Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@suricactus
Created October 17, 2020 04:37
Embed
What would you like to do?
Свръхбързо въведение в MarkDown

Заглавие

Подзаглавие

По-малко заглавие

И така нататък

Всеки параграф, заглавие или друго е разделено с празен ред в края. Ако го няма празен ред, се долепят. Текстът може да е италик, удебелен или отбелязан.

Списъци по-долу, а връзки като този линк към OpenStreetMap.

  • списъци
  • разни

И таблици:

Име Град
Иван Русе
Цвета Кърджали
print('Hello, pkp')

Фърррр

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment