Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@tts tts/change.R
Last active Aug 29, 2015

Embed
What would you like to do?
Koulutusohjelma Muutos
Energiatekniikka 4
Arkkitehtuuri 5
Kemian- ja prosessitekniikka 8
Ympäristötekniikka 4
Teknis-luonnontieteellinen 5
Tuotantotalous 12
Rakenne- ja yhdyskuntatekniikka 9
Sähkö- ja automaatiotekniikka 14
Tieto- ja viestintätekniikka 21
Materiaalitekniikka -3
Konetekniikka -12
###########################################
#
# Plotting the volume change in some
# Aalto University degree programmes
# from 2014 to 2016
#
# See http://tuijasonkkila.fi/blog/?p=76
#
###########################################
df <- read.csv("change.csv")
df <- df[order(df$Koulutusohjelma, decreasing = TRUE),]
png("aaltof2014t2016.png", width = 1024, height = 768, res = 72)
dotchart(df$Muutos,
labels = df$Koulutusohjelma,
cex = .7,
main = "Eräiden koulutusohjelmien ennakoitu volyymin muutos Aalto-yliopistossa 2014-2016",
xlab = "%")
abline(v = 0, lty = 2, col = "red4")
dev.off()
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.