Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Chuyển đổi từ Tiếng Việt có dấu sang Tiếng Việt không dấu
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""Chương trình chuyển đổi từ Tiếng Việt có dấu sang Tiếng Việt không dấu
Chỉnh sửa từ mã nguồn của anh NamNT
http://www.vithon.org/2009/06/14/x%E1%BB%AD-ly-ti%E1%BA%BFng-vi%E1%BB%87t-trong-python
"""
import re
INTAB = "ạảãàáâậầấẩẫăắằặẳẵóòọõỏôộổỗồốơờớợởỡéèẻẹẽêếềệểễúùụủũưựữửừứíìịỉĩýỳỷỵỹđẠẢÃÀÁÂẬẦẤẨẪĂẮẰẶẲẴÓÒỌÕỎÔỘỔỖỒỐƠỜỚỢỞỠÉÈẺẸẼÊẾỀỆỂỄÚÙỤỦŨƯỰỮỬỪỨÍÌỊỈĨÝỲỶỴỸĐ"
INTAB = [ch.encode('utf8') for ch in unicode(INTAB, 'utf8')]
OUTTAB = "a" * 17 + "o" * 17 + "e" * 11 + "u" * 11 + "i" * 5 + "y" * 5 + "d" + \
"A" * 17 + "O" * 17 + "E" * 11 + "U" * 11 + "I" * 5 + "Y" * 5 + "D"
r = re.compile("|".join(INTAB))
replaces_dict = dict(zip(INTAB, OUTTAB))
def no_accent_vietnamese(utf8_str):
return r.sub(lambda m: replaces_dict[m.group(0)], utf8_str)
if __name__ == '__main__':
print no_accent_vietnamese("Việt Nam Đất Nước Con Người")
print no_accent_vietnamese("Welcome to Vietnam !")
print no_accent_vietnamese("VIỆT NAM ĐẤT NƯỚC CON NGƯỜI")
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""Chương trình chuyển đổi từ Tiếng Việt có dấu sang Tiếng Việt không dấu
"""
import re
def no_accent_vietnamese(s):
s = s.decode('utf-8')
s = re.sub(u'[àáạảãâầấậẩẫăằắặẳẵ]', 'a', s)
s = re.sub(u'[ÀÁẠẢÃĂẰẮẶẲẴÂẦẤẬẨẪ]', 'A', s)
s = re.sub(u'èéẹẻẽêềếệểễ', 'e', s)
s = re.sub(u'ÈÉẸẺẼÊỀẾỆỂỄ', 'E', s)
s = re.sub(u'òóọỏõôồốộổỗơờớợởỡ', 'o', s)
s = re.sub(u'ÒÓỌỎÕÔỒỐỘỔỖƠỜỚỢỞỠ', 'O', s)
s = re.sub(u'ìíịỉĩ', 'i', s)
s = re.sub(u'ÌÍỊỈĨ', 'I', s)
s = re.sub(u'ùúụủũưừứựửữ', 'u', s)
s = re.sub(u'ƯỪỨỰỬỮÙÚỤỦŨ', 'U', s)
s = re.sub(u'ỳýỵỷỹ', 'y', s)
s = re.sub(u'ỲÝỴỶỸ', 'Y', s)
s = re.sub(u'Đ', 'D', s)
s = re.sub(u'đ', 'd', s)
return s.encode('utf-8')
if __name__ == '__main__':
print no_accent_vietnamese("Việt Nam Đất Nước Con Người")
print no_accent_vietnamese("Welcome to Vietnam !")
print no_accent_vietnamese("VIỆT NAM ĐẤT NƯỚC CON NGƯỜI")
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""Chương trình chuyển đổi từ Tiếng Việt có dấu sang Tiếng Việt không dấu
"""
import re
import unicodedata
def no_accent_vietnamese(s):
s = s.decode('utf-8')
s = re.sub(u'Đ', 'D', s)
s = re.sub(u'đ', 'd', s)
return unicodedata.normalize('NFKD', unicode(s)).encode('ASCII', 'ignore')
if __name__ == '__main__':
print no_accent_vietnamese("Việt Nam Đất Nước Con Người")
print no_accent_vietnamese("Welcome to Vietnam !")
print no_accent_vietnamese("VIỆT NAM ĐẤT NƯỚC CON NGƯỜI")
@doxuanthang
Copy link

doxuanthang commented Jan 10, 2018

miss [ and ]

Loading

@tienhieuD
Copy link

tienhieuD commented Aug 25, 2018

nice, thank you 😍

Loading

@likelovez
Copy link

likelovez commented Dec 13, 2018

Hi, you need to replace s = s.decode('utf-8') by s = s.encode('utf-8').decode('utf-8') to avoiding some exception !!

Loading

@h6009
Copy link

h6009 commented Feb 18, 2019

from unidecode import unidecode; unidecode(u'Dương Tiến Thuận')

Loading

@nguyenvanhieuvn
Copy link

nguyenvanhieuvn commented Apr 11, 2019

Cái thứ 2 regex sai rồi ạ.

def no_accent_vietnamese(s):
  s = s.lower()
  s = re.sub('[áàảãạăắằẳẵặâấầẩẫậ]', 'a', s)
  s = re.sub('[éèẻẽẹêếềểễệ]', 'e', s)
  s = re.sub('[óòỏõọôốồổỗộơớờởỡợ]', 'o', s)
  s = re.sub('[íìỉĩị]', 'i', s)
  s = re.sub('[úùủũụưứừửữự]', 'u', s)
  s = re.sub('[ýỳỷỹỵ]', 'y', s)
  s = re.sub('đ', 'd', s)
  return s

Loading

@vohaitrieu
Copy link

vohaitrieu commented Jul 10, 2019

Code đúng phải là như này:

import re


def no_accent_vietnamese(s):
  s = re.sub(r'[àáạảãâầấậẩẫăằắặẳẵ]', 'a', s)
  s = re.sub(r'[ÀÁẠẢÃĂẰẮẶẲẴÂẦẤẬẨẪ]', 'A', s)
  s = re.sub(r'[èéẹẻẽêềếệểễ]', 'e', s)
  s = re.sub(r'[ÈÉẸẺẼÊỀẾỆỂỄ]', 'E', s)
  s = re.sub(r'[òóọỏõôồốộổỗơờớợởỡ]', 'o', s)
  s = re.sub(r'[ÒÓỌỎÕÔỒỐỘỔỖƠỜỚỢỞỠ]', 'O', s)
  s = re.sub(r'[ìíịỉĩ]', 'i', s)
  s = re.sub(r'[ÌÍỊỈĨ]', 'I', s)
  s = re.sub(r'[ùúụủũưừứựửữ]', 'u', s)
  s = re.sub(r'[ƯỪỨỰỬỮÙÚỤỦŨ]', 'U', s)
  s = re.sub(r'[ỳýỵỷỹ]', 'y', s)
  s = re.sub(r'[ỲÝỴỶỸ]', 'Y', s)
  s = re.sub(r'[Đ]', 'D', s)
  s = re.sub(r'[đ]', 'd', s)
  return s

if __name__ == '__main__':
  print(no_accent_vietnamese("Việt Nam Đất Nước Con Người"))
  print(no_accent_vietnamese("Welcome to Vietnam !"))
  print(no_accent_vietnamese("VIỆT NAM ĐẤT NƯỚC CON NGƯỜI"))

# Output
# Viet Nam Dat Nuoc Con Nguoi
# Welcome to Vietnam !
# VIET NAM DAT NUOC CON NGUOI

Hoặc có thể cài và sử dụng thư viện unidecode:

pip install unidecode
from unidecode import unidecode

print(unidecode("Việt Nam Đất Nước Con Người"))
print(unidecode("Welcome to Vietnam !"))
print(unidecode("VIỆT NAM ĐẤT NƯỚC CON NGƯỜI"))

# Output
# Viet Nam Dat Nuoc Con Nguoi
# Welcome to Vietnam !
# VIET NAM DAT NUOC CON NGUOI

Loading

@thuandt
Copy link
Author

thuandt commented Jul 11, 2019

Mấy script chơi chơi từ cả 7-8 năm trước mà giờ ae vẫn có người cần à :D

Loading

@kiemrong08
Copy link

kiemrong08 commented Dec 12, 2019

quá cần luôn =))

Loading

@trongvanhpkt99
Copy link

trongvanhpkt99 commented Aug 17, 2020

em muốn hỏi tí là kiểu em muốn làm ngược lại, kiểu từ 1 chữ ko có dấu ví dụ như cho, sinh ra các trường hợp có thể thêm dấu của nó là chò, chó, chỏ, chọ, chõ thì làm như thế nào được ạ :v

Loading

@nguyenvanhieuvn
Copy link

nguyenvanhieuvn commented Aug 18, 2020

em muốn hỏi tí là kiểu em muốn làm ngược lại, kiểu từ 1 chữ ko có dấu ví dụ như cho, sinh ra các trường hợp có thể thêm dấu của nó là chò, chó, chỏ, chọ, chõ thì làm như thế nào được ạ :v

Em tham khảo bài viết này có cái em cần: https://nguyenvanhieu.vn/thuat-toan-beam-search/#tim-tat-ca-cac-cach-danh-dau-cau

Loading

@hrm209
Copy link

hrm209 commented Dec 28, 2020

Cho e hỏi có cách nào chuyển từ kg dấu khi gõ sang có dấu kg ạ (kg bật gõ tiếng việt) ví dụ : thuongfw -> thường

Loading

@Hoainam25699
Copy link

Hoainam25699 commented May 14, 2021

có bạn nhé @hrm209, bạn có thể sử dụng thư viện bogo :)

Loading

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment