Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar
💀
This.isDevOps(powah_code=36)

Thuan Duong thuandt

💀
This.isDevOps(powah_code=36)
  • Ho Chi Minh, Vietnam
View GitHub Profile
@thuandt
thuandt / unique_digit_prime.py
Created Dec 8, 2012 — forked from lewtds/unique_digit_prime.py
Tìm số nguyên tố lớn nhất có 9 chữ số và các chữ số khác nhau từng đôi một
View unique_digit_prime.py
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
#
# Filename: prime.py
#
# Description: Tìm số nguyên tố lớn nhất có 9 chữ số khác nhau
#
# Created: 12/09/2012 06:32:33 AM
# Last Modified: 12/09/2012 06:40:49 AM
@thuandt
thuandt / no_accent_vietnamese.py
Created Aug 22, 2012
Chuyển đổi từ Tiếng Việt có dấu sang Tiếng Việt không dấu
View no_accent_vietnamese.py
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""Chương trình chuyển đổi từ Tiếng Việt có dấu sang Tiếng Việt không dấu
Chỉnh sửa từ mã nguồn của anh NamNT
http://www.vithon.org/2009/06/14/x%E1%BB%AD-ly-ti%E1%BA%BFng-vi%E1%BB%87t-trong-python
"""
import re
INTAB = "ạảãàáâậầấẩẫăắằặẳẵóòọõỏôộổỗồốơờớợởỡéèẻẹẽêếềệểễúùụủũưựữửừứíìịỉĩýỳỷỵỹđẠẢÃÀÁÂẬẦẤẨẪĂẮẰẶẲẴÓÒỌÕỎÔỘỔỖỒỐƠỜỚỢỞỠÉÈẺẸẼÊẾỀỆỂỄÚÙỤỦŨƯỰỮỬỪỨÍÌỊỈĨÝỲỶỴỸĐ"