
aiman RPLQGULUV Supreme 999VYLPU
aiman RRVYRRLP GUNERS 8Q8C98L
aiman RV0L09C0
aiman U9980L20
aiman U9VYUCUU 612帅哥会 PVJJJ2RU
aiman UJ0GRUG
aiman ULQCR0L8 bagus team 2 JYPJL89
aiman V8V292UJ hipocresía 9Q8P8U92
aiman VCVVL90P WKids Warrior 8UL9VJC
aiman VLJVJVQC MALAYSIA 22Q29Y2G
aiman VP8UJY8C Tora-Tora U88P2C9
aiman VPJP0J0G Black&Yellow Y9CYJLR
aiman VYQ0LR29 Residen Evil 2JUQCG8U
aiman Y020PPCL9 sarawak energy P2V2JLRC
aiman Y02Y0YCY Clash™ Y2QPYQ09
aiman Y09LY2CCP Aaron 98U2JRGL
aiman Y0JP0UYUR Blood wizard CR QR9Y828
aiman Y20L8U0JQ France Esport I Y9QC0CJ2
aiman Y2G88CGCR Boombayah PG02V0CL
aiman Y2Q080VR SOdOr Jak BAH LVPQLLP
aiman Y2YJJ8Q90 ¥SILENT WIZARD¥ PLJ0RVLG
aiman Y8CR20RJJ moroccan pro YU8V8YUL
aiman Y8U80PGY8 Askar Melayu ™ LYYRPG9
aiman Y9G9GLCUG Gorilla Energy YL2YU2JQ
aiman Y9P8PU2U dubai 2L8LYLC
aiman Y9PV88RY AL-FALAH LCJLLL
aiman Y9UC828CR PAKA WORRIOR P8JQCGQ8
aiman Y9YVVVCQ8 Special Force Y0VPL9QU
aiman YC2LYLQ9U
aiman YCVYYPQU KancolleKC JR2LGQ
aiman YG2CQLYCP Trx L8VR09GG
aiman YGC29Q2R9 HariHari 9GJ82RP
aiman YGG0CV2PL BRESSOUX LIEGE 922PCQ08
aiman YJJ2PJ2R0 PRO GAMERS PVUVYY0U
aiman YJJULLPY0 TV team PU2RY8GL
aiman YL8RP2CLU HANZ 8Q2PVRR
aiman YLRUYUUU
aiman YLRYYUQ90 اا YYYYLGY8
aiman YPCUJLJYC بداية جديدة YQRYPQRY
aiman YPR8V00LU 杠精大队♥ Y20JVJVC
aiman YQ9R0Y0LV FunnyMoment PVPVQVJP
aiman YQYLPU0PQ Road to legend P9LR2QQ0
aiman YQYQUYGV cochrane kl 89VU0JY
aiman YRJ0QRU9 MERLIMAU 28Q29JQ
aiman YRPJJR Los Kintos G8Y2P9C
aiman YRPV82LUC ROYALE EMPIRE P2J0888C
aiman YRU08922 Италия_Славяне 2RGVQC0G
aiman YUQ0Q9QQY clash kings YC8G0VUR
aiman YUYLCUPPJ marisolll QYUCVUUG
aiman YVL0LLRGP SCREWUP_HEAD LRP200LC
aiman YVP02YJY9 LOL 9QUP9QRV
aiman YVV82G0R
aiman YY082C2P2 no restart YJ99RUUJ
aiman YY9R90QR8 トレジャーハンター P2Y00C0P
aiman YYCLUCJYP aiman YY9LQU2P
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment