Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@theel0ja
Last active September 9, 2016 20:21
Show Gist options
  • Save theel0ja/357080eab1e8ea51dde565a1f8bc30b9 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save theel0ja/357080eab1e8ea51dde565a1f8bc30b9 to your computer and use it in GitHub Desktop.
How to use Git (finnish)
# Ensin, luo SSH-avaimet, jos et ole näin tehnyt
# Tallenna SSH-avaimet sijaintiin ~/.ssh/id_rsa (mikäli käytät Linuxia) tai Macille sopivaan kansioon (jos käytät Macia)
ssh-keygen
# Luo .git-kansio ja muut alkumäärittelyt
git init
# Lisää kaikki tiedostot muutokseen (commit) paitsi ne, jotka ovat määritelty .gitignore-tiedostossa
git add .
# Luo muutos (commit)
git commit -m "muutoksen kuvaus"
# Lisää palvelu (tässä tapauksessa GitHub, vaihda vain git@github.com:user/repo.git johonkin muuhun.
git remote add origin git@github.com:user/repo.git
# Työnnä muutos master-haaraan (branch) (vaihda master johonkin muuhun, jos haluat sen johonkin muualle)
git push -u origin master
#työntö
# Lisää kaikki tiedostot muutokseen (commit) paitsi ne, jotka ovat määritelty .gitignore-tiedostossa
git add .
# Luo muutos (commit)
git commit -m "muutoksen kuvaus"
# Työnnä muutos master-haaraan (branch) (vaihda master johonkin muuhun, jos haluat sen johonkin muualle)
git push -u origin master
#veto
git pull
@theel0ja
Copy link
Author

theel0ja commented Sep 9, 2016

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment