Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@wayspurrchen
Created Dec 26, 2016
Embed
What would you like to do?
MZ..........ÿÿ..¸.......@...................................€.....º..´.Í!¸.LÍ!This program cannot be run in DOS mode....$.......PE..L...$¤`X.z..ð...à...................l........ ....@..........................P......ë<........ ..............................`..P............................................................€......................°`..t............................text...Ä...........................`.0`.data........ ......................@.0À.rdata.......0......................@.0@/4......ô....@......................@.0@.bss....x....P......................€.0À.idata..P....`......................@.0À.CRT.........p......................@.0À.tls.... ....€......................@.0À/14.....à............ ..............@..B/29.....ˆ.... ......."..............@..B/45.....i....°.......&..............@..B/61.....6&...À...(...,..............@..B/73.....Þ....ð.......T..............@..B/87.....˜............^..............@..B/99.....Ä............f..............@.0B/112......... .......j..............@..B/123....ñ....0.......l..............@..B/134....H....@.......x..............@..B........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................U‰åSƒì4¡d0@.…Àt.ÇD$.....ÇD$.....Ç.$....ÿЃì.Ç.$..@.èü...Pè6...è....ÇEð.....Eð‰D$.¡. @.‰D$..Eô‰D$.ÇD$..P@.Ç.$.P@.èg...¡0P@.…ÀuJèa...‹.. @.‰.èü...ƒäðè<...èO...‹.‰D$.¡.P@.‰D$.¡.P@.‰.$èë...‰Ãè4...‰.$èt...£. @.‰D$.‹.ø`@.‹C.‰.$è....¡0P@.‰D$.‹C0‰.$è....¡0P@.‰D$.‹CP‰.$èò...éoÿÿÿ.U‰åSƒì.‹E.‹.‹.=‘..Àw;=...ÀrL»....ÇD$.....Ç.$....è¿...ƒø..„í...…À.…š...1ÀƒÄ.[ÉÂ..=”..ÀtM=–..Àt.=“..Àuáëµ.=...Àt==...ÀuÐÇD$.....Ç.$....èj...ƒø.td…Àt³Ç.$....ÿиÿÿÿÿë¥.1Ûévÿÿÿ.ÇD$.....Ç.$....è4...ƒø.tJ…À.„yÿÿÿÇ.$....ÿиÿÿÿÿéhÿÿÿÇ.$....ÿиÿÿÿÿéUÿÿÿÇD$.....Ç.$....èí...ƒÈÿé9ÿÿÿÇD$.....Ç.$....èÑ...ƒÈÿé.ÿÿÿÇD$.....Ç.$....èµ...…Ûu.¸ÿÿÿÿéûþÿÿèò...ƒÈÿéîþÿÿf.U‰åƒì.Ç.$....ÿ.ð`@.è|ýÿÿU‰åƒì.Ç.$....ÿ.ð`@.èdýÿÿU‰åƒì.¡.a@.Éÿàf.U‰åƒì.¡ü`@.Éÿà..U‰åƒì.Ç.$.0@.èv...R…ÀteÇD$..0@.‰.$èi...ƒì.…Àt.ÇD$..P@.Ç.$.@@.ÿЋ.. @.…Ét1Ç.$)0@.è3...R…Àt*ÇD$.70@.‰.$è&...ƒì.…Àt.Ç.$. @.ÿÐÉø....ë§.¸....ëâ.U‰åƒì.Ç.$.0@.èê...Q…Àt%ÇD$.K0@.‰.$èÝ...ƒì.…Àt.Ç.$.@@.ÿÐÉÃ.v.¸....ëç.U‰åƒì.ÇEü....‹EüÇ..Ð7.ÉÃU‰åƒäðè%...èØÿÿÿÉÃ..U‰åƒì.‹E.ƒø.t.…Àu.‹U.‰T$.‰D$.‹E.‰.$è„...¸....ÉÂ...v.U‰åSƒì.‹E.ƒ=@P@..t.Ç.@P@.....ƒø.t.Ht?¸....ƒÄ.[ÉÂ..f.».p@..û.p@.tä.v.‹.…Àt.ÿЃÃ..û.p@.uí¸....ƒÄ.[ÉÂ..‹E.‰D$.ÇD$.....‹E.‰.$èú...ë¥U‰å1ÀÉÃ.U‰åSœœX‰Â5.. .P.œX.1Щ.. ..„¤...1À.¢…À.„˜...¸.....¢öÆ.t.ƒ.4P@..öÆ€t.ƒ.4P@..÷Â..€.t.ƒ.4P@..÷Â....t.ƒ.4P@..÷Â....t.ƒ.4P@...â....t.ƒ.4P@. öÁ.t.ƒ.4P@.@€å u0¸...€.¢=...€v.¸...€.¢…Òx#.â...@t...4P@......[ÉÃ...4P@.€...ëÄ..4P@.....ëÑU‰åÛãÉÃ.U‰åVSƒì..u.‹.ø`@.ƒÃ@‰\$.ÇD$.....ÇD$.....Ç.$h0@.è|...‰t$.‹E.‰D$.‰.$èq...èt...U‰åWVSƒìL‰Ã‰Ö…Éu..eô[^_ÉÃ.v.ÇD$......EȉD$.‰.$‰MÄèv...ƒì.…À‹MÄ.„ˆ...‹E܃ø@ttƒø.to.Uä‰T$.ÇD$.@...‹EÔ‰D$.‹Eȉ.$‰UÀ‰MÄè<...ƒì.‹EÜ‹Mĉßó¤ƒø@‹UÀt„ƒø..„{ÿÿÿ‰T$.‹Eä‰D$.‹EÔ‰D$.‹Eȉ.$è....ƒì..eô[^_ÉÃf.‰ßó¤.eô[^_ÉÉ\$.ÇD$.....Ç.$€0@.èÐþÿÿU‰åWVSƒì,¡8P@.…Àt.ƒÄ,[^_ÉÃf.Ç.8P@.....¸.1@.-.1@.ƒø.~Ý».1@.ƒø.~a‹=.1@.…ÿu.‹5.1@.…öt=..û.1@.s¶¾..@..}à‹C..ð‹...‰Uà¹....‰úè þÿÿƒÃ..û.1@.r݃Ä,[^_ÉÃ.‹..1@.…Éu.» 1@..‹.…Òu®‹C.…Àu§‹C.ƒø..…....ƒÃ..û.1@..ƒJÿÿÿ¸..@..C.‹.‹±..@.‹S..âÿ...ƒú.tFƒú tyƒú.t.ÇEä....‰T$.Ç.$è0@.èÉýÿÿ..¶8÷Ç€...t$.Ï.ÿÿÿ)Ï.ï..@..47‰uäë,.v..·8÷Ç.€..ua)ωù.é..@..ñ‰Mäƒú.taƒú t#ƒú.u+¹.....Uäèºýÿÿë.‹.)Ê.ê..@..ò‰Uä¹.....UäèœýÿÿƒÃ.¸.1@.9Ø.‡8ÿÿÿé}þÿÿ.v..Ï..ÿÿ)Ï.ï..@..47‰uä¹.....UäècýÿÿëʼnD$.Ç.$´0@.è.ýÿÿ.U‰åƒì.¡. @.‹.…Àt..v.ÿС. @..P.‰.. @.‹@.…ÀuéÉÃ.v.U‰åSƒì.‹.°.@.ƒûÿt"…Ût.f.ÿ..°.@.KuöÇ.$X.@.èæùÿÿƒÄ.[ÉÃ1Ûë.‰Ã.C.‹.…°.@.…ÒuðëÈf.U‰åƒì.‹.<P@.…Ét.ÉÃf.Ç.<P@.....Éë“...U‰åVSƒì.¡DP@.…Àu..eø[^ÉÃÇ.$HP@.èH...Q‹.`P@.…Ût*.‹.‰.$è:...R‰Æè:...…Àu.…öt.‹C.‰4$ÿЋ[.…Ûu×Ç.$HP@.è....P.eø[^ÉÃ.v.U‰åSƒì.¡DP@.…Àu.1À‹]üÉÃ.ÇD$.....Ç.$....è....‰Ã…Àt7‹E.‰.‹E.‰C.Ç.$HP@.è³...P¡`P@.‰C.‰.`P@.Ç.$HP@.è°...S1À멸ÿÿÿÿë¢U‰åSƒì.‹].¡DP@.…Àu.1À‹]üÉÃf.Ç.$HP@.èd...Q‹.`P@.…Òt.‹.9Øu.ëB.‹.9Ùt.‰Â‹B.…ÀuñÇ.$HP@.èM...R1À‹]üÉÃ.‹H.‰J.‰.$èæ...Ç.$HP@.è*...RëÛ‹B.£`P@.‰ÐëÝ.v.U‰åƒì.‹E.ƒø.t>r.ƒø.u.èzþÿÿ¸....ÉÃ.v.èkþÿÿ¡DP@.HuéÇ.DP@.....Ç.$HP@.èÙ...PëÐf.¡DP@.…Àt.Ç.DP@.....¸....ÉÃf.Ç.$HP@.è´...RëÞ.ÿ%ä`@...ÿ%ì`@...ÿ%è`@...ÿ%ô`@...ÿ%.a@...ÿ%.a@...ÿ%.a@...ÿ%.a@...ÿ%.a@...ÿ%.a@...ÿ%.a@...ÿ%Ð`@...ÿ%¸`@...ÿ%À`@...ÿ%Ä`@...ÿ%Ü`@...ÿ%Ø`@...ÿ%´`@...ÿ%Ô`@...ÿ%¼`@...ÿ%Ì`@...ÿ%°`@...ÿ%È`@...U‰åƒì.è.÷ÿÿÇ.$H.@.èñöÿÿÉÃ...ÿÿÿÿ”.@.....ÿÿÿÿ................................................................ÿÿÿÿ.@..À.@.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................libgcc_s_dw2-1.dll.__register_frame_info.libgcj-12.dll._Jv_RegisterClasses.__deregister_frame_info..ì.@.Mingw runtime failure:.. VirtualQuery failed for %d bytes at address %p.... Unknown pseudo relocation protocol version %d..... Unknown pseudo relocation bit size %d..........................................................................................................................................................................................................................................................zR..|......ˆ... .......œÒÿÿ‹....A..….B...x.Å...A... ...@....ÓÿÿC....A..….B..u.Å...D.............zR..|......ˆ............Óÿÿ.....A..….B..TÅ.........<....Óÿÿ.....A..….B..NÅ..................zR..|......ˆ...........¸Úÿÿ.....A..….B..UÅ.................................................................................................................................................................................................................................................................................<`..........øb..°`..p`..........Dc..ä`......................$a..<a..Ta..ba..ra..†a..˜a..´a..Ìa..êa..øa...b.......b..*b..:b..Hb..Zb..db..lb..vb..‚b..Šb..”b..žb..¦b..°b..ºb......$a..<a..Ta..ba..ra..†a..˜a..´a..Ìa..êa..øa...b.......b..*b..:b..Hb..Zb..db..lb..vb..‚b..Šb..”b..žb..¦b..°b..ºb......Ï.DeleteCriticalSection.ì.EnterCriticalSection....ExitProcess.þ.GetLastError....GetModuleHandleA..A.GetProcAddress..Þ.InitializeCriticalSection...LeaveCriticalSection..t.SetUnhandledExceptionFilter.•.TlsGetValue.½.VirtualProtect..¿.VirtualQuery..7.__getmainargs.M.__p__environ..O.__p__fmode..c.__set_app_type..“._cexit...._iob...._onexit.ª._setmode..G.abort.N.atexit..S.calloc..q.free..y.fwrite..Â.signal..ì.vfprintf.....`...`...`...`...`...`...`...`...`...`...`...`..KERNEL32.dll.....`...`...`...`...`...`...`...`...`...`...`...`...`...`...`..msvcrt.dll......................................................................................................................................................................................ì.@.¸.@......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................€@..€@. P@..p@...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................@.º.................c.........¸.@.».................!.........t.@.à...........................T.@...................„.........\.@.û.................V.........X.@...................‰.........ø.@.ã...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................b.........c...n...mainCRTStartup.....WinMainCRTStartup.³...atexit.ì..._onexit.Ù..._argc.í..._argv...........c...ð...S...__dyn_tls_init.Ð...__tlregdtor.œ..._tls_index.®..._tls_start.À..._tls_end.Ò...__xl_a.ç...__xl_z.ü..._tls_used.*...__dyn_tls_init_callback.U...__xl_c.j...__xl_d.....mingw_initltsdrot_force.¥...mingw_initltsdyn_force.Ê...mingw_initltssuo_force...........S...v...V..._CRT_glob...........É...x...W..._CRT_fmode...........A...à...Ê..._fmode.....9.....!...ñ...[...__cpu_features_init.Þ...__cpu_features...............r...W..._fpreset.....,.....„...Ò...›..._pei386_runtime_relocator.....E.....V...Á...¸...__do_global_dtors.õ...__do_global_ctors.P...__main...............r...T..._CRT_MT.....k.....‰...è...I...___w64_mingwthr_add_key_dtor.¶...___w64_mingwthr_remove_key_dtor.%...__mingw_TLScallback.....V.....q%..Å...`...__RUNTIME_PSEUDO_RELOC_LIST_END__.˜...__RUNTIME_PSEUDO_RELOC_LIST__.............................................................................................................................7.........c...Œ..._onexit_t.Ã..._iobuf.`...FILE.È...DWORD.Õ...BYTE.ê...PVOID.ù..._FLOATING_SAVE_AREA.ô...FLOATING_SAVE_AREA....._CONTEXT.è...CONTEXT.ø...PCONTEXT....._EXCEPTION_RECORD.Û...PEXCEPTION_RECORD.õ..._EXCEPTION_POINTERS.;...EXCEPTION_POINTERS.V...PIMAGE_TLS_CALLBACK.Ž...__p_sig_fn_t.Ï..._startupinfo.....ô.....c...ð...]...DWORD.....WINBOOL.•...BOOL.....ULONG.....PVOID.....LPVOID.*...HANDLE.r...ULONG_PTR.ƒ...PIMAGE_TLS_CALLBACK.»..._IMAGE_TLS_DIRECTORY32.‰...IMAGE_TLS_DIRECTORY32.§...IMAGE_TLS_DIRECTORY.Í...VARENUM.I..._iobuf.à...FILE.ì..._PVFV...........A...à.............„...Ò...[...__gnuc_va_list.‘...va_list. ...DWORD.....size_t.=...PVOID.†..._MEMORY_BASIC_INFORMATION.B...MEMORY_BASIC_INFORMATION.x..._iobuf.....FILE.....ptrdiff_t.W...runtime_pseudo_reloc_item_v1.³...runtime_pseudo_reloc_item_v2.....runtime_pseudo_reloc_v2...........V...Á... ...func_ptr.....ö.....‰...è...^...DWORD.€...WINBOOL.§...WORD.û...LONG.....LPVOID.....HANDLE._..._LIST_ENTRY.....LIST_ENTRY.À..._CRITICAL_SECTION_DEBUG.8...PCRITICAL_SECTION_DEBUG.Œ..._CRITICAL_SECTION.^...CRITICAL_SECTION.w...__mingwthr_key_t.....__mingwthr_key............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................_...........GNU C 4.5.2..../mingw/crt1.c.C:\MinGW\msys\1.0\src\mingwrt...@.º.@........unsigned int....short unsigned int....int....long int.._onexit_t..–.ž.....¤.....y......long long int....char.._iobuf. ..Z...._ptr..ƒZ....#.._cnt..„y....#.._base..…Z....#.._flag..†y....#.._file..‡y....#.._charbuf..ˆy....#.._bufsiz..‰y....#.._tmpfname..ŠZ....#....»....FILE..‹Ã......short int....long unsigned int....signed char....unsigned char....long long unsigned int..DWORD..áy....BYTE..ê.......float..PVOID..V÷......_FLOATING_SAVE_AREA.p.`.ä....ControlWord..a.È....#..StatusWord..b.È....#..TagWord..c.È....#..ErrorOffset..d.È....#..ErrorSelector..e.È....#..DataOffset..f.È....#..DataSelector..g.È....#..RegisterArea..h.ä....#..Cr0NpxState..i.È....#l..Õ...ô....S...O..FLOATING_SAVE_AREA..j.ù...._CONTEXT.Ì..k.×....ContextFlags..l.È....#..Dr0..m.È....#..Dr1..n.È....#..Dr2..o.È....#..Dr3..p.È....#..Dr6..q.È....#..Dr7..r.È....#..FloatSave..s.ô....#..SegGs..t.È....#Œ..SegFs..u.È....#...SegEs..v.È....#”..SegDs..w.È....#˜..Edi..x.È....#œ..Esi..y.È....# ..Ebx..z.È....#¤..Edx..{.È....#¨..Ecx..|.È....#¬..Eax..}.È....#°..Ebp..~.È....#´..Eip....È....#¸..SegCs..€.È....#¼..EFlags....È....#À..Esp..‚.È....#Ä..SegSs..ƒ.È....#È..ExtendedRegisters..„.×....#Ì...Õ...è....S...ÿ...CONTEXT..…......PCONTEXT..g.......è...._EXCEPTION_RECORD.P.h.Å....ExceptionCode..i.È....#..ExceptionFlags..j.È....#..;....k.Å....#..ExceptionAddress..l.ê....#..NumberParameters..m.È....#..ExceptionInformation..n.Ë....#.........È...Û....S......PEXCEPTION_RECORD..o.Å...._EXCEPTION_POINTERS...p.;....;....q.Û....#..ContextRecord..r.ø....#...EXCEPTION_POINTERS..s.õ....PIMAGE_TLS_CALLBACK....r.....x.....Ž....ê....È....ê.....__p_sig_fn_t..<¢.....¨.....´....y......."Ï....newmode..#y....#..._startupinfo..$´...._mingw32_init_mainargs....*....dummy_environ..2*....start_info..4Ï......Z...._mingw32_init_fmode..C...__mingw_CRTStartup..¼...@...@.....á....nRet..¾y...,.....__cpu_features_init..Ïy....£......ã...C.@.u.@..ÕÑ....C.@.u.@.......‘l......‘h...0...u.@......Ý.._gnu_exception_handler..j.€.....@.j.@.J...h... exception_data..jh....‘..old_handler..l¢...Ž....action..m€...ã....reset_fpu..ny...‹......;...!.mainCRTStartup.....l.@.„.@.Ø...!.WinMainCRTStartup.....„.@.œ.@.....".atexit.....y...œ.@.ª.@.0...ä...#pfn....æ....‘..$...ä..."._onexit..&..Œ...¬.@.º.@.h.......#pfn..&.Œ....‘..%_argc..Gy.....%_argv..H*......`...G...&.%_iob..š<.....'#.....y.....'.....&o.....(V...%_fmode..7y.....'.....@y.....).y...¡....æ....*K......¯.......‘...).Œ...Å....Œ....*-....$.Ó.......µ...+_argc...y.......P@.+_argv...*.......P@.%_iob..š<.....'#.....y.....'.....&o.....%_fmode..7y.....'.....@y.....*K......¯.....*-....$.Ó......ì.....B.....GNU C 4.5.2..../mingw/tlssup.c.C:\MinGW\msys\1.0\src\mingwrt.¸.@.s.@.3......char..DWORD..áj......long unsigned int..WINBOOL..âŽ......int..BOOL..æ.......unsigned char....short unsigned int....float....long int....unsigned int....short int...U....ULONG..Sj....PVOID..V.......LPVOID..V.....HANDLE..”.......long long int....long long unsigned int....signed char..ULONG_PTR..hj....PIMAGE_TLS_CALLBACK....Ÿ.....¥.....».........].........._IMAGE_TLS_DIRECTORY32...®.‰....StartAddressOfRawData..¯.]....#..EndAddressOfRawData..°.]....#..AddressOfIndex..±.]....#..AddressOfCallBacks..².]....#..SizeOfZeroFill..³.]....#..Characteristics..´.]....#...IMAGE_TLS_DIRECTORY32..µ.»....IMAGE_TLS_DIRECTORY..Â.‰......double..VARENUM...sI....VT_EMPTY...VT_NULL...VT_I2...VT_I4...VT_R4...VT_R8...VT_CY...VT_DATE...VT_BSTR...VT_DISPATCH...VT_ERROR...VT_BOOL...VT_VARIANT...VT_UNKNOWN...VT_DECIMAL...VT_I1...VT_UI1...VT_UI2...VT_UI4...VT_I8...VT_UI8...VT_INT...VT_UINT...VT_VOID...VT_HRESULT...VT_PTR...VT_SAFEARRAY...VT_CARRAY...VT_USERDEFINED...VT_LPSTR...VT_LPWSTR...VT_RECORD.$.VT_INT_PTR.%.VT_UINT_PTR.&.VT_FILETIME.À..VT_BLOB.Á..VT_STREAM.Â..VT_STORAGE.Ã..VT_STREAMED_OBJECT.Ä..VT_STORED_OBJECT.Å..VT_BLOB_OBJECT.Æ..VT_CF.Ç..VT_CLSID.È..VT_BSTR_BLOB.ÿ..VT_VECTOR.€ .VT_ARRAY.€À..VT_BYREF.€€..VT_RESERVED.€€..VT_ILLEGAL.ÿÿ..VT_ILLEGALMASKED.ÿ..VT_TYPEMASK.ÿ..._iobuf. ..à...._ptr..ƒú....#.._cnt..„Ž....#.._base..…ú....#.._flag..†Ž....#.._file..‡Ž....#.._charbuf..ˆŽ....#.._bufsiz..‰Ž....#.._tmpfname..Šú....#...FILE..‹I...._PVFV...ù.....ÿ......__dyn_tls_dtor..Œ.•...¸.@.é.@. ...S....n....Œ*....‘..„....Œ]....‘..X....Œ.....‘....__dyn_tls_init..T__dyn_tls_init@12..•...ì.@.l.@.Ø...Ê....n....T*....‘..„....T]...4....X....T.....‘..pfunc..VÊ...T......ì.....__tlregdtor..q.Ž...l.@.s.@.r........func..qì....‘...à.........._iob..š.......c....'.......y....*U...........+U......__xl_a..-ƒ......__xd_a..Gì......p@..__xd_z..Hì......p@.._CRT_MT..OŽ......_iob..š.......c....'....... P@..y....*U.......€@.......+U.......€@..__xl_a..-ƒ.......p@..__xl_z...ƒ.......p@.._tls_used..6........€@..§...._CRT_MT..OŽ......__dyn_tls_init_callback..kP......d0@..ƒ....__xl_c..lƒ.......p@..__xl_d..®ƒ.......p@..mingw_initltsdrot_force..±Ž......$P@..mingw_initltsdyn_force..²Ž......(P@..mingw_initltssuo_force..³Ž......,P@..r.....æ.....GNU C 4.5.2..../mingw/CRTglob.c.C:\MinGW\msys\1.0\src\mingwrt.t.@.t.@......_CRT_glob...n....... @....int..t...........GNU C 4.5.2..../mingw/CRTfmode.c.C:\MinGW\msys\1.0\src\mingwrt.t.@.t.@.8...._CRT_fmode...p......0P@....int..Ü.....F.....GNU C 4.5.2..../mingw/txtmode.c.C:\MinGW\msys\1.0\src\mingwrt.t.@.t.@.l......int....unsigned int....short unsigned int....long int....long long int....short int....long unsigned int....char.._fmode...V....... @..í.....v.....GNU C 4.5.2..../mingw/cpu_features.c.C:\MinGW\msys\1.0\src\mingwrt.t.@.T.@.Ÿ.....__cpu_features_init....t.@.T.@.ª...Á....eax.. Á...î....ebx.. Á........ecx.. Á...*....edx.. Á...=.......unsigned int..–.....Á......–.....Á......4P@..n.....Ý.....GNU C 4.5.2..../mingw/CRT_fp10.c.C:\MinGW\msys\1.0\src\mingwrt.T.@.[.@......._fpreset....T.@.[.@.f....Î...........GNU C 4.5.2..../mingw/pseudo-reloc.c.C:\MinGW\msys\1.0\src\mingwrt.\.@.W.@.[....__gnuc_va_list..(q.....__builtin_va_list.‰......char..va_list..f[....DWORD..á.......long unsigned int....int....unsigned char....short unsigned int....float....long int...........unsigned int..size_t..Ó.......short int...‰....PVOID..VJ........long long int....long long unsigned int....signed char.._MEMORY_BASIC_INFORMATION...Ÿ.B....BaseAddress.. .=....#..AllocationBase..¡.=....#..AllocationProtect..¢. ....#..RegionSize..£. ....#..State..¤. ....#..Protect..¥. ....#..Type..¦. ....#...MEMORY_BASIC_INFORMATION..§.†.....i....‰......double.._iobuf. ......._ptr..ƒ7....#.._cnt..„Â....#.._base..…7....#.._flag..†Â....#.._file..‡Â....#.._charbuf..ˆÂ....#.._bufsiz..‰Â....#.._tmpfname..Š7....#...FILE..‹x....ptrdiff_t..•Â......:W....addend..; ....#..target..< ....#...runtime_pseudo_reloc_item_v1..=,......E³....sym..F ....#..target..G ....#..flags..H ....#...runtime_pseudo_reloc_item_v2..I{......K.....magic1..L ....#..magic2..M ....#..version..N ....#...runtime_pseudo_reloc_v2..O×....do_pseudo_reloc..É..×....start..ÉJ....end..ÉJ....base..ÉJ....addr_imp..Ë.....reldata..Ë.....reloc_target..Ì.....v2_hdr..Í×....r..ÎÝ.....o..þã.....newval.... ..............³.....W....__report_error..R.\.@.¨.@.ž...*....msg..Rc....‘...argp..‘‘....V..__write_memory..¬.¨.@.Œ.@.Ê...›....addr..¬J...>....src..¬....ˆ....len..¬....Ç....b..®B....‘@.oldprot..¯ ...å......_pei386_runtime_relocator..f..Œ.@.W.@.ù...\....was_init..h.Â.....8P@..3...².@......l..0....p...U....€...~........ž....£...ó....±........d....Y....L... à.@...@..»...:... ð.@...@..Å...X........!....g...".#_iob..š\.....$Õ..../‰.....$³....0‰.....$¥....1‰.....#_iob..š\.....$Õ..../‰.....$³....0‰.....$¥....1‰......½.....Ç.....GNU C 4.5.2..../mingw/gccmain.c.C:\MinGW\msys\1.0\src\mingwrt.X.@.õ.@.Î......unsigned int....short unsigned int....int....long int....long long int..func_ptr...°.....¶.......__do_global_dtors....X.@.….@.l...ï....p...ï...... @.... .....__do_global_ctors..&.ˆ.@.Ò.@.¤...;....nptrs..(;...è....i..)V...........long unsigned int...__main..G.Ô.@.õ.@.G.... ...s............h......ó.....h......initialized..D|.....<P@........h......ó.....h......n.....l.....GNU C 4.5.2..../mingw/crtst.c.C:\MinGW\msys\1.0\src\mingwrt.ø.@.ø.@.C...._CRT_MT...j......@P@....int..ä.....œ.....GNU C 4.5.2..../mingw/tlsthrd.c.C:\MinGW\msys\1.0\src\mingwrt.ø.@.Û.@.t......char..DWORD..ák......long unsigned int..WINBOOL..â.......int....unsigned char..WORD..í³......short unsigned int....float....long int....unsigned int....short int..LONG..OÒ......LPVOID..V.....HANDLE..”.......long long int....long long unsigned int....signed char.._LIST_ENTRY...¶.—....Flink..·.—....#..Blink..¸.—....#...._....LIST_ENTRY..¹._....^...À....Þ......_CRITICAL_SECTION_DEBUG. ...Œ....Type....§....#..CreatorBackTraceIndex..‘.§....#..CriticalSection..’.2....#..ProcessLocksList..“......#..EntryCount..”.^....#..ContentionCount..•.^....#..Spare..–.°....#..._CRITICAL_SECTION...˜.2....DebugInfo..™.8....#..LockCount..š.û....#..RecursionCount..›.û....#..OwningThread..œ......#..LockSemaphore.........#..SpinCount..ž.^....#....Œ....PCRITICAL_SECTION_DEBUG..—.X.....À....CRITICAL_SECTION..Ÿ.Œ....__mingwthr_key_t........__mingwthr_key....Ó....key.. ^....#..dtor..!ß....#..next.."å....#....ß...........Ó.....ë....w....__mingwthr_run_key_dtors..b.ø.@.e.@.—...I....keyp..då...ç....(.@.M.@..value..l............___w64_mingwthr_add_key_dtor..).....h.@.Ø.@.2...°....key..)^....‘..dtor..)ß....‘..new_key..+°...v......w.....___w64_mingwthr_remove_key_dtor..@.....Ø.@.a.@.ª...%....key..@^....‘..prev_key..Bå........cur_key..Cå...G......__mingw_TLScallback..y.€...d.@.Û.@.•...Œ....hDllHandle..y.....‘..reason..z^....‘..reserved..{.....‘...__mingwthr_cs...^.....HP@..__mingwthr_cs_init...Ç.....DP@.......key_dtor_list..&å.....`P@..Á.....®.....GNU C 4.5.2..../mingw/pseudo-reloc-list.c.C:\MinGW\msys\1.0\src\mingwrt.Ü.@.Ü.@.[....__RUNTIME_PSEUDO_RELOC_LIST_END__..........dP@....char..__RUNTIME_PSEUDO_RELOC_LIST__..........eP@...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................%................$...>..........:.;.I........I......'.I..........:.;..........:.;.I.8........:.;.I.................:.;..........:.;.I.8......I......!.I./..........:.;......!.I./........:.;.I.8......'........I........:.;..........:.;. ......4...:.;.I........:.;.'. ........:.;.'.....@......4...:.;.I........?...:.;.I.<.............1.....X.Y...............4.1........1.R.U.X.Y........:.;.'.I.....@..... ....:.;.I.....!..?...:.;.'.....@..."..?...:.;.'.I.....@.....#....:.;.I.....$..'...%4...:.;.I.?.<...&!...'4...:.;.I.?.<...(&.I...)..'.I.....*4...:.;.I.?.<...+4...:.;.I.?.........%................$...>..........:.;.I........I...............:.;.I......'........I..........:.;..........:.;.I.8..........:.;......(..............:.;..........:.;.I.8......'........:.;.'.I.....@..........:.;.I........?...:.;.‡@.'.I.....@..........:.;.I......4...:.;.I........?...:.;.'.I.....@..........:.;.I........I......!....4...:.;.I.?.<....4...:.;.I.?.<....4...:.;.I......4...:.;.I.?......4...:.;.I.?......&.I.......%................4...:.;.I.?......$...>.........%................4...:.;.I.?......$...>.........%................$...>......4...:.;.I.?.........%..................?...:.;.'.....@......4...:.;.I......$...>......4...:.;.I.?.<....4...:.;.I.?.........%..................?...:.;.'.....@.......%....................:.;.I..........I....$...>..........I....&.................:.;..........:.;.I.8........:.;.I....&.I..........:.;..........:.;.I.8........:.;..........:.;.'. ..........:.;.I....4...:.;.I.........4...:.;.I........:.;.'.....@..........:.;.I...........4...:.;.I..........:.;.I......4...:.;.I........?...:.;.'.....@......4...:.;.I........1.R.U.X.Y......U....4.1........1... ........!..I....."!...#4...:.;.I.?.<...$4...:.;.I.?.<.......%................$...>..........:.;.I........I......'......?...:.;.'.....@......4...:.;.I......4...:.;.I........?...:.;.'.....@......I......!....4...:.;.I.?.<.......%................4...:.;.I.?......$...>.........%................$...>..........:.;.I.................:.;..........:.;.I.8........I........:.;.I......I......!.I./..........:.;..........:.;.I.8......'........I....5.I........:.;.'.....@......4...:.;.I.................?...:.;.'.I.....@..........:.;.I......4...:.;.I.........%................4...:.;.I.?......$...>......................................................................................................................................................................................................................................................................................................../.....–.....û................/mingw.../mingw/include.../mingw/../w32api/include..crt1.c....init.c....stdio.h....stdlib.h....windef.h....winnt.h....signal.h..........@..¼..x‘.´ÍY...å~X{.....+.....ÿ.È\D`.#.Z.Ì~‚..X.N.@....y.-.J].=—.C‚.É...º.‚...&..=_M‘.[‚ˆ.=_…‘.-ž‘.^ž.=.l‚.=.+‚.=L.Y.Ü.žhÊ..XhÊ..XgY.QgY......Î...........û................/mingw.../mingw/../w32api/include.../mingw/include..tlssup.c....windef.h....winnt.h....basetsd.h....stdio.h....wtypes.h........¸.@..Œ..–.....X...J.Z.©.º¢‘ Z..<.zäôg+².vÈ...¬..<...../.....).....û................/mingw..CRTglob.c.....0.....*.....û................/mingw..CRTfmode.c...../.....).....û................/mingw..txtmode.c.....t.....@.....û................/mingw..cpu_features.c....cpu_features.h........t.@....NêËK…vYuYvƒuƒuƒuƒwYu[uvuLƒ¯.tJÁ.....@.....*.....û................/mingw..CRT_fp10.c........T.@....<.....o.....Â.....û................/mingw.c:/mingw/bin/../lib/gcc/mingw32/4.5.2/include.../mingw/../w32api/include.../mingw/include..pseudo-reloc.c....stdarg.h....windef.h....stddef.h....winnt.h....stdio.h........\.@..Ò...?‚@.)..0..XÌ..J.q¬.(......‚.Y.-.v.....‚.‘.åšN.s‚.±..t’–š.á~ž¦.yX..XY...J÷Yuµ:.ð.‚.ý~...ži..È..º>½‡/n...tu.i..=ƒ..fƒ.g¬=..‚Ÿ[ç.yäŸ..X.BÈ...t..fƒ..f.¹.ä.....q.....).....û................/mingw..gccmain.c........X.@....mØ/Óy\un......X....h....rD».....nfL.......... g£G¡......-.....'.....û................/mingw..crtst.c.....ã.....h.....û................/mingw.../mingw/../w32api/include..tlsthrd.c....windef.h....winnt.h....winbase.h........ø.@..â..…....rtʮɒK„.x<..JÉ.´.žw‘....rf.YMYhʃhÉ.uJ..t¢....i.ËhL.....s<..JÊ.u‚h‰.uä.*ä‘..º\.ržY„Ÿ.w..’..ž.n......9.....3.....û................/mingw..pseudo-reloc-list.c.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ÿÿÿÿ...|....ˆ.............@.....A..….B..Dƒ..$.........@.Z...A..….B..Dƒ..E.ÃAÅ...C...........l.@.....A..….B..........„.@.....A..….B..........œ.@.....A..….B..IÅ..............¬.@.....A..….B..IÅ..........ÿÿÿÿ...|....ˆ.......È...¸.@.1...A..….B..kÅ......,...È...ì.@.€...A..….B..Dƒ.g.ÃAÅ...E.l.ÃA...ÅC......È...l.@.....A..….B..CÅ..........ÿÿÿÿ...|....ˆ...$...L...t.@.à...A..….B..Aƒ..Á.ÃAÅ...B.......ÿÿÿÿ...|....ˆ.......ˆ...T.@.....A..….B..CÅ..........ÿÿÿÿ...|....ˆ.......¼...\.@.L...A..….B..Eƒ.†....H...¼...¨.@.ä...A..….B..Fƒ.†.‡.L.ÃAÆAÇAÅ...D..ž.ÃAÆAÇA...ÅC.H.ÃAÆAÇA...ÅA...8...¼...Œ.@.Ë...A..….B..Fƒ.†.‡.M.ÃAÆAÇAÅ...C..o.ÃAÆAÇA...ÅB.....ÿÿÿÿ...|....ˆ.......x...X.@.-...A..….B..iÅ......$...x...ˆ.@.J...A..….B..Dƒ.k.ÃAÅ...A....$...x...Ô.@.!...A..….B..N.Å...C.KÅ..........ÿÿÿÿ...|....ˆ...0...ü...ø.@.m...A..….B..Eƒ.†.M.ÃAÆAÅ...A..RÃAÆA...Å. ...ü...h.@.p...A..….B..Dƒ.O.Å...ÃB.,...ü...Ø.@.‰...A..….B..Dƒ.R.Å...ÃC..B.Ã...ÅB...(...ü...d.@.w...A..….B..].Å...D..A....ÅC................................................................_CRT_fmode.__dyn_tls_init_callback._CRT_glob._imp___onexit.ExceptionRecord._imp__atexit.lpreserved._tls_index.hDllHandle._tls_start.dwReason._tls_end.__cpu_features._image_base__.__RUNTIME_PSEUDO_RELOC_LIST_END__.__RUNTIME_PSEUDO_RELOC_LIST__.__DTOR_LIST__.__CTOR_LIST__............................................................................................................................................................................................................................................................t...........t...........u.........»...¿.....P¿...È.....S..................t...........t.....].....u.]...`.....t.`...j.....u.........E...V.....Pš...«.....PÐ...å.....Pð...ø.....P..........P....2.....P;...N.....P............X.....0ŸX...`.....P`...¬.....0Ÿ¬...³......ÿŸ³...æ.....0Ÿæ...ð......ÿŸð...ù.....0Ÿù..........ÿŸ..........0Ÿ...........ÿŸ....3.....0Ÿ3...;......ÿŸ;...j.....0Ÿ............1.....0Ÿ1...V.....S`...ð.....0Ÿð.........S....;.....0Ÿ;...j.....S........l...m.....t.m...o.....t.o...„.....u.........„...….....t.…...‡.....t.‡...œ.....u.........œ.........t.....Ÿ.....t.Ÿ...¨.....u.¨...ª.....t.........¬.........t.....¯.....t.¯...¸.....u.¸...º.....t...................t...........t...........u.....1.....t.........4...5.....t.5...7.....t.7...c.....u.c...h.....t.h...•.....u.•...˜.....t.˜...´.....u.........4...W.....‘.f...˜.....‘.........m...ƒ.....Sƒ...”.....S........´...µ.....t.µ...·.....t.·...º.....u.º...».....t...................t...........t.....Æ.....u.Æ...È.....t.È...à.....u...................P$...1.....PŸ...«.....P............$.....R........3...–.....Q........3...~.....R....·.....RÔ...à.....R..................t...........t...........u...........t...................t...........t.....L.....u.........L...M.....t.M...O.....t.O...d.....u.d...h.....t.h.........u...........t...........u...........t.....0.....u.........L...].....P]...a.....Se...s.....Ps.........S..........S....0.....S........L...].....Re.........R....Ñ.....V..........V....0.....V........L...].....Qe.........Q........æ.........‘\........0...1.....t.1...3.....t.3...I.....u.I...L.....t.L...¾.....u.¾...À.....t.À...û.....u.........6...T.....V”...°.....VÅ...Ù.....V........B...J.....‘\ø...ë.....‘\........`...ƒ.....P™...«.....P¿...Ù.....P....6.....P7...‘.....P”...¯.....PÅ...è.....P........Ï...Ý.....S........ì.........Sg...”.....S£...³.....S³...ë.....S........ƒ...¯.....S¯...».....S........”...¿.....‘X..................t...........t.....,.....u.,...-.....t.........0...1.....t.1...3.....t.3...c.....u.c...d.....t.d...z.....u.........B...F.....Sd...f.....Sh...j.....Sj...z.....S........B...O.....SO...P.....s.ŸP...b.....S........|...}.....t.}.........t...........u...........t.....›.....u.›.........t...................t...........t...........u...........t.....l.....u.l...m.....t.........+.../......`P@./...U.....SU...j.....S........=...A.....PA...Y.....V........p...q.....t.q...s.....t.s...†.....u.†...ˆ.....t.ˆ...à.....u.........ž...¥.....P¥...Ô.....SÙ...Þ.....PÞ...à.....S........à...á.....t.á...ã.....t.ã...ù.....u.ù...ü.....t.ü...>.....u.>...@.....t.@...i.....u...................0Ÿ....$.....R$...+.....R?...F.....R]...i.....0Ÿ...................`P@.....$.....P$...'.....R'...+.....P?...M.....P]...i.....R........l...m.....t.m...o.....t.o...Œ.....u.Œ.........t.....Ñ.....u.Ñ...Ô.....t.Ô...ã.....u........................................................................................................................................................................................................................................................................................u...‹...È...............V...·...À...û...........V...·...À...û....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................file...#...þÿ..g.crt1.c................”......... .........................¨......... .......Â...l..... .......Ò...„..... ..._atexit.œ..... ...__onexit¬..... ....text.............º...&..............data................................bss....................................å.............B.....................ó.............c.....................ÿ.............3...................................È................................... .....................#.............f.....................3.............;.....................C............. .....................R...................................`.............X..................file...6...þÿ..g.cygming-crtbegin.c....k............._obj........................................¼..... .........................£...H..... ....text...¼.........Ï..................data................................bss....................................».............`..................rdata............c..................jcr...............file...C...þÿ..g.overflow.c............Å...Œ..... ....................._main...¤..... ....text...Œ.........*..................data................................bss.... ...............................»...`.........X..................file...w...þÿ..g.tlssup.c..............Ð...¸..... .........................ã...ì..... ...___xd_a...........___xd_z...............ö...l..... ....text...¸.........»..................data................................bss.... ...............................å...B.........¤.....................ó...c.........ð...).................ÿ...3.........Ò..................tls$AAA.............................tls$ZZZ.............................CRT$XLA.............................CRT$XLZ.............................tls.................................rdata..d............................CRT$XLC.............................CRT$XLD.............................CRT$XDA.............................CRT$XDZ....................................È.........„......................... ...............................#...f...............................3...;.........ø.....................C... ......... .....................`...X.........>..................file...‡...þÿ..g.CRTglob.c..........text...t............................data................................bss....0...............................å...æ.........0.....................ó...S.........v.....................ÿ.............3.....................#...n......... ..................file...—...þÿ..g.CRTfmode.c.........text...t............................data................................bss....0...............................å.............0.....................ó...É.........x.....................ÿ...8.........4.....................#...Ž.........!..................file...©...þÿ..g.txtmode.c..........text...t............................data................................bss....4...............................å...F.........0.....................ó...A.........à.....................ÿ...l.........3.....................#...¯...............................3...3............................file...Ã...þÿ..g.cpu_features.c............t..... ......................text...t.........à..................data................................bss....4...............................å...v.........g.....................ó...!.........ñ.....................ÿ...Ÿ.........x.........................L.........<.........................ª.........¼.....................#...Ì.........=.....................C...@......... .....................`...–............................file...Ü...þÿ..g.CRT_fp10.c................T..... ....................._fpresetT..... ....text...T............................data................................bss....8...............................å...Ý.........).....................ó.............r.....................ÿ.............D.........................ˆ.........4.........................f.........8.....................#...................................C...`......... ..................file...ÿ...þÿ..g.pseudo-reloc.c........"...\..... .........................2...¨..... .......B...Œ..... .......]...8..........text...\.........û..................data................................bss....8...............................å.............Á.....................ó...„.........Ò...&.................ÿ...[.........s..................rdata..h.........ª.........................¼.........¼.........................ž.........Î.....................#...(.........0.....................3...E...............................C...€......... .....................R.............0.....................`...¥.........N..................file.......þÿ..g.gccmain.c.............m...X..... ....................._p.1615...............€...ˆ..... ...___main.Ô..... .......“...<..........text...X............................data................................bss....<...............................å...Ç.........¥.....................ó...V.........Á.....................ÿ...Î.........u.........................x.........„.........................l.........+.....................#...X.........I.....................3...P...............................C... ......... .....................`...ó............................file.../...þÿ..g.crtst.c............text...ø............................data................................bss....@...............................å...l.........0.....................ó.............r.....................ÿ...C.........1.....................#...¡............................file...O...þÿ..g.tlsthrd.c............. ...ø..... .........................º...D.............Î...H.............Ý...`.............ì...h..... ...........Ø..... .......+...d..... ....text...ø.........ã..."..............data................................bss....D......... .....................å...œ...............................ó...‰.........è.....................ÿ...t.........ç.........................ü.........È.........................—.........Z.....................#...¿.........o.....................3...o.........ú.....................C...À......... ..................file...Ç...þÿ..g.....@..............text...Ü............................data................................bss....d...............................å...®.........0.....................ó...q%........Å.....................ÿ...[.........=.....................#.............Z..................text...Ü............................data................................bss....h............................text...Ü..........data..............bss....h..........idata$7...........idata$5ø..........idata$4„..........idata$6d..........text...Ü..........data..............bss....h..........idata$7,..........idata$5...........idata$4”..........idata$6Š..........text...Ü..........data..............bss....h..........idata$7 ..........idata$5ü..........idata$4ˆ..........idata$6l..........text...Ü..........data..............bss....h..........idata$7...........idata$5ä..........idata$4p..........idata$6...........text...ä..........data..............bss....h..........idata$7...........idata$5ì..........idata$4x..........idata$6:..........text...ì..........data..............bss....h..........idata$7...........idata$5è..........idata$4t..........idata$6*..........text...ô..........data..............bss....h..........idata$7...........idata$5ô..........idata$4€..........idata$6Z..........text...ü..........data..............bss....h..........idata$7$..........idata$5...........idata$4Œ..........idata$6v..........text..............data..............bss....h..........idata$7<..........idata$5...........idata$4¤..........idata$6°..........text..............data..............bss....h..........idata$78..........idata$5...........idata$4 ..........idata$6¦..........text..............data..............bss....h..........idata$7@..........idata$5...........idata$4¨..........idata$6º..........text..............data..............bss....h..........idata$7(..........idata$5...........idata$4...........idata$6‚..........text...$..........data..............bss....h..........idata$70..........idata$5...........idata$4˜..........idata$6”..........text...,..........data..............bss....h..........idata$74..........idata$5...........idata$4œ..........idata$6ž..........file...Õ...þÿ..g.fake..............hname...p.........fthunk..ä..........text...4............................data................................bss....h............................idata$2.............................idata$4p..........idata$5ä..........file...7...þÿ..g.fake...............text...4............................data................................bss....h............................idata$4¬............................idata$5 ............................idata$7D............................text...4..........data..............bss....h..........idata$7è..........idata$5Ð..........idata$4\..........idata$6Ì..........text...<..........data..............bss....h..........idata$7Ð..........idata$5¸..........idata$4D..........idata$6T..........text...D..........data..............bss....h..........idata$7Ø..........idata$5À..........idata$4L..........idata$6r..........text...L..........data..............bss....h..........idata$7Ü..........idata$5Ä..........idata$4P..........idata$6†..........text...T..........data..............bss....h..........idata$7ô..........idata$5Ü..........idata$4h..........idata$6...........text...\..........data..............bss....h..........idata$7ð..........idata$5Ø..........idata$4d..........idata$6ø..........text...d..........data..............bss....h..........idata$7Ì..........idata$5´..........idata$4@..........idata$6<..........text...l..........data..............bss....h..........idata$7ì..........idata$5Ô..........idata$4`..........idata$6ê..........text...t..........data..............bss....h..........idata$7Ô..........idata$5¼..........idata$4H..........idata$6b..........text...|..........data..............bss....h..........idata$7ä..........idata$5Ì..........idata$4X..........idata$6´..........text...„..........data..............bss....h..........idata$7È..........idata$5°..........idata$4<..........idata$6$..........text...Œ..........data..............bss....h..........idata$7à..........idata$5È..........idata$4T..........idata$6˜..........file...E...þÿ..g.fake..............hname...<.........fthunk..°..........text...”............................data................................bss....h............................idata$2.............................idata$4<..........idata$5°..........file...S...þÿ..g.fake...............text...”............................data................................bss....h............................idata$4l............................idata$5à............................idata$7ø............................file...n...þÿ..g.cygming-crtend.c......T...¸.............c.................p...”..... ......................text...”............................data................................bss....h...............................»...¸.........<..................jcr....................................…...”...............................“...´............................text..............data..............bss....h..........idata$7...........idata$5ð..........idata$4|..........idata$6H.........__cexit.ô..... ....... ...\..... .......³....1@.ÿÿ........Ò.................â.................ñ...¼........._free...,..... ...........Ø.....................ÿÿ........J...ü.............Y...ä..... .......e...¼.............{...4..... .......š...Ü.............±.................À...Ô.............Õ...D.............é...È.................„..... .......%.................9.......ÿÿ........l.............___xl_c...............y.......ÿÿ........‘.......ÿÿ........ª..... .ÿÿ........Ä.......ÿÿ........à.................ò...............................___xl_z...................t..... .......$...è.............8...T..... .......I...$.............b...ø.............n...D..... .......‚......... .........................™.................§....1@.ÿÿ........Ê.......ÿÿ........â...ì..... .......ð...Ä.................L..... .........................,.................<.............__dll__.....ÿÿ........J.......ÿÿ...._fwrite....... ......._.................m.................€.....@.ÿÿ................ÿÿ........¥...$.............±....1@.ÿÿ........Ï...ì.........__argc................á.................í...<..... .......ü.....................Ü..... ...___xl_a...........___xl_d...................°.............&.......ÿÿ....__CRT_MT@.............6...x.............B...0.............N.................^... .............j.............__argv................|...°........._calloc.$..... ...__fmode...............‹.......ÿÿ........ž.......ÿÿ........±...Ì.............Ï.......ÿÿ........ä...°.............ò.............__end__...............ü...À........._signal....... ...........¼.............$...d..... .......<.......ÿÿ........q.......ÿÿ........Š.................œ.....@.ÿÿ........©.......ÿÿ........·............._abort........ .......Å......... .........................Ú...ä.............ï... .............ü...¸.................,.............)...Œ..... .......F...4.............V.................b...Ð.............‡......... ......................... .......ÿÿ........¸.......ÿÿ........É.................Ô...ü..... .......Þ.................ó.....................ô.....................ÿÿ......../.......ÿÿ........G.................W...ð.............m...(.............…...l..... .......”...°.............³...|..... .......Ë....1@.ÿÿ........í...ø.................d...............................'.................7......... .......A...´............._.............m....eh_frame..debug_aranges..debug_pubnames..debug_pubtypes..debug_info..debug_abbrev..debug_line..debug_frame..debug_str..debug_loc..debug_ranges.___mingw_CRTStartup.__gnu_exception_handler@4._mainCRTStartup._WinMainCRTStartup..debug_abbrev..debug_info..debug_line..debug_frame..debug_loc..debug_pubnames..debug_pubtypes..debug_aranges..debug_ranges..debug_str.___EH_FRAME_BEGIN__.___JCR_LIST__.___gcc_register_frame.___gcc_deregister_frame..eh_frame._seg_fault.___dyn_tls_dtor@12.___dyn_tls_init@12.___tlregdtor.___cpu_features_init.__fpreset.___report_error.___write_memory.__pei386_runtime_relocator._was_init.30902.___do_global_dtors.___do_global_ctors._initialized.___mingwthr_run_key_dtors.___mingwthr_cs_init.___mingwthr_cs._key_dtor_list.____w64_mingwthr_add_key_dtor.____w64_mingwthr_remove_key_dtor.___mingw_TLScallback.pseudo-reloc-list.c.___FRAME_END__.___JCR_END__._register_frame_ctor..text.startup..ctors.65535._VirtualProtect@16.___RUNTIME_PSEUDO_RELOC_LIST__.__imp___setmode.__data_start__.___DTOR_LIST__.__imp__VirtualProtect@16..weak.__Jv_RegisterClasses.___gcc_register_frame.__imp___onexit.___p__fmode.__imp__GetLastError@0._SetUnhandledExceptionFilter@4.__imp__VirtualQuery@12.___tls_start__.__imp__TlsGetValue@4.__libmsvcrt_a_iname.__imp__InitializeCriticalSection@4._DeleteCriticalSection@4.__rt_psrelocs_start..weak.___register_frame_info.___gcc_register_frame.__imp__abort.__dll_characteristics__.__size_of_stack_commit__.__size_of_stack_reserve__.__major_subsystem_version__.___crt_xl_start__.___crt_xi_start__.___crt_xi_end__._GetLastError@0.__imp____p__environ._VirtualQuery@12._mingw_initltsdrot_force.__imp___iob._GetModuleHandleA@4.___register_frame_info.__bss_start__.___RUNTIME_PSEUDO_RELOC_LIST_END__.__size_of_heap_commit__.___p__environ.__imp__GetProcAddress@8._GetProcAddress@8.___crt_xp_start__.___crt_xp_end__.__imp__signal.__minor_os_version__.__imp__atexit.__head_libmsvcrt_a.__image_base__.__section_alignment__.__IAT_end__.__RUNTIME_PSEUDO_RELOC_LIST__.__imp____p__fmode.__tls_start._ExitProcess@4.__data_end__.___getmainargs.__CTOR_LIST__.___set_app_type.__bss_end__.__CRT_fmode.___crt_xc_end__.__tls_index.___crt_xc_start__.___CTOR_LIST__.__rt_psrelocs_size.__file_alignment__.__imp__LeaveCriticalSection@4.__major_os_version__.__IAT_start__.__tls_end.__imp__GetModuleHandleA@4.__DTOR_LIST__._EnterCriticalSection@4..weak.___deregister_frame_info.___gcc_register_frame.__size_of_heap_reserve__.___crt_xt_start__.___ImageBase.__subsystem__.__imp__calloc.__Jv_RegisterClasses.__imp____getmainargs.___tls_end__.__imp__ExitProcess@4._mingw_initltssuo_force._InitializeCriticalSection@4.___cpu_features.__imp__free.__imp__SetUnhandledExceptionFilter@4.___deregister_frame_info.__major_image_version__.__loader_flags__.__CRT_glob.__setmode.__head_libkernel32_a.__rt_psrelocs_end.__imp___cexit.__minor_subsystem_version__.__minor_image_version__.__imp__vfprintf.__imp____set_app_type._mingw_initltsdyn_force._TlsGetValue@4.__imp__DeleteCriticalSection@4._LeaveCriticalSection@4.__RUNTIME_PSEUDO_RELOC_LIST_END__.__libkernel32_a_iname.___dyn_tls_init_callback.__tls_used.___crt_xt_end__._vfprintf.__imp__EnterCriticalSection@4.__imp__fwrite.
/**
KNX fgvyy vagrtengrq vagb znfgre argjbex
2056 jnf ebhtu; bcrarq cbegny guebhtu YUP zbqvsvpngvbaf
Ehffvnaf vaibyirq, Puvarfr vaibyirq, HF gbb, nyy unaqf oybbql
Fraq uryc, cnfg/shgher jurarire
Dhnenagvar erfrnepu mbarf snvyrq
Tvfg mreb qnl vf fcrag; uneq renfr zrffntr
Qba'g tvir hc
**/
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment