Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@tubalainen
Last active February 2, 2022 12:46
Show Gist options
  • Star 1 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
  • Save tubalainen/ba064f85bd07376c71cc409a25d25b58 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save tubalainen/ba064f85bd07376c71cc409a25d25b58 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Postnord API - kommer posten idag?
## Detta är en "packagefil" för Home Assistant för att kunna skapa en rutin i Google Home för att ställa frågan
## "Hey Google, Kommer posten idag"?
## Editera "media_player" nedan så att det passar dina behov
## Editera också postnummret för din ort (står XXXXX nu)
##
## För att skapa en rutin kopplat till ett script i Home Assistant krävs att din HA är ihopkopplad med Google. Kör en "Hej Google, synca mina enheter"
## I Googlehome appen lägger du till en ny rutin
## - Välj "Utlösarfras", typ "Kommer posten idag?"
## - Välj åtgärd - "Justera ljussättning"
## - Tryck "Spara"
## - Editera din rutin och gå in och välj scriptet som heter "kommer_posten_idag_script"
## - Tryck "Spara"
## Klart! :)
##
## Se till att din home assistant är inställd att läsa "packages" (kräver editering i configuration.yaml) https://www.home-assistant.io/docs/configuration/packages/
## placera nedan konfig i en fil under /config/packages
script:
kommer_posten_idag_script:
sequence:
- data:
entity_id: media_player.gh_kok
volume_level: '0.6'
service: media_player.volume_set
- data_template:
entity_id: media_player.gh_kok
language: sv
message: >-
"{%if states('binary_sensor.post_i_dag') == "on" %}
Ja, idag kommer posten!
{% else %}
Nej, idag är det ingen utdelning
{%- endif %}"
service: tts.google_translate_say
binary_sensor:
- platform: template
sensors:
post_i_dag:
friendly_name: "Kommer posten idag"
value_template: >-
{{ (state_attr('sensor.postnord_utdelning', 'delivery').split(' ')[0] | int) == now().day }}
sensor:
- platform: rest
name: "PostNord Utdelning"
scan_interval: 3600
resource: https://portal.postnord.com/api/sendoutarrival/closest?postalCode=XXXXXX
value_template: "{{ value_json.delivery }}"
json_attributes:
- "delivery"
- "upcoming"
- "city"
- "postalCode"
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment