Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Show Gist options
  • Save tuananhzippy/56d4e2cfc3f4403bb4e2f9ff439f00b5 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save tuananhzippy/56d4e2cfc3f4403bb4e2f9ff439f00b5 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Converting standard Vietnamese Characters to non-accent ones. Example: hải -> hai
function nonAccentVietnamese(str) {
str = str.replace(/A|Á|À|Ã|Ạ|Â|Ấ|Ầ|Ẫ|Ậ|Ă|Ắ|Ằ|Ẵ|Ặ/g, "A");
str = str.replace(/à|á|ạ|ả|ã|â|ầ|ấ|ậ|ẩ|ẫ|ă|ằ|ắ|ặ|ẳ|ẵ/g, "a");
str = str.replace(/E|É|È|Ẽ|Ẹ|Ê|Ế|Ề|Ễ|Ệ/, "E");
str = str.replace(/è|é|ẹ|ẻ|ẽ|ê|ề|ế|ệ|ể|ễ/g, "e");
str = str.replace(/I|Í|Ì|Ĩ|Ị/g, "I");
str = str.replace(/ì|í|ị|ỉ|ĩ/g, "i");
str = str.replace(/O|Ó|Ò|Õ|Ọ|Ô|Ố|Ồ|Ỗ|Ộ|Ơ|Ớ|Ờ|Ỡ|Ợ/g, "O");
str = str.replace(/ò|ó|ọ|ỏ|õ|ô|ồ|ố|ộ|ổ|ỗ|ơ|ờ|ớ|ợ|ở|ỡ/g, "o");
str = str.replace(/U|Ú|Ù|Ũ|Ụ|Ư|Ứ|Ừ|Ữ|Ự/g, "U");
str = str.replace(/ù|ú|ụ|ủ|ũ|ư|ừ|ứ|ự|ử|ữ/g, "u");
str = str.replace(/Y|Ý|Ỳ|Ỹ|Ỵ/g, "Y");
str = str.replace(/ỳ|ý|ỵ|ỷ|ỹ/g, "y");
str = str.replace(/Đ/g, "D");
str = str.replace(/đ/g, "d");
// Some system encode vietnamese combining accent as individual utf-8 characters
str = str.replace(/\u0300|\u0301|\u0303|\u0309|\u0323/g, ""); // Huyền sắc hỏi ngã nặng
str = str.replace(/\u02C6|\u0306|\u031B/g, ""); // Â, Ê, Ă, Ơ, Ư
return str;
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment