Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@thuongnn
Last active Mar 14, 2021
Embed
What would you like to do?
So sánh các loại Message Queue
Message Base Data Pipeline
Lưu trạng thái của các consumer nhằm đảm bảo tất cả các consumer đều nhận được message từ topic mà đã subscribe Không lưu trạng thái của consumer.
Sau khi tất cả các consumer nhận được message thì message đó sẽ bị xoá Message được xoá sau một khoảng thời gian nhất định
Khi có một message mới, consumer chỉ có thể lấy được duy nhất một message đó Khi có message mới, consumer có thể tuỳ ý lựa chọn lấy về một danh sách các message
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment