Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@vuhung3990
Last active May 2, 2019 18:42
Show Gist options
  • Save vuhung3990/5d789717e4521302a919f506ea2cdae9 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save vuhung3990/5d789717e4521302a919f506ea2cdae9 to your computer and use it in GitHub Desktop.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
<title>MobileLiveChat: Activity</title>
<link rel="self" href="http://10.64.100.201/projects/mobilelivechat/activity.atom?key=5817b30bb840c72acd2b1e4771c0022ea87e9c4e"/>
<link rel="alternate" href="http://10.64.100.201/projects/mobilelivechat/activity"/>
<id>http://10.64.100.201/</id>
<icon>http://10.64.100.201/favicon.ico</icon>
<updated>2019-04-26T10:28:57Z</updated>
<author>
<name>Redmine</name>
</author>
<generator uri="https://www.redmine.org/">
Redmine </generator>
<entry>
<title>3.00 hours (Feature #18111 (対応中/In Progress): サイト別決済設定 // Setting thanh toán trên các Site)</title>
<link rel="alternate" href="http://10.64.100.201/projects/mobilelivechat/time_entries?issue_id=18111"/>
<id>http://10.64.100.201/projects/mobilelivechat/time_entries?issue_id=18111</id>
<updated>2019-05-3T10:28:57Z</updated>
<author>
<name>Dinh Pham Viet</name>
</author>
<content type="html">
&lt;p&gt;lam giao dien&lt;/p&gt; </content>
</entry>
<entry>
<title>3.50 hours (Feature #18111 (対応中/In Progress): サイト別決済設定 // Setting thanh toán trên các Site)</title>
<link rel="alternate" href="http://10.64.100.201/projects/mobilelivechat/time_entries?issue_id=18111"/>
<id>http://10.64.100.201/projects/mobilelivechat/time_entries?issue_id=18111</id>
<updated>2019-04-26T10:28:44Z</updated>
<author>
<name>Dinh Pham Viet</name>
</author>
<content type="html">
&lt;p&gt;phân tich du an&lt;/p&gt; </content>
</entry>
<entry>
<title>Feature #17741: 出演者期間別稼動集計 // Tổng hợp hoạt động của Người biểu diễn - chia theo kỳ</title>
<link rel="alternate" href="http://10.64.100.201/issues/17741#change-130390"/>
<id>http://10.64.100.201/issues/17741#change-130390</id>
<updated>2019-04-26T09:47:16Z</updated>
<author>
<name>Hong Vu Thi</name>
</author>
<content type="html">
&lt;p&gt;- Environment: Local.&lt;br /&gt;- Release info time: 24-04-2019 10:30:00&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1. Bỏ memo phần search "検索条件"&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2. Khi số lượng các cột = 0 -&gt; không cần hiển thị user&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;3. Ngày bắt đầu - kết thúc:&lt;br /&gt;+ Không nhập bất kì thông tin gì -&gt; click button reset -&gt; chọn thời gian bất kì -&gt; click search -&gt; dữ liệu vừa input bị reset -&gt; kết quả luôn là search được all (xảy ra khi: chỉ chọn bắt đầu, chỉ chọn kết thúc hoặc chọn cả 2) -&gt; mong muốn: sau khi resert -&gt; thực hiện search được đúng đã chọn &lt;br /&gt;+ Dữ liệu ngày: có phải đang lấy theo creat_at của mỗi bảng không -&gt; hiện tại đã thêm creat_at -&gt; search -&gt; không hiển thị kết quả&lt;br /&gt;+ Tại ô input nhập số "25453" -&gt; click search -&gt; hiển thị thông báo lỗi (thông báo lỗi này lấy ở đâu, spec không có nên em cần confirm ạ) -&gt; chọn lại thời gian hợp lệ -&gt; click search -&gt; tại ô input hiện lại số "25453" và thông báo lỗi -&gt; mong muốn: ghi nhận lựa chọn cuối cùng để search&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;4. Click PerformerID -&gt; hiển thị trang lỗi -&gt; cần hiển thị detail của performer&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Các table sử dụng trong spec tiếng Nhật và tiếng Việt đang khác nhau -&gt; chưa check được dữ liệu 2 cột メール受信数 và メール送信数 -&gt; chờ Q&amp;#38;A&lt;/p&gt; </content>
</entry>
<entry>
<title>6.80 hours (Feature #17749 (再修正/Re-Fix): 会員別使用ポイント集計 // Tổng hợp số point đã dùng của từng Hội viên)</title>
<link rel="alternate" href="http://10.64.100.201/projects/mobilelivechat/time_entries?issue_id=17749"/>
<id>http://10.64.100.201/projects/mobilelivechat/time_entries?issue_id=17749</id>
<updated>2019-04-26T09:42:42Z</updated>
<author>
<name>Duc Nguyen Quan</name>
</author>
<content type="html">
&lt;p&gt;check refix&lt;/p&gt; </content>
</entry>
<entry>
<title>Feature #17739 (対応完了/Resolved): 出演者メール送信種別 // Các loại mail của Người biểu diễn</title>
<link rel="alternate" href="http://10.64.100.201/issues/17739#change-130388"/>
<id>http://10.64.100.201/issues/17739#change-130388</id>
<updated>2019-04-26T09:41:44Z</updated>
<author>
<name>Duc Nguyen Quan</name>
</author>
<content type="html">
</content>
</entry>
<entry>
<title>Feature #17741: 出演者期間別稼動集計 // Tổng hợp hoạt động của Người biểu diễn - chia theo kỳ</title>
<link rel="alternate" href="http://10.64.100.201/issues/17741#change-130345"/>
<id>http://10.64.100.201/issues/17741#change-130345</id>
<updated>2019-04-26T08:31:33Z</updated>
<author>
<name>Quy Dao Thi</name>
<email>quydt@gvn-technology.vn</email>
</author>
<content type="html">
&lt;p&gt;Link vào trang : 稼働状況管理 =&gt; 出演者期間別稼働集計&lt;/p&gt; </content>
</entry>
<entry>
<title>Feature #18165 (新規/New): 会員期間別稼動集計 // Tổng hợp hoạt động của Hội viên - chia theo kỳ (thêm spec)</title>
<link rel="alternate" href="http://10.64.100.201/issues/18165"/>
<id>http://10.64.100.201/issues/18165</id>
<updated>2019-04-26T08:28:51Z</updated>
<author>
<name>Hong Vu Thi</name>
</author>
<content type="html">
&lt;p&gt;1. Số lần gửi - nhận mail&lt;br /&gt;[メール受信数] (Số lần nhận mail)&lt;br /&gt;・Số mail approach + Reply đến từ Performer&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;[メール送信数] (Số lần gửi mail) &lt;br /&gt;・Số mail Approach + Reply gửi tới Performer&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2. Sắp xếp output: sắp xếp theo thứ tự tăng dần của ID&lt;/p&gt; </content>
</entry>
<entry>
<title>3.20 hours (Feature #17740 (再修正/Re-Fix): 会員期間別稼動集計 // Tổng hợp hoạt động của Hội viên - chia theo...</title>
<link rel="alternate" href="http://10.64.100.201/projects/mobilelivechat/time_entries?issue_id=17740"/>
<id>http://10.64.100.201/projects/mobilelivechat/time_entries?issue_id=17740</id>
<updated>2019-04-26T08:12:03Z</updated>
<author>
<name>Hong Vu Thi</name>
</author>
<content type="html">
</content>
</entry>
<entry>
<title>Feature #17740 (再修正/Re-Fix): 会員期間別稼動集計 // Tổng hợp hoạt động của Hội viên - chia theo kỳ</title>
<link rel="alternate" href="http://10.64.100.201/issues/17740#change-130329"/>
<id>http://10.64.100.201/issues/17740#change-130329</id>
<updated>2019-04-26T08:11:47Z</updated>
<author>
<name>Hong Vu Thi</name>
</author>
<content type="html">
&lt;p&gt;- Environment: Local.&lt;br /&gt;- Release info time: 24-04-2019 10:30:00&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1. Bỏ memo phần search "検索条件"&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2. Khi số lượng các cột = 0 -&gt; không cần hiển thị user&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;3. Ngày bắt đầu - kết thúc:&lt;br /&gt;+ Không nhập bất kì thông tin gì -&gt; click button reset -&gt; chọn thời gian bất kì -&gt; click search -&gt; dữ liệu vừa input bị reset -&gt; kết quả luôn là search được all (xảy ra khi: chỉ chọn bắt đầu, chỉ chọn kết thúc hoặc chọn cả 2) -&gt; mong muốn: sau khi resert -&gt; thực hiện search được đúng đã chọn &lt;br /&gt;+ Dữ liệu ngày: có phải đang lấy theo creat_at của mỗi bảng không -&gt; hiện tại đã thêm creat_at -&gt; search -&gt; không hiển thị kết quả&lt;br /&gt;+ Tại ô input nhập số "25453" -&gt; click search -&gt; hiển thị thông báo lỗi (thông báo lỗi này lấy ở đâu, spec không có nên em cần confirm ạ) -&gt; chọn lại thời gian hợp lệ -&gt; click search -&gt; tại ô input hiện lại số "25453" và thông báo lỗi -&gt; mong muốn: ghi nhận lựa chọn cuối cùng để search&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;4. Click MemberID -&gt; hiển thị trang lỗi -&gt; cần hiển thị detail của member&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Khách hàng mới thêm spec -&gt; đã tạo ticket new: &lt;a class="issue tracker-2 status-1 priority-2 priority-default assigned-to-me" title="Feature: 会員期間別稼動集計 // Tổng hợp hoạt động của Hội viên - chia theo kỳ (thêm spec) (新規/New)" href="http://10.64.100.201/issues/18165"&gt;#18165&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; </content>
</entry>
<entry>
<title>1.00 hour (Feature #18108 (対応中/In Progress): 連絡板作成と編集 // Tạo và chỉnh sửa bảng thông báo)</title>
<link rel="alternate" href="http://10.64.100.201/projects/mobilelivechat/time_entries?issue_id=18108"/>
<id>http://10.64.100.201/projects/mobilelivechat/time_entries?issue_id=18108</id>
<updated>2019-04-26T02:55:30Z</updated>
<author>
<name>Quy Dao Thi</name>
<email>quydt@gvn-technology.vn</email>
</author>
<content type="html">
&lt;p&gt;làm giao diện&lt;/p&gt; </content>
</entry>
<entry>
<title>Feature #18111 (対応中/In Progress): サイト別決済設定 // Setting thanh toán trên các Site</title>
<link rel="alternate" href="http://10.64.100.201/issues/18111#change-130217"/>
<id>http://10.64.100.201/issues/18111#change-130217</id>
<updated>2019-04-26T02:43:34Z</updated>
<author>
<name>Dinh Pham Viet</name>
</author>
<content type="html">
</content>
</entry>
<entry>
<title>3.00 hours (Feature #17774 (対応完了/Resolved): 一括メール記録 // Bản ghi gửi mail đồng loạt)</title>
<link rel="alternate" href="http://10.64.100.201/projects/mobilelivechat/time_entries?issue_id=17774"/>
<id>http://10.64.100.201/projects/mobilelivechat/time_entries?issue_id=17774</id>
<updated>2019-04-26T02:42:21Z</updated>
<author>
<name>Dinh Pham Viet</name>
</author>
<content type="html">
&lt;p&gt;phan tick&lt;/p&gt; </content>
</entry>
<entry>
<title>3.00 hours (Feature #17774 (対応完了/Resolved): 一括メール記録 // Bản ghi gửi mail đồng loạt)</title>
<link rel="alternate" href="http://10.64.100.201/projects/mobilelivechat/time_entries?issue_id=17774"/>
<id>http://10.64.100.201/projects/mobilelivechat/time_entries?issue_id=17774</id>
<updated>2019-04-26T02:42:21Z</updated>
<author>
<name>Dinh Pham Viet</name>
</author>
<content type="html">
&lt;p&gt;phan ticket va lam giao dien&lt;/p&gt; </content>
</entry>
<entry>
<title>4.00 hours (Feature #17774 (対応完了/Resolved): 一括メール記録 // Bản ghi gửi mail đồng loạt)</title>
<link rel="alternate" href="http://10.64.100.201/projects/mobilelivechat/time_entries?issue_id=17774"/>
<id>http://10.64.100.201/projects/mobilelivechat/time_entries?issue_id=17774</id>
<updated>2019-04-26T02:42:21Z</updated>
<author>
<name>Dinh Pham Viet</name>
</author>
<content type="html">
&lt;p&gt;lam giao dien&lt;/p&gt; </content>
</entry>
<entry>
<title>3.00 hours (Feature #17774 (対応完了/Resolved): 一括メール記録 // Bản ghi gửi mail đồng loạt)</title>
<link rel="alternate" href="http://10.64.100.201/projects/mobilelivechat/time_entries?issue_id=17774"/>
<id>http://10.64.100.201/projects/mobilelivechat/time_entries?issue_id=17774</id>
<updated>2019-04-26T02:42:21Z</updated>
<author>
<name>Dinh Pham Viet</name>
</author>
<content type="html">
&lt;p&gt;dev&lt;/p&gt; </content>
</entry>
</feed>
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment