Instantly share code, notes, and snippets.

View README.md

Mapa que mostra la densitat de població a Catalunya a nivell de municipi (2014). Si poseu el ratolí sobre algun dels municipis podreu veure les xifres.

  • Mapa generat amb cat-topojson, utilitzant dades de l'ICGC (CC-BY).
  • Dades de poblacio obtingudes a traves de l'INE i processades amb el codi que s'adjunta al gist, process.py.
  • Els codis municipals dels mapes són de 6 digits (l'últim és un digit de control que es genera amb l'algoritme "ABC"), mentre que els de les dades de